http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  14-07-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  14-07-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XIX/2004 14.07.2004

PROTOKÓŁ Nr XIX/2004

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 30 czerwca 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał w tym przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje, sprawy bieżące oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
(nieobecni usprawiedliwieni: Bogusław Biolik, Eugeniusz Biolik, Wojciech Tęsiorowski).

Na prośbę Wójta Gminy wycofano z porządku obrad projekt uchwały Nr XIX/113/2004
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Proponowany porządek obrad z w/w zmianą został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za

Życzenia dla radnego Antoniego Wilczka z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał: (uchwały przedstawił Wójt Gminy Henryk Utrata)

Uchwała Nr XIX/107/2004 w sprawie przystąpienia do opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy.

W związku z rozpoczęciem korzystania przez Polskę ze środków strukturalnych Unii Europejskiej samorządy lokalne będą musiały posiadać dokument planistyczny tj. Plan Rozwoju Regionalnego. Obowiązek posiadania Planu Rozwoju Lokalnego i załączenia
go do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków strukturalnych występuje
w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
PRL to dokument, który łączy w sobie zarówno elementy Strategii Lokalnego Rozwoju, jak i elementy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Powinien być opracowywany z udziałem wszystkich lokalnych beneficjentów końcowych pomocy strukturalnej i musi uwzględniać wszystkie planowane przez nich zadania, które mają być w przyszłości wspierane środkami strukturalnymi UE.

Plan zostanie opracowany przez pracowników tutejszego urzędu w terminie do 14 lipca br.

Następnie zostanie przekazany Komisji Gospodarki Komunalnej do zaopiniowania
i przedłożony Radzie Gminy celem przyjęcia.
Plan będzie opracowany na lata 2004-2006 – odpowiedź na pytanie radnego Grzegorza Tomali.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr XIX/108/2004 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi” na okres od 1 września 2004r. do 31 sierpnia 2005r.

Przyjęcie wyżej wymienionego programu jest bezpośrednio związane z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z której wynika, że Rada Gminy uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczegóły dotyczące zadań i form współpracy Gminy z podmiotami określa załącznik do uchwały, pozostałe dane wynikają z ustawy.

Wójt udzielił też odpowiedzi na pytania radnych dotyczące podmiotów zainteresowanych tym programem.
Innych uwag brak.

Uchwała Nr XIX/109/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli.

Ten projekt uchwały szczegółowo określa tryb postępowania i sposób rozliczenia otrzymanej dotacji z budżetu gminy, a zatem służyć będzie wyłącznie podmiotom korzystającym z dotacji udzielonej na podstawie ar. 118 ustawy o finansach publicznych.

Bez uwag.

Uchwała Nr XIX/110/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Podjęcie tej uchwały jest wymogiem formalnym na skutek zmiany podstawy prawnej. Zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze nie uległy zmianie.

Bez uwag.

Uchwała Nr XIX/111/2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany w załącznikach do Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu.

Projekt uchwały przedstawiła radna Irena Brzezińska.

Uchwałą tą zatwierdza się zmiany w załącznikach statutu poprzez wykreślenie słów „punkt konsultacyjny ds. uzależnień”. Pięć części statutu GZOZ pozostaje bez zmian.

Bez uwag.

Uchwała Nr XIX/112/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Proponowane zmiany przedstawiają załączniki do uchwały:
Załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.288,- w dziale 758
Różne rozliczenia – subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.
Załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 1,288,- w dziale 710 – wydatki majątkowe – zakup gruntu.

Załącznik nr 3 przedstawia przesunięcia formalno-prawne w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 4 przedstawia niezbędne przesunięcia wydatków budżetowych w budżecie
na 2004r. z propozycją zmniejszenia o kwotę 730.000.- działu  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zwiększenia o tę kwotę działu 600 Transport i łączność
z tego 580.000,- na drogi publiczne powiatowe oraz 150.000,- na lokalny transport zbiorowy.

Proponowane zmiany pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy.

Bez uwag.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał
. (w głosowaniu brało udział 12 radnych)

Uchwała Nr XIX/107/2004 w sprawie przystąpienia do opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bojszowy.

                                                             12 głosów - za

Uchwała Nr XIX/108/2004 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi” na okres od 1 września 2004r. do 31 sierpnia 2005r.

                                                             12 głosów  - za

Uchwała Nr XIX/109/2004 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli.

12 głosów  - za

Uchwała Nr XIX/110/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.

                                                             12 głosów - za

Uchwała Nr XIX/111/2004 w sprawie zatwierdzenia zmiany w załącznikach do Statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach oraz przyjęcie jednolitego tekstu Statutu.

                                                 11 głosów –za
                                                   1 głos – wstrzymujący się

 

Uchwała Nr XIX/112/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

                                                             12 głosów – za.


Ad. 6
Zapytania i interpelacje, sprawy bieżące oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej :

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przedstawili sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2003r.również stanowi załącznik
do protokołu.
Zapytania:

Radny Stanisław Biela – prosi o ukończenie dziesięcioletniej inwestycji w Świerczyńcu
przez zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

-         co spowodowało wzrost kosztów kanalizacji w Międzyrzeczu i z jakich środków będzie finansowany?

-         co się stało, że sprawa ze „stolarnią” została przegrana z firmą WOLKAR?
(grunt jest własnością gminy, sprawa pierwokupu stolarni jeż była załatwiana)

-         z jakich środków będzie finansowane ogrodzenie przy szkole w Międzyrzeczu?

-         co z chodnikiem przy ul. Barwnej?

Radny Andrzej Gembołyś – przypomniał wniosek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury, aby najpierw ukończyć zagospodarowanie terenu wokół szkoły
w Świerczyńcu , a dopiero później przystąpić do kolejnych inwestycji łącznie z halą sportową.

Radny Antoni Wilczek – czy wpłynęły pisma w sprawie regulacji rzeki Korzyniec?

-         prosi o wystąpienie z pismem do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
o wykoszenie poboczy Korzyńca na długości 500m. (7 lat nie koszone), dla przykładu podał wykoszoną rzekę Dokawe w Jankowicach .

Radny Grzegorz Tomala – w związku z rozpoczęciem inwestycji przy ul. Jedlińskiej zgłosił możliwość wystąpienia problemów z odprowadzaniem wody, szczególnie
na wysokości Dworzyska.

Radny Krzysztof Kończalski – zasygnalizował problem szkód pozimowych na drodze wojewódzkiej i braku interwencji Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Radny Grzegorz Tomala – nawiązując do informacji prasowej zamieszczonej
w Dzienniku Zachodnim zapytał ,czy jest już jakakolwiek informacja na temat naprawy drogi nr 931?

Radny Stanisław Biela – zapytał, czy był odczyt poboru wody w komorze wodomierzowej w Świerczyńcu?

-         wyraził swoją negatywną opinię na temat działalności GZOZ,

-         ile wniosków wpłynęło na nowe oczyszczalnie ścieków (śmierdzące rowy przy ul.Cichy Kącik)

Radny Adam Wybraniec – kiedy znikną zwężenia na mostach?
 

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Teren wokół szkoły w Świerczyńcu  zadanie do realizacji w 2004r.

Kanalizacja w Międzyrzeczu – jest wykonana w ramach środków przeznaczonych na to zadanie, w trakcie realizacji robót Wójt Gminy podejmuje niezbędne, bieżące decyzje dotyczące napraw, remontów itp.

„Stolarnia” – czynione są starania, aby przejść w posiadanie tych obiektów ( właścicielem gruntu jest gmina natomiast wieczystym użytkownikiem jest osoba fizyczna, która zakupiła prawo wieczystego użytkowania od WOLKARU)

Ogrodzenie szkoły w Międzyrzeczu   wykonano na podstawie bieżącej decyzji Wójta,
zgodnie z jego kompetencją.

Chodnik przy ul. Barwnej – temat jest otwarty i wrócimy do tego (w tym roku planuje się wykonanie projektu chodnika przy ul. Prostej, która się łączy z ul. Barwną)

Zakończenie inwestycji w szkole w Bojszowach Nowych – będzie wykonane
w pierwszej kolejności , na halę sportową w Bojszowach na razie będzie przygotowany tylko projekt.

Regulacja rzeki Korzyniec – Wójt Gminy wystąpi o wykoszenie poboczy Korzyńca oraz spotka się z Panem Sochaczewskim w celu wyjaśnienia problemów dotyczących regulacji.

Odwodnienie wody przy ul. Jedlińskiej – w związku z budową chodnika przy
ul. Jedlińskiej, wzięto pod uwagę sprawę jej odwodnienia (planowana jest przepompownia
na Dworzysku)

Szkody na drodze wojewódzkiej – drogą tą administruje powiat, według ostatniej informacji przewiduje się położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 2800 metrów bieżących.

Odczyt poboru wody – RPWiK będzie miał pełną kontrolę nad ilością sprzedanej wody
i jej stratami, ponieważ przy licznikach będzie zamontowany GPS (Global Position System)    
Wójt poda dane na ten temat w terminie późniejszym.

Działalność GZOZ – szykują się zmiany systemu zarządzania, GOPS zostanie przekształcony z mocy prawa w Spółkę Prawa Handlowego, Gmina będzie właścicielem, udziałowcem.

Oczyszczalnie przyzagrodowe – jest kilkanaście nowych wniosków, radni zadecydują, czy będzie trzecia edycja budowy oczyszczalni przyzagrodowych. Oczyszczalnia ścieków w Świerczyńcu nie spełnia właściwego zadania, stąd smród w rowie przy ul Cichy Kącik.

Zwężenia na mostach –nie wiadomo, kiedy ta gehenna się skończy, ale w ciągu najbliższych 2 lat nie można na to liczyć.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję

Protokołowała:
L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska