http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  08-03-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  08-03-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2005 08.03.2005

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 11 lutego 2005r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał w tym m.in.:
- zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej   
  w Bojszowach”,
- przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie
  terenów sportowych i rekreacyjnych przy szkole w Świerczyńcu”.

5.       Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.   Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bojszowach po czym    stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
( spóźniony 15 min. Bogusław Biolik, nieobecni uspr:  Andrzej Gembołyś
i Adam Wybraniec )
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.
Radni uczcili chwilą ciszy śmierć radnego powiatowego Joachima Myalskiego.


Ad.4

Przedstawienie projektów uchwał.

Ze względu na obecność przedstawicieli RPWiK, w pierwszej kolejności przystąpiono
do omówienia uchwały Nr XXVII/144/2005  w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata udzielając szczegółowych informacji dotyczących ustalania taryf, zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
RPWiK zaproponowało cenę dostarczanej wody 6,18 zł /m3 netto +VAT.
Po negocjacjach ustalono cenę 5,58 zł/m3 netto +VAT, która i tak według Wójta jest
za wysoka.
Ustalona cena 5,58 zł/m3 netto +VAT wchodzi w życie po 70 dniach bez względu na wynik głosowanie radnych.

Po wystąpieniu Wójta nastąpiła prezentacja działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna. Wszelkie dane przedstawiono przy pomocy rzutnika, a omawiał je dyrektor Jan Siczek.

 

W dyskusji radni głównie wyrażali niezadowolenie z powodu nieustannego wzrostu cen za wodę oraz przedstawiali nurtujące ich zagadnienia.

Po wyczerpującym omówieniu przedstawionych zagadnień radny Antoni Wilczek zgłosił wniosek formalny dotyczący przegłosowania omawianej uchwały w tym punkcie.
Wniosek przeszedł jednogłośnie – 12 głosów – za (obecnych w czasie głosowania 12 radnych).

 

Głosowanie uchwały Nr XXVII/144/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

                                                           12 głosów – przeciw.
Uchwała jednogłośnie nie została przyjęta.

 

Pozostałe uchwały przedstawił Wójt Gminy.

 

Nr XXVII/141/2005 – w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach”.

W dniu 21 lutego 2005r. kończy się kadencja istniejącej Rady Społecznej i zgodnie
z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej powołuje się nowy skład.
Rada Społeczna stanowi organ doradczy, który w formie współpracy pozwala realizować zadania statutowe GZOZ-u.
Skład Rady Społecznej stanowią przedstawiciele Gminy Bojszowy oraz Przedstawicielka Wojewody Śląskiego z następującą propozycją:

przewodnicząca – Irena Brzezińska

przedstawicielka Wojewody Śląskiego – Barbara Wygrabek

przedstawiciele Gminy Bojszowy : - Czesław Kłyk, ,Mirosław Nosalik, Adam Wybraniec, Andrzej Gembołyś.

 

Radny Antoni Wilczek zwrócił uwagę na brak sprawozdań z prac tej Rady Społecznej.
Nie zgodził się z przedstawionym składem stwierdził, że brak jest w niej osób związanych ze służbą zdrowia oraz , że członkostwo Pana Czesława Kłyka jest niewskazane z racji pełnienia wielu innych funkcji.
Pomimo wyjaśnień radny Antoni Wilczek zgłosił wniosek formalny o przesunięcie omawianego projektu uchwały na następną sesję.
Wniosek nie przeszedł: 1 głos – za, 9 głosów – przeciw, 3 głosy – wstrzymujące się.

 

Przy okazji omawiania tej uchwały radni zgłosili uwagi dotyczące działalności GZOZ-u:
       -    obecność pielęgniarki w gabinecie lekarki,

-         odpłatność za badania ginekologiczne.

 

Nr XXVII/142/2005 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu stawki wynagrodzenia
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

W związku z przyjętym planem finansowym GOPS-u oraz ustabilizowanym sprawami kadrowymi proponujemy zmianę od 1 marca 2005r. najniższego wynagrodzenia zasadniczego na kwotę 400 zł oraz przyjęcie wartości jednego punktu w wysokości 5 zł.

(dotychczas: 300 zł i 4 zł).

Wójt oraz Skarbnik Gminy udzielili negatywnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem
na pytanie radnych Antoniego Wilczka i Grzegorza Tomali, czy jest możliwość ujednolicenia stawek G OPS-u oraz pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola?

Innych uwag brak.
 

Nr XXVII/143/2005 – w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bojszowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Zasady te umożliwią prawidłową pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającą na opiniowaniu lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Uchwała ta ściślej określa funkcjonowanie i pojęcie tzw. „ogródka piwnego”.

 

Uwagi dotyczyły szczegółów funkcjonowania „ogródka piwnego”

 

Nr XXVII/145/2005 – w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK)

Nr XXVII/146/2005 – w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK)

 

Dwie uchwały dotyczące Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bojszowach zostały omówione przez Wójta łącznie.
Pierwsza dotyczy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków natomiast druga dotyczy określenia dopłat do taryf.

Zgodnie z taryfikatorem dla odbioru ścieków w Gminie Bojszowy stanowiącym załącznik do uchwały opłata za ścieki jest następująca:

Grupa I – gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne –10,04 zł /m3+ VAT

Grupa II – zakłady przemysłowe, usługowe, podmioty gospodarcze – 10,22 zł/m3 + VAT

Grupa III – szkoły, przedszkola, urzędy państwowe, samorządowe, strażnice OSP, obiekty sportowe, biblioteki – 10,12 zł/m3 + VAT.

Wójt udzielił szczegółowych wyjaśnień na temat obliczeń stawek ceny ścieków
i poinformował, że dopłacając do taryf kwotę 5,04 zł brutto/m3 opłata za ścieki
dla mieszkańców nie wzrośnie i pozostaje cena 5,33 zł netto/m3. 

 
Dyskusja skupiła się głównie na temacie dopłat do ścieków:

- radny Stanisław Biela przedstawił swoje sugestie w tej kwestii,

- radny Grzegorz Tomala proponuje objąć opłatami właścicieli oczyszczalni 
  przyzagrodowych oraz zniesienie opłaty za worki plastykowe na odpady stałe

- radny Antoni Wilczek zwraca uwagę na bardziej oszczędne działania GPK.

 

 

 

Wójt Gminy udzielał odpowiedzi na pytania i wyjaśniał wątpliwości radnych.
Dodatkowe informacje dotyczące pytań przekazał prezes GPK Pan Czesław Kłyk.


Po przerwie Wójt Gminy omówił dwie kolejne uchwały dotyczące jednego zadania inwestycyjnego:

 

Nr XXVII/147/2005 – w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”.

                                                                      

Nr XXVII/151/2005 – w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005,2006 i 2007 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z budową hali sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Bojszowach.

 

Pierwsza jest niezbędna do rozpoczęcia procedury związanej z rozpoczęciem inwestycji,

natomiast druga dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na realizację tej inwestycji.
Załącznik do tej uchwały przedstawia realizację tego zadania na poszczególne lata.

Wójt udzielił szczegółowych wyjaśnień i przekazał plan hali sportowej do wglądu radnych.

Bez uwag.

 

Nr XXVII/148/2005 – w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy szkole
w Świerczyńcu”.

Nr XXVII/152/2005 – w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 i 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z zagospodarowaniem terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu.

Dwie powyższe uchwały dotyczą rozpoczęcia następnej inwestycji tj. zagospodarowania 2,5 ha obszaru wokół szkoły w Świerczyńcu.
Pozwolą rozpocząć inwestycję wraz z wystąpieniem o środki pomocowe na realizację tego zadania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Plan zagospodarowania terenu wokół szkoły – do wglądu radnych.

Bez uwag.

 

Nr XXVII/153/2005 – w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Świerczyniec.

Plan Rozwoju miejscowości Świerczyniec jest niezbędny do wystąpienia o środki pomocowe z Unii Europejskiej na zagospodarowanie terenu wokół szkoły
w Świerczyńcu..
Plan zawiera: charakterystykę miejscowości, planowane kierunki rozwoju, inwentaryzację zasobów służąca ujęcia stanu rzeczywistego, analizę SWOT (ocena mocnych i słabych stron miejscowości), opis planowanego przedsięwzięcia oraz szacunkowy kosztorys i harmonogram planowanego przedsięwzięcia.

Radny Bogusław Biolik zgłosił zastrzeżenia dotyczące braku jakiejkolwiek wzmianki
na temat rolnictwa.

 

Jego zdaniem w takich planach powinno być wykazywane rolnictwo jako walor, powinno się planować jego rozwój np. agroturystyka. Zasugerował ,aby
w przyszłości uwzględniać te sprawy, bo inaczej rolnictwo przestanie istnieć.

 

Radny Grzegorz Tomala zapytał, czy przy szkole w Bojszowach również będzie  zagospodarowany teren tak jak w Świerczyńcu?

 

Wójt Gminy wyraził swoje stanowisko na temat zastrzeżeń radnego Bogusława Biolika oraz zapewnił, że w 2007 roku rozpocznie się budowa boiska przy szkole w Bojszowach.

 

Nr XXVII/149/2005 – w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi Gminnego Przedszkola w Bojszowach.

Z propozycją podjęcia powyższej uchwały wystąpiła dyrektor Gminnego Przedszkola Pani Krystyna Wojtuń. Proponowane opłaty powstały w związku z przeprowadzoną kalkulacją kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu.
Zasady opłat wynikające z uchwały obowiązywać będą od 1 września 2005r. 

Radny Grzegorz Tomala zwrócił uwagę na zdecydowanie niższe stawki w przedszkolu
w Woli (pracuje tam jego żona).

Innych uwag brak.

 

Nr XXVII/150/2005 – w sprawie zaliczenia ulicy Złoty Łan do kategorii dróg gminnych.

W związku z trwającym od lat nieuregulowanym statusem ulicy Złoty Łan Wójt Gminy podjął decyzję, aby zaliczyć ją do kategorii dróg gminnych.

 

Z decyzją tą nie zgodził się radny Bogusław Biolik zadając pytanie o ile zmieniły się przepisy prawne dotyczące powyższej sprawy, ponieważ w przeszłości wielokrotnie  podejmowane były próby rozwiązania tego problemu ,łącznie z wyrokami sądowymi,
jednak bezskutecznie.


Innych uwag brak.

 

Nr XXVII/154/2005 – w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe
i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

Projekt tej uchwały powstał w celu uporządkowania pomocy społecznej i dotyczy głównie pomocy w przypadkach zdarzeń losowych, czy nagłych potrzeb.

Bez uwag.  

Nr XXVII/155/2005 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum
i przedszkola.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 301,12 zł oraz wartość jednego punktu w wysokości 5,59 zł  stanowi  3% podwyżki w stosunku do poprzednich wartości
z dnia 27 kwietnia 2004r. (292,35 zł , 5,43 zł).

 

Radny Grzegorz Tomala zgłosił wniosek formalny z propozycją innych kwot,
a mianowicie:
- najniższe wynagrodzenie zasadnicze – 400,00zł

- wartość jednego punktu – 5,00zł.

 

Głosowanie wniosku formalnego radnego Grzegorza Tomali:

                                               3 głosy – za

                                               5 głosów – przeciw

                                               5 głosów wstrzymujących się.

Wniosek nie przeszedł. Innych uwag brak.

 

Nr XXVII/156/2005 – w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2005 rok.


W związku z wejściem w życie nowej ustawy , Wójt Gminy poprosił o wycofanie projektu tej uchwały i zaznaczył, że zostanie przedstawiona ponownie po naniesieniu stosownych zmian.


Ad.5
Przyjęcie uchwał:
( w głosowaniu brało udział 13 radnych)

Nr XXVII/141/2005 – w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach”
                                             11 głosów  - za

                                                 1 głos – przeciw

                                                 1 głos – wstrzymujący się

Nr XXVII/142/2005 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu stawki wynagrodzenia
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

 

13 głosów  - za

              Nr XXVII/143/2005 – w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bojszowy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

13 głosów  - za

 

Nr XXVII/144/2005 – w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. (RPWiK)
Głosowana w punkcie 4 porządku obrad.

 

Nr XXVII/145/2005 – w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK)

 

                                               11 głosów – za

                                                 1 głos – przeciw

                                                 1 głos – wstrzymujący się

 

Nr XXVII/146/2005 – w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK)

11 głosów – za

                                                 1 głos – przeciw

                                                 1 głos – wstrzymujący się

( Radny Grzegorz Tomala głosował przeciw – wpisano na prośbę radnego)               

 

Nr XXVII/147/2005 – w sprawie przystąpienia do realizacji  zadania  inwestycyjnego
pn. „Budowa hali sportowej w Bojszowach przy ul. Gościnnej”.

                                               13 głosów – za

 

Nr XXVII/148/2005 – w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy szkole
w Świerczyńcu”.

                                               13 głosów – za

 

Nr XXVII/149/2005 – w sprawie zasad dotyczących stosowania opłat za usługi Gminnego Przedszkola w Bojszowach.

 

                                               12 głosów – za

                                                 1 głos – wstrzymujący się

 

Nr XXVII/150/2005 – w sprawie zaliczenia ulicy Złoty Łan do kategorii dróg gminnych.

             

   8 głosów – za

                                                  2 głosy – przeciw

                                                  3 głosy – wstrzymujące się

 

Nr XXVII/151/2005 – w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005,2006 i 2007 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z budową hali sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Bojszowach.

 

                                                           13 głosów – za

 

Nr XXVII/152/2005 – w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 i 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z zagospodarowaniem terenów sportowych i rekreacyjnych przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu.

                                                           13 głosów - za

 

Nr XXVII/153/2005 – w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Świerczyniec.

 

                                                           12 głosów – za

                                                             1 głos – przeciw

 

 

 

Nr XXVII/154/2005 – w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe
i okresowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie.

13 głosów - za

 

Nr XXVII/155/2005 – w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum
i przedszkola.

                                                                          8 głosów – za

                                                              2 głosy- przeciw

 3 głosy – wstrzymujące się

( Radny Grzegorz Tomala głosował przeciw – wpisano na prośbę radnego)               

                                                

Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił krótkie sprawozdanie z prac Rady Gminy:

    -     spotkanie w Katowicach z okazji wydania książki „Różaniec w śniegu” autorstwa    
          naszego proboszcza Andrzeja Maślanki,

-         turniej sportowy radnych w dniu 26.02.2005r. w Świerczyńcu,

-         turniej skatowy w dniu 19.02.2005r. w Bieruniu,

-         Dzień Skupienia dla Samorządowców w dniu 19 marca 2005r.

 Wójt Gminy przekazał następujące informacje:

-         temat odpłatności za obiady w szkołach,

-         świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów (zadanie własne gminy)

-         mieszkanie dla rodziny Balcarek (agronomówka w Bojszowach Nowych),

-         akcja „zima” (poniesione koszty),

-         kanalizacja Bojszowy Nowe-Świerczyniec,

-         sprzedaż działek w Świerczyńcu i Międzyrzeczu,

-         GUS  (zmiana z przysiółka na wieś miejscowości: Bojszowy Nowe, Miedzyrzecze, Świerczyniec),

-         komunalizacja gruntów pod drogi,

-         spotkanie z rolnikami w Urzędzie Gminy ( dokładne informacje),

Zapytania:

Radny Antoni Wilczek – pytanie do redaktora „Naszej Rodni” – czy ukaże się w gazecie rubryka dotycząca błędów, czy jest osoba kontrolująca tekst ? (brak korekty błędów),

-         sprawa mieszkania dla rodziny Balcarek – wyraził swoje zdziwienie i oburzenie spowodowane niechęcią przyjęcia tej rodziny w domu nauczyciela,

-         z rozmów w czasie przerwy wyszedł temat pozyskiwania wody z własnych ujęć, stąd wniosek do prezydium Rady Gminy, aby zająć się tą sprawą i tu propozycje radnego do wykorzystania w tej kadencji:

1)      przejęcie wody z rurociągu GOCZA,

2)      wykorzystanie dwóch studni głębinowych przy szybie IV,

3)   wykorzystanie dwóch studni głębinowych w Jedlinie.

Radny Bogusław Biolik –  czy w ramach odszkodowań  będzie możliwość wymiany gruntu?
-  czy jest możliwość dopłaty do przewozu dzieci niepełnosprawnych, korzystających
   z przedszkola?

Radny Krzysztof Kończalski – jakie są możliwości obciążenia KWK”Piast” Ruch II kosztami związanymi z dodatkowym nadzorem budowlanym?
Temat dotyczy budynków znajdujących się poza obszarem szkód górniczych, a będących w obszarze wpływów fali wstrząsowej.

Radny Grzegorz Tomala- zapytał o sprawę wykorzystania środków na działalność sportową, chodzi o rozstrzygnięcie konkursu na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu.

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Własne ujęcia wody  -  rozważano różne warianty w tej kwestii i aktualnie nie ma możliwości ze względów ekonomiczno-technicznych do uruchomienia własnych ujęć wody.
Uzasadnienie: - w Jedlinie woda nie spełnia wymaganych warunków,
rurociąg GOCZA jest własnością kopalni – ciśnienie wody 1 atmosfera, wieża ciśnieniowa – za wysoki koszt.

Zamiana gruntu  -  po wycenie przez biegłego rzeczoznawcę, będzie możliwość zamiany gruntu zajętego pod drogę.

Dopłata do przewozu dzieci przedszkolnych – nie ma prawnej możliwości dopłaty.

Koszty dodatkowego nadzoru budowlanego   zależne są od określenia wielkości fali wstrząsowej. Decyduje o tym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie przepisów prawa budowlanego.

Środki na działalność sportową – został rozstrzygnięty jeden konkurs na organizację sportu dla Międzyrzecza. Oferta klubu „Polonia” spełniała wymagania, natomiast drugi konkurs został unieważniony, ponieważ jedyna oferta, która wpłynęła z GTS Bojszowy
nie spełniała wymogów. Ogłoszono drugi konkurs.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję. (godz.2115)

Protokołowała: L.Kucz

 

 

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska