http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr VIII/2003 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr VIII/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 28 maja 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych.
(5 minut spóźnienia radnego Adama Wybrańca).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez uwag  – 14 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 30 kwietnia 2003r.został przyjęty jednogłośnie –
14 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr VIII/44/2003 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”.

Wójt Gminy Henryk Utrata omówił projekt uchwały, który został przygotowany
w związku z pismem Wojewody Śląskiego informującym o wytypowaniu jako swojego przedstawiciela do Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach Panią Barbarę Wygrabek. Pozostały skład Rady Społecznej do końca kadencji pozostaje  bez zmian.

Bez uwag.

Uchwała VIII/45/2003 w sprawie wyznaczenia Wójta Gminy Bojszowy do Rady Nadzorczej Spółki „Master” Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał radnym, że do tutejszego urzędu wpłynęło pismo Spółki „Master” z prośbą o wyznaczenie Wójta do Rady Nadzorczej stąd projekt uchwały.

Bez uwag.

 

Uchwała Nr VIII/46/2003 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.

Pani sekretarz Longina Giedwiłło omówiła projekt uchwały, który powstał na wniosek pracowników biblioteki. Zgodnie z uchwałą najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wynosi 364,-zł, a wartość jednego punktu 4,68,-zł.

Radny Tomala zapytał , dlaczego nie dążymy do ujednolicenia wartości jednego punktu we wszystkich jednostkach podległych gminie?

Wójt odpowiedział, że jest to niemożliwe z powodu innych przepisów i zasad wynagradzania pracowników oświaty niż pracowników biblioteki.

Pozostałe dwie uchwały Nr VIII/47/2003 w sprawie zmian budżetu na 2003r.oraz uchwała Nr VIII/48/2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu likwidacji niskiej emisji” w latach 2003-2007 w Gminie Bojszowy dotyczą tej samej sprawy i Wójt poświęcił im więcej uwagi.
Zmiany budżetu dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 2.100.000 zł w roku budżetowym 2003 na likwidację niskiej emisji w Gminie Bojszowy ze wskazaniem źródła finansowania tych wydatków
z pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, o której mowa w następnej uchwale. 

Gmina otrzymała promesę z WFOŚiGW na realizację programu o niskiej emisji.
Przydzielona promesa spełnia nasze oczekiwania. Rada Nadzorcza Funduszu przeznaczyła prawie 9 milionów zł na program niskiej emisji  ( ok.75% urząd, reszta mieszkańcy)

Wymagana kwota 6.700.000,-zł na to zadanie w formie pożyczki, została rozpisana na poszczególne lata zgodnie z uchwałą.

Z dodatkowych wyjaśnień Wójta wynika, że pożyczka w kwocie 2.100.000,-zł zostanie
w 50% umorzona po rozliczeniu zadania to znaczy, że do spłaty pozostanie 1.050.000,-zł przez okres 5 lat.

Na zakończenie zwrócił uwagę, że program niskiej emisji będzie ciążył na budżecie, ale warto ten cel realizować, ponieważ ok. 60-70% mieszkańców naszej gminy jest zaangażowany w ten program.
(Więcej szczegółów na temat niskiej emisji przedstawia załączony do protokołu artykuł
 „Naszej Rodni” pt. „Miliony na czyste powietrze”)

Uwagi i zapytania:

Radny Biela – czy dotacja nie musi się mieścić w wydatkach?
Odp. Wójta -dotacja zostanie wprowadzona do budżetu z chwilą przyznania, aktualnie sprawy proceduralne nie pozwalają na to.
Radny Tomala – wyraził niepokój czy stać nas na taki program? (ustawa o finansach publicznych, przekroczenie 60% progu, niepewne dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, jak będziemy pozyskiwać środki po wejściu do unii)

Zadał pytanie – czy nie ma ważniejszych spraw? – np. dzieci i cele z nimi związane (budowa sali gimnastycznej oddala się do roku 2008. )

Aby poprzeć inicjatywę Wójta, radny Tomala prosi o pisemną informację jak Wójt zamierza spłacać dług gminy?

Odpowiedź:

Wójt nie widzi zagrożenia. Jest to pozyskiwanie środków na konkretne zadanie i nie można ich przeznaczyć na inne cele (np. na salę gimnastyczną ) W przypadku „krachu”
nie będziemy podejmować uchwały na dalsze lata.
Wójt powtórzył, że zaciągamy pożyczkę w kwocie 2.100.000,-zł a spłacać będziemy 1.050.000,-zł przez okres 5 lat.

Przekazał tez radnemu Tomali, że jest możliwość otrzymania pisemnej prognozy długu zaopiniowaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radny B. Biolik – zapytał czy w uchwale Nr VIII/48/2003 w punkcie 3 jest właściwy  zapis, proponuje wpisać –„spłata pożyczki zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy.”

Radca prawny udzielił odpowiedzi, że taki zapis jest właściwy, ponieważ musi być wskazanie dochodów.

Innych uwag brak.

Ad. 5

Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy zdał sprawozdanie z działalności i zapoznał z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy – patrz załącznik do protokołu.

Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach zwróciło się z prośbą o wydelegowanie przedstawicieli Gminy do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgodę wyrazili zaproponowani przez Przewodniczącego Rady :

-         radny Piotr Wróbel

-         prezes GPK Pan Czesław Kłyk.

Wójt Gminy przekazał istotne sprawy w sprawozdaniu, które stanowi załącznik
do protokołu. Szczególną uwagę poświęcił omówieniu zadania pn. „Program niskiej emisji”.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Pan Andrzej Czyrwik zapoznał radnych z pismem Pana Bronisława Norasa zamieszkałego
w Międzyrzeczu ul. Międzyrzeczna 77,dotyczącym zmiany sposobu użytkowania gruntu rolnego na leśny. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Rada Gminy Bojszowy również wydała pozytywną opinię w przedstawionej kwestii.

Radny B. Biolik – jak będzie stosowany przepis o opłacie adiacenckiej, w przypadku oddania gminie np. gruntu pod budowę drogi?

-         kiedy Wójt zamierza podjąć działania w celu rozpoczęcia dalszych prac oczyszczalni przyzagrodowych?

-         kiedy zostaną ustawione tablice z napisem ul. Siewna z podaniem numerów domów?

Radna Brzezińska – jaka jest przyszłość inwestycji chodnika przy ul. Jedlińskiej?

 

Radny Tomala – wnioskuje uporządkowanie terenu wokół szkoły, od strony wschodniej oraz między szkołą a gimnazjum.

-         poruszył temat „zielonej sali gimnastycznej, brak obiektów sportowych powoduje niesprawność ruchową uczniów.

-         czy RPWiK podjął działania w sprawie budowy komory wodomierzowej
w Świerczyńcu?

-          wnioskuje budowę szalet przy kościele w Bojszowach.

Radny Biela -  zapytał, czy można zadeklarowane ocieplenie budynku podzielić na 2 lata np. ocieplić dwie ściany w 2004r. i dwie następne w 2005r. oraz z jakich środków będzie płacony operator?

Radny Wilczek – zgłosił ciągłe niszczenie napisu „Bojszowy Nowe” na znaku drogowym na ul. Cichy Kącik (przystanek) i proponuje przesunąć znak o 20 metrów w kierunku Bojszów.

Radny Tomala – zapytał, czy zapis w uchwale„likwidacja niskiej emisji” jest właściwy?

Radny Tęsiorowski – do usunięcia stary, zniszczony znak z napisem ul. Strumykowa.

-         czy ul. Złoty Łan jest drogą gminną, czy powiatową?

Radny Biela -  czy progi zwalniające można zamontować tylko na drogach gminnych, czy na powiatowych również. Wnioskuje o progi zwalniające na ul. Złoty Łan (skrzyżowanie bez znaków)

Radny Gembołyś – ubolewa nad tym, że na łamach prasy rozpoczęła się debata dotycząca sportu w gminie. Odczytał treść pisma , które było odczytana na boisku i pozostawił ocenie radnych., czy było obraźliwe?

Radny Czyrwik – wnioskuje o ustawienie znaku ograniczenia szybkości do 40 km/h
na ul Skromnej w Jedlinie (po remoncie drogi).

Ad.6
Przyjęcie uchwał:
(obecnych podczas głosowania 15 radnych)

Uchwała Nr VIII/44/2003
dot. zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach”.

15 głosów – za

Uchwała Nr VIII/45/2003 dot. wyznaczenia Wójta Gminy Bojszowy do Rady Nadzorczej Spółki „Master” 
                                        13 głosów – za
                                          2 głosy – wstrzymujące się  
Uchwała Nr VIII/46/2003 dot. najniższego wynagrodzenia zasadniczego w  I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.

            15 głosów – za

2003r.
                                       13 głosów – za
                                         1 głos – przeciw (radny Tomala)
                                         1 głos – wstrzymujący się

Uchwała Nr VIII/48/2003 dot.  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu likwidacji niskiej emisji” w latach 2003-2007 w Gminie Bojszowy

                                      13 głosów – za
                                        1 głos – przeciw (radny Tomala)
                                        1 głos - wstrzymujący się

Ad. 7
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor udzielił wyjaśnień na temat artykułu
w „Gazecie Powiatowej” pt. „Widziane z trybun” oraz odczytał jego treść. Zapoznał też radnych z treścią pisma wysłanego do Gazety „Powiatowej” (do wglądu - teczka Rady Gminy)

Na pozostałe zapytania i interpelacje odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Henryk Utrata.

Opłata adiacencka – zasady naliczania są zgodne z ustawą (do chwili naliczania tej opłaty mieszkańcy przekazywali teren pod drogi za darmo, aktualnie staramy się szukać rozwiązań kompromisowych) Szczegóły zostaną omówione na spotkaniach
z mieszkańcami. 

Oczyszczalnie przyzagrodowe – jedynym powodem opóźnienia prac jest brak środków, konkretne daty zostaną podane spotkaniu z mieszkańcami Świerczyńca.

Tablice drogowe – zostały zamówione i będą zamontowane na ul. Siewnej.

Chodnik ul. Jedlińskiej – inwestycja się rozpocznie jeżeli środki na to pozwolą. (projekt zapłacony, załatwione pozwolenie, uzgodnienia, wycinka drzew)

Uporządkowanie terenu wokół szkoły i gimnazjum – sprawa do załatwienia
po zakończeniu robót wewnątrz. (konieczność przesunięcia środków na ten cel.) 

Zielona sala gimnastyczna – Wójt zadeklarował pomoc w najbliższym czasie (czynił starania o możliwość korzystania z płyty głównej boiska)

Komora wodomierzowa –będzie wykonana w 2003r.

Szalety – aktualnie nie ma takiej możliwości ( cztery kościoły -brak środków, kwestia utrzymania i eksploatacji). Na imprezy masowe szalety są zamawiane.

Dofinansowanie ocieplenia – nie ma możliwości dzielenia dofinansowania na raty.

Utwardzenie ul. Wiklinowej – wpłynęło pismo w tej sprawie. W związku
z nieuregulowanym stanem prawnym ulicy Wiklinowej, sprawa będzie rozpatrywana
po przewłaszczeniu gruntu.

Tablica z napisem „Bojszowy Nowe” – sprawa do załatwienia.

Ulica Złoty Łan – jest drogą powiatową, progi zwalniające do załatwienia  przez  wystąpienie do Starostwa Powiatowego.

Sport w gminie- środki dla klubu są przekazywane zgodnie z planem, w zależności
od wpływów finansowych do budżetu gminy. Wójt deklaruje dalszą pomoc dla GTS-u, liczy również na współpracę z Zarządem tego klubu.


Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zakończył obrady formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy.”

 

Protokołowała:
L.Kucz

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska