http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  31-03-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2005 31.03.2005

 

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 23 marca 2005r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Ocena wyników nauczania w szkołach na terenie gminy Bojszowy.

5.      Przedstawienie projektów uchwał.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Przedstawienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.

8.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10.  Zakończenie sesji.

 

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych
(spóźnieni: Stanisław Biela, Czesław Hachuła, Antoni Wilczek, Adam Wybraniec).
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia świąteczne.

Ad.4
Ocena wyników nauczania w szkołach.

Pan Zbigniew Zając posiadający uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej udzielił szczegółowych informacji na temat przygotowania uczniów
do egzaminów zewnętrznych w systemie oświaty (przy pomocy urządzenia wideotechnicznego).

Wyniki nauczania omówili:

Pani Janina Kokoszka – dyrektor Gminnej Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu,

Pani Urszula Parysz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojszowach,

Pani Irena Kaczmarek-Zając – dyrektor Gminnego Gimnazjum w Bojszowach.
Analiza wyników nauczania poszczególnych szkół znajduje się do wglądu w teczce Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.

W dyskusji dyrektorzy udzielali odpowiedzi na pytania radnych.

Na zakończenie Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali dyrektorom
i nauczycielom za pracę i wysokie wyniki nauczania.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do omawiania uchwał.

Ad.5

Przedstawienie projektów uchwał.

Nr XXIX/157/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2005 rok.

Na wstępie Wójt Gminy przekazał, że jest to jeden z pierwszych regulaminów
w województwie śląskim, a jego uzgodnienia z nadzorem prawnym trwały do dnia dzisiejszego.
Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło udzieliła dodatkowych wyjaśnień na temat zasad wynagradzania nauczycieli. Szczegółowo omówiła paragraf 7 i 15 regulaminu, które dotyczą dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz dodatku za zajęcia w warunkach uciążliwych.
Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.
Zgodnie z ustawą, regulamin wynagradzania nauczycieli będzie przyjmowany corocznie.

Do powyższego projektu uchwały uwagi zgłosił radny Grzegorz Tomala.
Uwagi dotyczyły m. in.:
-     brak zapisu o dodatku wiejskim w § 1 regulaminu, a w uchwale jest. Zgodnie z tą uwagą    
      skreślono zapis w uchwale.

-         w § 7 – brak dokładnego zapisu o dodatku motywacyjnym dla dyrektora przedszkola,

  -  zasugerował, aby wrócić do bardziej trafnego zapisu mówiącego o dodatku   
     motywacyjnym do 10%, który był ustalany przez Wójta z dyrektorami szkół.

-         w § 8 – pomija się dyrektora przedszkola,

-         w § 9 -  brak dokładnego zapisu dotyczącego dodatku funkcyjnego
            ( w pierwotnej wersji były dokładniejsze dane),

-         w § 10 – niepokoi brak ustępu 5, który mówił na temat godzin doraźnych,

-         brak zapisu o pracy nauczyciela w dniu wolnym od pracy,

-         w § 13 - brak zapisu, od kiedy przysługuje dodatek za wysługę lat?

-         w § 14 pkt 1 – nieczytelny zapis dotyczący dodatku mieszkaniowego (zależność
od liczby członków rodziny wspólnie zamieszkujących)

-         jest to dokument mało czytelny.

Odpowiedź Pani Sekretarz Gminy brzmiała następująco:

-         w regulaminie nie wolno przytaczać niczego, co jest uregulowane ustawą, stąd różnice
w regulaminie w porównaniu do wersji pierwotnej (80% treści zostało usunięte, po  uzgodnieniach z nadzorem prawnym ),

-         wymienione procenty w paragrafie 7 zostały uzgodnione z dyrektorami szkół.

 

Radny Stanisław Biela podzielił się swoimi uwagami:

-         wymieniona w § 5 pkt 2 ust. 4 - dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych powinna być obowiązkiem, a nie warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego,

-         w § 6 ust. 2, powinno być nie tylko racjonalne, ale efektywne dysponowanie środkami,

-         wyraził nadzieję ,że dodatek motywacyjny będzie przyznawany według zasług, a nie według schematu.

Radca Prawny Mirosław Nosalik wyraził swoją opinię podkreślając, że regulamin
jest uzgodniony z nadzorem prawnym oraz ze związkami zawodowymi oraz, że zapisy treści merytorycznej są zgodne z ustawą.

Radna Irena Brzezińska jako prezes Związków Zawodowych wyraziła swój niedosyt związany z brakiem jakiegokolwiek wpływu na treść regulaminu.

Radny Krzysztof Kończalski – zastanawia się, po co ta rada, skoro nadzór prawny ogranicza samorządność?

Radny Stanisław Biela zakończył dyskusję stwierdzeniem, że regulamin nie zostanie przez Radę Gminy przyjęty, lecz zaakceptowany.

Nr XXIX/158/2005 w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Filii
w Jedlinie Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

Według informacji Wójta Gminy, jest to uchwała intencyjna, która pozwoli podjąć działania zmierzające do likwidacji filii z dniem 31 sierpnia 2006r. (w projekcie uchwały figurowała data 31 sierpień 2005r.)
Wszystkie dzieci za zgodą rodziców uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Bojszowach.

Uwagi:

Radny Grzegorz Tomala – czy istnieje konieczność podejmowania uchwały o zamiarze likwidacji, czy nie można podjąć uchwały jednoznacznie zmierzającej do likwidacji?
Odp. Wójta – projekt powstał zgodnie z sugestią nadzoru prawnego.

Radny Andrzej Gembołyś – wyraził zadowolenie, że dzieci uczą się w lepszych warunkach.

Radny Andrzej Czyrwik – co stanie się z obiektem tej szkoły po zlikwidowaniu filii?
Odp. Wójta – budynek na pewno nie zostanie zbyty, planuje się przeznaczyć się go na izbę tradycji, na muzeum wsi itp., przedszkole na dzień dzisiejszy pozostanie.

Innych uwag brak.         

Nr XXIX/159/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy.

Nowelizacja przepisów ustawy spowodowała konieczność opracowania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i uchwalenia go przez Radę Gminy.
Pomoc materialna dla uczniów w zakresie edukacyjnym nie ma nic wspólnego z pomocą społeczną. Jest to pomoc na wyrównanie szans edukacyjnych ucznia. Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma zastosowanie do wniosków składanych
po 1 stycznia 2005r.

-   4   -

Podjęcie uchwały umożliwi Wójtowi Gminy wydawanie decyzji administracyjnych
do złożonych wniosków.

Regulamin składa się z czterech rozdziałów:

1)      Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

2)      Formy udzielania stypendium szkolnego.

3)      Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

4)      Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Szczegóły dotyczące pomocy materialnej znajdują się w ustawie i nie można ich wpisywać w regulaminie.

Uwagi:

Radna Lidia Siwy – czy wnioski o pomoc materialną mogą składać osoby zamieszkałe
w gminie na pobyt czasowy?
Odp.  Tak.

Radny Bogusław Biolik – czy dzieci klasy „O” są objęte tą pomocą?
- jakie kryterium się przyjmuje w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Odp. Pomoc obejmuje dzieci od I klasy szkoły podstawowej.

W przypadku gospodarstwa rolnego dochód liczony jest od 1 ha posiadanego gruntu.

Radny Stanisław Biela – czy ustawodawca przewiduje, kto może się zgłosić z wnioskiem?
Odp. Tak.

Innych uwag brak.

Nr XXIX/160/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Bojszowy
z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

Projekt uchwały dotyczący wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy Bojszowy Marek Kumor uzasadniając następująco:
-     zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie zasad  
      wynagradzania pracowników samorządowych,
-     wynagrodzenie Wójta bez zmian od dwóch lat,
-     dyspozycyjność,
-     wzrost wynagrodzenia o 5,9% w skali dwóch lat,
-     Wójt pozyskuje znaczne środki finansowe dla gminy realizując inwestycje ( wysoki
       procent inwestycyjny w budżecie).

Ponadto udzielił odpowiedzi radnym Krzysztofowi Kończalskiemu i Grzegorzowi Tomala
jaka to jest kwota w skali miesiąca oraz poinformował, że w skład wynagrodzenia wchodzi również dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Innych uwag brak.

Nr XXIX/161/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

 

Projekt regulaminu został sporządzony na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Poszczególne paragrafy regulaminu przedstawiła radna Irena Brzezińska.
Bez uwag.

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

Nr XXIX/157/2005  w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2005 rok

W głosowaniu tej uchwały brało udział 13 radnych.

                                      11 głosów  - za.
                                        2 głosy- wstrzymujące się

 

Przy głosowaniu następnych uchwał brało udział 14 radnych.

Nr XXIX/158/2005 w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006r. Filii
w Jedlinie Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

                                       12 głosów  - za.
                                         2 głosy - wstrzymujące się

 

Nr XXIX/159/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy.

                                   14 głosów - za


Nr XXIX/160/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Bojszowy
z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

                                       11 głosów  - za.
                                         3 głosy - wstrzymujące się

 

Nr XXIX/161/2005 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

                                  13 głosów  - za.
                                    1 głosy - wstrzymujące się

Ad. 7

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pana Wojciech Tęsiorowski odczytał następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej:

1.         Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r.

2.         Analiza udzielonych ulg i zwolnień w podatkach lokalnych za lata
            2003 i 2004.

      3.         Analiza realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej
                  za lata 2000 – 2004.   

 

Rada Gminy przyjęła przedstawiony plan w głosowaniu:

13 głosów – za

 1 głos – wstrzymujący się.

Ad. 8
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił krótkie sprawozdanie z prac Rady Gminy:

-         turniej tenisa ziemnego o Puchar Wójta Gminy Bojszowy w Mazańcowicach,

-         spotkanie z kołem rencistów i emerytów,

-         Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej w szkole w Świerczyńcu,

-         Bojszowski Wieczór Filmowy Waldemara Patlewicza ,

-         Samorządowy Dzień Skupienia dla radnych w kościele parafialnym w Tychach.

Przekazano radnym druki oświadczeń majątkowych (termin złożenia – 10.04.br.)

Wójt Gminy przekazał następujące informacje:

-         kontrola RIO ,

-         kontrola OC i akcji kurierskiej,

-         kontrola w Referacie Ochrony Środowiska (dot. środków na inwestycje proekologiczne)

-         pomoc dla bezrobotnych (dla 10 osób),

-         projekt na wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy,

-         przygotowanie procedury przetargowej na budowę hali sportowej w Bojszowach,

-         przetarg na inwestycję dot. zagospodarowania terenów wokół szkoły w Świerczyńcu,

-         przetarg na zakup komputerów do Urzędu Gminy,

-         kanalizacja w Bojszowach Nowych (planowany termin zakończenia – sierpień br.),

-         remont agronomówki w Bojszowach Nowych,

-         „akcja zima” – podsumowanie kosztów,

-         przetarg na remont cząstkowy dróg gminnych,

-         zgoda na wycięcie samosiejek przy ul. Leśnej w Świerczyńcu,

-         rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie działalności sportowej.

Zapytania:

Radny Krzysztof Kończalski    kanalizacja na ul. Dąbrowa – czy mieszkańcy tej ulicy będą podłączeni na tych samych zasadach, ile jest takich mieszkańców?

Radny Andrzej Gembołyś – podziękował Przewodniczącemu Rady i Wójtowi za udział
w spotkaniu z działaczami sportowymi i za dyplomy dla Pana Stefana Ścierskiego
i Pana Alojzego Radwańskiego.

-         w„Naszej Rodni” ukazało się błędne ogłoszenie dotyczące możliwości zgłaszania szkód
w Kole Łowieckim „Przepiórka”,

-         w „Kalendarium Bojszowskim” podano błędną datę 100-lecia szkoły w Bojszowach Nowych,

-         czy wiadomo coś na temat „przecinki” na przejeździe kolejowym w Bieruniu?

-         na posiedzeniu komisji prezes GTS-u poinformował o problemie narkotykowym
w klubie sportowym juniorów w Świerczyńcu – prosi o reakcję,

-         przeznaczenie agronomówki w Bojszowach Nowych – miało być dla GOPS-u,
a na dzień dzisiejszy planuje się mieszkanie.

Radny Bogusław Biolik –  potwierdził błąd w ogłoszeniu w sprawie Koła Łowieckiego,

- kiedy będzie zasypany ciąg kanalizacji przy ul. Pancerniaków?

Radny Wojciech Tęsiorowski – czym się różnią mieszkańcy Bojszów od Międzyrzecza
i dlaczego mieszkańcy Międzyrzecza nie mogą się rejestrować telefonicznie od godziny
730 przychodni GZOZ-u?

-         czy będzie „wystawka” opon?

Radny Antoni Wilczek – prosi Panią Irenę Brzezińską o wyjaśnienie czy trzeba płacić
za wizytę u lekarza-ginekologa w naszej przychodni?

-         prosi o spowodowanie, aby worki do segregacji odpadów miały większą trwałość
(worki są małe i słabe, a obwinia się za to nie GPK, ale Urząd Gminy),

Radna Lidia Siwy – w czyim zarządzaniu jest mostek na rzece Gostynce?

Radny Stanisław Biela – co z piaskiem, który zalega wzdłuż chodników  i w studzienkach (ul.Gaikowa)?

Radny Adam Wybraniec – sugeruje, aby zaprosić na sesję byłego naczelnika gminy
Pana Jana Saternusa.

Radny Krzysztof Kończalski – stwierdził, że nie życzy sobie, aby gazeta gminna przedstawiała mieszkańców w złym świetle i w imieniu Pana Alojzego Bula przekazał pismo na ręce Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy oraz redaktora naczelnego „Naszej Rodni” (kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu.)

Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Na pytania dotyczące GZOZ- odpowiedzi udzieliła radna Irena Brzezińska, na pozostałe pytania odpowiadał Wójt Gminy.

Problem narkomanii – Rada Społeczna GZOZ-u nie ma żadnego prawa decydować, ingerować w sprawy zdrowotne mieszkańców, problem narkomanii powinien trafić
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rejestracja w przychodni – wszyscy pacjenci mogą się rejestrować telefonicznie dopiero od godz. 9-tej, natomiast osobiście można się rejestrować od godz. 730.

Odpłatność za wizyty u ginekologa – odpowiedź będzie udzielona na następnej sesji, po sprawdzeniu w rejestrze odpłatnych usług.

Kanalizacja ul. Dąbrowa – zgodnie z projektem, wszystkie domy naniesione na mapie zasadniczej zostały uwzględnione (10 domów). Pozostałym właścicielom budynków proponuje się, aby wyrazili zgodę na podłączenie na własny koszt. Zmiany dotyczą tylko przebiegu trasy. (Wójt wyjaśnił , że przykanalik” – tj. wyjście z domu do pierwszej studzienki odprowadzającej ściek).

„Nasza Rodnia”- sprawa spornego artykułu oraz błędu w druku będzie wyjaśniona
i sprostowana.

Przeznaczenie budynku agronomówki w Bojszowach Nowych – budynek ten nie może pełnić funkcji budynku administracyjnego. Baza lokalowa dla GOPS-u w szkole
w Świerczyńcu jest właściwa i tam pozostanie, z tym, że zostanie wykonane oddzielne wejście
Budynek agronomówki został wyremontowany i znajduje się tam szatnia dla sportowców.

„Przecinka” na przejeździe kolejowym – została ostatecznie załatwiona.

Wykopy kanalizacyjne przy ul. Pancerniaków – w najbliższych dniach wykonawca uporządkuje ten teren.

„Wystawka” opon – na razie brak decyzji Wójta w tej sprawie.

Worki na segregację odpadów wtórnych – Wójt zadeklarował zająć się tą sprawą.

Mostek na rzece Gostynce – jest w zarządzaniu właściciela cieku wodnego.

Pozimowe sprzątanie dróg – rozpoczęło się od poniedziałku, piasek jest sukcesywnie usuwany z poszczególnych ulic. Ulica Gaikowa jest przeznaczona do asfaltowania i remontu studzienek.
Studzienki kanalizacji deszczowej (5 km dł.) również będą czyszczone.
Zaproszenie na sesję – odnośnie udziału Pana Jana Saternusa w sesji Przewodniczący Rady Gminy będzie z zainteresowanym w kontakcie. 

 

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję.


Protokołowała: L.Kucz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska