http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  12-05-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  12-05-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2004 12.05.2004

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2004

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 27 kwietnia 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
za 2003r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy za 2003r.

5.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych.
(spóźnieni: 5 min. Adam Wybraniec , 10 min. Bogusław Biolik, Irena Brzezińska, Grzegorz Tomala).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów – za
(w głosowaniu nie brał udziału radny Czesław Hachuła).

Protokół z obrad poprzedniej sesji  został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za
(w głosowaniu brał udział radny Czesław Hachuła)

 

Ad. 4
Przedstawienie projektu uchwały Nr XVIII/104/2004 w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2003r.

Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Henryk Utrata udzielił szczegółowych informacji na temat wykonania budżetu za 2003r  (w załączeniu informacja z wykonania budżetu za 2003r. oraz artykuł
z Naszej Rodni pt. „Budżet był w miarę”).
Wykonanie budżetu wynosi:
- po stronie dochodów - 10.437.404,- zł tj.79,3%
- po stronie wydatków – 10.236.696,-zł tj. 79,5%

Po informacjach Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojszowy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2003r. z dnia 6 kwietnia 2004r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Tęsiorowski przedstawił wniosek komisji dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
z wykonania budżetu za 2003r. oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 kwietnia 2004r.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach są pozytywne.

Brak uwag radnych do przedstawionej uchwały.

Poddano pod głosowanie uchwałę Nr XVIII/104/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2003r.

W głosowaniu brało udział 15 radnych:   12 głosów – za
                                                                    3 głosy – wstrzymujące się.

W wyniku głosowania jawnego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2003 rok.

Gratulacje Przewodniczącego Rady Gminy i podziękowanie Wójta całej Radzie Gminy
 za wspólnie realizowany budżet w ciągu minionego roku.

Ad. 5
Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

Uchwała Nr XVIII/103/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu
w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy.
W celu wprowadzenia obligatoryjnych podwyżek, muszą zostać zmienione stawki ustalone uchwałą Nr VII/43/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 kwietnia 2003r.

Stawki obowiązujące obecnie i proponowane:
- w I kategorii zaszeregowania – 279,79 zł, wartość jednego punktu 5,20 zł,
- w I kategorii zaszeregowania – 292,35 zł , wartość jednego punktu 5,43 zł.

Na podstawie proponowanej podwyżki będzie można podnieść od 1 maja br. wysokość wynagrodzenia o 4,5%, co w skali roku daje podwyżkę o 3%.

Bez uwag.

Uchwała Nr XVIII/105/2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Uchwała Nr XVIII/106/2004 w sprawie zmian w wydatkach budżetowych w budżecie gminy na 2004r.

Powyższe uchwały dotyczą tej samej sprawy i zostały przedstawione razem.

Pomoc finansowa w kwocie 6.000,-zł dotyczy zakupu samochodu dla starostwa powiatowego.

 

Zmiany w wydatkach budżetowych w następnej uchwale dotyczą przesunięć kwoty
6.000,-zł z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
do działu 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 –Starostwo powiatowe – wydatki majątkowe dotacja celowa na zakup samochodu.

Uwagi radnych:

Radny Antoni Wilczek –uważa, że z treści uchwały powinno jasno wynikać, na jakie cele są przeznaczone te środki ? Poprosił o stosowne wyjaśnienie tej uchwały w gazecie lokalnej.

Radny Grzegorz Tomala – ma wątpliwości, co do zasadności przekazanych środków finansowych cytuję: „jest to słuszny cel, ale czy nas na to stać”?

Radny Bogusław Biolik – stwierdził, że podejmowanie takich działań jest nieczytelne,
a rada na to przyzwala.

Wójt Gminy ustosunkował się do powyższych wypowiedzi.

Ad. 6
Przyjęcie uchwał
. (w głosowaniu brało udział 15 radnych)

Uchwała Nr XVIII/103/2004 dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum
i przedszkola.

                                                 15 głosów – za                                               

Uchwała Nr XVIII/105/2004 dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

                                                 12 głosów – za
                                                   3 głosy – przeciw
(na wniosek radnych głosujących przeciw, wpisano ich nazwiska: Bogusław Biolik, Grzegorz Tomala, Adam Wybraniec)

Uchwała Nr XVIII/106/2004 dot. zmian w wydatkach budżetowych w budżecie gminy
na 2004r.

                                                 12 głosów – za.
                                                   2 głosy – przeciw

(głosy przeciwne: Bogusław Biolik, Grzegorz Tomala, radny Adam Wybraniec wyszedł
w trakcie głosowania).

Ad.7
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące:

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przedstawili sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Tęsiorowski przekazał radnym plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2004r.

1.      Kontrola udzielania dotacji gminie za I półrocze 2004r.

2.      Kontrola działalności GOPS-u , ze szczególnym uwzględnieniem zasad wypłaty świadczeń.

 Wywiązała się dyskusja:

-         Radny Biela – czy jest możliwe skontrolowanie GOPS-u bez zainteresowania się, czego dotyczą świadczenia?

-         Wójt Gminy – stwierdził potrzebę kontroli GOPS.

-         Radny Andrzej Gembołyś – ma wątpliwości , co do zasadności tej kontroli z powodu braku ogólnych wiadomości po przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną, ponadto Pani dyrektor GOPS przekazuje dokładne informacje
na posiedzeniach Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.

-         Radny Antoni Wilczek – również prosi o obszerne sprawozdania radzie oraz
o odczytanie protokołu pokontrolnego.

-         Radny Grzegorz Tomala – wnioskuje objąć kontrolą inwestycje w naszej gminie.

-         Radny Stanisław Biela – proponuje sprecyzować, jakich inwestycji ma dotyczyć
ta kontrola? ( wybranych, zakończonych w danym roku, od rozpoczęcia danej inwestycji do jej zakończenia )

-          Radny Kończalski  - prosi o określenie konkretnego terminu kontroli.

Po tej dyskusji Przewodniczący Marek Kumor poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Tomali dotyczący uzupełnienia planu kontroli Komisji Rewizyjnej o trzeci punkt dotyczący inwestycji w gminie, zakończonych w terminie do dnia 30 listopada 2004 roku.
W głosowaniu brało udział 14 radnych (nieobecny radny Adam Wybraniec) :

            12 głosów – za

                                                            2 głosy – przeciw


Po przerwie, na której radni mieli okazję zobaczyć wystawę prac dzieci szkolnych
i przedszkolaków z naszej gminy pt.” Pociągiem po Europie”, przygotowaną przez Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej oraz Gminną Bibliotekę Publiczną” kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem sesji.

Zapytania:

Radna Stanisław Biela – czy zagospodarowanie terenu przy szkole w Świerczyńcu wymaga jakiś projektów, czy to zadanie zostanie zakończone do końca roku?

Radny Krzysztof Kończalski – czy z Kompanii Węglowej wpływają środki na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz jakie zadania można realizować z tego funduszu?

- kiedy zostanie rozpoczęta inwestycja pn. „Kanalizacja w Bojszowach Nowych”?

 

Radny Grzegorz Tomala – czy są jakieś plany w kwestii „zielonych sal gimnastycznych” wokół gimnazjum i szkoły? (zasugerował, aby gospodarskim sposobem wykonać np. skocznię skoków w dal, boisko do siatkówki plażowej )

- czy jest już oddana komora wodomierzowa w Świerczyńcu?

Radny Wojciech Tęsiorowski –co z placem zabaw obok strażnicy OSP w Międzyrzeczu?
(ławki, huśtawki nie spełniają swego zadania, nie będzie gdzie zorganizować dożynek)

Radny Andrzej Czyrwik – czy są jakieś informacje na temat rekultywacji zbiornika
w Jedlinie?
kiedy w Jedlinie będzie wykonany pierwszy metr chodnika?

Radny Andrzej Gembołyś –  czy dyrektorzy szkół mogą w ramach swoich środków urządzić „zielone sale”? (np. bieżnia , skocznia)

Radny Bogusław Biolik – kto będzie przyjmował wnioski o świadczenia rodzinne, czy przejmie to GOPS?

- gdzie należy kierować wnioski o odszkodowanie i rozgraniczenie pasa drogowego przy
  ul. Złoty Łan, do urzędu czy do powiatu?

Radny Antoni Wilczek – czy Przewodniczący widzi możliwość lokalizacji kortu tenisowego na boisku w Bojszowach Nowych?

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Kort tenisowy – Przewodniczący Rady (miłośnik tenisa ziemnego) znając realia finansowe uważa, że trudno w chwili obecnej mówić o takiej inwestycji, jak budowa kortu tenisowego, gdy do realizacji są ważniejsze przedsięwzięcia. Przychyla się do inicjatywy  budowy kortu w Bojszowach Nowych, ale nie widzi przeszkód w lokalizacji takiego obiektu w jakiejkolwiek innej miejscowości gminy. Można by wstępnie wymalować linie kortowe na boisku asfaltowym w Świerczyńcu i zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie tym sportem, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Obejście szkoły –zostało częściowo zaprojektowane, realizacją zajmuje się Wójt Gminy
(tu Wójt widzi lokalizację kortu tenisowego)

Realizacja środków z GFOŚ – wpłynęły środki z Kompanii Węglowej w kwocie 72 tys. złotych  (zaplanowano na ten rok 250 tys. zł). Z tych środków finansowane są zadania
z ochrony środowiska.

Kanalizacja w Bojszowach Nowych – wszystkie procedury zostały zamknięte, lecz nie można realizować tego zadania z powodu zawieszenia rozstrzygnięcia przetargów na budowę kanalizacji.

„Zielona sala gimnastyczna” –  będzie wykonana według projektu nauczycieli WF
z gimnazjum, który nadzoruje Pan Wojciech Boruciński z Urzędu Gminy Bojszowy.

Komora wodomierzowa – jest wykonana w Świerczyńcu (na wysokości 4 m), został tu uruchomiony licznik przez RPWiK na podstawie, którego będzie kwartalny bilans dotyczący poboru wody i płatności.

Plac zabaw przy strażnicy OSP – został uporządkowany, stan urządzeń zabawowych jest w takim stanie , że nie można go przenosić w inne miejsce.

 

Zbiornik „wód słonych” – postępowanie zostało zawieszone w związku z przetargiem.

Chodnik w Jedlinie – może być nawet w tym roku, zadecyduje o tym przetarg
(klauzula – SAPARD)

Finansowanie „zielonych sal” – tylko ze środków gminy, ponieważ dyrektorzy szkół nie mają środków na ten cel.

Świadczenia rodzinne – w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych wnioski będzie przyjmował i zasiłki rodzinne będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
(patrz załącznik do protokołu – artykuł w Naszej Rodni „Świadczenia i zasiłki po nowemu”)

Wnioski o odszkodowanie i rozgraniczenie – należy kierować do starostwa.
(ul. Złoty Łan będzie drogą gminną, aktualnie jest bez statusu, ani droga gminna, ani powiatowa )

Po udzieleniu odpowiedzi przez Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu  prezesowi GTS Panu Czesławowi Kłyk, który udzielił informacji na temat organizowanych przez GTS imprez .

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję absolutoryjną.

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska