http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr VII/2003 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr VII/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 30 kwietnia 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2002r.

5.      Przedstawienie pozostałych projektów uchwał.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Przejęcie uchwał.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych.
(5 minut spóźnienia radnego Krzysztofa Kończalskiego).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez uwag  – 14 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 26 marca 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
14 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie uchwały Nr VII/37/2003 dotyczącej sprawozdania z wykonania
budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok.

Przewodniczący oddał głos Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy Henryk Utrata udzielił szczegółowych informacji na temat budżetu
zgodnie z załącznikami do uchwały.

Przestawił realizację dochodów w poszczególnych działach. Wykonanie budżetu po stronie dochodów – wynosi 11.617.570,-zł  tj. 90,5%.
Omówił plan i wykonanie wydatków budżetowych. Razem planowane wydatki własne zlecone i powierzone wynoszą 12.685.593,-zł ,a wykonanie wydatków 11.126.240,-
tj. 87,7% planu.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2002 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.

Po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Tęsiorowski przedstawił wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
z wykonania budżetu za 2002 rok.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojszowy.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach są pozytywne.

W otwartej dyskusji na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r. radny Grzegorz Tomala zapytał o celowość dokonywania zmian w budżecie, wymieniając kilka przykładów.
Wójt wyjaśnił, że dokonywane zmiany w budżecie miały swoje uzasadnienie
i podyktowane były zachowaniem dyscypliny budżetowej.

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę
Nr VII/37/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002r.
oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy z 2002r.

                                               12 głosów – za

                                                 3 głosy – wstrzymujące

W wyniku głosowania jawnego udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Bojszowy
za 2002 rok.

Ad.5
Przedstawienie pozostałych projektów uchwał. (referował Wójt Gminy)

Uchwała Nr VII/38/2003 w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty stałej
za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Uchwała o tej samej treści została podjęta na poprzedniej sesji. Wydział Prawny i Nadzoru Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uchylił ją w całości z powodu błędu formalno prawnego. Zmiana polega na wpisaniu, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a nie z dniem podjęcia.

Wójt wniósł o powtórne uchwalenie tej uchwały.

Uchwała Nr VII/39/2003 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji w Oświęcimiu.

Komisja Budżetu i Handlu i Usług na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2003r. pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały zreferowany przez Wójta.

PKSS przeznacza pożyczkę na zakup 10 autobusów niezbędnych do obsługi komunikacji zbiorowej na terenie województwa śląskiego w tym naszej gminy. (warunek WFOŚ – poręczenie pożyczki)

Uwagi:

Radny Tomala  - nie mamy kwoty poręczenia w budżecie, operacja jest niebezpieczna, dlaczego nasza gmina, jaka jest kondycja finansowa PKSS-u?

Odp. Wójta – zabezpieczenie jest realne i przemyślane, nasz udział jest symboliczny, poręczenie do wysokości 400.000,-zł, zabezpieczenie pożyczki wymagało gwarancji
na 7.000.000,-zł, operacja jest bezpieczna- istnieje możliwość wstrzymania należnych opłat.

Radny Kończalski – co z tego będzie miała gmina?

Odp. Wójta – standard dla gminy i ekologiczne normy „EURO 3”, współpraca z PKSS
jest bardzo dobra, przedsiębiorstwo jest bezkonkurencyjne w przetargach.

 

Uchwała Nr VII/40/2003 w sprawie zmiany budżetu na 2003r.

Zmiana dotyczy wykreślenia w uchwale Nr VI/32/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia
26 marca 2003r. w sprawie budżetu na 2003r. punktu 14 lit.”b” następującej treści:

„Upoważnia się Wójta do dokonywania przesunięć wydatków GFOŚiGW”

Zmiana jest zgodna z opinią RIO.

Bez uwag.

 

Uchwała Nr VII/41/2003 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bojszowach.
Likwidacja ZEAS-u jest podyktowana względami ekonomicznymi. (powstanie referat
w Urzędzie Gminy)

Radny Tomala – zapytał jaka będzie dalsza procedura zgodnie z kodeksem pracy, czy pracownicy będą mieli wypowiedzenia, czy technicznie da się to załatwić w terminie
do 31 lipca 2003r.?
Odp. Wójta – nie jest to zwolnienie pracowników i nie ma odpraw, pracownicy ZEAS-u przyjęli proponowane propozycje pracy, wymieniony w uchwale termin wystarczy
do załatwienia spraw.

Uchwała Nr VII/42/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy dla terenu położonego w rejonie ulicy Korzenickiej w Bojszowach Nowych.

Ten projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. Zmiana w planie dotyczy wniosku Państwa Genowefy i Witolda Walaszek z Tychów, którzy zobowiązali się pokryć
w całości koszty związane z opracowaniem zmian i w związku z tym będzie przedstawiony w terminie późniejszym.

Uchwała Nr VII/43/2003 otrzymuje Nr VII/42/2003 w sprawie wyznaczenia Wójta Gminy Bojszowy do Rady Nadzorczej Spółki „TERRA” Sp. z o.o.
Po konsultacji z radcą prawnym na temat konieczności podjęcia tej uchwały, Wójt zaproponował, aby ją uchwalić.

Bez uwag.

 

Uchwała Nr VII/44/2003 otrzymuje Nr VII/43/2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum i ZEAS.
(referowała Pani Longina Giedwiłło)

Podjecie tej uchwały pozwoli na podwyżki wynagrodzenia od dnia 1 kwietnia 2003r.
(ostatnia uchwała w tej sprawie z dnia 23 maja 2001r.)
Zgodnie z projektem uchwały najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania: wzrośnie do kwoty - 279,76 zł (szkoły, gimnazjum, przedszkole)

                                  - 391,67 zł (ZEAS),

natomiast wartość jednego punktu 5,20 zł (szkoły, gimnazjum, przedszkole) , 4,86 zł –(ZEAS).

Uwagi:

Radny Kończalski – czy jest zasadne zmieniać wynagrodzenie dla ZEAS-u?

Radny Tomala – dlaczego podwyżki będą od kwietnia, a nie od stycznia ?

Radny Biela – czy podwyżka wpłynie w dniu dzisiejszym?

Radny Gembołyś –kto poniesie koszty podwyżki ?

Odpowiedzi udzielił Wójt:

-         Wynagrodzenie wymienione w uchwale jest waloryzacją, a nie podwyżką, ma zastosowanie od 1 kwietnia 2003r. i jest zasadna zmiana w przypadku ZEAS-u.

-         dzisiejsza wypłata nie jest obliczona według nowych stawek.

-         koszty podwyżki są z naszych środków budżetowych, a zatem względy budżetowe powodują zmianę wynagrodzenia od kwietnia br.

 

Ad.6

Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy zdał sprawozdanie z działalności – patrz załącznik do protokołu.

Wójt Gminy przekazał istotne sprawy w sprawozdaniu za kwiecień 2003r. które stanowi załącznik do protokołu.

 

Radny Tęsiorowski – dlaczego przerwano prace przy budowie chodnika
w Międzyrzeczu? (problem z wycinką lip przy szkole)

Radny Kończalski – skoro spółka „Master” wywozi za darmo, czy mieszkańcy mogą korzystać z wysypiska śmieci za darmo?
- kiedy będzie spotkanie z mieszkańcami?

Radny B.Biolik – czy ruszyła dalsza realizacja oczyszczalni przyzagrodowych?

- stan zadłużenia gminy – 4.077.311,-zł, co wchodzi w skład tak dużego zadłużenia?

Radny Gembołyś – przy ul. Ruchu Oporu 22 w Bojszowach Nowych stoi stodoła, która zagraża bezpieczeństwu dzieci (w pobliżu dzieci grają w piłkę na dzikim boisku) – wpłynąć na właściciela lub zabezpieczyć.

Radny Tomala – prosi o informację, co ze statutem gminy?
- dlaczego nie rusza inwestycja budowy chodnika przy ul.Gaikowej?                             -- zgodnie z ustawą o finansach publicznych -prosi o układ wykonawczy budżetu,

Radny Biela – czy będzie przewóz na pokaz filmu Pana Kłyka?

- prosi o przeznaczenie humusu z ul. Granicznej dla Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu.

-         prosi o przeznaczenie części środków za sprzedaż działki w Świerczyńcu przy
  ul. Barwnej dla szkoły w Świerczyńcu,

-         jest przetarg na rozbiórkę pałacyku w Jedlinie i koszty z tym związane – z jakich środków to zadanie będzie wykonane?

-         wszystkie środki na remonty dróg zostały wykorzystane – co w momencie
w przypadku powstania nowych dziur?

Radny B. Biolik – sprawdzić stan techniczny zabudowań przy ul. Siewnej w Świerczyńcu stanowiących własność Państwa Augustin.

Ad.6
Przyjęcie uchwał:
(obecnych podczas głosowania 13 radnych)

Uchwała Nr VII/38/2003
dot. zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty stałej za wniosek
o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

13 głosów – za

Uchwała Nr VII/39/2003 dot.  upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej i Spedycji w Oświęcimiu
                                        11 głosów – za
                                          2 głosy – wstrzymujące się  

Uchwała Nr VII/40/2003 dot. zmiany budżetu na 2003r.

            13 głosów – za

Uchwała Nr VII/41/2003 dot. likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bojszowach.
                                       11 głosów – za
                                         2 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr VII/42/2003 dot. wyznaczenia Wójta Gminy Bojszowy do Rady Nadzorczej Spółki „TERRA” Sp. z o.o.

                                      10 głosów – za
                                        3 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr VII/43/2003 dot. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami – szkół podstawowych, gimnazjum i ZEAS.

                                                 13 głosów - za

Ad. 8
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor udzielił odpowiedzi na temat:

Statut Gminy Bojszowy – nadal obowiązuje w starym brzmieniu, ponieważ do chwili obecnej nie został wyznaczony termin rozpatrzenia skargi przez NSA.

Pokaz filmu Pana Kłyka- wyjazd jednym autobusem od Urzędu Gminy- o godz. 1645.
(dodatkowe informacje u Pani Król)

Na pozostałe zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.

Budowa chodnika w Międzyrzeczu – przerwano roboty w związku z wycinką drzew
i związanymi z tym problemami (po długotrwałej procedurze jest prawomocna decyzja
do wycięcia drzew)

Wywóz śmieci na wysypisko – jest odpłatne, mieszkaniec zobowiązany jest zawrzeć umowę,  nie ma możliwości wywozu śmieci za darmo,  (spółka „Master” nieodpłatnie opróżnia tylko tzw.”ule”), Urząd Gminy organizuje „wystawki”, jest możliwość zakupu worków do segregacji odpadów  (w tej kwestii Telewizja Kraków  w dniu 4 maja br. nagrywała program).

Spotkanie z mieszkańcami – zakres prac związanych z niska emisją opóźnia termin spotkań z mieszkańcami.

Oczyszczalnie przyzagrodowe- prace rozpoczną się z chwilą wpływu środków na ten cel.

Stodoła na ul. Ruchu Oporu i zabudowania na ul. Siewnej (P.Augustin)- Referat Architektury tut. Urzędu Gminy wystąpi z pismem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wydanie decyzji na rozbiórkę.

Zadłużenie gminy- dług jest pozytywnie zaopiniowany przez RIO, zobowiązania te zmniejszą się po spłacie rat WFOŚ.

Chodnik na ul. Gaikowej i łatanie dziur – prace zostaną wznowione, kiedy wykonawcy będą mieć pewność, że otrzymają zapłatę, dziury na pewno zostaną załatane.

Układ wykonawczy budżetu – został wykonany z dniem 15 kwietnia 2003r. ( do wglądu u Wójta Gminy)

Humus- z ul. Granicznej będzie przeznaczony dla celów naszej gminy, nikt prywatnie go nie otrzyma.

Środki ze sprzedaży działki- są potrzebne gminie i nie będą przeznaczone na inne cele.

Rozbiórka pałacyku w Jedlinie-zostanie wykonana ze środków działu gospodarki komunalnej.

Przed zakończeniem sesji radny Czyrwik przekazał informację, że w Jedlinie posiano trawę na murawie boiska, a w dniu dzisiejszym strażacy zrobili tam trening.

Ad. 9
Zamknięcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Kumor.

Protokołowała:
L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska