http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  07-04-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  07-04-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XVII/2004 07.04.2004

PROTOKÓŁ Nr XVII/2004

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 31 marca 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

 

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 10 radnych.
(spóźnieni: Czesław Hachuła  5 min. Andrzej Czyrwik 10 min.
nieobecni: Stanisław Biela, Bogusław Biolik, Adam Wybraniec )

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji w dniu 12 lutego 2004r. został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów – za

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr XVII/100/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

Wysokość dodatku specjalnego dla Wójta Gminy wymaga ustalenia, ponieważ dodatek ustalony uchwałą Nr VI/33/2003 z dnia 26 marca 2003r. traci ważność z dniem 31 marca 2004r.
Dotychczasowa wysokość dodatku specjalnego wynosi 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, natomiast określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 lutego 2003r. w sprawie wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich wynosi do 40%.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawiając projekt uchwały zaproponował przyznanie dodatku specjalnego w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 1 kwietnia 2004r. do zakończenia kadencji.
Propozycję uzasadnił między innymi dyspozycyjnością Wójta przez całą dobę, urzędowaniem bez zastępcy, działalnością w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych
i pozyskiwaniem środków finansowych.

Uwagi:

-         Wójt Gminy podziękował za uznanie i porosił o pozostawienie dodatku w wysokości
  35% i wypłaty bez zmian.

-         Radny Czesław Hachuła  - wnioskuje o 40% dodatku specjalnego.

-         Radny Antoni Wilczek – optuje za 40% dodatkiem uzasadniając między innymi brakiem podwyżki od początku kadencji.

-         Radny Grzegorz Tomala – popiera propozycję Wójta i będzie głosował za 35% dodatkiem (niewskazana byłaby podwyżka wynagrodzenia dla Wójta przy zwiększonych podatkach dla mieszkańców).

-         Radny Krzysztof Kończalski -  jest za 40% dodatkiem ( nie będzie 13 pensji dla Wójta)

-         Radny Wojciech Tęsiorowski – podwyżkę o kwotę 200 zł skomentował słowami „czy warta skórka za wyprawkę”.

Po tych uwagach Wójt Gminy ponownie poprosił o pozostawienie dodatku bez zmian
tj 35%.       
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi za wypowiedź i przychylając się
do jego prośby zaproponował przyznanie dodatku specjalnego w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres od 1 kwietnia 2004r.
do zakończenia kadencji, wpisując tę propozycję do projektu uchwały.

Uchwała Nr XVII/101/2004 w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za zmianę wpisu
w ewidencji działalności gospodarczej – aktualizacja zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności.

Zreferował Wójt Gminy.

Obowiązek dostosowania aktualnych wpisów w ewidencji działalności gospodarczej
na zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności jest zmianą ustawową, która nie powinna obciążać finansowo osób prowadzących działalność gospodarczą.
Zwolnienie z opłaty stałej nie dotyczy przypadków dokonania dostosowania wpisu
do PKD z równoczesną zmianą działalności.

Bez uwag.

Uchwała Nr XVII/102/2004 w sprawie zmiany w dochodach budżetowych w budżecie gminy na 2004 rok.

Proponowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy
Decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004r.zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 90.595,-zł. Po przeanalizowaniu wydatków szkół odrzucono możliwość zmniejszenia wydatków w oświacie o tę kwotę.
Proponuje się zwiększenie dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
ze względu na niedoszacowanie w tej grupie dochodów.
Wójt poprosił o przyjęcie tej uchwały z przedstawionym rozwiązaniem oraz odpowiedział
na pytanie radnego Grzegorza Tomala na temat powodów zmniejszenia subwencji oświatowej.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał
. (w głosowaniu brało udział 12 radnych)

Uchwała Nr XVII/100/2004 dot. zmiany uchwały Nr VI/33/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

                                                 9 głosów – za

                                                 2 głosy – przeciw

                                                 1 głos  - wstrzymujący się

Uchwała Nr XVII/101/2004 dot. zwolnienia z opłaty stałej za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – aktualizacja zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności.

                                                 12 głosów - za

Uchwała Nr XVII/102/2004 dot. zmiany w dochodach budżetowych w budżecie gminy
na 2004 rok.

                                                 12 głosów – za.

                                                  

Ad.6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące:

Zwyczajowo w tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przedstawiają sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Wójt Gminy przedstawił następujące sprawy:

-         wizja środowiskowa w terenie z przedstawicielami kopalni „Piast” dotycząca oczekiwań Gminy w stosunku do kopalni  (stan po zakończeniu eksploatacji)

-         decyzje podatkowe (niezgodność stanu faktycznego z ewidencją gruntów),

-         plan zagospodarowania przestrzennego ( plany opracowane przed 1994 rokiem straciły ważność )

-         sprawa kredytu preferencyjnego,

-         negocjacje z Kompanią Węglową dotyczące wyegzekwowania zaległości,

-         opłata eksploatacyjna (płacona na bieżąco),

-         pozwolenie wodno-prawne dla KWK ”Piast”,

-         sprawy pomocy społecznej,

-         inwestycje w ramach programu SAPART,

-         „niska emisja”

-         harmonogram „wystawki”,

Zapytania:

Radna Lidia Siwy – jak będzie przekazywana wypłata zasiłków pielęgnacyjnych z ZUS-u do GOPS-u?

Radny Grzegorz Tomala – prosi o wyczerpującą informację na łamach „Naszej Rodni” dotyczącą przekwalifikowania gruntu ( w starostwie nie udziela się takich informacji)

-         jak wygląda sprawa „zbiornika wód słonych” w Jedlinie? (miała się odbyć wspólna komisja)

-         jak wygląda sprawa „hali sportowej?

-         czy planowany jest remont chodnika przy ul. Św. Jana?

-         zapytał, czy aktualna jest deklaracja Wójta złożona 3 lata temu dotycząca przeprowadzania konkursu na dyrektora szkół?

Radny Andrzej Gembołyś – dlaczego wpisuje się w dokumentach niezgodne adresy?
np. mieszkańcom Bojszów Nowych i Świerczyńca wpisuje się Bojszowy (przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa , Wydział Komunikacji, Telekomunikację)

-      prosi o interwencję w sprawie dewastacji ciężkim sprzętem drogi publicznej do łąk
       (koło krzyża, obok posesji p. Chrobok) w celu przywrócenia ją do stanu pierwotnego,

-         czy mieszkańcy ulicy Korzenickiej mogą liczyć na oczyszczalnie przyzagrodowe, czy będą podłączeni do kanalizacji sieciowej?

Radny Wojciech Tęsiorowski – co z opłatą „janosikową”?

-     co z kanalizacją ul. Barć?

Radny Andrzej Czyrwik – kiedy zostanie podwyższona droga obok zalewiska
w Jedlinie?                                                                   

 

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Zasiłki pielęgnacyjne – w tej sprawie będzie wymagane złożenie stosownych dokumentów do GOPS, który udzieli właściwej informacji na temat ich dostarczania.

Wydzielenie gruntów – Wójt potwierdził, że wiele osób wraca ze Starostwa, gdzie nie otrzymali informacji o sposobie dostosowania wpisu w ewidencji gruntów do stanu faktycznego. Informacje takie udzielane są w Gminie, chociaż faktycznie jest to obowiązek Starostwa i Starostwo nie wykazało inicjatywy w celu uporządkowania ewidencji gruntów.
Jeżeli będzie taka potrzeba, to szczegółowa informacja ukaże się w „Naszej Rodni”.
Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż przy większych areałach gruntów warto ponieść opłatę
na podział, co w efekcie przyniesie oszczędności przy płaceniu podatku.

Zbiornik „wód słonych” – na etapie pozwolenia na budowę, sprawa zawieszona, inwestor nie spełniał warunków, kooperant jest weryfikowany, rozwiązania techniczne nie powinny ulec zmianie i będą przedstawione komisji.

Hala sportowa – umowa przedwstępna sprzedaży gruntu z Panem Machurą została podpisana. Wystąpiono o informację o terenie, która jest jednym z niezbędnych elementów procedury rozpoczęcia budowy hali. W budżecie przeznaczono na projekt budowy hali kwotę 80 tysięcy złotych.

Remont Chodnika przy ul. Św. Jana – zostanie wykonany przez pracowników odbywających służbę zastępczą.

Konkurs na dyrektora szkół – Wójt potwierdził, że Zarząd Gminy poprzedniej kadencji przyjął zasadę, iż konkursy na dyrektorów były ogłaszane. W chwili obecnej zgodnie
z art.36 ustawy o systemie oświaty wystosował pisma do właściwych organów  - do tej pory brak odpowiedzi. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkie decyzje w wyżej wymienionej sprawie są prowadzone zgodnie z wymaganymi procedurami.

Błędna pisownia adresów – sprawa została wyjaśniona. Błędne nazwy wpisywano
na podstawie zapisów w zasobach mapowych zgodnie z obrębami geodezyjnymi.

Droga publiczna do łąk – sprawa do załatwienia. Zostanie wysłane stosowne pismo
do Rejonu Energetycznego.

Oczyszczalnie przyzagrodowe – zadanie inwestycyjne zostało zakończone, a zatem aktualnie nie ma możliwości budowy nowych oczyszczalni przyzagrodowych.

Opłata „janosikowa” – temat, którym zajęło się Stowarzyszenie Gmin Górniczych 
i jest na etapie  propozycji zmian w ustawie.

Kanalizacja ul. Barć – inwestycja będzie zrealizowana zgodnie z planem WFOŚ (pozwolenie na budowę kończy się w 2004 roku).

Droga przy zalewisku – zadanie do realizacji .

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję.

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska