http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  30-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  30-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr IX/2003 30.06.2003

PROTOKÓŁ Nr IX/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 18 czerwca 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 12 radnych.
(5 minut spóźnienia radnego Wojciecha Tęsiorowskiego, nieobecni – Krzysztof Kończalski i Adam Wybraniec)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 28 maja 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
12 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektu uchwały.

Uchwała Nr IX/49/2003 w sprawie zmian w budżecie 2003r.

Niezbędne zmiany w budżecie, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu
i Rozwoju Gminy omówił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Zwiększenia dochodów na kwotę 127.355,-zł przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Wydatki wymienione w załączniku nr 2 proponuje się zwiększyć następująco:

-         gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48.000,-zł

-         oświata i wychowanie (gimnazjum) – 50.810,-zł

-         gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28.545,-zł

W załączniku nr 3 zwiększamy i wydajemy kwotę 110.000,- na inwestycje ekologiczne (rurociąg tłoczny i oczyszczalnie przyzagrodowe).

Po szczegółowym przedstawieniu projektu uchwały Wójt poprosił o jej przyjęcie.

 

 

Uwagi do projektu uchwały:

Radny Grzegorz Tomala – zapytał o przeznaczenie dość znacznej kwoty 14.000,-zł oraz
o skład Komisji Przetargowej.

Odpowiedź Wójta:

-         kwota 14.000,-zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego (trzy komputery)

-         Komisja Przetargowa jest powoływana zarządzeniem Wójta Gminy (nie powołuje się nikogo spoza Urzędu Gminy, wynik przetargu zatwierdzany jest jednoosobowo.)

 

Ad. 5

Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W związku z wyjaśnieniem wielu spraw na spotkaniach z mieszkańcami, Wójt Gminy nie przedstawił sprawozdania z działalności.

Radni zadali następujące pytania:

Antoni Wilczek – czy chodnik przy ul. Gaikowej – od ul. Szczęsnej do ul. Stalmacha jest zakończony i rozliczony?

Stanisław Biela – czy planowane spotkanie radnych jest aktualne?

Grzegorz Tomala – zapytał o urządzenia zabawowe dla szkoły w Jedlinie.

-         brak jest informacji, którą zgodnie z art.26 ustawy o finansach publicznych Wójt jest zobowiązany przekazać do podległych jednostek.

Andrzej Gembołyś – zgłosił zapadanie się terenu w środku ul. Granicznej (powstaje tam
niecka)

-         zgłosił źle wykoszone pobocza na ul. Ruchu Oporu.

 

Ad.6
Przyjęcie uchwały:
(obecnych podczas głosowania 13 radnych)

Uchwała Nr IX/49/2003
dot. zmian w budżecie 2003r.

13 głosów – za (jednogłośnie)

 

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor poinformował, że planowane spotkanie radnych w „Domu  Myśliwca” jest nieaktualne. Planowany jest wyjazd w miesiącu wrześniu do Soszowa, albo do Zawoji i poprosił o potwierdzenie chęci wyjazdu przez radnych w terminie do 10 sierpnia br. w biurze organizacyjnym UG.


Chodnik  ul. Gaikowa – inwestycja nie jest jeszcze ostatecznie zakończona
 (uwagi do protokołu odbioru, Urząd Gminy zalega firmie z płatnością ok.100 tys.zł.)

Urządzenia zabawowe – jest to inicjatywa społeczna (urządzenia nie spełniają wymogów do zamontowania przy szkole , mogą być w okolicach boiska)

Wykonawczy plan finansowy – aktualnie plan wykonuje ZEAS. Z dniem 1 sierpnia br. zadanie to przejdzie do kompetencji dyrektorów szkół.

ul. Graniczna – z powodu zapadliska, został tam wykonany przepust w kierunku posesji Drozd.

Koszenie poboczy – sprawa zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego. Sytuacja powinna się poprawić, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na zakup wykaszarki z wysięgnikiem.

 

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zakończył obrady formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy.”

 

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska