http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  18-09-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  18-09-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr X/2003 18.09.2003

 

PROTOKÓŁ Nr X/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 15 lipca 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 10 radnych.
(5 minut spóźnienia radnego Czesława Hachuły i Adama Wybrańca)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 10 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 18 czerwca 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
10 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał. (Wójt Gminy Henryk Utrata)

Uchwała Nr X/50/2003 w sprawie określenia kwoty, do której Wójt Gminy Bojszowy może udzielić poręczenia.

Podjęta uchwała w tej sprawie na sesji w dniu 30 kwietnia 2003r.została została unieważniona w całości przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
Z uzasadnienia wynika, że niewłaściwe było określenie kwoty poręczenia następującej treści „do kwoty 400.000,-zł wraz z należnymi od tego kapitału odsetkami, karami umownymi i kosztami” Jest to kwota bliżej nie określona. W nowym projekcie uchwały ustala się kwotę 400.000,-zł jako kwotę do wysokości której Wójt Gminy Bojszowy może udzielić poręczenia w związku z zaciągnięciem pożyczki przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji w Oświęcimiu.

Radny Grzegorz Tomala ma wątpliwości, czy poręczenia udziela wójt, czy rada gminy?

Wójt udzielił odpowiedzi, że aktualna treść uchwały została ustalona z RIO i jest właściwa.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił radca prawny.

Innych uwag brak.

 

Uchwała Nr X/51/2003 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego Przedsiębiorstwa „Master” Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

Tychy przekazały aportem spółce „Master” wysypisko wraz z nieruchomościami
o wartości ponad 7 mln zł oraz wyraziły zgodę na podział udziałowców.
Gminie Bojszowy przypadła kwota 62.500,- w związku z tym, zgodnie z projektem uchwały proponuje się objąć 125 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,-zł
za jeden udział, o łącznej wartości 62.500,-zł

Uwagi:

Radny Krzysztof Kończalski – jaka jest powierzchnia gruntu?

Radny Grzegorz Tomala – inwestujemy pieniądze, co to daje gminie, co z tego będą mieli mieszkańcy?

Odpowiedzi udzielił wójt. Poinformował, że gmina nie wpłaca żadnej gotówki z budżetu,  kwota 62.500,-zł jest naszym udziałem, który dodatkowo pojawia się w aporcie, nieruchomość jest własnością Tychów, osobno wyliczono grunty i osobno ruchomości typu hale, sprzęt, maszyny (do podziału wartość ruchomości ).

Dzięki spółce „Master” mamy możliwość składowania naszych odpadów (w budowie nowa kwatera).

Innych uwag brak.

Uchwała Nr X/52/2003 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej w Świerczyńcu.

Z dniem 1 sierpnia br. przestaje funkcjonować ZEAS. Pozostaje budynek, który wymaga kapitalnego remontu. Propozycja zbycia tego budynku przedstawiona na spotkaniu
z mieszkańcami Świerczyńca została przyjęta bez sprzeciwu.
Podjęcie tej uchwały należy do kompetencji rady, ponieważ dotyczy zbycia nieruchomości wraz z budynkiem. Podjęta uchwała będzie podstawą do podjęcia konkretnych działań
w tej kwestii. (nieformalnie – środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na dokończenie szkoły w Świerczyńcu)

Uwagi:

Radny Bogusław Biolik – zapytał, czy wymieniona w punkcie drugim uchwały wycena nieruchomości mogła stanowić załącznik do uchwały? (czy w załączniku nie mógł się znaleźć operat szacunkowy?)

Radny Krzysztof Kończalski – zapytał, czy zmieniły się zasady zbycia, dlaczego do tych celów nie wystarczy uchwała dotycząca zbycia nieruchomości gruntowych podjęta przez radę w 1996r.,która była podstawą do sprzedaży „starej szkoły”?

Radny Grzegorz Tomala – jako nauczyciel wyraził swoje negatywne stanowisko w tej sprawie. Jest za tworzeniem nowych miejsc użyteczności publicznej, a nie sprzedawaniem.
(były trudniejsze czasy, a nie zbywało się szkół).

Odpowiedzi:

Wycena – nie może stanowić załącznika do uchwały ze względu na koszty oraz
z powodu braku przeznaczenia tej nieruchomości.

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości  - nie jest wystarczająca, ponieważ wójt może sprzedawać grunty lecz nie może sprzedawać budynków.

Zbywanie szkół – budynek przeznaczony do sprzedaży (ok.600m2 nie zagospodarowanych pomieszczeń) pozostanie w gminie, nadal będzie funkcjonował tylko będzie pełnił inną funkcję.

Ad. 5
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące
.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Kumor zdał sprawozdanie z prac za okres
od 28 maja do 14 lipca 2003r.(patrz załącznik do protokołu)

Następnie Wójt Gminy przekazał istotne informacje z działalności urzędu m.in.

-         zasady zgłaszania kandydatów na ławników,

-         przetarg na sprzedaż działek przy ul. Szyszkowej,

-         operat szacunkowy na zakup gruntu pod budowę hali sportowej,

-         komunalizacja działek w Świerczyńcu,

-         zakończenie budowy ul. Granicznej,

-         przetarg na wyposażenie poddasza gimnazjum,

-         budowa chodnika w Międzyrzeczu,

-         przetarg na operatora dotyczącego programu niskiej emisji,

-         budowa chodnika przy ul. Jedlińskiej,

-         spłata pożyczki z WFOŚ

(szczegóły w załączniku do protokołu).

 

Radni zadali następujące pytania:

Irena Brzezińska– czy referat komunalny Urzędu Gminy został połączony
z komórką edukacji?

Wojciech Tęsiorowski –  jaki jest nowy tryb ustawy o prawie budowlanym?

Grzegorz Tomala – jaki jest stan obwałowań na dzień dzisiejszy?

- mieszkańcy okolic RSP proszą o wstrzymanie uruchomienia dyskoteki w tym lokalu.

Bogusław Biolik – czy szykują się zmiany dotyczące wieczystego użytkowania gruntu?

Antoni Wilczek – prosi o informacje na temat powstania pompowni oraz kanalizacji
w Bojszowach Nowych,

-         pyta o zabezpieczenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie,

-         co z regulacją dalszej części Korzyńca?

-         co z pracami na rowach przy ul. Ruchu Oporu?

Krzysztof Kończalski -  jaka jest propozycja wykorzystania kwot z umorzenia kredytu?

 

Ad.6
Przyjęcie uchwał:
(obecnych podczas głosowania 12  radnych)

Uchwała Nr X/50/2003
dot. określenia kwoty, do której Wójt Gminy Bojszowy może udzielić poręczenia.

11 głosów – za

 1 głos – przeciw (radny Grzegorz Tomala)

 1 głos- wstrzymujący się

Uchwala Nr X/51/2003 dot. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Międzygminnego Przedsiębiorstwa „Master” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach.

                                      12 głosów - za

Uchwała Nr X/52/2003 dot. zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej w Świerczyńcu.

                                       8 głosów – za

                                       3 głosy – przeciw

                                       1 głos  - wstrzymujący się

 

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.


Struktura organizacyjna Urzędu Gminy –  zarządzeniem Wójta została zmieniona.
Od 1 sierpnia br. do Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji dojdzie oświata.(schemat organizacyjny Urzędu do wglądu u Wójta)

Prawo budowlane – od dnia 11 lipca 2003r. będzie obowiązywać nowa procedura, wydawanie pozwoleń na budowę będzie należeć do wyłącznej kompetencji starostwa
( do końca roku jeszcze będą załatwiane w gminie). W Urzędzie Gminy pozostanie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie informacji o terenie, plan zagospodarowania przestrzennego. Prowadzone są rozmowy na temat możliwości przyjmowania stron w tutejszym urzędzie przez pracownika starostwa (np. dwa razy
w tygodniu), aby mieszkańcy nie odczuli tej zmiany.

Obwałowania- ustalono harmonogram prac w tym zakresie jednak tempo ich realizacji jest zbyt wolne. Na dzień dzisiejszy obwałowania spełniają swoje zadanie.

Dyskoteka w lokalu RSP- do tutejszego urzędu wpłynęło podanie dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej o nazwie PUB (nie dyskoteka) ze sprzedażą piwa do godziny 22-giej. Nie ma możliwości, aby zabronić prowadzenia takiej działalności, dopiero w przypadku naruszenia spokoju można podjąć stosowne działania.

Wieczyste użytkowanie gruntu – nie przewiduje się zmian.

Kanalizacja i pompownia-  czekamy na uruchomienie środków zSAPARD-u”.

Rowy przy ul. Ruchu Oporu- prace są realizowane pod nadzorem starosty.

OSP – jednostki są zabezpieczone w sposób dostateczny, do realizacji pozostało zamontowanie drzwi antywłamaniowych w Świerczyńcu.

Regulacja Korzyńca – Śląski Zarząd Inwestycji Rolniczych nie będzie wykonywał regulacji dalszej części Korzyńca, ponieważ uważa, że jest to zadanie kopalni, trwają rozmowy bez skutku.

Wykorzystanie środków z umorzenia kredytu – harmonogram rzeczowo-finansowy jest do wglądu u Wójta Gminy.  (środki przeznaczono m.in. na: kanalizację i pompownię
w Bojszowach Nowych, ul. Barć, oczyszczalnie przyzagrodowe, niską emisję). 

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zakończył obrady formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy.”

 

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska