http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  02-03-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  20-01-2015 | 12:07
ostatnio modyfikowal: Patrycja Czarnynoga
PROTOKÓŁ Nr XVI/2004 02.03.2004

PROTOKÓŁ Nr XVI/2004

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 12 lutego 2004r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał, tym projekt budżetu na 2004r.

5.      Przejęcie uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
(spóźnieni: Irena Brzezińska 5 min. Grzegorz Tomala 10 min. Adam Wybraniec 30 min.)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał. (Wójt Gminy Henryk Utrata)

Uchwała Nr XVI/89/2004 w sprawie określenia kwoty, do której Wójt Gminy Bojszowy może udzielić poręczenia.

Ustala się kwotę 400.000,- zł jako kwotę, do wysokości której Wójt może udzielić poręczenia w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji w Oświęcimiu . Kwota udzielonego poręczenia dotyczy budżetu na 2004 rok. Zabezpieczenie jest pełne, uchwała bezpieczna, a poręczenie pozwala na dobrą współpracę m.in. przewozy uczniów.

Uchwała Nr XVI/90/2004 w sprawie ustalenia opłaty stałej za przygotowanie posiłków
w Gminnym Przedszkolu w Bojszowach.

Ustala się z dniem 1 września 2004r. miesięczny koszt przyrządzania posiłków przypadający na 1 dziecko w wysokości: 90 zł za 3 posiłki, 70 zł za 2 posiłki, 50 zł
za 1 posiłek. Dla drugiego dziecka w rodzinie uczęszczającego do przedszkola pomniejsza się koszty o 30 %. Wymienione w uchwale koszty zostały przekonsultowane na spotkaniu rodziców.

Wójt udzielił odpowiedzi na pytania radnych dotyczące odpłatności za przygotowanie posiłków w filiach przedszkola (są to koszty osobowe bez wsadu do kotła) oraz potwierdził możliwość korzystania z przedszkola bez korzystania z posiłków.
Innych uwag brak.

 

Uchwała Nr XVI/91/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/2000 Rady Gminy Bojszowy dotyczącej regulaminów określających zasady wynagradzania nauczycieli
w Gminie Bojszowy.

Uchwała Nr XVI/92/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/210/2002 Rady Gminy Bojszowy dotyczącej trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych z terenu Gminy Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Dwie powyższe uchwały dotyczą zmian formalno-prawnych. Słowo „Zarząd” zastępuje się słowem „Wójt”, uwzględniono likwidację ZEAS-u. Pozostałe dane bez zmian.

Radny Grzegorz Tomala wyraził swoją opinię na temat dodatku motywacyjnego.

Wójt odpowiedział , że zmiany nie dotyczą merytorycznej treści uchwały, natomiast jeżeli będzie taka potrzeba, po ustaleniach z dyrektorami szkół zostanie uruchomiona procedura w celu wprowadzenia stosownych zmian.  
Innych uwag brak.

Uchwała Nr XVI/93/2004 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Bojszowy.

Zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, opracowany program ochrony środowiska dla gminy Bojszowy, po pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego został przekazany Radzie Gminy z wnioskiem o jego uchwalenie.

Powyższy program (225 stron) zawiera:

1. Wstęp.
2. Kierunki ochrony środowiska w gminie.
3. Uwarunkowania finansowe gminy Bojszowy.
4. Wdrażanie i realizacja programu.
5. Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych umożliwiających
    przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych.
6. System oceny realizacji programu wraz z proponowanymi wskaźnikami.
7. Lista przedsięwzięć priorytetowych – harmonogram działań.
8. Możliwości pozyskiwania dofinansowania.
9. Bibliografia.

Ustawa obliguje Wójta do przedstawiania Radzi Gminy, co dwa lata raportu z wykonania programu. W razie potrzeby program może być modyfikowany.

Bez uwag.

Uchwała Nr XVI/94/2004 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bojszowy.

Nowe akty prawne wymagają przyjęcia założeń do planu. Szczegóły przedstawia  załącznik do uchwały.

Bez uwag.

Następnie przegłosowano wniosek radnego Grzegorza Tomali, aby projekt uchwały
Nr XVI/100/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M.J.W omówić wcześniej z uwagi na obecność Pani M. W  oraz od razu ją głosować.
Głosowanie: 13 głosów – za, 1 głos – przeciw.

Powyższa uchwała otrzymuje Nr XVI/95/2004 i zmienia kolejność następnych uchwał.

Uchwała Nr XVI/95/2004 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa M.J.W  zamieszkałych w Bojszowach przy ul.  na działalność Wójta Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym temat skargi. Odczytał pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowane do Rady Gminy oraz skargę z dnia 29 stycznia 2004r.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Bojszowy, przedstawiając szczegółowo sytuację prawną sporu (patrz uzasadnienie do uchwały).

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani M. W , która przekazała swoje problemy, nie dotyczące tematu skargi.

Głosowanie powyższej uchwały :

                                                             13 głosów – za

                                                               2 głosy – wstrzymujące się.

Po przerwie, Wójt omówił dwie uchwały dotyczące Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.w Bojszowach.

Uchwała Nr XVI/96/2004 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XVI/97/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Proponuje się dopłatę w wysokości  2,80 zł netto/m3 dla Grupy I tj. do gospodarstw domowych (w tym budynki wielorodzinne) i dla Grupy III tj. do obiektów użyteczności publicznej jako odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Bojszowy przedstawia się następująco:

-         Grupa I – gospodarstwa domowe w tym budynki wielorodzinne  -
cena netto 8,13 zł /m3 plus należny podatek VAT tj. 8,70 zł

-         Grupa II – podmioty gospodarcze (zakłady przemysłowe i usługowe)-
cena netto 8,07 zł /m3 plus należny podatek VAT tj. 8,63 zł

-         Grupa III – obiekty użyteczności publicznej -
cena netto 8,08 zł /m3 plus należny podatek VAT tj. 8,65 zł

Po dodatkowych wyjaśnieniach Wójta rozpoczęła się dyskusja, w której odpowiedzi
na zapytania udzielał Wójt.

Radny Bogusław Biolik – dlaczego nie może to być jednakowa kwota dla trzech Grup?
(małe różnice w cenie)

Radny Andrzej Czyrwik – czy do Grupy II są dopłaty?

Radny Grzegorz Tomala – GPK proponuje inne stawki ,skąd te rozbieżności?
- czy GPK nie powinno prowadzić takiej działalności, żeby te koszty spadały?

Radny Antoni Wilczek – jak przedstawia się sprawa etatów w GPK?

Radny Andrzej Gembołyś – jak rozkładają się koszty, biorąc pod uwagę wszystkie oczyszczalnie?

Radny Stanisław Biela – czy jest zasadne dopłacanie do obiektów użyteczności publicznej? (dopłacamy do wesel w strażnicach OSP)

Uchwała Nr XVI/98/2004 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę.

Ten projekt dotyczy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę złożone przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

Szczegóły oraz uzgodnienia dotyczące taryf przedstawił Wójt Gminy.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bojszowy, po negocjacjach przedstawia się następująco: (w tym roku opłata jednotaryfowa , bez opłaty stałej za licznik).

-         odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) – cena netto 5,03 zł 1m3 plus należny podatek VAT

-         odbiorcy pozostali - cena netto 5,03 zł 1m3 plus należny podatek VAT.
(wzrost o 17,5%)

W dyskusji poruszono m.in. sprawę:

-         komory wodomierzowej,

-         planu inwestycyjnego RPWiK na ten rok,

-         złego użytkowania wodociągu i strat z tym związanych , za co muszą płacić mieszkańcy,

-         wykorzystania własnych zasobów wody (studnie głębinowe),

Wypowiedzi radnych dotyczące przedstawionych przez RPWiK taryf , były negatywne.

Kolejność dwóch pozostałych uchwał jest zmieniona na skutek głosowania uchwał.

Uchwała Nr XVI/98/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Projekt dotyczy ustawy o pomocy społecznej, są to zapisy wprost z ustawy.
Odpłatność za świadczone usługi przedstawia załączona do uchwały tabela wraz
z uzasadnieniem.

Zgodnie z tabelą, na dzień dzisiejszy jest to kwota 8,60 zł na godzinę, a średnio 680 zł
miesięcznie. (na terenie gminy 3-4 osoby).

Wójt odpowiedział na pytanie radnego Stanisława Bieli, dotyczące stawek dla sióstr PCK
oraz określenia ilości osób do sprawowania opieki.

Innych uwag brak.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do omawiania uchwały budżetowej.

Uchwała Nr XVI/99/2004 w sprawie budżetu na 2004r.

Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy. Zostały w nim uwzględnione wszystkie wnioski poszczególnych komisji.

Dochody ogółem wynoszą - 12.730.700,-zł
Wydatki ogółem wynoszą -  16.380.498,-zł

Deficyt pokryją pożyczki, które chcemy pozyskać.
Dochód będzie zrealizowany poprzez:

-         wysoki procent podatków w budżecie (ok.60%),

-         subwencja (ok.28%),

-         opłata eksploatacyjna (ok.30%)

W tym miejscu szczegóły na temat regulowania należności przez Kompanię Węglową.

Następnie Wójt omówił realizację wydatków oraz ich procentowy udział w budżecie:

-         40%  -inwestycje ,

-         27% - oświata,

-         11% - transport, łączność,

-         13,9% - administracja publiczna (komputery, remonty)

-         o 6,4% wzrost płac (ze względu na wzrost zatrudnienia: kontrola wewnętrzna, zarządzanie kryzysowe, system świadczeń rodzinnych itp.)

-         4% - bezpieczeństwo publiczne ,

-         2,7% „janosik”

-         2,6% - pomoc społeczna,

-         19,4% gospodarka komunalna,

-         2,3% kultura i sport

Zmiany do pierwszego projektu budżetu ,po uwzględnieniu wniosków komisji:

-         projekt chodnika ul. Barwna,

-         nakładka na ul. Granicznej,

-         nakładka na ul. Chmielnej,

-         otoczenie szkoły w Świerczyńcu (za środki ze sprzedaży szkoły-148 tys.zł),

-         13 pensja dla ZEAS-u,

-         „zielone kolonie” ,

-         dotacja celowa na GOPS,

Wójt Gminy podsumował omawianie uchwały budżetowej stwierdzeniem, że jest to budżet inwestycji, trudny, ale realny do wykonania.

Uwagi do uchwały budżetowej:

Radny Bogusław Biolik – uważa, że koszty funkcjonowania GOPS-u są za wysokie,
dział 852 - Pomoc społeczna – 417.995,- z tego 200.000,- pomoc społeczna  i ponad 200.000,- utrzymanie GOPS (cyt. „zbyt dużo na coś , co dopiero utworzono”).

Radny Grzegorz Tomala – dlaczego w dziale 801- oświata i wychowanie są ujęte przedszkola?

-         wyraził pogląd, że poza inwestycjami, niewiele dopłacamy do szkół w tym dziale
(gdyby odjąć od planowanej kwoty, utrzymanie przedszkola i inwestycje to subwencja wystarczyłaby na ich utrzymanie)

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza:

-         jak zostały rozdysponowane środki na świetlice szkolne na poszczególne szkoły?

Ile jest obecnie etatów w Urzędzie Gminy i ile się jeszcze Wójt spodziewa przyjąć?

Wójt udzielił odpowiedzi i wyjaśnił wątpliwości na powyższe uwagi.

 

Ad. 5
Przyjęcie uchwał
.

Uchwała Nr XVI/89/2004 dot. określenia kwoty, do której Wójt Gminy Bojszowy może  udzielić poręczenia.

                                                 15 głosów – za.

Uchwała Nr XVI/90/2004 dot. ustalenia opłaty stałej za przygotowanie posiłków
w Gminnym Przedszkolu w Bojszowach.
                                                

                                                 13 głosów – za

                                                  2 głosy -  wstrzymujące się

Uchwała Nr XVI/91/2004 dot. zmiany uchwały Nr XX/115/2000 Rady Gminy Bojszowy dotyczącej regulaminów określających zasady wygradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy.

                                                 15 głosów – za

Uchwała Nr XVI/92/2004 dot. zmiany uchwały Nr XXXVIII/210/2002 Rady Gminy Bojszowy dotyczącej trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych z terenu Gminy Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.

                                                 15 głosów – za

Uchwała Nr XVI/93/2004 dot. przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Bojszowy.

                                                 15 głosów – za

Uchwała Nr XVI/94/2004 dot. przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bojszowy.

                                                 15 głosów - za

Uchwała Nr XVI/95/2004 dot. rozpatrzenia skargi ...
                                                 przegłosowana w trakcie omawiania

Uchwała Nr XVI/96/2004 dot. określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

                                                 12 głosów – za

                                                  3 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr XVI/97/2004 dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. (dotyczy GPK)

                                                 10 głosów – za

                                                   1 głos – przeciw

  4 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr XVI/98/2004 dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (dotyczy RPWiK)               
                                                 4 głosy – za

                                                 7 głosów – przeciw

                                                 4 głosy – wstrzymujące się.

Uchwała nie została przyjęta. Następna uchwała otrzymuje ten sam numer.

Uchwała Nr XVI/98/2004 dot. ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

                                                 15 głosów – za

Uchwała Nr XVI/99/2004 dot. budżetu na 2004r.

                                                 13 głosów – za

                                                  2 głosy – przeciw (radni Grzegorz Tomala,
                                                                                 Adam Wybraniec)  
 

Wójt wyraził swoje stanowisko odnośnie nieprzyjętej uchwały dotyczącej taryf RPWiK
i udzielił stosownych informacji.

Ad.6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące:

Zwyczajowo w tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przedstawiają sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdanie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Wójt Gminy przedstawił następujące sprawy:

-         sprawozdanie sprawozdawczo-wyborcze zespołu „Bojszowianie”,

-         dzierżawa gruntów (35 umów, 10 zł od umowy, 35,5 ha)

-         szkolenia dla rolników dot. wniosków o dopłaty bezpośrednie (udział 40 osób),

-         zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (33 punkty).

-         koordynacja prac na chodniku ul. Żubrów w Międzyrzeczu,

-         tablice informacyjne z mapą gminy (6 sztuk),

-         od 1 lutego br. biblioteka rozpoczęła działalność jako instytucja kultury,

-         „akcja zima” (koszty 7 tys.zł)

-         dewastacja znaków drogowych, przystanków i tablic.

Zapytania:

Radny Antoni Wilczek  – kiedy odbędą się przetargi na kanalizację w Bojszowach Nowych i na budowę chodnika ul. Jedlińskiej?

-          cytuję „złodzieje zorganizowani” co z tym zrobić?

-         czy zgodnie z nową ustawą będzie obowiązywać dopłata do dowozu dzieci do szkół?
(czy trzeba będzie dopłacać 40 zł?)

Radny Andrzej Gembołyś – prosi o podziękowanie na łamach „Naszej Rodni”
Panu Zbigniewowi Balura za społeczne odśnieżanie chodnika przy ul. Ruchu Oporu.

Radny Stanisław Biela- czy jest opublikowany statut?

- brak planu kontroli Komisji Rewizyjnej.                                                                    

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

Przetargi – odbędą się po 20 marca br. rząd do tej pory nie określił wysokości środków SAPARTU na nasze zadanie. Specyfikację złożyło 13 firm (opłata 100 zł).

Złodzieje –  według informacji policji, trwają działania operacyjne w celu ustalenia sprawców włamań.

Dopłata  - do ucznia szkoły ponadpodstawowej (gimnazjum; liceum) będzie obowiązywała od 1 maja br. w ramach świadczeń rodzinnych płaconych przez Urząd Gminy. (40 zł , a  90 zł dla ucznia na stancji)

Odśnieżanie chodnika –  Pan Balura robi to bezinteresownie i będzie podziękowanie
w gazecie lokalnej.

Statut- został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 4
z dnia 22 stycznia 2004r.

Kontrole Komisji Rewizyjnej – przeprowadzone w szkołach, dotyczyły planu kontroli
z ubiegłego roku. 

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął pierwszą sesję w roku 2004.

Protokołowała:
L.Kucz

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska