http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  13-12-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2015 | 12:11
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
PROTOKÓŁ Nr XXIII/2004 13.12.2004

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2004
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 24 listopada 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
Państwa M.J.W.

5.      Przedstawienie projektów uchwał w tym „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bojszowach 2004-2015”

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.   Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych.
( nieobecny – Krzysztof Kończalski, spóźniony - Adam Wybraniec).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za
Ad.4
Przedstawienie i przyjęcie uchwały Nr XXIII/124/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M.J.W.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść skargi i pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informujące o skierowaniu skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojszowach celem przygotowania opinii dla Rady Gminy.
Następnie przedstawił pismo
Komisji Rewizyjnej oraz projekt wyżej wymienionej uchwały (kserokopie cytowanych pism stanowią załącznik do protokołu).

Przewodniczący wyraził swoją opinię informując, że zapoznał się z wszystkimi materiałami, które przekazała Pani W. po sesji Rady Gminy w dniu 13 lutego 2004r.

Na pytanie radnego Tomali Wójt Gminy przekazał do wglądu aktualną mapę z naniesioną drogą, o która trwa spór.

Pani M.W. wyraziła swoje żale, lecz nie wnoszące nic do treści uchwały
Radni wysłuchali wypowiedzi Pani W. bez uwag.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę XXIII/124/2004 odczytaną przez radną Lidię Siwy z Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowanie: 11 głosów – za

                       2 głosy – wstrzymujące się   

Ad. 5
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr XXIII/125/2004 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu niepieniężnego.

Wójt Gminy omówił projekt uchwały wraz z załącznikiem obejmującym wykaz nieruchomości gruntowych oraz budynków i budowli przeznaczonych do przekazania
w formie aportu niepieniężnego. Wójt poinformował radnych, że wartość przekazywanych budynków i budowli majątku wynosi około 5 mln zł – dokładna kwota zostanie określona przy spisywaniu aktu notarialnego na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych oraz wartości księgowej budynków i budowli
Radni przyjęli uchwałę bez uwag.

Uchwała Nr XXIII/126/2004 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bojszowach 2004-2015.

Uchwała Nr XXIII/127/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.
Dwa powyższe projekty uchwał stanowiące integralną część strategii, zaproponowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej omówiła kierownik GOPS-u Pani Anna Młocek.
Podstawą prawną do opracowania strategii stanowi art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64 poz.593) , który mówi, iż do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bojszowach na lata
2004-2015” zawiera następujące dane:

1)      Charakterystyka Gminy Bojszowy.

2)      Diagnoza problemów społecznych:

-         techniki diagnozowania,

-         ubóstwo,

-         niepełnosprawność i długotrwała choroba,

-         bezrobocie,

-         uzależnienia,

-         bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

3)      Ogólne założenia rozwoju pomocy społecznej na lata 2005-20015.

4)      Programy pomocowe.

5)      Monitoring i ewaluacja.

6)      Spis wykresów.

7)      Spis map zagrożeń zjawiskami patogennymi w poszczególnych miejscowościach gminy.

8)   Zestawienie projektów do realizacji w latach 2005-2015.

Następna uchwała dotyczy przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki
nad Dzieckiem i Rodziną, który stanowi załącznik do uchwały i zawiera m in.:

-         zasady ogólne systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

-         globalne cele,

-         priorytety gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,

-         domena gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Po omówieniu tych uchwał Pani Młocek udzielała odpowiedzi na pytania radnych:
-     czym były podyktowane lata strategii 2004-2015? (radny Wilczek)

-         czy wprowadzenie tego programu będzie się wiązało z dodatkowymi etatami ?
  (radny Wilczek)

-         czy opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływa

    do GOPS-u? (radny Tęsiorowski)

-     czy w innych miejscowościach gminy przewiduje się placówki wsparcia dziennego?   
      (radny Tomala)

Uchwała Nr XXIII/128/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło udzieliła stosownych informacji w tej kwestii.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje przyjęcie programu na każdy rok.
Proponowany program składa się z następujących rozdziałów:
-                 podstawa prawna do działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
      alkoholowych ,

-         cele główne i operacyjne programu,

-         wskaźniki efektywności programu,

-         diagnoza sytuacji alkoholowej gminy,

-         źródła i zasady finansowania,

-         realizatorzy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         zadania własne gminy realizowane w ramach gminnego programu,

-         pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,

-         punkt konsultacyjno-informacyjny –cele i zadania,

-         zasady wynagradzania członków gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pani Sekretarz Gminy udzielała również odpowiedzi na zapytania radnych.

Uchwała Nr XXIII/129/2004 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2004 i 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z budową zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz
z budową pompowni Nr P-3 dla miejscowości Bojszowy Nowe, Świerczyniec i dzielnicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy.

Projekt uchwały powstał w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością   zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2004 i 2005 środków finansowych na realizację inwestycji wymienionych w uchwale na łączną kwotę 2.498.717,50 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych została rozpoczęta przez firmę PREUSSAG.
Całe zadanie musi być zakończone w 2005r. Po zakończeniu zadania nasza gmina otrzyma 50% zwrotu z SAPARDU w formie dotacji bezzwrotnej.
Źródła finansowania inwestycji przedstawia załącznik do uchwały.

Wójt Gminy wyjaśnił wątpliwości radnych odpowiadając na pytania. Uwagi głównie dotyczyły przebiegu kanalizacji sanitarnej w Bojszowach Nowych.
 

Uchwała Nr XXIII/130/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Wójt Gminy przedstawił zmiany w budżecie zgodnie z załącznikami.
Bez uwag.

Uchwała Nr XXIII/131/2004 w sprawie dopłaty do kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dochody GPK nie pokrywają kosztów utrzymania, stąd propozycja dopłaty do kapitału kwoty 30.000,-zł. Straty wynikają głównie z administrowania budynków komunalnych
oraz ubytków wody w sieci w Jedlinie.

 

Ad. 6

Przyjęcie uchwał: ( w głosowaniu brało udział 13 radnych)

Uchwała Nr XXIII/125/2004 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. poprzez wniesienie aportu niepieniężnego.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr XXIII/126/2004 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bojszowach 2004-2015.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr XXIII/127/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

13 głosów - za

Uchwała Nr XXIII/128/2004 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

13 głosów - za

Uchwała Nr XXIII/129/2004 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2004 i 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z budową zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz
z budową pompowni Nr P-3 dla miejscowości Bojszowy Nowe, Świerczyniec i dzielnicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy.

13 głosów – za

 

Uchwała Nr XXIII/130/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

13 głosów - za

Uchwała Nr XXIII/131/2004 w sprawie dopłaty do kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.                                            

13 głosów – za

Ad. 7

Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił istotne sprawy dotyczące Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:

-         uczestnictwo w otwarciu II Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego i Medycyny Naturalnej w Bieruniu,

-         uczestnictwo w otwarciu pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej
w Bojszowach połączone z rocznicą nadania szkole imienia,

-         Szkoła Podstawowa w Bojszowach zorganizowała konkurs na temat „100-letniej historii bojszowskiej świątyni”. Fundatorem głównej nagrody był radny Adam Wybraniec.

-         uroczystość „pasowania na ucznia” w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu,

-         uroczystość „pasowania na ucznia” w Szkole Podstawowej w Świerczyńcu
wraz z rocznicą nadania imienia i sztandaru,

-         100-lecie powstania kościoła w Bojszowach – uroczystość połączona z 70 rocznicą urodzin arcybiskupa Damiana Zimonia,

-         udział w uroczystościach święta pszczelarzy – uroczystość zorganizowana przez Koło Bojszowsko-Bieruńskie,

-         otwarcie Gminnego Centrum Informacji,

-         udział w uroczystościach związanych ze świętem odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę,

-         spotkanie organizacyjne kierowników zespołów oraz otwarcie kolejnej edycji Gminnej Ligi Siatkówki,

-         spotkanie z pracownikami GOPS – z okazji święta pracownika socjalnego,

-         udział w spotkaniu z dziećmi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” organizowane przez Gminną Bibliotekę w Bojszowach,

-         konferencja Stowarzyszenia Gmin Górniczych z okazji pięciolecia powołania
 ( gratulacje dla Wójta Gminy za pełnienie ważnej funkcji wiceprzewodniczącego   
  Zarządu),

-         otwarcie Muzeum Piwowarstwa w Tychach,

-         udział w uroczystościach związanych ze świętem patronki śpiewu i chórów
Św. Cecylią – spotkanie z członkami chóru kościelnego „Jutrzenka i zespołu folklorystycznego „Bojszowianie”,

-         spotkanie środowiskowe z Kołem Emerytów i Rencistów w Bojszowach,

-         omówienie występu radnych na III Turnieju Halowym Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Chełm Śląski (Andrzej Gembołyś, Grzegorz Tomala, Marek Kumor, Eugeniusz Natkaniec, Wojciech Boruciński , Bogusław Biolik – przygotowany do wyjazdu lecz nie mógł wziąć udziału.).

Następnie Wójt Gminy Bojszowy przekazał następujące informacje:

-         konferencja Stowarzyszenia Gmin Górniczych – szczegóły spotkania,

-         Gminne Centrum Informatyki

-         kanalizacja w Bojszowach Nowych,

-         remont ul. Chmielnej,

-         ul. Jedlińska  -zakończenie inwestycji,

-         remont ul. Szerokiej do pól,

-         remont cząstkowy dróg,

-         zakup trzech wiat przystankowych,

-         oświetlenie wiaty w Międzyrzeczu,

-         przetarg na zimowe utrzymanie dróg ( jak w latach poprzednich - Jan Baron, RSP, Stanisław Liszka, Eugeniusz Tomala),

-         rozpoczęcie procedury rozgraniczenia ul. Wiklinowej,

-         nagroda twórczości artystycznej – Franciszek Ścierski i „Bojszowianie”,

-         100-lecie kościoła,

-         koncert w kościele bojszowskim,

-         wyjazdy dzieci na basen,

-         zajęcia sportowe za środki z reklamy napojów alkoholowych,

-         turniej siatkówki o puchar wójta,

-         sprzedaż działek w Międzyrzeczu (w formie rokowań),

-         klasyfikacja gruntów w Bojszowach Nowych (wykonawca – Starostwo Powiatowe),

-         projekt budżetu na 2005 rok  (patrz teczka Rady Gminy).

Zapytania:

Radny Stanisław Biela – jaki jest odczyt wody w komorze wodomierzowej?

-         czy są straty w naszej gminie związane z wichurami?

-         jak została przygotowana specyfikacja na przetarg dotyczący wydawania gazety „Nasza Rodnia”?

-         czy jest możliwość negocjacji odnośnie kupna działek w Międzyrzeczu?

-         „niska emisja” – kto wykonuje kosztorysy? (firma nalicza, a Pan Kutniowski
je zawyża)

-         czy w Programie Rozwoju Lokalnego dla powiatu są uwzględnione inne środki
za wyjątkiem gminnych?

Następnie Pan Biela porosił, aby radni nie przypisywali mu zasług, ponieważ nie utworzył sportowych drużyn młodzieżowych w Świerczyńcu, lecz tylko pomógł w zorganizowaniu dla nich sprzętu. Powiedział to w związku z szerzącymi się plotkami, że radny Biela stworzył sobie drużynę, aby mogli w niej grać jego synowie, co jest nieprawdą, ponieważ drużyna powstała z inspiracji GTS-u.

Radny Bogusław Biolik- klasyfikacja gleb w Bojszowach Nowych jest zadaniem powiatu, ale czy są szanse na dalszą aktualizację następnych obrębów geodezyjnych?

Radny Grzegorz Tomala- prosi o przegląd chodnika przy ul. Świętego Jana w związku
z wyrwą przed szkołą w Bojszowach.

Radna Lidia Siwy – czy będą zamontowane barierki ochronne przy przedszkolu? 

Radny Andrzej Gembołyś – czy przewiduje się zgłoszenie kandydata z naszej gminy
do nagrody im. Korfantego? Zaproponował firmę „Chrobok”.

Radny Adam Wybraniec – zaproponował remont ul. Świętego Jana na koszt kopalni,

- w związku z awarią sieci energetycznej wyraził niezadowolenie, że w Bojszowach
  usunięto awarię na ostatnim miejscu.

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Odczyt wody – dzięki komorze wodomierzowej możliwy jest pełny monitoring poboru wody (krzywa zakupu wody spada, straty poniżej 20%). Dokładne dane zostaną przedstawione na kolejnej sesji.   

Straty związane z wichurą – większych strat nie było oprócz zniszczonych wiat, lamp oświetleniowych oraz kosztów związanych z interwencjami straży pożarnej.
Rejon Energetyczny został totalnie zaskoczony, 23 awarie na wysokim napięciu,, awaria systemu komputerowego energetyki spowodowały, że nie można było spowodować załączeń w jednakowym czasie.

Przetarg na wydawanie „Naszej Rodni” –  zgodnie z ustawą przetarg musi się odbyć,
co nie znaczy, że zależy nam na zmianie wydawcy.

Działki w Międzyrzeczu – odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym, po sprawdzeniu dokumentacji.

„Niska emisja” – zostały przyjęte pewne standardy, które będą bezwzględnie przestrzegane i od których nie ma odstępstwa. Prace są wykonywane zgodnie
z kosztorysem (średni koszt kotłowni wynosi do 11.000 tys. złotych).

Program Rozwoju Lokalnego – odpowiedź będzie udzielona na następnej sesji.

Klasyfikacja gleb -  jest to zadanie własne powiatu.

Barierka przy przedszkolu – sprawa do załatwienia.

Nagroda im. Korfantego – nie przewidujemy kandydata do tej nagrody w związku
ze ścisłym regulaminem w tej kwestii .

Remont ul. Świętego Jana – nie ma możliwości, aby kopalnia wykonała ten remont
w ramach szkód górniczych.
 

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska