http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  21-02-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  21-02-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005 21.02.2005

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 19 stycznia 2005r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.   Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
( spóźnieni -5 min.: Wojciech Tęsiorowski i Adam Wybraniec nieobecna
- Irena Brzezińska).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Ad.4

Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr XXVI/139/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/136/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2005.

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Zmiana dotyczy wysokości kredytu krótkoterminowego z kwoty 290.000,-zł na kwotę 2.190.000,-zł.
Kredyt jest niezbędny do terminowego zapłacenia faktur za prace związane z kanalizacją.

Dzięki sprzyjającej pogodzie prace przebiegają zgodnie z planem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakres rzeczowy tej inwestycji na dzień 24 stycznia br. będzie wykonany. Planowane zakończenie inwestycji  - sierpień/wrzesień 2005r.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXVI/140/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 z dnia
15 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi.

Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło wymieniła zmiany przedstawione w projekcie uchwały i poinformowała, że zostały one naniesione zgodnie z zaleceniem Wydziału Prawnego i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXVI/141/2005 w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Miedźna dotyczącego procesu likwidacji byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott” w Woli.

Projekt omówił Wójt Gminy.
Uchwała Rady Gminy Miedźna dotyczy wystąpienia do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Marka Belki o rozważenie możliwości zmiany podjętej decyzji o likwidacji byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott” (obecnie KWK”Piast” Ruch II) w Woli.
Wójt wymienił, do kogo uchwała Rady Gminy Miedźna została skierowana
do wiadomości oraz odczytał uzasadnienie załączone do uchwały.
Kserokopia uchwały wraz z uzasadnieniem i pismem do Prezesa Marka Belki stanowi załącznik do protokołu.

Wywiązała się dyskusja, w której radni wyrażali swoje zdania w przedmiotowej sprawie.
Na skutek wątpliwości radnych i podzielonych zdań, radny Czesław Hachuła zgłosił formalny wniosek o przegłosowanie uchwały w przedstawionej wersji, natomiast radny Krzysztof Kończalski poprosił o przesunięcie głosowania uchwały na następną sesję.
W związku z przedstawieniem wniosku formalnego radnego Czesława Hachuły Przewodniczący Rady Gminy podjął decyzję o przegłosowaniu uchwały w punkcie 5 porządku obrad (wniosek formalny głosowany w momencie głosowania uchwały)

Ad.5
Przyjęcie uchwał:
( w głosowaniu brało udział 14 radnych)

Uchwała Nr XXVI/139/2005 sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/136/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2005.

                                                  14 głosów – za

Uchwała Nr XXVI/140/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 z dnia
15 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi.

                                                  14 głosów – za.

Uchwała Nr XXVI/141/2005 w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Miedźna dotyczącego procesu likwidacji byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott” w Woli.

                                                  7 głosów – za

                                                  7 głosów – przeciw

Uchwała nie przeszła. (Przewodniczący Rady Gminy nie ma głosu decydującego)

Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił krótkie sprawozdanie z prac Rady  Gminy:

-         przegląd kolędowy w Bojszowach Nowych,

-         spotkania z seniorami naszej gminy,

-         koncert zespołu „Cantabile” w Gminnym Gimnazjum w Bojszowach,

-         spotkanie z Kołem Rencistów i Emerytów w Bojszowach,

-         informacja o balu dla radnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego w dniu 29 stycznia br.
o godz. 19-tej, w lokalu  u Pinocego w Lędzinach (koszt 190 zł od pary),

-         sprawy organizacyjne dotyczące Olimpiady Samorządowców w Wieloboju Sportowym zostaną omówione po sesji. 

Wójt Gminy Bojszowy przekazał następujące informacje:

-         sprzedaż  3 działek w Międzyrzeczu,

-         drugi przetarg na sprzedaż działek w Świerczyńcu  (na 5 działek sprzedano 1 działkę),

-         kanalizacja – kredyt obrotowy,

-         hala sportowa i boisko w Świerczyńcu (w ramach zagospodarowania 2,5 ha terenu przy szkole ) – projekt do wglądu u Wójta Gminy, szacunkowy koszt ok.700 tys.zł,

-         hala sportowa w Bojszowach z halą widowiskową na ponad 300 miejsc, parkingi, dojazdy – projekt do wglądu u Wójta Gminy, szacunkowy koszt ok. 7 mln zł, rozpoczęcie inwestycji w 2005r.

-         Komenda Policji w Ścierniach – planowany termin oddania do użytku– czerwiec 2006,

-         modernizacja sali narad, która musi spełniać funkcję sali narad oraz sali ślubów,

-         remont pomieszczeń Urzędu Gminy (posadzki, meble) oraz zmiany związane
z zakresami czynności pracowników (będzie nowa tablica informacyjna).

Zapytania:

Radny Andrzej Gembołyś – czy działka obok GZOZ-u w Bojszowach, przeznaczona
dla służby zdrowia ma nowego właściciela, jeżeli tak, to jakie plany ma nowy właściciel?

Radny Adam Wybraniec – czy w 2005 roku przewiduje się zatrudnić w bibliotece pracownika na pół etatu?

Radny Grzegorz Tomala- w szkole panuje nie najlepsza atmosfera w związku
z planowanym zamieszkaniem rodziny Balcarków w Domu Nauczyciela w Bojszowach, czy to prawda i dlaczego załatwia się to po kryjomu, po cichu?

-         prosi Wójta o zapewnienie dalszego finansowana przewozu dzieci na basen,

-         czy jest znana jakość zrzutu wód we wszystkich oczyszczalniach ścieków na terenie naszej gminy?

Radna Lidia Siwy – kiedy będą załatane dziury na ul. Pancerniaków?

Radny Krzysztof Kończalski – prosi o pilną interwencję w związku z dziurami na drogach oraz o pomiar hałasu z tym związany (postępowanie z drogami przez starostwo
nazwał „dewastacją majątku”).

Radny Stanisław Biela –prosi o ustalenie właściciela ul. Złoty Łan w związku z jej uszkodzeniami, głównie przed mostem na rzece Gostynce (nasyp rozjeżdża się na boki).

Radny Piotr Wróbel – zapytał ,co dalej z drogą Nr 931?

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Działka GZOZ-u – zmienił się właściciel działki z zamiarem postawienia pawilonu aptecznego.

Zatrudnienie w bibliotece  instytucja kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
w Bojszowach zatrudnia dwie osoby tj. dyrektor i pracownik. Dyrektor biblioteki nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami i odpowiada za jej funkcjonowanie.

Zadania biblioteki są realizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Pani dyrektor Wróbel otrzyma angaż na zatrudnienie stałe i Wójt Gminy daleki jest do ingerowania
w sprawy zatrudnienia. Nie przewiduje się zwiększenia etatyzacji, będą tylko staże absolwenckie.

Mieszkanie dla rodziny Balcarek – rodzina ta jest objęta pomocą GOPS-u, mieszka
na terenie naszej gminy bez meldunku, od roku prowadzone są rozmowy z Panią kurator
w sprawie zapewnienia godnych warunków dzieciom.
Zadaniem Wójta jest rozwiązanie tego problemu, który może szukać mieszkania tylko
w zasobach gminnych, a takie jest w domu nauczyciela. Przykro jest słuchać negatywnych opinii nauczycieli na ten temat, chociaż nie zapadła jeszcze żadna decyzja.

Przewóz dzieci na basen –do końca kwartału na dotychczasowych zasadach, a później
w zależności od środków finansowych (nowe wydatki związane ze szkolnictwem).

Zrzut ścieków – wynikami badań dysponuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
w Bojszowach, jakość zrzutów odpowiada wymogom.

Dziury na drogach – będą podjęte działania interwencyjne w tej sprawie.

Ulica Złoty Łąn  powiat nie jest właścicielem tej drogi, załatwiane są formalności, aby znalazła się w wykazie dróg gminnych.

Droga wojewódzka  Nr 931 – według informacji remont tej drogi jest ujęty w budżecie
na ten rok.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję.

Protokołowała: L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska