http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  02-09-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-09-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XX/2004 02.09.2004

PROTOKÓŁ Nr XX/2004

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 11 sierpnia 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał w tym przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.   Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych.
(nieobecni usprawiedliwieni: Bogusław Biolik, Grzegorz Tomala, Piotr Wróbel, Adam Wybraniec).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr XX/113/2004 w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy w celu wspólnego prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty.

Projekt uchwały powstał na wniosek nauczycieli, którzy do tej pory korzystali z tyskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Prezydent Tychów wyraził zgodę na dalszą obsługę naszych pracowników oświaty.

Wójt udzielił odpowiedzi na zapytania radnych dotyczące kwoty składek oraz ilości osób korzystających z tej kasy (ponad 90%, to jest około 80 osób).

Radna Irena Brzezińska w imieniu nauczycieli podziękowała za możliwość korzystania
z pożyczek bez oprocentowania.

Uchwała Nr XX/114/2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004r.

Zmiany zgodnie z załącznikami przedstawił Wójt Gminy Bojszowy.

Załącznik Nr 1 – plan finansowy środków specjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach, kwota 10.000,- zł w przychodach i wydatkach,

Załącznik Nr 2 – plan finansowy środków specjalnych Szkoły Podstawowej
w Bojszowach, kwota 40.000,-zł w przychodach i wydatkach,

Załącznik Nr 3 - plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 150.000,- w przychodach z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

Załącznik Nr 4 – zwiększenie dochodów o kwotę 5.535,-zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,

Załącznik Nr 5 –zwiększenie wydatków o kwotę 5.535,- zł z przeznaczeniem na remonty szkół.

Bez uwag.

Uchwała Nr XX/115/2004 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy na lata 2004-2006 jest źródłem informacji
o całej gminie.
Opracowanie planu wynika z przyjętej procedury tworzenia dokumentów strategicznych
w kontekście wdrażania procesu absorbcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
PRL realizowany będzie w ramach działań Zintergrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinanowanego z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Został opracowany z udziałem lokalnych beneficjentów końcowych pomocy strukturalnej i uwzględnia wszystkie zgłoszone planowane przez nich zadania, które mogą być w przyszłości wspierane środkami strukturalnymi Unii Europejskiej.

Wójt udzielił szczegółowych informacji na temat zadań wymienionych w programie,
ich finansowania, na temat realizacji planu oraz możliwości wprowadzania w nim korekt.

PRL stanowi załącznik do uchwały.

Uwagi radnych:

Radny Andrzej Czyrwik – zapytał o inwestycje dotyczące miejscowości Jedlina.

Radny Stanisław Biela – zapytał, kto decyduje o przydziale środków?

-         czy przy tworzeniu PRL brano pod uwagę budżet gminy 2004-2005 i przyjęte w nim zadania?

-         czy uwzględniono modernizację i poszerzenie ul. Trzcinowej?

Radna Lidia Siwy- kiedy znikną ograniczenia na mostach , czy PRL w powiecie  uwzględnił to zadanie?

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na powyższe zagadnienia.

Uchwała Nr XX/116/2004 w sprawie zakresu usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.

Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wszczął postępowanie o uchylenie podjętej w tej sprawie uchwały w dniu 30 czerwca 2004r.
z powodu niewłaściwego trybu ogłoszenia. Zgodnie z uzasadnieniem, zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat wymienione w uchwale, zawierają deklarację do wydania aktu prawa miejscowego, podlegającego publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Pozostałe dane nie uległy zmianie.
Bez uwag.

Ad. 5

Przyjęcie uchwał: ( w głosowaniu brało udział 11 radnych)

Uchwała XX/113/2004 dot. zawarcia porozumienia z miastem Tychy w celu wspólnego prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników oświaty.

                                                 11 głosów - za

Uchwała XX/114/2004 dot. zmian w budżecie na 2004r.

                                                 11 głosów – za

Uchwała XX/115/2004 dot. zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy.

                                                 11 głosów - za

Uchwała XX/116/2004 dot. zakresu usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

                                                 11 głosów – za.

                                                     
Ad. 6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił istotne sprawy dotyczące Rady Gminy:

-         150- lecie Bojszów Nowych,

-         podziękowanie za pomoc przy organizacji V Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych Lędziny’2004.

-         GOPS i Gminna Biblioteka Publiczna organizują spotkanie wakacyjne dla dzieci
(26.08.2004r. godz.14-ta, w auli gimnazjum),

-         zaproszenie do wzięcia udziału w dorocznych , spławikowych zawodach wędkarskich organizowanych z okazji dożynek (11.09.2004. godz. 7-ma, starorzecze Wisły
w Jedlinie),

-         pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych, (pouczenie o obowiązku złożenia oświadczeń korygujących ,
w terminie do 16 sierpnia br.)

-         pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzające nieważność naszej uchwały
Nr XIX/109/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli. (Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo wraz z uzasadnieniem)

-         zaproszenie na ognisko radnych w dniu 18.08.2004r. godz.18-ta , Dom Myśliwca
w Bojszowach.

Następnie Wójt Gminy Bojszowy przekazał następujące informacje:

-         sprawozdanie z wykonanie budżetu za I półrocze 2004r. (do wglądu – teczka Rady Gminy)

-         nabycie działki pod halę sportową,

-         przebudowa sekretariatu Urzędu Gminy,

-         projekt budowy boisk przy szkole w Świerczyńcu,

-         remonty szkół,

-         procedury związane z programem „niska emisja”,

-         ocieplenie szkoły w Świerczyńcu,

-         oferty na modernizację ul. Granicznej i Chmielnej,

-         sprzedaż działek w Międzyrzeczu,

-         obowiązek odprowadzania przez Urząd Gminy składki VAT w wysokości 22%.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy poinformował o występach naszego zespołu „Bojszowianie” podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej i podziękował kierownikowi zespołu za godne reprezentowanie naszej Małej Ojczyzny.

   Pan Czesław Kłyk korzystając z udzielonego głosu, podziękował w imieniu Zarządu  
   GTS za współpracę oraz podzielił się osiągnięciami.

Zapytania:

Radny Stanisław Biela – poinformował o odbytym spotkaniu radnych z mieszkańcami Świerczyńca w dniu 7 lipca br. i przekazał protokół z tego spotkania Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi Gminy, prosząc jednocześnie przekazanie kopii wicestaroście powiatu Panu Bernardowi Bednorz.

Radny Andrzej Gembołyś – prosi o dopilnowanie, aby kopalnia doprowadziła do stanu pierwotnego drogę gminną przy lesie, zniszczoną podczas budowy rowu odwadniającego.

Radny Krzysztof Kończalski – wnioskuje, aby w ramach remontu szkół zamontować lampę z czujnikiem ruchowym przy wejściu do przedszkola,

- czy w specyfikacji do przetargu na halę sportową, wymieniony będzie rodzaj materiału
  i ogólny koszt wykonania inwestycji?

Radny Antoni Wilczek – czy wpłynęło pismo dotyczące wykoszenia rzeki Korzyniec?

- w sprawozdaniu Wójta brak jest informacji na temat inwestycji szkoły w Świerczyńcu.

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Protokół ze spotkania radych Świerczyńca z mieszkańcami  został przyjęty przez Wójta. (spotkania Wójta z mieszkańcami gminy odbędą się w październiku.)

Naprawa drogi gminnej – sprawa do załatwienia (problem uszkodzonej drogi jest Wójtowi znany).

Oświetlenie przy wejściu do przedszkola – zadanie do wykonania, lecz nie w ramach środków na remonty szkół.

Przetarg na dokumentację projektu hali sportowej – wszystkie szczegóły określa specyfikacja do przetargu  (nie konkurs), nie można określić rodzaju materiałów, a dopóki nie ma projektu nie można określić ostatecznej wartości inwestycji.
Wybrany będzie projekt według kryterium cenowego – 70% i warunków urbanistyczno-architektonicznych oraz funkcjonalnych – 30%.

Korzyniec – wysłano pismo oraz monit  w sprawie wykoszenia rzeki, bez odpowiedzi.
Na sesję wrześniową planuje się zaprosić administratora rzeki w celu omówienia nurtujących zagadnień.
Inwestycja szkoły w Świerczyńcu - priorytetowe zadanie do realizacji w 2004r.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska