http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  13-11-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XIII/2003 13.11.2003

 PROTOKÓŁ Nr XIII/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 22 października 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych.
(nieobecny radny Czesław Hachuła)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 10 września 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
14 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał. (Wójt Gminy Henryk Utrata)

Uchwała Nr XIII/61/2003 w sprawie deklaracji udziału finansowego w budowie
 i wyposażeniu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.    

Udział finansowy zadeklarowały gminy: Bojszowy, Bieruń oraz Starostwo Powiatowe.      
Nie zadeklarowały udziału gminy: Chełm Śląski, Imielin oraz Lędziny.
Funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji jest zadaniem budżetu państwa, lecz jej budowa została scedowana na powiat. Z budżetu państwa będzie sfinansowane wyposażenie specjalistyczne komendy policji oraz etaty.

Wójt proponuje przyjąć tę uchwałę z uwagi na potrzebę funkcjonowania komendy policji  celu zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców między innymi naszej gminy.

Na wniosek radnego Kończalskiego dopisano w projekcie uchwały w punkcie drugim słowo „celowej”. Po zmianie punkt drugi otrzymuje brzmienie „ przeznaczyć w formie dotacji celowej w roku budżetowym 2004 z budżetu Gminy Bojszowy środki finansowe na realizację wyżej wymienionej inwestycji w wysokości 500.000,-złi przekazać je Gminie Bieruń.”

Następny wniosek radnego Kończalskiego – przesunięcie głosowania tej uchwały
w terminie późniejszym, wspólnie z uchwałą budżetową.

Wyjaśnienia Wójta – projekt uchwały jest uchwałą intencyjną i może być głosowany przed podjęciem uchwały budżetowej. Przesuwając termin głosowania podjęcie uchwały przestaje mieć rację bytu ponieważ zablokuje rozpoczęcie inwestycji.

Głosowanie wniosku radnego Kończalskiego dotyczącego przesunięcia głosowania tej uchwały wspólnie z uchwałą budżetową.

3 głosy – za

                                                                     10 głosów – przeciw

                                                                         1 głos – wstrzymujący się.
Innych uwag brak.         

 

Uchwała Nr XIII/62/2003 w sprawie dopłaty do kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała ta kończy bilans strat GPK. Zadania nałożone na spółkę są w pełni realizowane.

Na dopłatę do kapitału zakładowego GPK w celu pokrycia straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym za 2002r. konieczne jest przeznaczenie z budżetu gminy kwoty 95.730,96 zł.

Dopłata za 2001r. wynosiła 45.702,15 zł.

Straty poniesiono:

-     na oczyszczalniach ścieków – 117.789,37 zł

-         na dostarczaniu wody dla miejscowości Jedlina – 30.920,34 zł

-         na administrowaniu budynkami komunalnymi – 55.006,45 zł

Zysk w wysokości 87.886,97 zł. uzyskano na innych usługach .

Następnie Wójt Gminy odczytał treść uchwały i wniósł o jej przyjęcie.

Uwagi:

Radny Stanisław Biela – wyraził swoją opinię na temat strat wody w Jedlinie oraz nielegalnego jej poboru.

Radny Bogusław Biolik – zapytał prezesa GPK o straty bądź zyski poniesione na poszczególnych budynkach komunalnych..

Radny Andrzej Czyrwik – stwierdził, że - cytuję „przedsiębiorstwo, które ma straty ma szukać powodu tych strat, a nie iść na łatwiznę”. Aktualnie tylko Jedlina ma licznik, więc łatwiej ustalić straty niż w przypadku założenia wodomierza dla całej gminy.

Radny Antoni Wilczek – zapytał prezesa GPK, co zrobiono, aby ograniczyć straty
w Jedlinie? Zaproponował sprawdzenie poza licznikowych podłączeń wody.

Wywiązała się dyskusja w trakcie, której odpowiedzi udzielał Wójt Gminy oraz
Pan Czesław Kłyk.

Uchwała Nr XIII/63/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz do Sądu Okręgowego w Katowicach.

 

Pani Irena Brzezińska przedstawicielka zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawiła warunki, jakie muszą spełniać kandydaci zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych.

Przypomniała liczbę ławników, jaka winna być wybrana z obszaru naszej gminy:

-         do Sądu Rejonowego w Tychach – 9 ławników

-         do Sądu Okręgowego w Katowicach  - 6 ławników.

Wszyscy kandydaci w liczbie 8 osób zostali zaopiniowani pozytywnie przez zespół opiniujący. Protokół z posiedzenia w dniu 7 października 2003r. stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

W związku z głosowaniem tajnym powołano komisję skrutacyjną w składzie: Irena Brzezińska oraz Grzegorz Tomala i rozdano radnym karty do głosowania.

W wyniku glosowania tajnego wybrano następujących ławników:

1.      Lidia Borys

2.      Augustyn Czarnynoga

3.      Irena Gembołyś

4.      Zygmunt Kostka

5.      Józef Machura

6.      Andrzej Makosz

7.      Henryka Śliwa

8.      Beata Gancarczyk

Protokół z przeprowadzenia wyboru ławników wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/64/2003 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielem, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców.

 Sekretarz Gminy Pani Longina Giedwiłło poinformowała, iż zgodnie z zawiadomieniem
o wszczęciu postępowania przez Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Nr XII/60/2003 z dnia 10 września 2003r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek nauczycielem, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców wprowadza się poprawkę dotyczącą wejścia w życie uchwały. Uchwała dotyczy prawa miejscowego i obowiązuje zapis, że wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Bez uwag.

Uchwała Nr XIII/65/2003 w sprawie podwyższenia kapitału w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami „Master” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach i objęcia udziałów.

Konieczność ponownego podjęcia uchwały w tej sprawie powstała, ponieważ uchwała
Nr X/51/2003 z dnia 15 lipca 2003r. była niewystarczająca dla osiągnięcia celu w postaci podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Brak było w niej zapisów, co do sposobu pokrycia obejmowanych przez Gminę Bojszowy udziałów.

Uwagi:

Radny Grzegorz Tomala – złożył wniosek o wykreślenie punktu pierwszego uchwały, lecz po wyjaśnieniach radcy prawnego wycofał wniosek.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr XIII/66/2003 w sprawie zmian w budżecie 2003r.

Wójt dokonał szczegółowej analizy zmian w budżecie omawiając poszczególne załączniki do uchwały.

Dochody  w dziale – Gospodarka  mieszkaniowa w kwocie 480.000,-zl przeznaczono
w wydatkach  na działalność usługową oraz szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole.

Przesunięcia wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 3, natomiast plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. przedstawia załącznik nr 4.

Uwagi:

Radny Grzegorz Tomala – zapytał o przeznaczenie znacznej kwoty 180.800,-zł
w wydatkach na cele gimnazjum ? Co zakupiono za kwotę 8.400,- zł w § 4300- Zakup usług pozostałych oraz za kwotę 5.600,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Radny Tomala poprosił też o wyjaśnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola oraz związane z tym świadczenia socjalne.

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Henryk Utrata oraz Skarbnik Gminy Elżbieta Kubeczko.

Uchwała Nr XIII/67/2003 Statut Gminy Bojszowy

Przewodniczący Komisji Statutowej Stanisław Biela poinformował radnych
o konieczności wycofania z obrad tej uchwały, ponieważ pojawiły się kolejne wątpliwości natury prawnej uzyskane z Wydziału Prawnego i Nadzoru Wojewody, które należy uwzględnić w statucie.  

Ad. 5
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące
.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor zdał sprawozdanie z prac za okres
od ostatniej sesji w dniu 10 września 2003r.

1)      Powiatowe Targi Przedsiębiorczości – Imielin’2003.

2)      Turniej strzelecki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bierunia.

3)      Premiera filmu Józefa Kłyka „Czterech synów ojciec miał” w auli Gminnego Gimnazjum w Bojszowach.

4)      Turniej piłki nożnej gimnazjalistów powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz reprezentacji gimnazjum w Woli o Puchar Wójta Gminy Bojszowy.

5)      Turniej oldbojów w Jedlinie o „Złotą piłkę” – element sportu masowego – organizator
Pan Andrzej Czyrwik.

6)      Koncert muzyki organowej w nowobojszowskim kościele w ramach Festiwalu Muzyki Organowej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

7)      Wystawa rękodzieła i inwencji twórczej w ramach obchodów roku niepełnosprawnych –aukcja  (propozycja wpłaty po 10 zł za obraz w kwocie 150zł)

8)      Powiatowe Forum Środowisk i Osób Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

9)      II Edycja Ligi Siatkówki Gminnej.

10)  Uroczystości związane z obchodami III rocznicy nadania imienia Księdza Jerzego Popiełuszki szkole w Świerczyńcu.

11)  Spotkanie z Kołem Rencistów i Emerytów.

12)  Pielgrzymka radnych do Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej.

13)  Wycieczka do Zawoji.

14)   Przedstawienie pisma Wojewody Śląskiego dotyczące oświadczeń majątkowych  złożonych przez Przewodniczącego rady Gminy oraz Wójta Gminy.

15)  Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Bojszowy.

16)  Życzenia dla Papieża z okazji 25- lecia  pontyfikatu.

W tym punkcie obrad radny Antoni Wilczek przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Apostolskie Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla Rady Gminy Bojszowy
z pielgrzymki do Włoch.( kserokopia w załączeniu do protokołu)

 

W dalszej części sesji Wójt Gminy przedstawił informację na temat pracy Urzędu Gminy Bojszowy. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Zapytania i interpelacje:

Radny Stanisław Biela – z jakich środków będą finansowane prace adaptacyjne Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach?

-         prosi o interwencję do Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie naprawy słupów
i zwisających przewodów.

-         chodzi o umorzenie kredytu z WFOŚ – ile i na co zostały przeznaczone te środki , czy dla szkoły w Świerczyńcu?

-         dziękuje za oświetlenie ul. Trzcinowej,

-         zapytał, czy wycięte drzewa na ul. Trzcinowej  zostaną w takim stanie?

-         czy została zbyta „stolarnia” i czy były prowadzone rozmowy (prawo pierwokupu)?

-         czy zakres robót na ten rok dotyczący budowy oczyszczalni przyzagrodowych zostanie wykonany?

-         czy będzie w tym roku ”wystawka”?

Radny Bogusław Biolik – zabrał głos na temat wydzierżawienia terenu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Przepiórka”. Istnieją przesłanki, aby zwrócić się do Wojewody
o cofnięcie umowy dzierżawy, ponieważ Koło Łowieckie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań .

Prosi przewodniczącego Komisji Rolnictwa ..., aby zaprosić na posiedzenie komisji prezesa Koła Łowieckiego w celu wyjaśnienia kwestii szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną i wypłat odszkodowań.

Radny Krzysztof Kończalski – dotyczy niskiej emisji – czy realizacja 81 zleceń będzie przeprowadzona w tym roku?  (chodzi o ulgę budowlaną)

-         sprawa kanalizacji ul. Barć – pozycja w budżecie została wykreślona , dlaczego planuje się wykonanie tej inwestycji?

Radny Eugeniusz Biolik – zgłosił brakoróbstwo przy remoncie ul. Gaikowej.

Radny Antoni Wilczek – czy jest przewidziane do realizacji wykonanie odbojnic
w szkole w Świerczyńcu?

-         monituje temat regulacji rzeki Korzyniec.

Radny Wojciech Tęsiorowski – wnioskuje o nowe krzesła do sali narad tutejszego urzędu.

-         zgłosił dziury na ul. Międzyrzecznej i zapytał czy będą przeprowadzone naprawy gminnych dróg?


Ad.6
Przyjęcie uchwał:
(obecnych podczas głosowania 14 radnych)

Uchwała Nr XIII/61/2003
dot. deklaracji udziału finansowego w budowie i wyposażeniu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

13 głosów – za
                1 głos  - przeciw (radny Grzegorz Tomala) 

Uchwala Nr XIII/62/2003 dot. dopłaty do kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

                                     14 głosów - za

Uchwała Nr XIII/632003 dot. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz
do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Protokół z przeprowadzenia wyboru ławników stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XIII/64/2003 dot. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielem, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców.

                                      14 głosów – za

Uchwała Nr XIII/65/2003 dot. podwyższenia kapitału w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami „Master” Spółka z o.o. w Tychach i objęcia udziałów.
                                      11 głosów – za
                                        1 głos – przeciw (radny Grzegorz Tomala)
                                        2 głosy – wstrzymujące się

                                       
Uchwała Nr XIII/66/2003 dot. zmian w budżecie 2003r.

                                      12 głosów – za
                                        2 głosy – wstrzymujące się

 

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Wyposażenie sali narad w krzesła– Przewodniczący Rady poinformował, że trzeba wnioskować o środki na ten cel do Wójta Gminy, który jest gospodarzem obiektu. 
Finansowanie prac adaptacyjnych GZOZ  -
ze środków GZOZ, pomoc finansowa urzędu – dokumentacja dotycząca procedury przetargowej.  

Interwencja do Telekomunikacji Polskiej S.A. – wszystkie niedociągnięcia są zgłoszone.

Przeznaczenie środków z umorzenia kredytu z WFOŚ – na inwestycje, które posiadały dokumentację proekologiczną : kanalizacja w Bojszowach Nowych , kanalizacja ul. Barć, termomodernizacja – zgodnie z programem.(kredyt jest rozpisany na poszczególne lata
i kwartały w celu zachowania płynności budżetowej).

Drzewa na ul. Trzcinowej – prześwietlone drzewa pozostaną w obecnym stanie, nie będą wycinane.

Stolarnia –  urząd nie miał i nie ma prawa pierwokupu, stolarnię nabyła osoba
z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę ok. 80.000,-zł lecz do tej pory nie dokonała zapłaty.

Oczyszczalnie przyzagrodowe – trwają intensywne prace, zadanie powinno być wykonane zgodnie z planem.

Wystawka – jest uzależniona od możliwości finansowych.

Koło łowieckie –Wójt przyjął uwagi i obiecał przeprowadzić rozmowę z prezesem koła łowieckiego (o wszystkim decyduje ustawa, cofnięcie umowy dzierżawy było by niewłaściwe , a dla gminy duże koszty)

Niska emisja – trudne zadanie do realizacji, w dniach 17-18.10.2003r. odbędzie się wystawa oferowanych pieców, osoby które skorzystają z oferty otrzymają faktury
za 2003r.

Kanalizacja ul. Barć – ze środków z umorzenia kredytu z WFOŚ.  

Remont ul. Gaikowej – sprawa do załatwienia.

Wykonanie odbojnic – w gestii dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków budżetowych.

Regulacja rzeki Korzyniec – wysłano cztery pisma – bez odpowiedzi

Naprawa gminnych dróg – ze względu na brak środków tylko w przypadkach niezbędnych.

 

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zakończył obrady formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy.”

 

Protokołowała:
L.Kucz

 

 

 

 Zapytania i interpelacje radnych z sesji Rady Gminy Bojszowy

z dnia 22 października 2003r.

              

 

Radny Stanisław Biela – z jakich środków będą finansowane prace adaptacyjne Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach?

Finansowanie prac adaptacyjnych GZOZ  - ze środków GZOZ, pomoc finansowa urzędu – dokumentacja dotycząca procedury przetargowej.  

_________________________________________________________________________

Radny Stanisław Biela - prosi o interwencję do Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie naprawy słupów  i zwisających przewodów.

Interwencja do Telekomunikacji Polskiej S.A. – wszystkie niedociągnięcia są zgłoszone.

_________________________________________________________________________

Radny Stanisław Biela - chodzi o umorzenie kredytu z WFOŚ – ile i na co zostały przeznaczone te środki , czy dla szkoły w Świerczyńcu?

Przeznaczenie środków z umorzenia kredytu z WFOŚ – na inwestycje, które posiadały dokumentację proekologiczną : kanalizacja w Bojszowach Nowych , kanalizacja ul. Barć, termomodernizacja – zgodnie z programem.(kredyt jest rozpisany na poszczególne lata
i kwartały w celu zachowania płynności budżetowej).

_________________________________________________________________________

Radny Stanisław Biela - podziękował za oświetlenie ul. Trzcinowej oraz zapytał, czy wycięte drzewa na ul. Trzcinowej pozostaną w takim stanie?
Drzewa na ul. Trzcinowej – prześwietlone drzewa pozostaną w obecnym stanie, nie będą wycinane.

_________________________________________________________________________

Radny Stanisław Biela - czy została zbyta „stolarnia” i czy były prowadzone rozmowy (prawo pierwokupu)?

Stolarnia –  urząd nie miał i nie ma prawa pierwokupu, stolarnię nabyła osoba
z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę ok. 80.000,-zł lecz do tej pory nie dokonała zapłaty.

_________________________________________________________________________

Radny Stanisław Biela -  czy zakres robót na ten rok dotyczący budowy oczyszczalni przyzagrodowych zostanie wykonany?

Oczyszczalnie przyzagrodowe – trwają intensywne prace, zadanie powinno być wykonane zgodnie z planem.

_________________________________________________________________________

Radny Stanisław Biela -czy będzie w tym roku ”wystawka”?

Wystawka – jest uzależniona od możliwości finansowych.

_________________________________________________________________________

 

Radny Bogusław Biolik – zabrał głos na temat wydzierżawienia terenu łowieckiego przez Koło Łowieckie „Przepiórka”. Istnieją przesłanki, aby zwrócić się do Wojewody
o cofnięcie umowy dzierżawy, ponieważ Koło Łowieckie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań .
Prosi przewodniczącego Komisji Rolnictwa ..., aby zaprosić na posiedzenie komisji prezesa Koła Łowieckiego w celu wyjaśnienia kwestii szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną i wypłat odszkodowań.

Koło łowieckie –Wójt przyjął uwagi i obiecał przeprowadzić rozmowę z prezesem koła łowieckiego (o wszystkim decyduje ustawa, cofnięcie umowy dzierżawy było by niewłaściwe , a dla gminy duże koszty)

_________________________________________________________________________

Radny Krzysztof Kończalski – dotyczy niskiej emisji – czy realizacja 81 zleceń będzie przeprowadzona w tym roku?  (chodzi o ulgę budowlaną)

Niska emisja – trudne zadanie do realizacji, w dniach 17-18.10.2003r. odbędzie się wystawa oferowanych pieców, osoby które skorzystają z oferty otrzymają faktury
za 2003r.
_________________________________________________________________________

Radny Krzysztof Kończalski  -sprawa kanalizacji ul. Barć – pozycja w budżecie została wykreślona , dlaczego planuje się wykonanie tej inwestycji?

Kanalizacja ul. Barć – ze środków z umorzenia kredytu z WFOŚ.  

_________________________________________________________________________

Radny Eugeniusz Biolik – zgłosił brakoróbstwo przy remoncie ul. Gaikowej.

Remont ul. Gaikowej – sprawa do załatwienia.

_________________________________________________________________________

Radny Antoni Wilczek – czy jest przewidziane do realizacji wykonanie odbojnic
w szkole w Świerczyńcu?

Wykonanie odbojnic – w gestii dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków budżetowych.

_________________________________________________________________________

Radny Antoni Wilczek - monituje temat regulacji rzeki Korzyniec.

Regulacja rzeki Korzyniec – wysłano cztery pisma – bez odpowiedzi

_________________________________________________________________________

Radny Wojciech Tęsiorowski – wnioskuje o nowe krzesła do sali narad tutejszego urzędu.

Wyposażenie sali narad w krzesła– Przewodniczący Rady poinformował, że trzeba wnioskować o środki na ten cel do Wójta Gminy, który jest gospodarzem obiektu. 
_________________________________________________________________________Radny Wojciech Tęsiorowski
- zgłosił dziury na ul. Międzyrzecznej i zapytał czy będą przeprowadzone naprawy gminnych dróg?
Naprawa gminnych dróg – ze względu na brak środków tylko w przypadkach niezbędnych.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska