http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  02-03-2004 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-03-2004 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XV/2003 02.03.2004

PROTOKÓŁ Nr XV/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 29 grudnia 2003r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 15 radnych.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 3 grudnia 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
15 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał. (Wójt Gminy Henryk Utrata)

Uchwała Nr XV/85/2003 w sprawie zmian w budżecie 2003r.

Jest to uchwała porządkowa zwiększająca dochody o kwotę 208.319,-zł z przeznaczeniem
w wydatkach:
-  na rolnictwo – 10.800,-zł
-  na gospodarkę komunalną  (niska emisja)  149.676,-zł.

Wójt szczegółowo omówił trzy załączniki do uchwały.
Udzielił też odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Tomali dotyczące rozchodów budżetu gminy z tytułu pożyczki  („ czy zostanie zmniejszona kwota pożyczki
w przyszłych latach?”)

Odpowiedź - nie ma żadnych zagrożeń, jest to sprawa faktów dokonanych i dotyczy roku 2003. -otrzymana kwota została wydatkowana i tak samo w 2004 roku otrzymana kwota zostanie wprowadzona do budżetu i wydatkowana na „niską emisję”.
Innych uwag brak.

Uchwała Nr XV/86/2003 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.

Podjęta uchwała na sesji w dniu 3 grudnia 2003r. rozpoczynała likwidację jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach., a obecny projekt jest kontynuacją poprzedniej i dotyczy jej zlikwidowania z dniem 31 stycznia 2004r.

W projekcie uchwały jest też mowa o przeznaczeniu mienia, w tym księgozbioru, znajdującego się w użytkowaniu jednostki budżetowej na rzecz utworzonej Gminnej Instytucji Kultury.

Pytania dotyczyły:

-         radny Stanisław Biela – z jaką datą przyjęliśmy Gminną Instytucję Kultury?
Odp. – z dniem 1 stycznia 2004.

-         radny Andrzej Gembołyś – czy podjęta uchwała na poprzedniej sesji nie mogła być
w takiej formie jak obecna?
Odp. radcy prawnego – ten tryb jest właściwy (tu dodatkowe wyjaśnienia).

-         radny Stanisław Biela – co z zatrudnionymi w dotychczasowej bibliotece?
Odp. będą pracować w Gminnej Instytucji Kultury.

Uchwała Nr XV/87/2003 w sprawie wyrażenia zgody na użycie skały płonnej na obszarze Gminy Bojszowy.

Ostatnia uchwała w sprawie skały płonnej była podjęta w dniu 5 listopada 1997r.
i na podstawie tej uchwały wymagana była każdorazowa zgoda Rady Gminy na jej użycie na terenie gminy Bojszowy.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na użycie skały płonnej w celu rekultywacji zbiornika wód słonych „Bojszowy”.
Przy tej okazji Wójt Gminy wymienił proponowane sposoby rekultywacji i wywiązała się na ten temat dyskusja, w której pytania dotyczyły m.in.:

-         warstwy humusu,

-         możliwości pozyskania większej ilości humusu w celu pokrycia zbiornika większą  warstwą, niż 20-30 cm.

-         usunięcia osadu, względnie jego izolacji,

-         wzniesienia, względnie płaskiego terenu w miejscu zbiornika,

-         penetracji związanej z wodami wokół zbiornika,

-         procentowej ilości skały płonnej do rekultywacji,

-         kosztów składowania skały.

Odpowiedzi na poruszone wyżej zagadnienia udzielił Wójt Gminy .

Uchwała Nr XV/88/2003 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2004.

Ze względu na ważność podejmowanych decyzji finansowych oraz konieczności zaciągania kredytu krótkoterminowego nie przekraczającego 2% planowanych dochodów budżetowych Wójt Gminy wnosi o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Bez uwag.

 

Ad. 5
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące
.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor zdał sprawozdanie z prac za okres
od 3 do 28 grudnia 2003r.

-         udział wiceprzewodniczących Rady Gminy w uroczystościach barbórkowych,

-         09.12 br. spotkanie władz samorządowych powiatu bieruńsko-lędzińskiego w Urzędzie Gminy Bojszowy (szeroka informacja w prasie lokalnej),

-         pismo z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydział Prawny
i Nadzoru (zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/84/2003 w sprawie Statutu Gminy Bojszowy ),

-         sprawozdanie z działalności Rady Gminy Bojszowy za okres od 18.11.2002
do 17.11.2003r.

-         17.01 br. – spotkanie UG + RG w sali sportowej w Gilowicach.

-         spotkania wigilijne :

a)      11.12  – z radnymi Rady Gminy Bojszowy

b)      22.12  – z pracownikami Urzędu Gminy

c)      13.12 – opłatek z członkami Stowarzyszenia „Radość Życia” w Bieruniu,

d)      18.12 – spotkanie w ramach sesji powiatu bieruńsko-lędzińskiego z radnymi powiatowymi, władzami kościelnymi oraz przedstawicielami komendy wojewódzkiej policji,

e)      20.12 – spotkanie w Imielinie z przedstawicielami wszystkich jednostek  OSP
z powiatu, w tym wszystkie jednostki z naszej gminy,

-         turnieje sportowe:

a)      06.12 - mikołajkowy turniej ping-ponga organizowany przez Pana Grzegorza Tomalę i Pana Eugeniusza  Rogalskiego w szkole w Bojszowach,

b)      19.12 – zakończenie Gminnej Amatorskiej Ligi Siatkówki – turniej finałowy,

-         koncerty kolędowe

21.12 – koncert zespołu  „Dio e Grande” w kościele w Międzyrzeczu oraz 29.12 koncert kolędowy w Jedlinie.

 

Wójt Gminy przedstawił istotne sprawy, a mianowicie:

-         opracowanie i złożenie projektu budżetu na 2004r. (dokładne informacje na ten temat)

-         działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem 1 stycznia 2004r.

-         Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja kultury,

-         obowiązek funkcjonowania BIP-u,

-         wierzytelności w Kompani Węglowej (Kompania przejęła zobowiązania Spółek Węglowych),

-         GPK (bez zaległości),

-         sprzedaż działki przy ul. Gościnnej,

-         dzierżawa (10 zł od jednej umowy),

-         zatoka w Międzyrzeczu (zakończenie prac),

-         prace interwencyjne na rowach,

-         program niskiej emisji,

-         oczyszczalnie przyzagrodowe (13 sztuk do wykończenia)

-         spotkanie starosty z burmistrzami i wójtami,

-         szkolne„mikołajkowe” rozgrywki.

 
Następnie przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor oddał głos prezesowi Gminnego Towarzystwa Sportowego Panu Czesławowi Kłykowi, który zdał sprawozdanie
z pólrocznej działalności oraz poinformował o osiągnięciach drużyny, po czym podziękował Wójtowi i Radnym za współpracę i złożył życzenia.

Zapytania:

Radny Krzysztof Kończalski – czy jest cos wiadomo na temat działania telekomunikacji – stałe łącza?

Radny Andrzej Gembołyś – wnioskuje o właściwe oznakowanie chodnika przy ul. Ruchu Oporu, aby znaki spełniały swoje zadanie.

– ile środków zostało przekazanych w 2003 roku do GTS? (przed wymianą zarządu)

Radny Andrzej Czyrwik – czy miejscowość Jedlina może liczyć na stałe łącze internetowe, jeżeli tak, to kiedy?

 

Radny Stanisław Biela- zapytał o finansowanie obsługi pielęgniarskiej,

-         dlaczego wyznaczono oś poziomą na ul. Dąbrowa, a na innych ulicach nie?
(np. ul.Trzcinowa, Barwna, Żubrów.)

-         co będzie zawierał wniosek do WFOŚ i GW, jeżeli chodzi o program „niskiej emisji”
w 2004r.?

-         po co znak drogowy „zakaz ruchu” na ul. Międzyrzecznej?

Radny Grzegorz Tomala – proponuje podzielić w budżecie pozycje dotyczące szkół.

Radny Czesław Hachuła – co z sylwestrem w „Parku dworskim”?

Ad. 6
Przyjęcie uchwał:

Uchwała Nr XV/85/2003 dot. zmian w budżecie 2003r.

                                               15 głosów – za

Uchwała Nr XV/86/2003 dot. likwidacji jednostki budżetowej- Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XV/87/2003 dot. wyrażenia zgody na użycie skały płonnej na obszarze Gminy Bojszowy.

                                                             12 głosów – za

                                                               2 głosy – przeciw (m.in. radny G. Tomala)

                                                               1 głos - wstrzymujący się.

Uchwała Nr XV/88/2003 dot. ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Wójta Gminy Bojszowy na rok 2004r.

                                                             15 głosów – za                                                           

Ad.7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje
:

TPSA – około miesiąca kwietnia, w 100% będzie przygotowana sieć do stałych łączy, możliwości techniczne będą pełne, cała gmina jest ujęta w planach do stałych łączy internetowych.

Oznakowanie chodnika – są uwagi, że znaków brakuje, stosowna informacja zostanie przekazana do Starostwa (ul. Ruchu Oporu – droga powiatowa).

Długi GTS – część środków przeszła na poprzednią kadencję, szczegółowe wyliczenia może udostępnić prezes GTS.

Stałe łącze dla Jedliny – odpowiedź pozytywna.

Obsługa pielęgniarska – jest wykonywana, zaproponowano taką obsługę naszym pielęgniarkom, szczegółowe dane na ten temat zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Oś pozioma na drogach – została wykonana przez powiat, w ramach posiadanych środków, (ul. Trzcinowa – za wąska, ul. Pancerniaków – na odcinkach, gdzie nie ma chodników).

Program „niskiej emisji” – przedstawiony do WFOŚ i GW wniosek uwzględnia pełny zakres.

Znak „zakaz ruchu” na ul. Międzyrzecznej – został postawiony zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym.

Podział budżetu – projekt budżetu został opracowany według obowiązującego poziomu szczegółowości, natomiast plany finansowe sporządzają poszczególne jednostki, po czym przedstawiają je Wójtowi Gminy (wg ilości uczniów).

Sylwester w „Parku dworskim” – ze względów finansowych nie odbędzie się.

Szczegóły dotyczące omawianych zagadnień znajdują się w wiadomościach „Naszej Rodni” załączonych do protokołu.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął ostatnią sesję w roku 2003.

 

Protokołowała:
L.Kucz

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska