http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  27-10-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  27-10-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXII/2004 27.10.2004

PROTOKÓŁ Nr XXII/2004

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 29 września 2004r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

 

Przebieg sesji:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.       Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.       Przedstawienie przez:

-          przedstawiciela KWK „PIAST” informacji o działaniach w zakresie usuwania szkód górniczych i programie dotyczącym planowanego zamknięcia KWK „PIAST” Ruch II,

-         przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach informacji o działaniach w zakresie usuwania szkód górniczych i utrzymania obiektów melioracyjnych będących w ich zarządzie.

5.       Przedstawienie projektów uchwał

6.       Przyjęcie uchwał.

7.       Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.       Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

 

Ad. 1-3

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 15 radnych.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów – za


Ad. 4

Przedstawienie przez przedstawiciela KWK „PIAST” informacji o działaniach w zakresie:

-         Likwidacji KWK „PIAST” – Ruch II (p. Lech Mielniczuk)

-         Likwidacji osadnika wód dołowych (p. Roman Beczała)

-         Usuwania szkód górniczych (p. Mieczysław Stankiewicz)

 

Lech Mielniczuk- Dyrektor KWK „PIAST”: Nienormalne jest by za życia jednego pokolenia wybudować kopalnię i ją zamknąć. To jeden z przykładów nietrafionej inwestycji w Polsce. Zakończenie wydobycia węgla w KWK PIAST Ruch II planowane jest na I kwartał 2005r. Likwidacja będzie trwała do 2010r.

Dyrektor obiecał, że nikt z 2000 załogi nie straci pracy - wszyscy znajdą zatrudnienie w KWK „PIAST” i „ZIEMOWIT”.

Kopalnia zostanie zlikwidowana poprzez zatopienie zasolonymi wodami odprowadzanymi z KWK „PIAST” i „ZIEMOWIT”, które do tej pory trafiają poprzez Gostyń do Wisły.

Koszt likwidacji Kopalni „PIAST” Ruch II to ok. 30 mln zł. – pierwsze zatapianie planowane jest na I kwartał 2006r. Pozostanie tylko Zakład Przeróbczy zatrudniający 275 osób, który będzie wytwarzał oryginalne węgle, paliwa do kotłów (m.in. dla Elektrowni), groszek – retopal (w opakowaniach 25 kg)

Dyrektor poinformował, że istnieje możliwość przekazania gruntów  po zlikwidowaniu KWK „PIAST” Ruch II gminie.

 

Wójt Gminy Henryk Utrata: zadeklarował wolę współpracy w tym zakresie. Poinformował również, iż w planie zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod działalność przemysłową.

 

Roman Beczała – Główny Inżynier Mierniczo – Geologiczny przedstawił problem i koncepcję likwidacji osadnika wód dołowych.

 

Nadpoziomowy zbiornik osadowy „Bojszowy”, uruchomiony dla potrzeb górnictwa w 1980r., zlokalizowany jest między miejscowością Bojszowy i Jedlina, w dolinie rzeki Gostynka - około 2 km przed jej ujściem do Wisły. Obiekt wybudowano przy wale przeciwpowodziowym Gostynki, który stanowi jednocześnie północne obwałowanie osadnika.

 

Firma Maczki Bór stworzyła koncepcję, która w głównej mierze ukierunkowana jest na sprecyzowanie rozwiązań technicznych dotyczących zagadnień utylizacji nagromadzonych w osadniku „Bojszowy” odpadów mułowych zawierających związki promieniotwórcze oraz przywrócenia wartości użytkowych zdegradowanym terenom.

We wrześniu br. zostało wydane pozwolenie na budowę - po długim okresie borykania się z problemami dot. zatwierdzeniem dokumentacji. Trwają rozmowy z gminą co do technicznych aspektów zagospodarowania terenu (sposób zagospodarowania jest już zatwierdzony).

W najbliższych latach zbiornik musi być zrekultywowany. Koszt rekultywacji osadnika to od
5 do 6 mln. zł.

 

Mieczysława Stankiewicz odpowiedzialny za usuwanie szkód górniczych poinformował radnych, że wszystkie szkody w budynkach oraz obiektach melioracyjnych  naprawiane są na bieżąco.


Wydatki poniesione przez KWK „PIAST”na usuwanie szkód górniczych

Rok

Kwota

2001

ok. 6 mln zł

2002

4,2 mln zł

2003

4,1 mln zł

2004

brak danych z br.

 

W latach 2004-2006 planowana jest odbudowa systemu melioracyjnego

 

 

Przedstawienie przez przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Pana Sochaczewskiego informacji o działaniach w zakresie usuwania szkód górniczych
i utrzymania obiektów melioracyjnych będących w ich zarządzie.

W trakcie są uzgodnienia dotyczące rekonstrukcji wału przeciwpowodziowego na rzece Gostynce

W trakcie jest również bardzo duże przedsięwzięcie – Regulacja koryta Gostynki – 14,5 km obwałowań.

Korzyniec – na terenie Bojszów Nowych osiadanie terenu wynosi 60 cm Została opracowana dokumentacja regulacji Korzyńca jak również opracowanie geodezyjne z czego wynika że są osiadania. Koryto Korzyńca musi być uregulowane. W roku 2002 odbudowano Krzyniec od gminy Kobiór do Bojszów Nowych.

Na przyszły rok zaplanowano wykonanie 2,1 km regulacji koryta (3 km od ujścia). Przy ujściu osiadanie terenu jest w granicach 3 m.

 

Przedstawienie przez p. Jana Solarczyka informacji o stanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Pan Solarczyk podziękował Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
za przebudowę Łękawki – lustro wody obniżyło się o 80 cm.

Problem dla gminy nadal stanowi osadnik wód dołowych, który obecnie jest bardziej niebezpieczny niż wtedy kiedy był zalany. Osady z dna osadnika są niebezpieczne (radioaktywne). Silne wiatry powodują przenoszenie pyłów na okoliczne pola.

Pan Solarczyk przedstawił również następujące problemy:

-         Podtapianie budynków przy ul. Gaikowej powodowane – przepust pod wałem (na wysokości Młyna) na rzece Gostynce jest za wysoki, co powoduje podtapianie domów.

-         Rów A1 nie spełnia zadania – Dworzysko jest w 2/3 lustra wody

-         Międzyrzecze ul. Żubrów,  prawa strona – teren drenowany w latach 70—tych – trzeba 200 m odtworzyć, zniwelować.

 

 

Ad. 5
Przedstawienie projektów uchwał.

1.      Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r.w sprawie ujęcia w katalogu nazw miejscowości następujących wsi: Bojszowy Nowe, Międzyrzecze, Świerczyniec.

2.      Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych,  psychologów, logopedów i nauczycieli doradców.

3.      U C H W A Ł A  Nr XXII/119/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia  29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

- załącznik nr 1 Dochody (w zł)

- załącznik nr 2 Wydatki (w zł)

4.      U C H W A Ł A  Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

5.      Uchwała Nr XXII/121/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 i 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z budową pompowni Nr P-3 dla miejscowości
Bojszowy Nowe, Świerczyniec i ulicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy.

 

Autopoprawka:

Wójt wprowadził zmianę: z nazwy dzielnica Dąbrowa na ulica Dąbrowa

 

 

6.      U C H W A Ł A  Nr XXII/122/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

7.      U C H W A Ł A  Nr XXII/123/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Świerczyńcu”

 

Uwagi radnych:

Radny G. Tomala

Dlaczego dzieci ze szkół podstawowych płacą za wyjazd na basen w przeciwieństwie do uczniów gimnazjum.

 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na powyższą uwagę:

Uczniowie Szkół Podstawowych mają zajęcia na basenie w Woli w godzinach nadobowią-zkowych. Uczniowie gimnazjum mają zajęcia na basenie w godzinach lekcyjnych (zamiast zajęć wf). Jak wszystkim wiadomo uczniowie z gimnazjum są dowożeni na te zajęcia do sali gimnastycznej w szkole w Świerczyńcu. W uzgodnieniu z dyrektorem Gminnego Gimnazjum postanowiliśmy przenieść zajęcia z sali gimnastycznej w Świerczyńcu na basen na czas remontu tj. do końca roku. Wójt potwierdził celowość zajęć na basenie i zadeklarował, że podejmie starania o dofinansowanie zajęć na basenie.

 

Ad. 6

Przyjęcie uchwał: ( w głosowaniu brało udział 15 radnych)

                                                     
Uchwała Nr XXII/117/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r.w sprawie ujęcia w katalogu nazw miejscowości następujących wsi: Bojszowy Nowe, Międzyrzecze, Świerczyniec.

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych,  psychologów, logopedów i nauczycieli doradców.

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

U C H W A Ł A  Nr XXII/119/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia  29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

U C H W A Ł A  Nr XXII/120/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

U C H W A Ł A Nr XXII/121/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2005 i 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z budową pompowni Nr P-3 dla miejscowości
Bojszowy Nowe, Świerczyniec i ulicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy.

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

U C H W A Ł A  Nr XXII/122/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

U C H W A Ł A  Nr XXII/123/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Świerczyńcu”

 

15 głosów – za. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił istotne sprawy dotyczące Rady Gminy:

-         Ocena oświadczeń majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2003r.,

-         Zaproszenie dla radnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bogucickiej (2 październik br.)

-         Podziękowanie dla p. Stanisława Bieli i Czesława Hachuła za udział w zawodach wędkarskich,

-         Podziękowanie dla p. Ireny Brzeźińskiej i p. Piotra Wróbla za współfinansowanie imprezy „pieczenie samorządowa”

-         Gratulacje dla drużyny radnych ( Grzegorz Tomala, Czesław Hachuła, Piotr Wróbel, Marek Kumor ) za udział w zawodach strzeleckich w Bieruniu Nowym i zdobycie
II miejsca w klasyfikacji generalnej.

-         Podziękowanie dla wszystkich radnych biorących czynny udział w przygotowaniu do dożynek gminnych.

 

Następnie Wójt Gminy Bojszowy przedstawił sprawozdanie z działalności Urzędu (materiał w załączeniu), poinformował również o możliwości przekazania majątku (wniesienie aportu do spółki) do GPK Sp. z o.o.

- GPK będzie miało większe możliwości w pozyskiwaniu środków z UE

- dopłata do ścieków, którą płaci gmina byłaby wyższa ale gmina nie miałaby już obowiązku pokrywania strat, finansowania remontów i organizowania przetargów na odbiór ścieków.

 

Zapytania:

Radny Stanisław Biela - prosi o szczegółową analizę kosztorysów w programie ograniczenia niskiej emisji.

Radny Bogusław Biolik - postęp robót przy rozgraniczeniu ul. Wiklinowej?

Radny Stanisław Biela  - czy możliwa jest rekultywacja osadnika w br.?

Radny Antoni Wilczek - jak wygląda rozwiązanie problemu odwodnienie „Dworzyska”? Dlaczego to trwa tak długo?

Radny Bogusław Biolik - co oznaczają czerwone linie na mapie wpływów eksploatacji górniczej? Dlaczego w obszarze wpływów nie ma miejscowości Świerczyniec?

 

Ad.8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Odp. Wójt: Temat kosztorysów przy programie ograniczenia niskiej emisji.

Codziennie mieszkańcy zgłaszają się z takimi problemami. Wszystkie kosztorysy są tworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wydajemy publiczne pieniądze i nikt nie pozwoli na marnotrawstwo bez uzasadnienia. Różnice w kosztorysach wynikają ze specyficznych warunków każdego obiektu i sporządzanego audytu. Stawki przyjęte do kosztorysowania obowiązują wszystkich wykonawców.

 

Odp. Wójt: - Rozgraniczenie Wiklinowej

Jesteśmy w trakcie rozmów z mieszkańcami, którzy chcą nieodpłatnie przekazać gruntu na własność gminy – gmina pokryje koszty rozgraniczenia.

 

Odp. p. Beczała: Rekultywacja osadnika planowana jest do rozpoczęcia w br. ale z uwagi na znaczny koszt rekultywacji (od 5 do 7 mln zł.) decyzja nie należy do Kopalni jest zależna od budżetu Kompani Węglowej.

 

Odp. p. Stankiewicz – odwodnienie Dworzyska

Jedną z koncepcji odwodnienia tego rejonu jest wybudowanie pompowni. Koszt odwodnienia Dworzyska to ok. 3 mln zł. Kopalnia nie może opierać się na wyrywkowych projektach. Projekt odwodnienia musi być kompleksowy. Procedury trwają.

 

Odp. p. Mielniczuk

Środki na rekultywacje osadnika wód dołowych zaplanowane będą na lata 2005/2006.

 

Odp. p. Beczała – wpływy eksploatacji w rejonie m. Świerczyniec

Czerwone linie oznaczają obszar wpływów eksploatacji KWK Piast. Miejscowość Świerczyniec leży poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.

 

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję


Protokołowała:
Patrycja Czarnynoga

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska