http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  29-12-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2004 29.12.2004

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2004
z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 15 grudnia 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie sprawozdania za 2004 rok z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach.

5.      Przedstawienie projektów uchwał w tym uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na 2005r.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.   Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
( nieobecni – Krzysztof Kończalski, Irena Brzezińska, spóźniony – Grzegorz Tomala).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za

Radni uczcili chwilą ciszy śmierć Pana Henryka Jasińskiego, działacza sportowego.

Ad.4
Przedstawienie sprawozdania za 2004 rok z działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach.

Dyrektor biblioteki Pani Izabela Wróbel przedstawiła działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za okres od lutego do listopada 2004r. wraz z wykorzystaniem budżetu oraz udzieliła odpowiedzi na zapytania radnych.
Szczegóły zawarte są w załącznikach do protokołu.
Radni dokonali wpisu do kroniki Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach, która była wystawiona do wglądu radnych.

Ad. 5
Przedstawienie projektów uchwał.

Wójt Gminy Bojszowy przedstawił projekty uchwał dotyczące stawek podatkowych
na 2005r.

Uchwała Nr XXIV/134/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2005r.

Wysokość rocznych stawek podatku nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego
i wynosi około 75% maksymalnych stawek. Dochody do budżetu od osób fizycznych
z tego tytułu wynoszą około 500 tysięcy złotych.

Uwaga radnego Bogusława Biolik:

- czy konieczne jest pobieranie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu z miejscowego  
  Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojszowy skoro plan stracił ważność?

Odpowiedź Wójta Gminy:

-         opłata administracyjna jest pobierana za wydanie wypisu i wyrysu z planu wraz
z podkładami mapowymi, natomiast zaświadczenie o stwierdzeniu nieważności planu jest bezpłatne.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr XXIV/133/2004 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2005r.

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w kwocie 32 zł za każdego psa
tj. bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.
Zwalnia się z tego podatku wszystkich posiadaczy psów nie ujętych w wykazie posiadania ras psów uznanych za agresywne i zarejestrowanych w naszej gminie.

Uwagi radnych:

-         radny Antoni Wilczek – czy są takie psy zarejestrowane w naszej gminie oraz czy ktoś to kontroluje?

-         radny Stanisław Biela – sugeruje sprawdzenie i wykorzystanie rejestru psów sporządzonych podczas szczepienia.

Wójt udzielił negatywnej odpowiedzi odnośnie zarejestrowanych agresywnych psów
w naszej gminie oraz przyjął sugestię do realizacji.

Uchwała Nr XXIV/134/2004 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2005.

Stawki pozostały bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Bez uwag radnych.

Uchwała Nr XXIV/135/2004 w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy
z organizacjami pozarządowymi.

Projekt omówiła Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło.

Podstawą tej uchwały jest ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z tą ustawą przyjmujemy zasady współpracy jako zadanie własne gminy, natomiast program stanowiący załącznik do uchwały pn. „Program współpracy gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok” będzie co roku uaktualniany.

Zadania Programu w roku 2005 są następujące:

                     1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
                  2) Promocja i organizacja wolontariatu.
                  3) Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych     
                      rodzin i osób.

 

4)      Ochrona i promocja zdrowia.

5)      Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury i sztuki; ochrony dóbr kultury i tradycji.

Finansowe formy współpracy są zawarte w § 1 uchwały i wynika z nich, że jedynym sposobem finansowania działalności np. zespołu „Bojszowwianie”, „Jutrzenka” i innych organizacji działających na terenie naszej gminy jest dotacja, a nie składka członkowska.

Bez uwag.

Uchwała Nr XXIV/136/2004 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2005.

Wójt Gminy zaproponował wysokość kredytu krótkoterminowego na rok 2005 w kwocie 290.000,-zł. i uzasadnił konieczność podjęcia tej uchwały

Bez uwag radnych.

Ad. 6
Przyjęcie uchwał:
( w głosowaniu brało udział 13 radnych)

Uchwała Nr XXIV/132/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych
oraz sposobu ich poboru w 2005r.

                                                 11 głosów – za

                                                  2 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr XXIV/133/2004 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2005r.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr XXIV/134/2004 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2005.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr XXIV/135/2004 w sprawie przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy
z organizacjami pozarządowymi.

                                                 13 głosów - za

Uchwała Nr XXIV/136/2004 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2005.

                                                 13 głosów – za.

Ad. 7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przeprowadzenie w roku 2005 „ I memoriału im. Henryka Jasińskiego” dla uczczenia pamięci zmarłego działacza piłkarskiego. 

Następnie przedstawił sprawy dotyczące Rady Gminy:
-                udział w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Komendy           
     Powiatowej Policji w Ścierniach,
-    otwarcie Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach,
-    udział w uroczystościach barbórkowych w Szkołach Podstawowych w Bojszowach,
      Świerczyńcu i Międzyrzeczu,
-     spotkanie opłatkowe z członkami Stowarzyszenia „Radość życia”,
-     koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego i promocja jego płyty podczas   
      konferencji prasowej w UM Lędziny,
-     zakończenie Gminnej Ligi Siatkówki,
-     spotkanie opłatkowe w Chełmie Śląskim ze strażakami powiatu bieruńsko-  
      lędzińskiego,
-     udział w sesji powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz spotkaniu opłatkowym władz 
      samorządowych powiatu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Tęsiorowski przedstawił sprawozdanie pokontrolne dotyczące działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach. (zaznaczył, że w/w kontroli nie brał udziału radny Krzysztof Kończalski – żona radnego jest pracownikiem GOPS-u).

Zapytania:

Radny Andrzej Gembołyś – jako przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświat i Kultury poparł inicjatywę zorganizowania memoriału im. Henryka Jasińskiego,

-         zapytał, czy odbędzie się przetarg na sprzedaż działek budowlanych?

Radny Grzegorz Tomala- w związku z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2004r. załączoną do projektu budżetu prosi o wyjaśnienie różnicy kwoty
21 milionów złotych w stosunku do roku poprzedniego.

Radny Andrzej Czyrwik – w związku z fatalnym oświetleniem choinek gminnych, zawnioskował o ich doświetlenie, albo ich zlikwidowanie.

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Przetarg na działki budowlane - drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Świerczyńcu odbędzie się w miesiącu styczniu 2005r.
( w sumie - 12 działek do sprzedaży)

Informacja o stanie mienia komunalnego  wpływ na powiększenie mienia komunalnego miało głównie:
- skomunalizowanie gruntów,
- przejęcie z inwestycji na obiekty majątku trwałego budynków i budowli m.in.  
  oczyszczalni z siecią kanalizacyjną dla Bojszów finansowaną z Banku Światowego.

Oświetlenie choinek gminnych – choinki będą doświetlone, polecenia już zostały wydane.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zaprosił na spotkanie opłatkowe radnych
i formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję.

Protokołowała: L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska