http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  18-07-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  18-07-2005 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2005 18.07.2005

 

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2005
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 6 lipca 2005r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

5.      Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach”.

6.      Przedstawienie projektów uchwał.

7.      Przejęcie uchwał.

8.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

9.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

10. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Przed otwarciem sesji głos zabrał Wójt Gminy Bojszowy. Powitał zaproszonych laureatów „Śląskiego śpiewania” Łukasza i Mateusza Kostka z rodzicami i zespołem „Bojszowianie” oraz zespół „Korzyniec” prowadzony przez Panią Joannę Natkaniec.

Podziękowania za odnoszone sukcesy promujące naszą gminę. Gratulacje, kwiaty, upominki, które wręczyli Wójt, Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady.

Pani Natkaniec podziękowała za otrzymane kiecki dla swojego zespołu oraz Panu Sporysiowi za muzykę.
Pan Sporyś przekazał informacje o najbliższych koncertach zespołu „Bojszowianie”.

20 minut muzyki w wykonaniu „Bojszowian”, występy braci Kostka, prezentacja zespołu  „Korzyniec” w sprezentowanych kieckach.

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości (Pani Krystyna Wojtuń)  i mieszkańców gminy ( Pan Janusz Gwóźdź, Pani Maria Wróbel)
oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych
( nieobecny: Andrzej Czyrwik – L4).
Do proponowanego porządku obrad radny Krzysztof Kończalski zaproponował następującą zmianę: w miejsce punktu 4 omówić punkt 6 i 7, a potem punkt 4 i następne. (powód – chęć głosowania uchwał  w związku z wcześniejszym wyjściem do pracy).

Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.
Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 30 maja 2005r. został przyjęty jednogłośnie –
14 głosów – za.

 

Ad.4
Przedstawienie projektów uchwał.

Projekty uchwał przedstawił Wójt Gminy.

Uchwała Nr XXXII/167/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Przez wiele lat wspomagamy finansowo Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” i po raz kolejny chcemy udzielić pomocy finansowej
na zadania statutowe stowarzyszenia, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXXII/168/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

Wójt Gminy omówił zmiany w budżecie przedstawione w załącznikach do uchwały.

Radny Grzegorz Tomala - poprosił o wyjaśnienie znaczenia wymienionych w załączniku
nr 4 paragrafów w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych.
Radny Antoni Wilczek – poparł w/w prośbę.
Radny Andrzej Gembołyś zapytał, czy w planie finansowym są składki na Komitet Rodzicielski?

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Kubeczko.

Uchwała Nr XXXII/169/2005 w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Terenowe urządzenia sportowe przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu”.

Podjecie tej uchwały jest wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
w celu pozyskania środków finansowych na wymienione w uchwale zadanie.
Weksel „in blanco” ma stanowić zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków.

Na pytanie radnego Grzegorza Tomali, Wójt Gminy udzielił szczegółowych wyjaśnień
na temat weksla „in blanco”.

Innych uwag brak.

Ad. 5

Przyjęcie uchwał

Uchwała Nr XXXII/167/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

                                                 14 głosów - za

Uchwała Nr XXXII/168/2005 w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

14 głosów - za

Uchwała Nr XXXII/169/2005 w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Terenowe urządzenia sportowe przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu.

12 głosów – za

 2 głosy – wstrzymujące się.

 

 

Ad. 6

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojszowach w I półroczu 2005r. przedstawiła przewodnicząca tej komisji Pani Krystyna Wojtuń.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Pani Wojtuń udzieliła odpowiedzi na pytania radnych, które głównie dotyczyły skuteczności leczenia uzależnionych, profilaktyki przeciwdziałającej uzależnieniom, problematyki uzależnień młodzieży (narkotyki).

Ad.7
S
prawozdanie z działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn.”Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach” przedstawiła przewodnicząca Rady Społecznej Pani Irena Brzezińska oraz udzieliła odpowiedzi
na pytania radnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

                                                                 

Ad. 8
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił sprawozdanie z prac Rady Gminy za okres od.30 maja do 5 lipca 2005r.

-          V Olimpiada Sportowa Szkół Podstawowych w Bojszowach,

-          Szkolna Olimpiada Wiedzy o Patronie - SP Międzyrzecze ( Józef Kassolik),

-          Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka,

-          Festyn Rodzin – SP Bojszowy,

-          Gminne Zawody Strażackie o Puchar Wójta Gminy Bojszowy w Jedlinie,

-          III Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii – Imielin,

-          prezentacja twórczości artystycznej przez uczniów SP w Świerczyńcu,,

-          III Targi Pracy i Aktywizacji Zawodowej – Tychy 2005,

-          spotkanie z liderami szkolnymi (podziękowanie Pani Irenie Brzezińskiej),

-          uroczyste zakończenie roku szkolnego – SP Międzyrzecze,

-          spotkanie w Świetlicy Środowiskowej organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

-          Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty (podziękowanie Panu Czesławowi Hachuła),

-          zebranie sprawozdawcze KS „Polonia” Międzyrzecze (podziękowanie dla Rady i Wójta Gminy ).

Podziękowanie:

-          dla radnych z Bojszów Nowych za organizację kolejnego Festynu na Bulowiźnie,

-          OSP Międzyrzecze oraz Państwowej Straży Pożarnej w Tychach za usunięcie skutków awarii linii energetycznej w Międzyrzeczu przy ul. Skrajnej.

 

Następnie odczytał treść pisma Pana Janusza Gwóźdź, które wpłynęło na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego jawności głosowań w czasie obrad na sesjach Rady Gminy.

Po odczytaniu pisma Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Januszowi Gwóźdź obecnemu na sesji, który potwierdził swoją prośbę o wprowadzenie jawności głosowań
i podawanie do publicznej wiadomości sposobu głosowania poszczególnych radnych.

Za zgodą Przewodniczącego Rady, głos w powyższej kwestii zabrał radna prawny
Pan Mirosław Nosalik udzielając następującej informacji:

- nie ma przeszkód prawnych żeby wprowadzić proponowane głosowanie, lecz wniosek
  należy przedłożyć do Komisji Statutowej, ponieważ w aktualnym statucie gminy nie
  przewidziano takiej formy głosowania. 

Wójt Gminy omówił następujące sprawy:


-     nabycie „stolarni” ostatecznie zakończone (cyt. „stolarnia z działką jest już nasza  
      i będziemy chcieli optymalnie ją wykorzystać”).  

-          sprzedaż trzech działek w Świerczyńcu,

-          sfinalizowanie zamiany gruntu w Międzyrzeczu,

-          akcja upomnienia właścicieli gruntów rolnych o odchwaszczenie działek,

-          projekty złożone na pozyskanie komputerów do Gminnej Biblioteki w Bojszowach
oraz Filii w Bojszowach Nowych – załatwione pozytywnie,

-          pozytywna ocena funkcjonowania naszej biblioteki przez Bibliotekę Śląską
w Katowicach (kserokopia pisma w załączeniu do protokołu),

-          spotkanie z liderami szkolnymi na zakończenie roku szkolnego,

-          inwestycje: Kanalizacja Bojszowy Nowe-Świerczyniec (przewidywany rozruch –
do końca sierpnia br.), budowa hali sportowej, budowa boisk i terenów rekreacyjnych
w Świerczyńcu,

-          zgłoszenie naszej gminy do konkursu pn. „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”,

-          projekt wiślanej trasy rowerowej,

-          zakup sprzętu medycznego,

-          zakończenie remontu dróg po zimie,

-          porządki, naprawa wiat przystankowych, koszy,

-          przygotowanie „Parku Dworskiego” na imprezę organizowaną przez KWK „Piast”,

-          remont budynku Domu Nauczyciela w Międzyrzeczu,

-          remont agronomówki w Bojszowach Nowych,

-          stypendia naukowe (78 uczniów z Gminy Bojszowy : 24 – gimnazjum, 35 – SP Bojszowy, 15 – SP Świerczyniec, 4 - SP Międzyrzecze),

 

-          stypendia socjalne (100 wniosków z tego 99 spełniało wymogi formalne, 87 uczniów odebrało te stypendia),

-          program „niska emisja” (200 wniosków na ten rok),

-          wykonanie budżetu za 5 miesięcy br. (pozytywna informacja : dochody- 50%,
wydatki – 34%)

Zapytania:

Radny Wojciech Tęsiorowski      według Wójta remonty dróg zakończone, a co
z ul. Gilowicką w Międzyrzeczu, która jest cała w dziurach?

- co z naszą salą tradycji?  ( chodzi o Izbę Regionalną w tutejszym Urzędzie).

Radny Grzegorz Tomala   zwrócił uwagę, że nie tylko  gimnazjaliści, ale również absolwenci szkoły podstawowej mają bardzo dobre wyniki w nauce,

-          czy wypłaty stypendium dla najlepszych uczniów, można zwolnić z podatku uchwałą Rady Gminy?

-          prosi o przekazanie wniosków pokontrolnych RIO do sekretariatu Rady Gminy.

      Radny Stanisław Biela – w związku z przejętą „stolarnią” zapytał, z jakich środków będą  
      wykonane jakiekolwiek prace, czy to na cele kulturalne czy inne?

-          prosi o przegląd urządzeń zabawowych  w Świerczyńcu (zgnite zjeżdżalnie, połamane kosze) oraz wykonanie ławek np. w ramach współpracy ze strażakami,

-          uchwała w sprawie zaliczenia ul. Złoty Łan do kategorii dróg gminnych została uchylona, co dalej w tym temacie?

-          nasyp przed mostem na rzece Gostynce się rozjeżdża (na asfalcie rośnie trawa),stwarza to niebezpieczeństwo na tej drodze (dot. ul. Złoty Łan),

      Radny Andrzej Gembołyś – czy uczniowie, którzy nie otrzymali stypendium, mogą to  
      jeszcze zrealizować (12 osób nie otrzymało stypendium) ?

-          w związku ze zmianą obowiązków pracowników tut. Urzędu (dot. zakresów czynności) prosi o wykaz, kto się czym zajmuje?

Radny Stanisław Biela – prosi o podanie w „Naszej Rodni” numerów wewnętrznych poszczególnych referatów Urzędu Gminy.

Radny Antoni Wilczek – nawiązał do cytatu w „Naszej Rodni” dotyczącego żelaznego mostku na rzece Korzyniec, – do kogo należy, kto się nim powinien zająć?
-     apeluje, aby nie palić siana, które pozostaje po skoszonej trawie i chwastach,

-          w budżecie są środki na wiaty przystankowe, gdzie Wójt planuje je ustawić?

Radny Bogusław Biolik – prosi o utwardzenie i wyrównanie pobocza ul. Barwnej
na odcinku od ul. Skośnej do ul. Klubowej, co poprawi bezpieczeństwo na tej drodze

Radny Wojciech Tęsiorowski – czy park w Jedlinie, cenny zabytek po nieistniejącym zamku, zostanie uporządkowany, odnowiony?

 

Przewodniczący Rady Gminy – prosi o rozważenie możliwości wystąpienia do właściciela gruntu o przeprowadzenie wycinki drzewostanu zagrażającego budynkom gospodarstwa Państwa Marii i Jana Jaromin oraz budynku klubowego KS”Polonia” Międzyrzecze.

 

Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy:

ul. Gilowicka  informacja o złym stanie drogi zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego.

Park w Jedlinie  został już prześwietlony, na pewno zostanie uporządkowany, jest tam planowany zestaw zabawowy.

Wyniki w nauce w szkołach podstawowych –  brak szczegółowych danych na ten temat spowodował, że nie wspomniałem o wynikach w swoim sprawozdaniu.

Stypendia – opodatkowanie stypendium jest zgodne z ustawą o podatku od osób fizycznych i  nie ma żadnej możliwości, aby to zmienić.

Wnioski RIO –   wnioski pokontrolne z chwilą otrzymania zostaną przekazane do biura Rady Gminy, będą też dostępne w internecie ( termin przekazania wniosków - 60 dni ).

Stolarnia –  planowane w niej przedsięwzięcia będą wykonane ze środków pomocowych, które chcemy pozyskać, plus z udziału własnego.

Urządzenia zabawowe – naprawy i remonty zostaną wykonane. 

ul. Złoty Łan –  po uchyleniu uchwały, droga ta nie jest ani w wykazie dróg gminnych ,
ani w wykazie dróg powiatowych. Jesteśmy w punkcie wyjścia lecz dalej jest utrzymywana przez naszą gminę.

Stypendia socjalne – 12 osób nie otrzymało stypendium głównie z powodu niewłaściwych rachunków.  Osobom tym udzielono stosownych wyjaśnień i pouczeń.

Wykaz obowiązków poszczególnych pracowników UG – znajduje się w internecie, zasadne byłoby wydanie „Przewodnika po Urzędzie” z podstawowymi informacjami
na temat pracy Urzędu Gminy oraz stosownej notatki  w „Naszej Rodni”.

Żelazny mostek na Korzyńcu – służy naszym mieszkańcom, pojawiło się zatem nowe zadanie do wykonania, jakim jest remont tego mostu.

Wypalanie traw – po raz kolejny przypomnimy w „Nasze Rodni” o zakazie wypalania traw. Wykoszone trawy i chwasty na zlecenie Urzędu nie są wypalane lecz kompostowane.

Pobocze na ul. Barwnej – temat poszerzenia pobocza jest znany Starostwu Powiatowemu, nam pozostaje tylko ponowić prośbę w tej sprawie.

Przecinka drzew – sprawa do załatwienia. 

Wiaty przystankowe – zostaną zakupione 3 wiaty. Jedna będzie ustawiona w lesie przy
Al. Księdza Popiełuszki w Bojszowach Nowych , dwie pozostałe jeszcze niewiadomo.
Odnawiane są również stare wiaty.

Sala tradycji – zależy nam na doprowadzeniu do stanu funkcyjności tych pomieszczeń
(Sala Regionalna oraz część mieszkalna) lecz, ze względu na brak środków finansowych (potrzebna kwota ok. 1 mln.zł) w chwili obecnej jest to niemożliwe. 

 

-   7  -

Po udzieleniu odpowiedzi Wójt Gminy przekazał radnym aktualne informacje na temat
sporu dotyczącego służebności przejazdu Państwa Sklorz i Wróbel.
 

Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.


Protokołowała: L.Kucz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska