http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  13-06-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXI/2005 13.06.2005

 

PROTOKÓŁ Nr XXXI/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 30 maja 2005r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie z uwzględnieniem bezpieczeństwa
na drogach.

5.      Przedstawienie projektów uchwał.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych
(spóźniony Krzysztof Kończalski, nieobecni: Bogusław Biolik i Czesław Hachuła).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie –12 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 27 kwietnia 2005r. został przyjęty jednogłośnie –
12 głosów – za.
W celu omówienia stanu bezpieczeństwa w gminie zaproszono następujących gości:

-          Pan Bernard Bednorz – Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński,

-          Pan Józef Piechula -  Powiatowy Zarząd Dróg Bieruń (nieobecny),

-          Pan Ryszard Pietras – Komendant Miejski Policji w Tychach (nieobecny),

-          Pan Zbigniew Sobiesiak – Komisariat Policji w Lędzinach,

-          Pan Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Z Komendy Miejskiej Policji w Tychach przybył Pan Jarosław Myślak , a z Państwowej  Straży Pożarnej w Tychach  oprócz Komendanta Pan Piotr Szojda.

Ad.4
Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie z uwzględnieniem bezpieczeństwa
na drogach.

W pierwszej kolejności głos zabrał Pan Kazimierz Utrata. Szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa i stan ochrony przeciwpożarowej. (wykorzystano sprzęt audio-video).

Statystycznie gmina Bojszowy w omawianym temacie została oceniona pozytywnie.

 

Informacja statystyczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
 o działaniach ratowniczo-gaśniczych w okresie od 1 stycznia 2005r. do 15 maja 2005r.
w tym prowadzonych na terenie gminy Bojszowy stanowi załącznik do protokołu.

Wicestarosta bieruńsko-lędziński omówił następujące zagadnienia:

-          plany i zamierzenia związane z modernizacją dróg,

-          środki finansowe na realizację wszystkich zadań (22 mln zł),

-          droga 931 (160 tys. zł – na modernizację, 2,5 mln zł na obiekty mostowe)

Pan Jarosław Myślak  - szef Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Tychach omówił stan bezpieczeństwa na drogach.

Analiza stanu zagrożenia bezpieczeństwa na terenie Bojszów za 2004r. oraz za 4 miesiące 2005r. stanowi załącznik do protokołu.

Zaproszeni goście przyjmowali uwagi radnych oraz udzielali odpowiedzi na zapytania.

Główna tematyka pytań:
-     sytuacja gminnych OSP,

-          problem z przejazdami samochodów strażackich w lasach (brak przecinek),

-          prośba o interwencję, aby rowerzyści korzystali z chodników,

-          oznakowanie dróg,

-          zły stan drogi 931 i zwężenia na mostach,

-          szkody związane ze złym stanem dróg,

-          remonty dróg,

-          nadmierna szybkość pojazdów na ul. Jedlińskiej,

-          plan budowy ścieżek rowerowych.

Przewodniczący Rady Gminy ustosunkował się do przedstawionych zagadnień
i podziękował za udzielenie szczegółowych wypowiedzi oraz za przybycie na sesję Rady Gminy.
Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy. Wyraził swoje refleksje stwierdzając, że
istniejący stan bezpieczeństwa w gminie jest wynikiem współpracy i wspólnych inicjatyw gminy z zaproszonymi przedstawicielami instytucji.

Zaproponował omówienie na odrębnej sesji tematu przestępczości kryminalnej i patologii.

Złożył wniosek do Starosty, aby porozumieniem przekazać gminie utrzymanie bieżące dróg powiatowych ( na wzór zimowego utrzymania dróg).

Po piętnastominutowej przerwie przystąpiono do omawiania dalszych punktów porządku obrad.
Ad.5
Przedstawienie projektów uchwał:

Nr XXXI/164/2005 w sprawie upoważnienia Pani Anny Młocek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy.

 

 

 

Radca Prawny Pan Mirosław Nosalik omówił projekt uchwały i uzasadnił potrzebę

upoważnienia wymienionego w uchwale.
Bez uwag radnych.

 

Nr XXXI/165/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojszowy
oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Wyjaśnień do projektu uchwały udzieliła Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło.

Zmiana ustawy o finansach publicznych likwiduje środki specjalne i tworzy zasady uruchamiania rachunków dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych.

Uchwała określa źródła dochodów własnych, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych oraz przeznaczenie tych dochodów.

 

Uwagi radnych:

Radny Krzysztof Kończalski – zapytał o prowizje towarzystw ubezpieczeniowych wymienione jako źródło dochodów własnych i pomimo udzielonych wyjaśnień, zgłosił wniosek o wykreślenie w § 2 tekstu następującej treści „ prowizje towarzystw ubezpieczeniowych”.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek, który nie uzyskał aprobaty radnych. Głosowanie: 1 głos – za, 8 głosów – przeciw, 3 głosy – wstrzymujące się.

 

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Kubeczko.

Innych uwag brak.

 

Nr XXXI/166/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

Zmiany w budżecie przedstawił Wójt Gminy Pan Henryk Utrata.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2005r. jest uchwałą porządkującą, pozytywnie zaopiniowaną przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.633.670,-zł wyszczególnione jest
w załącznikach do uchwały i zostało szczegółowo uzasadnione w komentarzu Wójta.
Bez uwag.

 

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

W głosowaniu brało udział 12 radnych.

Nr XXXI/164/2005 w sprawie upoważnienia Pani Anny Młocek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy.

                                                 12 głosów - za

Nr XXXI/165/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojszowy
oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

                                                 12 głosów - za

 

Nr XXXI/166/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

                                                  12 głosów – za
                                        

 

Ad. 7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy:

-          Gminna Olimpiada Szkół Podstawowych z Języka Angielskiego zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Bojszowach,

-          Gminna Olimpiada Języka Polskiego „Mistrz Ortografii” – Szkoła Podstawowa Bojszowy,

-          Memoriał dr. Tadeusza Moszkowicza w Bieruniu,

-          Dzień Seniora zorganizowany przez OSP Bojszowy,

-          wystawa – wernisaż  Józefa Kłyka w Centrum Kultury w Pszczynie,

-          msza św. w intencji strażaków gminy Bojszowy w Jedlinie,

-          VII Powiatowy Dzień Strażaka w Bieruniu Nowym,

-          uroczystości związane z rocznicą zakończenia II wojny światowej w Lędzinach,

-          „Bojszowski Moik”,

-          ognisko zielonoświątkowe na „Zandgrubie”,

-          Turniej Rad Miast i Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w piłce nożnej
w Lędzinach,

-          Turniej Strzelecki o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Imielin,

-          Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Bieruniu,

-          Powiatowe Igrzyska Niepełnosprawnych w Lędzinach,

-          Przedszkolny Przegląd Artystyczny w Bojszowach Nowych,

-          „Jubileuszowe Samorządowe Spotkanie Jasnogórskie” w Częstochowie (22.05.2005r.)

-          25-lecie Kościoła w Bojszowach Nowych (22.05.2005r.),

-          podziękowanie za życzenia od uczestników „zielonej szkoły”.

Przewodniczący Rady zaapelował do radnych o poprawę frekwencji na posiedzeniach komisji, jednocześnie prosi o informowanie przewodniczących komisji o niemożności uczestnictwa w jej obradach w nagłych przypadkach.

Następnie zwrócił uwagę, ażeby radni w wypowiedziach oficjalnych przedstawiali stanowisko Rady lub też władz gminy i w związku z powyższym zwrócił się z pytaniem
do Wójta Gminy: „Czy zmieniła się koncepcja na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej
w Międzyrzeczu oraz czy zmienił zdanie, które przekazał mieszkańcom Międzyrzecza
na zebraniu wiejskim w wymienionym temacie?”.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy i udzielił odpowiedzi Przewodniczącemu Rady, że nie ma planów, co do likwidacji szkoły, czy zmiany jej funkcjonowania oraz omówił następujące sprawy:

 

-          przy omawianiu uchwały dot. zmian w budżecie wspomniał o nabyciu „stolarni”
w zamian za trzy działki w Świerczyńcu przy ul. Barwnej (przeznaczenie: zaplecze
dla naszej spółki GPK, 150m2 z osobnym wejściem – izba tradycji, sala prób dla zespołów artystycznych, pomieszczenie eksponatów regionalnych itp.)

-          spłata pożyczki długoterminowej,

-          wystąpiono o środki pomocowe na drogi dojazdowe do pól (droga na „Brzeziny” –
za „Grofem”, połączenie ul. Przecznej z ul. Kopalnianą w Międzyrzeczu),

-          wynagrodzenia dla nauczycieli,

-          stypendia szkolne,

-          spotkanie z liderami szkolnymi w auli gimnazjum,

-          realizacja budowy kanalizacji (na poziomie 70%),

-          przetargi (hala sportowa, komputeryzacja UG, zagospodarowanie obejścia SP Świerczyniec),

-          sprzedaż 5 działek w Świerczyńcu,

-          wydzielenie ul. Wiklinowej,

-          zakończenie kontroli RIO.

Zapytania:

Radny Andrzej Gembołyś     oznakowanie ul. Cichy Kącik , czy ul. Dąbrowa,
 nie gwarantuje bezpiecznego poruszania się dzieci, w związku z tym proponuje znak „ograniczenie prędkości” oraz wnioskuje o projekt budowy chodnika przy tych ulicach.

Radny Krzysztof Kończalski – prosi o informację w gazecie na temat kryteriów stypendium naukowego.

      Radny Stanisław Biela – w związku z informacją Wójta o pozyskiwaniu środków na drogi   
      dojazdowe do pól, zapytał czy była analizowana sprawa ul. Skośnej?

      - zapytał o uregulowanie stanu prawnego ul. Siewnej w okolicy posesji Pana Stefaniaka
        (cytat „na pewno Wójt wie o czym mówię”),

      - wnioskuje o budowę chodnika przy ul. Barwnej.

      Radny Wojciech Tęsiorowski – kiedy w końcu ruszy budowa chodnika przy ulicy gminnej
      tj. ul. Międzyrzecznej?

Radny Antoni Wilczek – zapytał o regulację rzeki Korzyniec.

Radny Eugeniusz Biolik – wnioskuje o budowę chodnika przy ul. Świętego Jana.

Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Chodniki – Wójt przyjmuje propozycje do projektu budżetu na rok 2006 informując jednocześnie, że realizowane są terminowe procedury związane z planowaną budową chodników.

Oznakowanie ulic – na ulicach Dąbrowa i Cichy Kącik jest znak „teren zabudowany”
i proponowany znak „ograniczenie szybkości” nic nie zmieni.

 

Informacja o stypendiach – zostanie przedstawiona na łamach gazety po przygotowaniu
danych przez dyrektorów szkół.


Drogi do pól –
ul. Skośna nie spełnia funkcji drogi polnej i wszelkie jej remonty mogą być wykonane tylko w ramach środków własnych.

Stan prawny ul. Siewnej – bez odpowiedzi.

Regulacja rzeki Korzyniec – pełnej informacji może udzielić Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji Pan Wojciech Boruciński, który dysponuje dokumentacją dotyczącą wymienionej problematyki.

 

 Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska