http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  29-12-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  29-12-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XIV/2003 29.12.2003

PROTOKÓŁ Nr XIV/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 3 grudnia 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych.
(spóźnieni radni: Adam Wybraniec 5 min. Wojciech Tęsiorowski 15 min.)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 22 października 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
13 głosów – za.

Następnie Przewodniczący Rady:

-           złożył życzenia i wręczył wiązanki kwiatów radnym, solenizantom urodzinowym:   
  Stanisławowi Biela, Bogusławowi Biolik, Krzysztofowi Konczalskiemu oraz Piotrowi
  Wróbel,

-           przekazał informację dotyczącą turnieju siatkarskiego w Chełmie śląskim,

-           złożył życzenia barbórkowe.

-           zaprosił na uroczystość bożonarodzeniową w dniu 11 grudnia br.

 

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał. (Wójt Gminy Henryk Utrata)

Ze względu na większą ilość projektów i zmianę niektórych numerów załączono
do protokołu wykaz z numeracją 18 projektów uchwał.

Uchwała Nr XIV/67/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/180/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

 

Uchwała Nr XIV/68/2003 zmiany uchwały Nr XXXIV/182/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu

Uchwała Nr XIV/69/2003 zmiany uchwały Nr XXXIV/179/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Gminnego Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach.

Uchwała Nr XIV/70/2003 zmiany uchwały Nr XXXIV/181/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu.

Cztery powyższe projekty uchwał dotyczą zasad działania kont specjalnych w szkołach, natomiast zmiany dotyczą źródeł przychodów środka specjalnego. Uchwały te uporządkują sprawę formalno-prawną w szkołach.
Bez uwag.

Uchwała Nr XIV/71/2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych
oraz sposobu ich poboru w 2004r.
Na wstępie Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy przesunięto termin przedkładania projektu budżetu do dnia 15 grudnia 2003r.

Stawki podatkowe były przedmiotem merytorycznej obróbki związanym z budżetem gminy. Dochody w 2004r. stanowią 80 % maksymalnych stawek proponowanych przez ministra finansów. Wzrost jest większy od wskaźnika inflacji. Ustalając stawki trzeba uwzględnić między innymi:
- brak dopłat do oświetlenia ulicznego,
- brak dotacji do oświaty,
- nowe wydatki związane z utworzeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki związane z powołaniem instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka
  Publiczna.

Po tych informacjach Wójt omówił stawki zgodnie z projektem uchwały, porównał
je ze stawkami z poprzedniego roku, ze stawkami maksymalnymi oraz ze stawkami
z sąsiednich gmin.
Przedstawił również dochód z poszczególnych pozycji, czyli spodziewany wpływ
do budżetu.
Po przedstawieniu projektu uchwały nastąpiła dyskusja, w której odpowiedzi udzielał
Wójt Gminy.

Radny Krzysztof Kończalski – czy w załączniku do uchwały należy dodać punkt 3.

Odp. należy dodać punkt 3 następującej treści „Za wydanie każdego wypisu i wyrysu
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojszowy.”

Radny Bogusław Biolik – proponuje zmianę stawek podatku w § 1 w punkcie 3, podpunkty 1 i 3 w celu zachowania proporcji, a mianowicie zwiększyć stawkę od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni– z kwoty 0,53 zł na kwotę 0,58 zł oraz zmniejszyć stawkę od pozostałych gruntów, od 1m2 powierzchni
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - z kwoty 0,20 zł na kwotę 0,17 zł.

Pomimo wyjaśnień Wójta radny Bogusław Biolik wnosi o przegłosowanie proponowanej zmiany.

Radny Antoni Wilczek – stwierdził, że stawka 0,42 zł w punkcie 1 podpunkt 1 – od budynków mieszkalnych lub ich części jest zbyt wygórowana, wzrosła o 20%. Inne stawki wzrosły nawet o 27% - 29%, jest to za duży skok na raz , a zatem jest przeciwny proponowanym stawkom.

Radny Grzegorz Tomala – popiera wypowiedź radnego Wilczka.

Wójt Gminy przychylając się do proponowanej zmiany zwrócił uwagę, aby nie kierować się procentowym przelicznikiem (cyt. „procenta są niebezpieczne i złudne”) lecz patrzeć na cyfry.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie proponowaną zmianę stawek:

0,53 zł na 058 zł

0,20 zł na 0,17 zł

Zmiana przeszła w wyniku następującego głosowania:  13 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos przeciw.

Inne propozycje zmian nie przeszły, ponieważ radny Wojciech Tęsiorowski wystąpił
z wnioskiem o przegłosowanie uchwały w całości z uwzględnieniem powyższej zmiany.

Głosowanie:  10 głosów – za

                       3 głosy – przeciw (m.in. Grzegorz Tomala)

                       2 głosy wstrzymujące się            

Glosowanie  tego wniosku spowodowało przyjęcie całej uchwały  Nr XIV/71/2003
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2004r.

Uchwała Nr XIV/72/2003 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2004r.

Stawki podatku od posiadania psów nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
Bez uwag.

Uchwała Nr XIV/73/2003 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Zestawienie rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004r. stanowi załącznik do protokołu. Stawki zwiększą się jedynie o wskaźnik inflacji  (ok.3%).

Bez uwag.

Uchwała Nr XIV/74/2003 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

Wzory deklaracji podatkowych nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
Bez uwag.

Uchwała Nr XIV/75/2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Radna Irena Brzezińska przedstawiła wprowadzone zmiany do programu na 2004r.
w stosunku do programu na 2003 r. nie zmieniające sensu programu (informacja
o konsekwencjach nadużywania alkoholu, zastąpienie nazewnictwa świetlice socjoterapeutyczne – świetlicami środowiskowymi, zmiany w diagnozie sytuacji alkoholowej w gminie, wprowadzono dodatkowe punkty dotyczące zamierzonych efektów programu oraz monitorowania podmiotów prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych , ustalono kwotę 80zł brutto za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Do przedstawionej uchwały zapytania i wątpliwości miał radny Grzegorz Tomala, na które udzielono odpowiedzi.

Uchwała Nr XIV/76/2003 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.

Istniejąca biblioteka nie może być prowadzona na zasadzie jednostki organizacyjnej,
stąd projekt uchwały o jej likwidacji i następna uchwała zmieniająca formę organizacyjną biblioteki na instytucję kultury.

Uchwała Nr XIV/77/2003 w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.

Na podstawie tej uchwały tworzy się bibliotekę jako instytucję kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach podejmie działalność z dniem 1 stycznia 2004r. Załącznikiem do tej uchwały jest statut, a w nim przepisy ogólne, cele i zadania biblioteki, organy biblioteki i jej organizacja oraz gospodarka finansowa.
Dotychczasowy sposób prowadzenia biblioteki był niezgodny z obowiązującymi przepisami. Zmiana nastąpiła zgodnie z zaleceniem pokontrolnym.
Wójt podał również informacje dotyczące obsady w utworzonej bibliotece oraz omówił gospodarkę finansową biblioteki.

Radny Grzegorz Tomala – kto został powołany na stanowisko dyrektora biblioteki?
Wójt udzielił odpowiedzi wraz z uzasadnieniem  - dyrektorką biblioteki została
Pani Anna Radwańska .

Radny Antoni Wilczek – zapytał, czy zapotrzebowanie na to stanowisko było ogłoszone
na tablicach ogłoszeń ?
Wójt udzielił odpowiedzi negatywnej wraz z uzasadnieniem.

Radny Stanisław Biela – zgłosił niezbędne zapotrzebowanie na ksero do biblioteki.
Bez odpowiedzi.

Uchwała Nr XIV/78/2003 w sprawie przyjęcia Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bojszowy.

Powyższa strategia związana jest z balneologią w Jedlinie, która jest przedsięwzięciem publiczno-prywatnym.  Sytuacja prawna wymaga legitymacji takiej strategii (powód -
brak planu zagospodarowania, studium nie nadaje się do tych celów).
Chodzi o pozyskiwanie inwestorów i środków na ten cel.
Na podstawie takiej strategii należy stworzyć Program Rozwoju Lokalnego.
Postępy w tej sprawie będzie można przedstawić za kilka miesięcy.

Radny Antoni Wilczek – wnioskuje o wycofanie tego projektu uchwały i przekazanie strategii na poszczególne komisje rady celem zapoznania się z jej treścią, ponieważ radni nie zapoznali się ze strategią opracowaną przez grupę lokalnych ekspertów (cyt. „między innymi ja”),a mieli nad nią pracować , tym bardziej, że pojawił się tu wątek żwiru
w Jedlinie.
Zgłosił to jako wniosek formalny do przegłosowania.
Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach Wójta, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie wniosek radnego Antoniego Wilczka  

Głosowanie:  6 głosów - za

                      7 głosów - przeciw

                      2 głosy – wstrzymujące się.
Wniosek nie przeszedł, projekt uchwały będzie głosowany.

Uchwała Nr XIV/79/2003 w sprawie wystąpienia z porozumienia komunalnego
w zakresie pomocy społecznej.

 W związku z pismem Burmistrza Miasta Bieruń o braku możliwości dalszej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez MOPS w Bieruniu na rzecz mieszkańców gminy Bojszowy, podjęto działania zmierzające do przejęcia realizacji tych zadań jako zadanie własne gminy. (pismo do wglądu w tut. Referacie Organizacyjno –Prawnym.) Na podstawie tej uchwały występujemy z dniem 31 grudnia 2003r.
z porozumienia zawartego z gminą Bieruń.

Bez uwag.

Uchwała Nr XIV/80/2003 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ślad za uchwałą o wystąpieniu z porozumienia komunalnego w zakresie pomocy społecznej Wójt przedstawił projekt uchwały o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2004r.jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bojszowach z siedzibą w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38.
Skład osobowy GOPS-u – minimum 5 etatów. Dokładne zasady działania określa statut.

Bez uwag.

Uchwała Nr XIV/81/2003 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bojszowach

Radca prawny wyjaśnił jedynie kwestię wejścia w życie z dniem podjęcia dwóch poprzednich uchwał tj. wystąpienia z porozumienia komunalnego w zakresie pomocy społecznej i utworzenia jednostki organizacyjnej GOPS , a koniecznością bezwzględnego opublikowania statutu. Nie ma tu żadnej sprzeczności.

Brak uwag, co do treści statutu.

Uchwała Nr XIV/82/2003 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

Stanowisko kierownika musi być zaopiniowane przez Wojewodę. Kierownikiem jest osoba spoza gminy, ponieważ zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, nie ma osoby na terenie naszej gminy, która mogłaby piastować to stanowisko.

Uchwała ta upoważnia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Panią Annę Młocek do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
Wójt udzielił odpowiedzi radnej Irenie Brzezińskiej potwierdzając, że w GOPS Bojszowy będą zatrudnione nadal osoby, które pracują do tej pory w MOPS Bieruń. Siedzibą GOPS będzie lokal w Szkole w Świerczyńcu.

Uchwała Nr XIV/83/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu, stanowiących stawki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bojszowy.

Projekt tej uchwały powstał w celu ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych naszej gminy m.in. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Proponowane najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 300 zł oraz wartość jednego punktu w wysokości 4 zł.
Po krótkich wyjaśnieniach na temat wysokości zarobków pracowników zatrudnionych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przystąpiono do omówienia ostatniego projektu uchwały.
Uchwała Nr XIV/84/2003 Statut Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Komisji Statutowej radny Stanisław Biela omówił podstawowe zmiany
w stosunku do statutu z dnia 20 grudnia 2002r. unieważnionego rozstrzygnięciem nadzorczym przez wojewodę.
Główna zmiana to załącznik nr 4, który dotyczy działania jednostek pomocniczych, pozostałe zmiany dotyczą zmian stylistycznych.
Nie wprowadzono zmian odnośnie komisji rady i pozostawiono trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej.

Uwagi radnego Grzegorza Tomali:
 – w § 17 brak nazw komisji stałych Rady Gminy Bojszowy,
  w § 18 brak powiększenia składu Komisji Rewizyjnej do czterech osób, w tym jedna
     osoba z klubu radnych   Niezależni”,
  w § 24 brak określenia terminu przedkładania projektu budżetu,
  w § 29 regulaminu rady brak określenia przez jakie komisje mają być zaopiniowane
    wnioski dotyczące powstania zobowiązań finansowych.
Do powyższych uwag ustosunkował się przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz radca prawny.

Radny Grzegorz Tomala pomimo wyjaśnień nadal prosi o rozwiązanie sytuacji dotyczącej nowego składu Komisji Rewizyjnej.

W trakcie dyskusji radny Bogusław Biolik stwierdził, że taki sposób działania jednoznacznie wskazuje na to, że blokuje się możliwość wejścia członka klubu radnych „Niezależni” w skład Komisji Rewizyjnej.

Radny Grzegorz Tomala również negatywnie odbiera takie działanie i zgłasza wniosek formalny o zwiększenie składu Komisji Rewizyjnej z trzech osób do pięciu osób.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę, na prośbę radnego Andrzeja Gembołyś, po czym poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Tomala
o zwiększenie składu Komisji Rewizyjnej z trzech osób do pięciu osób i tym samym zmianę § 18 pkt 1 statutu.         Głosowanie:       3 głosy – za

                                                         11 głosów – przeciw

                                                                         1 głos – wstrzymujący się.

Wniosek nie przeszedł.

Radny Krzysztof Kończalski z uwagi na późną porę, prosi o zmianę porządku obrad
i aby w pierwszej kolejności w punkcie 5 przyjąć uchwały, a w punkcie 6 zapytania
i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Głosowanie:     15 głosów – za.

Wniosek przeszedł, a zatem przystąpiono do głosowania uchwał.

Ad. 5
Przyjęcie uchwał:

Uchwała Nr XIV/67/2003 dot. zmiany uchwały Nr XXXIV/180/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły Podstawowej im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach.

                                               15 głosów – za

Uchwała Nr XIV/68/2003 dot. zmiany uchwały Nr XXXIV/182/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Gminnej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/69/2003 dot. zmiany uchwały Nr XXXIV/179/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r.w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Gminnego Gimnazjum im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/70/2003 dot. zmiany uchwały Nr XXXIV/181/2001 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu.

                                                              15 głosów – za

Uchwała Nr XIV/71/2003 dot. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2004r- przegłosowana w trakcie omawiania.

Uchwała Nr XIV/72/2003 dot. określenia stawki podatku od posiadania psów w 2004r.
 
                                                            15 głosów – za

Uchwała Nr XIV/73/2003 dot. wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

                                                             12 głosów – za

                                                              3 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr XIV/74/2003 dot. ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/75/2003 dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/76/2003 dot. likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/77/2003 dot  . utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/78/2003 dot  . przyjęcia Strategii Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bojszowy.

                                                             11 głosów – za

                                                              2 głosy – przeciw (radni: Tomala , Wybraniec)

                                                              2 glosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr XIV/79/2003 dot. wystąpienia z porozumienia komunalnego w zakresie pomocy społecznej.

                                                             15 głosów – za

Uchwała Nr XIV/80/2003 dot. utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

                                                             15 głosów – za

Uchwała Nr XIV/81/2003 dot. Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/82/2003 dot. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/83/2003 dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartości jednego punktu, stanowiących stawki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Bojszowy.

                                                             15 głosów - za

Uchwała Nr XIV/84/2003 dot. Statutu Gminy Bojszowy.

                                                             12 głosów – za

3 głosy – przeciw
                (radni: B. Biolik, Tomala, Wybraniec)        

Ad.6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące
.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor w skrócie zdał sprawozdanie z prac
za okres od ostatniej sesji w dniu 22 października 2003r.,przekazał na ręce radnych podziękowania od prezesa GTS, poinformował o znajdującym się do wglądu w Referacie Organizacyjno-Prawnym sprawozdaniu z działalności Rady Gminy Bojszowy.

W dalszej części sesji Wójt Gminy przedstawił główne tematy pracy Urzędu Gminy Bojszowy:
-     szczegółowe informacje na temat ustawy o restrukturyzacji górnictwa,

-         przetarg na komunikację w gminie,

-         okienka przedsiębiorczości w gminie (NIP, REGON).

-         program zdrowotny,

-         przejecie płacenia składek dla bezrobotnych,

-         Biuletyn Informacji Publicznej,

-         program „Niskiej emisji”,

-         negocjacje ze starostwem w sprawie prowadzenia spraw architektury,

-         Telekomunikacja – modernizacja sieci rozdzielczej, położenie światłowodu,

-         renta planistyczna związana ze sprzedażą gruntów,

-         przetarg na sprzedaż nieruchomości i budynku starej szkoły w Świerczyńcu,

-         przetarg na zakup gruntu pod halę sportową,

-         zatrudnienie 44 bezrobotnych na terenie gminy.

-         inwestycje (chodnik ul. Żubrów, wiata przystankowa, parking przy przedszkolu, naprawy dróg gminnych, oznakowanie poziome dróg, regulacja rowów, )

-         przetarg na zimowe odśnieżanie dróg,

-         rekultywacja zbiornika wód słonych.

Zapytania i interpelacje:

Radca prawny – udzielił informacji na temat zmiany ustawy o drogach publicznych.

Radny Stanisław Biela – ile samochodów się zmieści na parkingu przy przedszkolu?

- czy będą załatwieni pozytywnie mieszkańcy, którzy jeszcze teraz złożą wnioski
  do programu „niskiej emisji”?

Radny Antoni Wilczek – kto kupił starą szkołę w Świerczyńcu? (były ZEAS)

Radny Wojciech Tęsiorowski – czy o zmianie dowodu osobistego należy zawiadamiać Urząd Skarbowy?

Radny Adam Wybraniec – czy firma, która wykonuje wymianę pieców jest tylko
i wyłącznie upoważniona do ich złomowania?

Radny Grzegorz Tomala – Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę prawidłowości wydatkowania środków z budżetu gminy na realizację zadania pod nazwą „sport młodzieżowy”, dlaczego nie przekazała w tej sprawie żadnej informacji na sesji Rady Gminy?
- poprosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej nagrody jubileuszowej dla Pani Reginy Siwy.   
  (podał w tym temacie szczegóły i uwagi odnotowane na piśmie)

Radny Andrzej Gembołyś- przekazał uwagę redaktorowi „Naszej Rodni” Panu Zającowi, aby w miarę równo traktować poszczególne miejscowości gminne. Dużo się pisze
o Bojszowach i Jedlinie, mniej o pozostałych miejscowościach. (przykład - wizytacja biskupa).

Radny Antoni Wilczek – w sprawozdaniu Wójt nie wspomniał o komisji, która przeprowadziła wizję lokalną rzeki Korzyniec, brak też informacji na ten temat
w „Naszej Rodni”.

Radny Stanisław Biela – tradycją jest, że szkoła w Świerczyńcu, corocznie honoruje górników z okazji „Barbórki” i zaprasza na poczęstunek, w związku z tym prosi
o obecność na tym spotkaniu przedstawiciela prasy.

- czy poprawiła się frekwencja na sesjach i komisjach?

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Kontrola Komisji Rewizyjnej – odpowiedzi udzielił członek Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kończalski. W przypadku nie stwierdzenia uchybień, komisja nie ma takiego obowiązku. Wnioski pokontrolne są kierowane do kontrolowanego, natomiast protokoły
są do wglądu w Referacie Organizacyjno-Prawnym Urzędu.

Taką procedurę kontroli potwierdził radca prawny.

Ilość samochodów na parkingu przy przedszkolu -  miejsce na 12 samochodów
(jest też miejsce na rowery oraz ławki) 

Wnioski do programu „niskiej emisji” –  osoby z listy rezerwowej mogą liczyć na pozytywne załatwienie.

Sprzedaż starej szkoły w Świerczyńcu – zakupiły ją dwie osoby fizyczne z Tychów. Budynek chcą przeznaczyć na działalność usługowo-mieszkaniową (produkcja mebli).

Wymiana dowodów osobistych – istnieje obowiązek zgłaszania wszelkich zmian
w Urzędzie Skarbowym, dotyczy to również dowodów osobistych.

Złomowanie pieców – zgodnie z podpisaną umową właściciel zobowiązany jest przekazać stary piec do złomowania firmie, która wykonuje montaż pieca.

Wizja lokalna rzeki Korzyniec – dzięki przeprowadzonej wisji wyjaśniło się  wiele spraw. Kolejna narada, wnioski, wystąpienie do kopalni spowodowały, że sprawa regulacji Korzyńca idzie w dobrym kierunku. Wójt podkreślił dużą zasługę radnego Antoniego Wilczka w tej kwestii.

Nagroda jubileuszowa dla Pani Reginy Siwy – za wieloletnią pracę Pani Reginie Siwy podziękował Wójt Gminy, natomiast sporna sprawa wypłaty nagrody jubileuszowej rozstrzyga się przed Sądem Pracy z uwagi na rozbieżne opinie prawników.
Kwota, którą sąd uznał za bezsporną zostanie niezwłocznie wypłacona. (w terminie do dwóch dni). Pozostałą kwotę Urząd będzie mógł wypłacić po otrzymaniu jednoznacznej
i uprawomocnionej decyzji sądu.

Szczegółowych wyjaśnień udzielił radca prawny.

Frekwencja na sesjach i komisjach – wynosiła 95 % (szczegóły przedstawia sprawozdanie do wglądu Referacie Organizacyjno-Prawnym)

Redaktor Zbigniew Zając – ustosunkował się do przedstawionych uwag.

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zakończył obrady formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy.”  (godz.2130)

 

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska