http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  18-01-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  18-01-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXV/2004 18.01.2005

PROTOKÓŁ Nr XXV/2004
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 29 grudnia 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.   Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
( nieobecni – Eugeniusz Biolik, Irena Brzezińska, Krzysztof Kończalski ).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za

Radni uczcili chwilą ciszy śmierć księdza Jana Dłucika.

Ad.4

Przedstawienie projektów uchwał.

Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy Bojszowy Henryk Utrata.

Uchwała Nr XXV/137/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
Propozycje zmian zgodnie z załącznikami pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu
i Rozwoju Gminy.
Załącznik Nr 1 przedstawia dochody kwoty 9.296,-zł w dziale 758 – dotacja na wapno
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Załącznik Nr 2 przedstawia wydatki kwoty 9.296,-zł w dziale 010 – Rolnictwo
i łowiectwo.

Załącznik Nr 3 przedstawia zwiększenie dochodów o kwotę 199.565,- jest to rezerwa
na uzupełnienie utraconych dochodów z rozliczeń PIT od osób fizycznych.

Załącznik Nr 4 przedstawia przesunięcia wydatków budżetowych na kwotę 10.340,-zł:

-         zmniejszenia działu 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.700,- i zwiększenie o tę kwotę działu 757 Obsługa długu publicznego,

-         zmniejszenia działu 801 Oświata i wychowanie o kwotę 640,-zł z przeznaczeniem
na dział 854 tj. świetlice szkolne.

 

Załącznik Nr 5 przedstawia plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2004r. – przychody 300.000,-zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXV/138/2004 w sprawie uchylenia zapisu dotyczącego wysokości opłaty
za urządzenia rozrywkowe w uchwale Nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r.
Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapis dotyczący wysokości opłaty
za urządzenia rozrywkowe w uchwale Nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2005 roku.
W związku z powyższym skreśla się w tej uchwale zapis § 3 pkt 1,podpunkt 4 w brzmieniu
”za urządzenia rozrywkowe (strzelnice, karuzele) 5,00zł/1 dzień za każde urządzenie, nie więcej niż 40,00zł.”

Bez uwag radnych.

Ad.5
Przyjęcie uchwał:
( w głosowaniu brało udział 12 radnych)

Uchwała Nr XXV/137/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
                                                  12 głosów – za

Uchwała Nr XXV/138/2004 w sprawie w sprawie uchylenia zapisu dotyczącego wysokości opłaty za urządzenia rozrywkowe w uchwale Nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r.
                                                  12 głosów – za.

Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy za rok 2004 stanowiące załącznik do protokołu. 

Następnie Wójt Gminy Bojszowy w swoim wystąpieniu przekazał ogólną sytuację gminy na koniec roku 2004.:

-         pomyślny rok równowagi budżetowej – wykonanie dochodu w 95% (takiego wskaźnika jeszcze nie było), wydatki na poziomie 87%,

-         zobowiązania wymagalne – 51 tys.zł,

-         podatników 1838 z tego 490 płaci podatek rolny,

-         zwolnienia i umorzenia udzielone przez Wójta Gminy – na kwotę 761,20 zł
( 7 wniosków),

-         poziom zadłużenia na koniec roku 2004 – 2mln 400 tys.zł
(po umorzeniach – 1 mln 400 tys. zł)

-         statystyka z życia Gminy – urodzenia 55 osób z tego 29 chłopców, zgony 55 osób, liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały -6447 (wzrost o 55 osób), liczba zameldowanych na pobyt czasowy –111osób

-         ilość uczniów – 817,

-         sprawy budowlane –  patrz załącznik do protokołu,

-         ochrona środowiska  - PRL, 8 wniosków o środki pomocowe, z tego 5 wniosków pozytywnie załatwionych (Sapard, GCI, niska emisja, remont szkół, biblioteka),

-         działalność gospodarcza – 333 podmioty gosp. (nowa działalność 34 podmioty, zlikwidowało działalność 25 podmiotów),

-         sprzedano 5 działek, zakupiono 1 działkę,

-         gospodarka komunalna – zwiększyła się ilość dróg utwardzonych, przybyło nawierzchni asfaltowych,, chodników, 7 km nowej kanalizacji deszczowej, zakup znaków drogowych.

-         pomoc bezrobotnym – prace interwencyjne, staże absolwenckie (26 osób)

-         informacja dotycząca spotkań z mieszkańcami do wglądu u Wójta Gminy
(35 wniosków z wszystkich miejscowości).

Na zakończenie wystąpienia Wójt Gminy podziękował wszystkim radnym za wspólną pracę, za wszystkie uwagi i wnioski radnych, dzięki którym zostało załatwione wiele spraw.

Przewodniczący złożył podziękowanie radnym, Wójtowi Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy Bojszowy.

Zapytania:

Radny Stanisław Biela – jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej przekazał sprawozdanie z prac komisji (patrz załącznik do protokołu), 

-         zapytał o specyficzną wieżę pod lasem, przy ul. Pancerniaków, czy to jest na terenie gminnym?

-         ile gminę kosztowały nowe, duże znaki drogowe przy ul. Gościnnej?

Radny Andrzej Gembołyś – część podmiotów zarejestrowanych w naszej gminie
ma problemy z zapłaceniem podatku, w związku z tym prosi o możliwość odrobienia
należnego podatku poprzez wykonanie usługi dla gminy.

Radny Grzegorz Tomala- kto, kiedy i jak może korzystać z usług Gminnego Centrum Informatycznego? (chodzi o ustalenie pewnych zasad np. w sobotę ogólnodostępne, w inne dni w sprawach pracy itp.)

Radny Wojciech Tęsiorowski – jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację dotyczącą kontroli inwestycji w gminie zakończonych w terminie
od 1 stycznia 2004r. do 30 listopada 2004r. zgodnie z protokołem komisji.

 

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Wieża – została wybudowana przez Telekomunikację Polską S.A. i posadowiona
na gruncie prywatnym, nie gminnym w celu ułatwienia połączeń telefonicznych.

 

Znaki drogowe – koszt znaków przy drodze wojewódzkiej wynosi 60 tys. zł
Nasza gmina zadeklarowała kwotę 2 tys. zł  w formie dotacji, która do tej pory nie została przelana .

Podatki i podmioty gospodarcze – na wniosek strony, Wójt Gminy rozpatruje indywidualnie każdą sprawę dotyczącą płatności podatku. Postępowanie musi być zgodne z procedurą prawną.

GCI – funkcjonuje w każdy dzień od godz.10-tej do godz. 20-tej (oprócz niedzieli), nie ma podziału na grupy, nie może funkcjonować w formie kawiarenki internetowej, skorzystało już 460 osób z usług GCI. (dodatkowe informacje  - patrz załączona do protokołu broszurka)

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął 10, ostatnią sesję w 2004 roku.

Protokołowała: L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska