http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  10-05-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  10-05-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXX/2005 10.05.2005

 

PROTOKÓŁ Nr XXX/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 27 kwietnia 2005r.
(sesja absolutoryjna)

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2004r.

5.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

 

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 8 radnych
(spóźnieni:  Adam Wybraniec, Krzysztof Kończalski, Grzegorz Tomala, Bogusław Biolik).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 8 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 23 marca 2005r. został przyjęty jednogłośnie –
8 głosów – za.
Radni uczcili pamięć zmarłego Papieża Jana Pawła II, składając podpisy w księdze kondolencyjnej pod treścią słów odczytanych przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad.4

Przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2004r.

Uchwała Nr XXX/162/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2004r.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Wójtowi Gminy Panu Henrykowi Utrata.

Wójt Gminy powołując się na ustawę o samorządzie gminnym przypomniał,
że do właściwości Rady Gminy należy rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004r. znajduje się w Referacie Organizacyjnym Rady Gminy i każdy radny mógł się zapoznać z jego treścią.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały wraz z załącznikami.

 

Wykonanie budżetu wynosi:

-         po stronie dochodów – 13.445.418,-zł

-         po stronie wydatków – 14.549.840,-zł

Po informacjach Wójta, Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 rok  z dnia 26 kwietnia 2005r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Tęsiorowski przedstawił wniosek komisji dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy z wykonania budżetu za 2004r. oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach są pozytywne.

Uwagi radnych do przedstawionej uchwały:

Radny Grzegorz Tomala zapytał o kwestie dotyczące wydatków budżetowych gminy
w 2004r. związanych głównie z zakupem oleju opałowego oraz o wyjaśnienie przeznaczenia kwot wymienionych w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w działach gospodarka mieszkaniowa i komunalna.
Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Kubeczko udzielili odpowiedzi
na powyższe zagadnienia.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr XXX/162/2005
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2004r.

W głosowaniu brało udział 12 radnych: 10 głosów – za

                                                                  2 głosy – wstrzymujące się.

W wyniku głosowania jawnego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2004r.

Gratulacje Przewodniczącego Rady Gminy i podziękowania Wójta dla Rady Gminy
za wspólnie realizowany budżet oraz za udzielenie absolutorium.

 

Ad.5

Przedstawienie uchwały Nr XXX/163/2005 w sprawie przesunięcia dochodów budżetowych w budżecie na 2005r.

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały powstał na skutek zmiany klasyfikacji budżetowej.

Jest to uchwała porządkująca, a zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem dotyczą przesunięć wpływów z opłaty produktowej w kwocie 5.000,-zł z działu 756
do działu 900. 
Bez uwag.

 

 

 

 

 

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

Nr XXX/163/2005  w sprawie przesunięcia dochodów budżetowych w budżecie na 2005r.

W głosowaniu tej uchwały brało udział 12 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie - 12 głosów  - za.
                                        

Ad. 7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Radna Irena Brzezińska – udzieliła odpowiedzi na dwa pytania z ostatniej sesji dotyczące pracy GZOZ w Bojszowach, odnośnie rejestracji telefonicznej pacjentów i opłat w gabinecie ginekologicznym.
Pismo Pani Urszuli Tatoj – Dyrektor GZOZ-u , stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił krótkie sprawozdanie z prac Rady Gminy:

-         wpłynęło kolejne pismo Pana Janusza Gwóźdź z Bojszów Nowych dotyczące dostępu
do informacji na temat imiennego głosowania uchwał.
Przewodniczący Rady zacytował art.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (z późn zmianami) następującej treści „ Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej”. W przypadku zgłoszenia przez radnego względnie radnych wniosku dotyczącego wyżej wymienionej kwestii, zostanie on poddany
pod głosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-         uczestnictwo w pracach Komitetu Honorowego „VI Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych- Lędziny 2005”- 19 kwietnia 2005r.

-         uczestnictwo w II Powiatowym Forum Środowisk i Osób Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Osoba Starsza, Niepełnosprawna w Przestrzeni Społecznej”
- 22 kwietnia 2005r. – Bieruń,

-         na wniosek KGK i KPPŁiPP będzie zwołana sesja poświecona tematowi stanu bezpieczeństwa w naszej gminie,

-          wniosek KZPSOiK dotyczący przedstawiania na posiedzenie komisji projektów uchwał dotyczących pomocy społecznej, zdrowia i kultury, przed ich przedstawieniem na sesji, został przekazany Wójtowi Gminy,

-          radni otrzymali informację na temat „IX Halowego Turnieju Rad Miast i Gmin Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego” w piłce nożnej w Lędzinach w dniu 21 maja 2005r.

-         oświadczenia majątkowe radnych w dniu 29.04.2005r. zostaną przekazane do Urzędu Skarbowego,

-         wyjaśniono sprawę zaproszenia na sesję byłego Naczelnika Gminy Pana Jana Saternus
(sugestie do przekazania są możliwe na dyżurze Przewodniczącego Rady, bądź u Wójta Gminy ),

-         treść wniosku przekazana radnym „ W tych podniosłych dniach, kiedy żegnamy Jana Pawła II, Człowieka i Papieża Wszechczasów, miłośnika sportu – składamy na ręce Wysokiej Rady wniosek o nadanie Jego Imienia hali sportowej, która powstanie
w Bojszowach”- podpisali Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy.

 

Wójt Gminy omówił następujące sprawy:

-         przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych,

-         remont parkingu przy kościele w Bojszowach Nowych,

-         przetarg na halę sportową (otwarcie ofert 04.05.br.)

-         problemy z przetargami (zablokowany przetarg na komputeryzację Urzędu Gminy),

-         przetarg na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Świerczyńcu (30.05.br.)

-         trwa kompleksowa kontrola RIO (objęto kontrolą funkcjonowanie Urzędu Gminy za okres czterech ostatnich lat – zamówienia publiczne, przetargi, sprzedaż gruntów, zamiany gruntów, dotacje, akta osobowe, ugody, umowy, przetarg na operatora „niskiej emisji”, świadczenia dla jubilatów),

-         kontrola RIO w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach i Szkole Podstawowej
w Bojszowach (nieprawidłowo prowadzona dokumentacja finansowo-księgowa),

-         program „Szansa 18-24” (zatrudnienie dla 10 osób z listy bezrobotnych,
z wykształceniem podstawowym ),

-         kontrola GCI z Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ocena pozytywna),

-         kontrola spraw OC, zarządzania kryzysowego, akcji kurierskiej z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ( ocena negatywna, nowy pracownik na ½ etatu do w/w spraw),

-         kontrola z WFOŚ,

-         trzeci przetarg na sprzedaż działek przy ul. Barwnej w Świerczyńcu,

-         prowadzone są działania zmierzające do zamiany działek (dot. stolarni),

-         udzielanie pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o tzw. płatności bezpośrednie.  

Zapytania:

Radny Wojciech Tęsiorowski  nie zgadza się z odpowiedzią dotyczącą rejestracji pacjentów,

-         nie zgadza się z decyzją Gminy Miedźna, która chce reaktywować wydobycie węgla przez KWK „Czeczott” pod terenem Międzyrzecza,

Radny Bogusław Biolik – zgłosił złą jakość otrzymywanego wapna (analiza jest robiona pod firmę produkującą wapno),

-         w jakim zawodzie oferuje się pracę dla 10 osób z listy bezrobotnych ?

-         głosował za udzieleniem absolutorium, ponieważ należy się to Wójtowi za całokształt pracy, uważa jednak, że sprawy związane z budową kanalizacji Bojszowy Nowe- Świerczyniec, a w szczególności kwestia odszkodowań za plony są niewłaściwe.

Radna Lidia Siwy –na terenie naszej gminy pojawiły się wstrząsy (najczęściej nocą, 
o godzinie 24-tej,1-szej),

Radna Irena Brzezińska – dodała, że wstrząsy nocne są bardzo silne i na pewno powodują szkody,

 

Radny Stanisław Biela – ilu mieszkańców otrzymało odszkodowanie za szkody plonowe?

      - GPK miało możliwość nabycia stolarni wraz z gruntem, w związku z tym prosi
        o wyjaśnienie zamiany działek z tym związaną?
      Radny Grzegorz Tomala – zapytał, czy prawdą jest zamiar sprzedaży budynku strażnicy     
      OSP w Bojszowach?

Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Wapno – wysłano oferty do producentów wapna, część z nich wróciło i znajdują się
do wglądu w Referacie Rolnictwa.

Zatrudnienie w ramach programu „Szansa 18-24” – dotyczy szkolenia na aktywnego sprzedawcę np. obsługa kasy fiskalnej (nie są to miejsca pracy na terenie naszej gminy).

Kanalizacja – Wójt Gminy deklaruje swoją pomoc, jednak zdaje sobie sprawę z mnóstwa problemów, które niosą inwestycje liniowe. Na pierwszym miejscu stawia interes naszej społeczności gminnej, a dopiero na drugim miejscu indywidualny interes mieszkańca.
Zgodnie z oświadczeniami właścicieli gruntów są zgody na wejście w teren i właściciele
nie żądają odszkodowań.
Wykonawca rozmawia z właścicielem gruntu i to właściciel ma obowiązek uprzedzić dzierżawcę gruntu o ustaleniach.
Zasypywanie wykopów przy ul. Pancerniaków trwa i w ciągu dwóch dni rekultywacja tego terenu powinna być zakończona. Opóźnienie tych prac powstało ze względów technicznych.

Odszkodowania za szkody plonowe – do tej pory nie było przypadku, aby wykonawca płacił takie odszkodowania.

Wstrząsy – pomimo zakończenia eksploatacji pod naszą gminą, Wójt potwierdził występowanie wstrząsów. Występujące szkody związane z wstrząsami należy zgłaszać
do KWK”Piast”.

Nabycie „stolarni” – w celu pozyskania „stolarni” planowana jest zamiana działek lub sprzedaż działki w Jedlinie, z gruntu przekazanego GPK.

Zamiar sprzedaży strażnicy OSP –  strażnice są skomunalizowane, stanowią własność gminy i na pewno nie zostaną sprzedane. 

 

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska