http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  13-11-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  13-11-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr XII/2003 13.11.2003

PROTOKÓŁ Nr XII/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 10 września 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 11 radnych.
(spóźnienie radnego Bogusława Biolik i Wojciecha Tęsiorowskiego)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 11 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 15 lipca 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
11 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał. (Wójt Gminy Henryk Utrata)

Uchwała Nr XII/53/2003 w sprawie likwidacji środka specjalnego przy Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Bojszowach.        

W związku z likwidacją Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bojszowach likwiduje się też środek specjalny. Zlikwidowane konto nie miało żadnych superat

Bez uwag.

Uchwała Nr XII/54/2003 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu województwa śląskiego.

Wójt udzielił szczegółowych informacji na temat projektu uchwały.
Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie budowy chodnika wraz z kanalizacją oraz zatoki autobusowej w miejscowości Międzyrzecze.
Inwestorem po przetargu dwóch firm został Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich, koszt inwestycji wynosi ponad 380.000,-zł, termin realizacji  - 3 miesiące, pomoc finansowa z budżetu gminy w kwocie 200.000,-zł , płatność  14 dni po wykonaniu zadania.

Uwagi:

Radny Grzegorz Tomala – prosi o potwierdzenie czy są zabezpieczone środki na to zadanie?Odpowiedź  Wójta – pozostało 10.000,- zł, na pozostałą kwotę będzie uchwała w sprawie przesunięć między działami w wydatkach budżetu gminy.

Radny Stanisław Biela – prosi o odpowiedź, czy koszty inwestycji w całości pokrywa  samorząd województwa śląskiego?

Odpowiedź Wójta – faktura będzie wystawiona przez inwestora tj. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich , urząd będzie zwracał swój udział.

Uchwała Nr XII/55/2003 w sprawie przesunięć między działami w wydatkach budżetu Gminy Bojszowy na 2003r.

Ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy. Dotyczy przesunięcia kwoty 300.000,-zł potrzebnej do realizacji trzech zadań, na które brak środków. Przesunięcia wydatków budżetowych między działami przedstawia załącznik do uchwały.

Wójt Gminy w odpowiedzi na pytanie radnego Grzegorza Tomali uściślił kwoty
na poszczególne zadania dotyczące dróg publicznych i opieki społecznej.

Uchwała Nr XII/56/2003 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników do Sądu Rejonowego w Tychach oraz do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy proponując w skład zespołu następujących radnych: Irenę Brzezińską oraz Piotra Wróbla, którzy wyrazili zgodę.

Następnie radny Wilczek zaproponował Panią Lidię Siwy, radny Stanisław Biela zaproponował Pana Grzegorza Tomalę, którzy również wyrazili zgodę.

Powołany zespół przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach
na ławników. Chęć kandydowania na ławnika wyraziło osiem osób, natomiast zgodnie
z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach liczba ławników z terenu naszej gminy winna wynosić:

-         9 ławników do Sądu Rejonowego w Tychach,

-         6 ławników do Sadu Okręgowego w Katowicach .

Bez uwag.

Uchwała Nr XII/57/2003 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej
na modernizację ul. Jedlińskiej w Bojszowach wraz z odwodnieniem.

Projekt uchwały jest wynikiem negocjacji ze Starostwem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, w celu przejęcia zadania jako ich własne. Ulica Jedlińska jest drogą powiatową i tylko Starostwo Powiatowe może wystąpić z wnioskiem do Sapardu.
Wniosek odpowiada Sapardowi lecz wymagana jest deklaracja pomocy finansowej
z budżetu gminy Bojszowy w formie dotacji w 2004r. Deklaruje się w uchwale pomoc finansową do wysokości 1.323.713,06 zł , a fizycznie będzie to kwota  800 - 900 tys.zł.

Ponadto Wójt udzielił dokładnych wyjaśnień na zapytania radnych w tej kwestii.

Modernizacja ulicy Jedlińskiej jest planowana na odcinku od ul. Gościnnej do posesji
Państwa Czarnynoga  tj do„Grofa”. (pytanie radnego Tomali).
Udział własny naszej Gminy będzie wynosił około 32% wartości inwestycji.
W przypadku odmowy przyjęcia projektu przez Sapard, będziemy zmuszeni rozpocząć inwestycję własnymi siłami.(pytanie radnego Kończalskiego).

Uchwała Nr XII/58/2003 w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Jest to uchwała porządkowa zmieniająca uchwałę podjętą w roku 1996. Porządkuje akty prawa miejscowego dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminy. Wójt Gminy omówił zmiany w poszczególnych paragrafach oraz uzasadnił konieczność jej podjęcia.

Uwagi:

Radny Stanisław Biela – czy na dzień dzisiejszy gminne nieruchomości gruntowe
są obciążone?
- zapytał o kwestię wieczystej dzierżawy.

Odpowiedź Wójta – pozostały do spłacenia dwie raty z tytułu hipoteki na gimnazjum, innych obciążeń nie ma. Prawo wieczystej dzierżawy nie dotyczy tej uchwały.

Wójt przyjął wniosek radnego Bogusława Biolika o rozpatrzenie możliwości zwolnienia
z opłat dzierżawnych tych gruntów, które leżałyby odłogiem, a koszt koszenia byłby znacznie wyższy niż dochód z tego czynszu.

Radny Grzegorz Tomala  - wystąpił z wnioskiem formalnym o wykreślenie w § 4 zapisu „powyżej 100 tysięcy EURO” twierdząc, że wartość nabycia, zamiany lub zbycia nieruchomości można ustalać uchwałą na co miesięcznych posiedzeniach Rady Gminy .

Przewodniczący poddał pod głosowanie powyższy wniosek, który nie został przyjęty przez Radę Gminy.Głosowanie: 1 głos za (radny Grzegorz Tomala), 11 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

Uchwala Nr XII/59/2003 w sprawie podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych w 2004 i 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z budową zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej
wraz z budową pompowni Nr P-3 dla miejscowości Bojszowy Nowe, Świerczyniec
i dzielnicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy.

Uchwała dotyczy przystąpienia do wykonania w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych zadań inwestycyjnych wymienionych w tytule uchwały oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2004 i 2005 środków finansowych na ich realizację.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 5.520.416,51 zł, nasz udział wynosi 2.760.208,27 zł.

Za zgodą Sapardu inwestycję podzielono na dwa równorzędne zadania z możliwością dofinansowania po 50%.
Realizację zadania obrazuje tabela stanowiąca załącznik do uchwały.

Uwagi:

Radny Bogusław Biolik – zapytał o terminy zwrotu środków.

Odpowiedź Wójta – terminy są ściśle określone, zwrot środków następuje po dwóch miesiącach, reguluje to regulamin.

Radny Krzysztof Kończalski – dlaczego w § 4 jest zapis , że wydatki na to zadanie zostaną zabezpieczone w budżecie gminy?

Odpowiedź Wójta – jest to wymóg Sapardu (w budżecie nie pojawi się nowa pozycja).

Radny Grzegorz Tomala – czy możemy liczyć na mniejsze opłaty za ścieki w związku
z zakończeniem kanalizacji?

Odpowiedź Wójta – ilość ścieków decyduje o kosztach, a zatem koszty za ścieki ulegną zmniejszeniu w wypadku większej ich ilości.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr XII/60/2003 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców.

Jest to uchwała porządkująca zasady przyjęte uchwałą Zarządu Gminy, a która stała się bezprzedmiotowa, ponieważ kompetencje Zarządu stały się kompetencjami Rady.
Przyjęte zasady na podstawie Karty Nauczyciela pozostały bez zmian.

Uwagi:

Radny Grzegorz Tomala – ma obawy, że w przypadku 15 i więcej oddziałów - 1 godzina zajęć w tygodniu to za mało, że dyrektor straci kontakt z młodzieżą. Proponuje pozostawić 12 i więcej oddziałów i 3 godziny zajęć.

Wójt Gminy nie podziela tych obaw, tym bardziej, że Kurator Oświaty w Katowicach
oraz Zarząd Oddziału ZNP w Tychach i NSZZ „Solidarność” nie mieli uwag i pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do omawiania następnego punktu porządku obrad.

Ad. 5
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące
.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor zdał sprawozdanie z prac za okres
od ostatniej sesji w dniu 15 lipca 2003r.

-         złożył serdeczne podziękowania za zorganizowanie dożynek’ 2003.

-         wymienił imprezy, w których brał udział,

-         wyjazd radnych do Zawoji,

-         informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2003r. (do wglądu w teczce Rady Gminy),

-         wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie statutu,

-         I Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii w Imielinie,

-         turniej strzelecki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Bierunia,

-         uchwała Rady Mieskiej w Łaziskach Górnych w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej sytuacji KWK „Bolesław Śmiały”,

-         pismo RPWiK

Następnie Wójt Gminy omówił szczegółowo wykonanie budżetu za I półrocze 2003r.
po czym przekazał istotne informacje z działalności urzędu m.in.

-         podziękowania za mnóstwo prac przy dożynkach,

-         prace na drogach,

-         malowanie wiat,

-         koszenie poboczy,

-         modernizacja rowu na ul. Zakątek,

-         nawierzchnia asfaltowa przy OSP Bojszowy Nowe,

-         apteka w nowym pomieszczeniu przy ul. Świętego Jana 74

-         wyścig kolarski „Fiat Auto - Poland”, 

-         festyn KWK”Piast” w Parku Dworskim,

-         przygotowanie projektów do SAPARD-u,

-         zakup sprzętu zabawowego dla szkoły w Międzyrzeczu,

-         sprawy związane ze sprzedażą starej szkoły w Świerczyńcu (budynek ZEAS),

-         umowa dotycząca zakupu gruntu pod budowę hali sportowej,

-         audyt na ocieplenie szkoły w Świerczyńcu,

-         zespół ds. opracowania zrównoważonego rozwoju gminy Bojszowy (cykliczne warsztaty)

-         negatywna opinia w formie postanowienia dotycząca nowego planu ruchu KWK”Piast” odnośnie eksploatacji, (treść opinii do wglądu u Wójta, w której nie ma pozwolenia na dalszą eksploatację pod terenem naszej gminy)

-         program niskiej emisji,

-         sprzedaż 6 działek przy ul. Szyszkowej za cenę 144.548,-zł

-         projekt modernizacji naszej przychodni zdrowia,

-         rozmowy dotyczące współfinansowania budowy Komendy Powiatowej Policji
w Ścierniach ( propozycją: koszt 5 mln zł z tego: 2 mln Bieruń, 1,5 mln Starostwo Powiatowe, 1 mln Bojszowy, Lędziny się wycofały)
Wójt proponuje partycypację w kosztach w kwocie nie większej niż 500 tys. zł i prosi
o zapis w protokole mówiący o akceptacji tej propozycji przez Radę Gminy.

Treść zapisu:
„Zaakceptować przystąpienie do porozumienia w sprawie współfinansowania budowy
i wyposażenia Komendy Powiatowej Policji, która powstanie w Bieruniu, wspólnie
z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim i miastem Bieruń do wysokości 500 tys.zł.
Stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony przez Wójta Gminy na następnej sesji Rady Gminy.
Na temat powyższego zapisu nie było dyskusji.

Radni zadali następujące pytania:

Krzysztof Kończalski – zapytał kto dysponuje kluczami z ogrodzenia boiska
w Bojszowach Nowych ? (kłopoty w czasie dożynek)

Andrzej Czyrwik –  kiedy zostaną wykonane roboty  związane z udrożnieniem rowów przy ul. Nasypowej w Jedlinie?

-         czy zostaną oczyszczone rowy przy ul. Skromnej?

 

Bogusław Biolik – kiedy zostanie wykonany rów Dąbrowica? (dreny zostały zepsute przez Pana Wasilewskiego)

Grzegorz Tomala – co z budową komory wodomierzowej w Świerczyńcu?

-         na wniosek mieszkańców zgłosił konieczność remontu odcinka chodnika przy
ul. Gościnnej (od ul. Św. Jana do kiosku Ruchu – wybrzuszone, nierówne płyty)

-         wnosi o uporządkowanie terenu koło gimnazjum,

-         pyta co ze Statutem Gminy ?

Antoni Wilczek – prosi o interwencję w telekomunikacji w sprawie obniżonych przewodów telefonicznych przy ul. Ruchu Oporu,

-         prosi o wystosowanie pisma do właściwej instytucji w sprawie regulacji rzeki Korzyniec,

Stanisław Biela  - podzię kował radnym i pracownikom urzędu za udział w zawodach wędkarskich,

-         dotyczy niskiej emisji – czy w przypadku rezygnacji z inwestycji w tym roku, mieszkańcy mają szanse pozytywnie załatwić sprawę w późniejszym terminie?

-         czy jest możliwość spotkania banku z mieszkańcami w sprawie kredytu?

-         czy będzie wykonane odwodnienie i wytyczenie granic (cyt. okamieniowanie)
ul. Granicznej?

-         wnosi o wszczęcie postępowania dotyczącego statusu prawnego ul. Trzcinowej
(droga prywatna),

-         czy odbędzie się planowane spotkanie z przedstawicielami kopalni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Bojszowy dotyczące szkód górniczych?

-         dotyczy powołania komisji ekspertów ds. strategii rozwoju gminy i stwierdzenia,
że w jej skład weszli przedstawiciele z każdej miejscowości  - czy Pan Gałuszka
wie co mieszkańcy Świerczyńca chcą, jakie wniósł perspektywy rozwoju jeżeli chodzi o Świerczyniec?

Lidia Siwy – wnosi o umieszczenie znaku „STOP” przy kapliczce tj. przy wyjeździe
z ul.Trzcinowej na ul. Pancerniaków i oznakowanie linią poziomą ciągłą tego miejsca,

Irena Brzezińska – czy dojdzie do skutku stałe łącze internetowe dla Bojszów?

Wojciech Tęsiorowski – zapytał o pozwolenie wodnoprawne dotyczące piętrzenia wody na jazie rzeki Pszczynki w Międzyrzeczu (rozprawa w powiecie w tej sprawie)

- wnosi o usunięcie znaku drogowego „ślepa uliczka” w Międzyrzeczu na ul. Gromadzkiej.

Ad.6
Przyjęcie uchwał:
(obecnych podczas głosowania 12  radnych)

Uchwała Nr XII/53/2003
dot. likwidacji środka specjalnego przy ZEAS-ie w Bojszowach.

12 głosów – za

Uchwala Nr XII/54/2003 dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu województwa śląskiego.

                                   12 głosów - za

Uchwała Nr XII/55/2003 dot. przesunięć między działami w wydatkach budżetu Gminy Bojszowy na 2003r.

                                      12 głosów – za

Uchwała Nr XII/56/2003 dot. powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Tychach oraz  do Sadu Okręgowego w Katowicach.

                                      12 głosów – za

Uchwała Nr XII/57/2003 dot. deklaracji udzielenia pomocy finansowej na modernizację
ul. Jedlińskiej w Bojszowach wraz z odwodnieniem.

                                      12 głosów – za

Uchwała Nr XII/58/2003 dot. przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
                                      11 głosów - za

                                       1 głos – przeciw (radny Grzegorz Tomala)

Uchwała Nr XII/59/2003 dot. podjęcia deklaracji o przeznaczeniu środków finansowych
w 2004 i 2005 roku na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i podciśnieniowej wraz z budową pompowni
Nr P-3 dla miejscowości Bojszowy Nowe, Świerczyniec i dzielnicy Dąbrowa w Gminie Bojszowy.

                                      12 głosów – za

Uchwała Nr XII/60/2003 dot. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów

                                      12 głosów – za.

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Statut Gminy Bojszowy – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 18 sierpnia br. wpłynął wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie statutu gminy, który w dniu 25 sierpnia br. został przekazany do Komisji Statutowej.
(wyrok do wglądu w teczce Rady Gminy)


Zamki do furtek na boisku –
dwa komplety kluczy są u prezesa GPK, jeden komplet
jest w Urzędzie Gminy.

Rowy przy ul. Nasypowej i rów Dąbrowica – przyjęto 20 osób na roboty publiczne, którzy od poniedziałku rozpoczną prace w trzech grupach : (nasz udział: materiały, narzędzia, ubrania)
-      I grupa do prac w Jedlinie,

-         II grupa do prac w Świerczyńcu  (Dąbrowica)

-         III grupa do prac w Bojszowach Nowych (duży rów i rów „matka”)

Rowy przy ul. Skromnej – zadanie powiatu  (konieczność wykonania tych prac jest sygnalizowana wicestaroście powiatu).

Komora wodomierzowa – zadanie RPWiK monitowane przez Wójta Gminy. 

Chodnik przy ul. Gościnnej – sprawa do załatwienia.

Teren wokół gimnazjum –  zostanie uporządkowany przez RABĘ (ogrodzenie pozostanie).

Przewody telefoniczne – zostanie wystosowane pismo w tej sprawie do telekomunikacji w Bielsku- Białej.

Regulacja rzeki Korzyniec –  zostało wysłane pismo do Śląskiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w tej sprawie. Złożymy ponownie prośbę o ujęcie tego zadania w planie inwestycyjnym.

Niska emisja – mieszkańcy mogą przełożyć inwestycję na następny rok.
(wartość robót 14 mln zł, w tym roku jest chętnych 81 osób)

Spotkanie w sprawie kredytu – odbędzie się w Urzędzie Gminy z przedstawicielami  PKOBP.

ul. Graniczna – aktualnie nie będzie wykonane odwodnienie i rozgraniczenie tej ulicy.

ul. Wiklinowa –  zamierzamy wszcząć postępowanie w sprawie jej rozgraniczenia w 2004 roku. (po uporaniu się z rozgraniczeniem ul. Słonecznej w Bojszowach)

Spotkanie z przedstawicielami kopalni –termin spotkania Wójta z przedstawicielami KWK Piast” jest wyznaczony, na które Wójt zaprosił radnych. O wspólnym spotkaniu
z komisjami rady nie jest poinformowany.

Strategia rozwoju gminy – jest sprawą otwartą, na razie odbywają się warsztaty
dotyczące opracowania zrównoważonego rozwoju gminy Bojszowy i nie chodzi tu
o sprawy lokalne. Pan Gałuszka bierze udział w tych spotkaniach z powodu omawiania tematu balneologii.

Znak „STOP” – procedura została wszczęta, stosowny wniosek został skierowany
do starostwa.

Łącze internetowe – były prowadzone stosowne rozmowy – bez rezultatu.

Pozwolenie wodnoprawne  kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego w Bieruniu zmieniająca decyzję Starosty Tyskiego  z dnia 25.01.2001r., na mocy której strona nabyła prawo, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. Oddział w Pszczynie na piętrzenie wody
na jazie rzeki Pszczynki w Miedzyrzeczu oraz na pobór wód z tej rzeki jest załączona
do wiadomości w teczce Komisji Gospodarki Komunalnej.

Usunięcie znaku „koniec drogi” – sprawa do załatwienia.

Wójt Gminy po udzieleniu odpowiedzi na zapytania radnych przekazał radnemu Piotrowi Wróblowi dyplom i złożył podziękowanie za zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły
w Bojszowach.

  

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zakończył obrady formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy.”

 

Protokołowała:
L.Kucz

 

 Zapytania i interpelacje radnych z sesji Rady Gminy Bojszowy

z dnia 10 września 2003r.

 

Krzysztof Kończalski – zapytał kto dysponuje kluczami z ogrodzenia boiska
w Bojszowach Nowych ? (kłopoty w czasie dożynek)

Zamki do furtek na boisku –
dwa komplety kluczy są u prezesa GPK, jeden komplet
jest w Urzędzie Gminy.
_________________________________________________________________________

 

Andrzej Czyrwik –  kiedy zostaną wykonane roboty  związane z udrożnieniem rowów przy ul. Nasypowej w Jedlinie?

Rowy przy ul. Nasypowej i rów Dąbrowica – przyjęto 20 osób na roboty publiczne, którzy od poniedziałku rozpoczną prace w trzech grupach : (nasz udział: materiały, narzędzia, ubrania)
-      I grupa do prac w Jedlinie,

-         II grupa do prac w Świerczyńcu  (Dąbrowica)

-         III grupa do prac w Bojszowach Nowych (duży rów i rów „matka”)

_________________________________________________________________________

 

Andrzej Czyrwik - czy zostaną oczyszczone rowy przy ul. Skromnej?

Rowy przy ul. Skromnej – zadanie powiatu  (konieczność wykonania tych prac jest sygnalizowana wicestaroście powiatu).
_________________________________________________________________________

 

Bogusław Biolik – kiedy zostanie wykonany rów Dąbrowica? (dreny zostały zepsute przez Pana Wasilewskiego)

Rowy przy ul. Nasypowej i rów Dąbrowica – przyjęto 20 osób na roboty publiczne, którzy od poniedziałku rozpoczną prace w trzech grupach : (nasz udział: materiały, narzędzia, ubrania)
-      I grupa do prac w Jedlinie,

-         II grupa do prac w Świerczyńcu  (Dąbrowica)

-         III grupa do prac w Bojszowach Nowych (duży rów i rów „matka”)

_________________________________________________________________________

Grzegorz Tomala – co z budową komory wodomierzowej w Świerczyńcu?
Komora wodomierzowa – zadanie RPWiK monitowane przez Wójta Gminy. 

_________________________________________________________________________

Grzegorz Tomala - na wniosek mieszkańców zgłosił konieczność remontu odcinka chodnika przy ul. Gościnnej (od ul. Św. Jana do kiosku Ruchu – wybrzuszone, nierówne
płyty)
Chodnik przy ul. Gościnnej – sprawa do załatwienia.

_________________________________________________________________________

Grzegorz Tomala -wnosi o uporządkowanie terenu koło gimnazjum.

Teren wokół gimnazjum –  zostanie uporządkowany przez RABĘ (ogrodzenie pozostanie).

________________________________________________________________________

Grzegorz Tomala  - pyta co ze Statutem Gminy ?

Statut Gminy Bojszowy – Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 18 sierpnia br. wpłynął wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie statutu gminy, który w dniu 25 sierpnia br. został przekazany do Komisji Statutowej.
(wyrok do wglądu w teczce Rady Gminy)

________________________________________________________________________

Antoni Wilczek – prosi o interwencję w telekomunikacji w sprawie obniżonych przewodów telefonicznych przy ul. Ruchu Oporu.

Przewody telefoniczne – zostanie wystosowane pismo w tej sprawie do telekomunikacji w Bielsku- Białej.

_________________________________________________________________________

Antoni Wilczek -prosi o wystosowanie pisma do właściwej instytucji w sprawie regulacji rzeki Korzyniec.

Regulacja rzeki Korzyniec –  zostało wysłane pismo do Śląskiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w tej sprawie. Złożymy ponownie prośbę o ujęcie tego zadania w planie inwestycyjnym.
_________________________________________________________________________

Stanisław Biela  - dotyczy niskiej emisji – czy w przypadku rezygnacji z inwestycji w tym roku, mieszkańcy mają szanse pozytywnie załatwić sprawę w późniejszym terminie?

Niska emisja – mieszkańcy mogą przełożyć inwestycję na następny rok.
(wartość robót 14 mln zł, w tym roku jest chętnych 81 osób)

_________________________________________________________________________

Stanisław Biela - czy jest możliwość spotkania banku z mieszkańcami w sprawie kredytu?

Spotkanie w sprawie kredytu – odbędzie się w Urzędzie Gminy z przedstawicielami  PKOBP.

_________________________________________________________________________

Stanisław Biela -czy będzie wykonane odwodnienie i wytyczenie granic
(cyt okamieniowanie) ul. Granicznej?

ul. Graniczna – aktualnie nie będzie wykonane odwodnienie i rozgraniczenie tej ulicy.

_________________________________________________________________________

Stanisław Biela -wnosi o wszczęcie postępowania dotyczącego statusu prawnego
ul. Trzcinowej(droga prywatna).

ul. Wiklinowa –  zamierzamy wszcząć postępowanie w sprawie jej rozgraniczenia w 2004 roku. (po uporaniu się z rozgraniczeniem ul. Słonecznej w Bojszowach)
_________________________________________________________________________

Stanisław Biela -czy odbędzie się planowane spotkanie z przedstawicielami kopalni
na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Bojszowy dotyczące szkód górniczych?

Spotkanie z przedstawicielami kopalni –termin spotkania Wójta z przedstawicielami KWK Piast” jest wyznaczony, na które Wójt zaprosił radnych . O wspólnym spotkaniu
z komisjami rady nie jest poinformowany.

_________________________________________________________________________

Stanisław Biela -dotyczy powołania komisji ekspertów ds. strategii rozwoju gminy
i stwierdzenia, że w jej skład weszli przedstawiciele z każdej miejscowości  - czy Pan Gałuszka wie co mieszkańcy Świerczyńca chcą, jakie wniósł perspektywy rozwoju jeżeli chodzi o Świerczyniec?

Strategia rozwoju gminy – jest sprawą otwartą, na razie odbywają się warsztaty
dotyczące opracowania zrównoważonego rozwoju gminy Bojszowy i nie chodzi tu
o sprawy lokalne. Pan Gałuszka bierze udział w tych spotkaniach z powodu omawiania tematu balneologii.

_________________________________________________________________________

Lidia Siwy – wnosi o umieszczenie znaku „STOP” przy kapliczce tj. przy wyjeździe
z ul.Trzcinowej na ul. Pancerniaków i oznakowanie linią poziomą ciągłą tego miejsca.

Znak „STOP” – procedura została wszczęta, stosowny wniosek został skierowany
do starostwa.
_________________________________________________________________________

Irena Brzezińska – czy dojdzie do skutku stałe łącze internetowe dla Bojszów?

Łącze internetowe – były prowadzone stosowne rozmowy – bez rezultatu.

_________________________________________________________________________

Wojciech Tęsiorowski – zapytał o pozwolenie wodnoprawne dotyczące piętrzenia wody na jazie rzeki Pszczynki w Międzyrzeczu (rozprawa w powiecie w tej sprawie)

Pozwolenie wodnoprawne  kserokopia decyzji Starostwa Powiatowego w Bieruniu zmieniająca decyzję Starosty Tyskiego  z dnia 25.01.2001r., na mocy której strona nabyła prawo, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Sp. z o.o. Oddział w Pszczynie na piętrzenie wody
na jazie rzeki Pszczynki w Miedzyrzeczu oraz na pobór wód z tej rzeki jest załączona
do wiadomości w teczce Komisji Gospodarki Komunalnej.

_________________________________________________________________________

Wojciech Tęsiorowski - wnosi o usunięcie znaku drogowego „ślepa uliczka”
w Międzyrzeczu na ul. Gromadzkiej.
Usunięcie znaku „koniec drogi” – sprawa do załatwienia
_________________________________________________________________________

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska