http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr VI/2003 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr VI/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 26 marca 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych. (spóźniony radny Bogusław Biolik, nieobecność usprawiedliwiona – radna Irena Brzezińska).

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez uwag  – 13 głosów – za.

Protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za.

Złożenie życzeń urodzinowych i kwiatów Lidii Siwy i Czesławowi Hachuła.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr VI/32/2003 w sprawie budżetu na 2003r.

Budżet omówił Wójt Gminy. Nazwał go budżetem zrównoważonego rozwoju gminy, bez radykalnych zmian, porównywalny z budżetem 2002 roku, gwarantuje naszej gminie dalszy rozwój. Jest to budżet trudny do realizacji ze względu na niepewne dochody własne gminy, zwłaszcza te, które planujemy uzyskać z górnictwa.

Zgodnie z załącznikami do uchwały w pierwszej kolejności przedstawił projekt dochodów budżetowych na 2003r. (zwiększenie ok.6% w stosunku do 2002r.)

Wymienił kwotę 2.120.107,- zł tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych według ilości mieszkańców zamieszkałych w gminie, natomiast podatek
od nieruchomości osób fizycznych, płacony do kasy gminy wynosi 423.000,-zł (dochody na poziomie roku 2002)

Skomentował nową ustawę, według której podatek nalicza się w oparciu o ewidencję gruntów. Do tej pory był to podatek deklaratywny, po zmianie powstała sytuacja kuriozalna.

Dla przykładu: dla działki budowlanej, która w ewidencji figuruje jako działka rolna wymierza się podatek rolny i właściciel płaci o wiele mniej, natomiast VI klasa gruntu
jest zwolniona z podatku.

Sytuacja powinna ulec zmianie po wprowadzeniu komputerowej ewidencji podatkowej.

Subwencja rekompensująca w kwocie 258.768,- zł – jest to dochód, który gmina otrzyma z tytułu opłat od środków transportu.

Następny temat, któremu Wójt poświęcił więcej uwagi to opłata eksploatacyjna –
kwota 3.910.551,- zł  jest dochodem najbardziej niepewnym. Wójt proponuje pozostawić po stronie dochodów tę pozycję, ponieważ Kompania Węglowa przejęła
na siebie zobowiązania spółek. Podsumował swą wypowiedź następującym stwierdzeniem ”zadaniem Wójta jest tak realizować wydatki, aby nie doprowadzić
do deficytu”.

Drugi załącznik do uchwały budżetowej dotyczy wydatków.

Wydatki zwiększają się ok.4 % w stosunku do roku 2002. Na inwestycje w tym roku przeznaczy się 18 % budżetu tj. o 5 % mniej w porównaniu do roku 2002.

Wójt porównał wydatki poszczególnych działów w stosunku do poprzedniego roku
oraz wymienił planowane zadania i inwestycje na 2003 rok m. in.:

-         budowa ul. Granicznej,

-         utwardzenie ul. Słonecznej (do tej pory nie załatwione sprawy własnościowe)

-         rozpoczęcie prac przy ul. Jedlińskiej,

-         kanalizacja deszczowa i chodnik przy ul.Żubrów,

-         modernizacja systemu komputerowego w gminie,

-         dokończenie budowy gimnazjum – poddasze,

-         kontynuacja budowy kanalizacji w Bojszowach Nowych i Świerczyńcu. (projekt budowy trafi do SAPARDU w celu uzyskania środków finansowych)

-         program ograniczenia niskiej emisji

 Wójt Gminy poprosił o przyjęcie uchwały budżetowej.

Pani Skarbnik Gminy Elżbieta Kubeczko przedstawiła zmiany, jakie zostały wprowadzone w zakresie dochodów i wydatków w porównaniu z projektem budżetu
z dnia 15 listopada 2002r.

Wójt Gminy ponownie zabrał głos przedstawiając wniosek formalny, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy celem przegłosowania przez Radę Gminy

Treść wniosku:
 W dziale 926 rozdz. 92695 Kultura fizyczna i sport - podzielić kwotę 120.000,-zł na:

- GTS Bojszowy  -                              78.000,-zł

                          - KS „Polonia” Miedzyrzecze -            10.000,-zł

                          - sport młodzieżowy -                          32.000,-zł


Przewodniczący Rady Gminy poddał pod glosowanie przedstawiony wniosek:

                                                 12 głosów – za

                                                  2 głosy – przeciw.

Dyskusja nad projektem budżetu.

Pytania głównie dotyczyły przeznaczenia środków w poszczególnych działach

w pozycji pozostała działalność – wydatki bieżące.

Radny Kończalski – dz. 801 rozdz.80195 Oświata i wychowanie – pozostała działalność

-         rozdz. 80146 – szkolenie nauczycieli,

-         dz. 921 rozdz.92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność 150.000,-

-         dz.750 rozdz.75095 Administracja publiczna  - pozostała działalność.

Radny Tomala – podał kwotę 2.793.779,-zł przeznaczoną na wydatki bieżące w całym budżecie, w różnych działach i uznał jako zasadne rozbicie szczegółowe.

Radny B. Biolik – dz. 700 dochody ze sprzedaży mienia 200.000,-zł

-         dz.750 – wydatki na Rade Gminy 114.400,-zł  - prosi o porównanie tych działów
w stosunku do roku poprzedniego .

Radny Tęsiorowski – popiera rozpisanie wydatków bieżących.

W odpowiedzi Wójt Gminy stwierdził, że szczegółowość jest ściśle określona
w ustawie. Układ wykonawczy powstaje po uchwaleniu uchwały budżetowej i każdy radny może go otrzymać. Na dzień dzisiejszy spełniamy ustawowe wymogi.

Udzielił również odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące przeznaczenia środków.

Radny Kończalski – zapytał o nie ujętą w budżecie inwestycję dokończenia szkoły
w Świerczyńcu.

Odpowiedź – na spotkaniach z mieszkańcami ustalimy co zrobić ze stara szkołą ,
w przypadku sprzedaży planujemy całą kwotę przeznaczyć na za zagospodarowanie szkoły w Świerczyńcu.

Radny Tomala – kanalizacja w Bojszowach Nowych, co planuje się dokończyć
za pieniądze z WFOŚ (np. nie wykorzystany rurociąg)?

Odpowiedź – obawy są nieuzasadnione, źródła finansowania trzeba wskazać, inwestycja może się rozpocząć w tym roku i nie można ją wstrzymać, płatności będą
w 2004r., wymogi formalne będą spełnione, inwestycja ma swój montaż finansowy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę Nr VI/32/2003
w sprawie budżetu na 2003r i za zgodą radnych odczytał treść tej uchwały.

Uchwała budżetowa została przyjęta w następującym głosowaniu:

                                      11 głosów – za

                                       2 głosy – przeciw (radni Tomala , Wybraniec)

                                       1 głos – wstrzymujący się.

Uchwała Nr VI/33/2003 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

Projekt przedstawił Przewodniczący Rady.
Składniki wynagrodzenia przedstawia uchwała. Płaca Wójta nie zmieniana od ponad dwóch lat wzrosła o.5%.
Uwagi:
Radny Kończalski – zapytał o wskaźnik inflacji w tych latach.

Radny Tomala – stwierdził, że wynagrodzenie Wójta było zmienione uchwałą
Nr I/6/2002, czego nie potwierdzono w odpowiedzi oraz zaproponował, aby przy obecnym bezrobociu i zubożeniu mieszkańców pozostawić wynagrodzenie Wójta
na tym samym poziomie.

Radny B. Biolik – potwierdził spadek dochodów mieszkańców naszej gminy i optuje
za pozostaniem przy stawkach, które do tej pory obowiązywały.

Uchwała Nr VI/34/2003 w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty stałej
za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
W związku z możliwością zwolnienia bezrobotnych z tej opłaty Wójt poprosił Radę Gminy o przyjęcie tej uchwały.

Uchwała Nr VI/35/2003 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.
Radca prawny – zgodnie z uchwałą Nr 21/2003 z dnia 26 lutego 2003r.Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach
w sprawie dostosowania statutu GZOZ-u do aktualnych standardów zaleca się zatwierdzić proponowane w uchwale zmiany.

Uchwała Nr VI/36/2003 w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych.
Jest to uchwała czyszcząca, która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uzupełnia podjętą uchwałę o następujący zapis
”Stawkę za 1 km przebiegu ustala się na podstawie stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z uwzględnieniem kwartalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego przez Główny Urząd Statystyczny i opublikowanego w Monitorze Polskim”   

Ad.5

Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zdał sprawozdanie
z działalności za okres od ostatniej sesji.
- pismo klubu radnych „Niezależni”,
- nagroda „Clemens” dla Pana Alojzego Lysko,
- zebrania OSP,
- koncert „Dla Michała” (z inicjatywy radnej Brzezińskiej),
- turniej piłki nożnej strażaków,(15 marzec 2003r. – hala LO Gilowice)
- spotkanie przewodniczących rad (21 marca 2003r. – Urząd Miasta Imielin)
- turniej skatowy (22 marca 2003r. – Bieruń)  - I miejsce radny Czesław Hachuła.
- oświadczenia majątkowe radnych (nowe druki).

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu zapoznał radnych z działalnością Urzędu Gminy
w okresie między sesjami. Szczegóły przedstawia załącznik do protokołu.

Przedstawił również wniosek dotyczący sprawy związanej ze ściągalnością wierzytelności zaległych z tytułu opłaty eksploatacyjnej z prośbą o przegłosowanie przez Radę Gminy.

Treść wniosku:
”W celu realizacji dochodów Gminy zobowiązuje się Wójta Gminy do wzmożenia działań mających na celu uzyskania zaległych należności podatkowych (opłat)
w szczególności należności podatkowej (w całości) , oraz w miarę możliwości zaległych odsetek.”

Głosowanie wniosku:      12 głosów – za

                                        2 głosy – wstrzymujące się

Również w tym punkcie radny Grzegorz Tomala odczytał oświadczenie skierowane
do Pana Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Pana Premiera Leszka Millera
dotyczące wojny w Iraku (kserokopia w załączeniu). Oświadczenie zostało podpisane przez trzech radnych: Grzegorza Tomala, Bogusława Biolik. Adama Wybraniec.

Zapytania:

Radny Kończalski – w związku z reorganizacją Urzędu, porównał budżet od roku 1997 do roku 2003. W ciągu 7 lat wynagrodzenie w ZEAS-ie wzrosło o 100%.
( w 1997r. wynosiło 87.324,-zł, a 2003r. wynosi 160.922,-zł) 

-         dlaczego postawiono znak „teren zabudowany” na ul. Pancerniaków
(od ul.Trzcinowej w kierunku Bojszów)?

Radny B. Biolik – w związku z nasilającymi się kradzieżami w gminie Bojszowy, pyta czy jest możliwość zwrócenia się do policji o zwiększenie patroli nocnych.

-         dlaczego przy zmianie nazewnictwa ulic i numeracji domów nie nadano ul. Siewnej przeciętej ul. Trzcinową dwóch nazw? Prosi o umieszczenie nazwy ulicy Siewnej
z numerami domów.

-         zwrócił uwagę na uchwałę o wysokości diet, która miała być oszczędniejsza,
a okazała się o 4% wyższa.

Radny Biela – podziękował radnemu Czyrwikowi za przewóz członków Komisji Gospodarki Komunalnej na wyjazdowym posiedzeniu.

-         wnioskuje o nowe tablice z nazwami ulic: Zakątek, Trzcinowa,

-         zapytał czy odcinek ul. Granicznej od ul. Prostej, który jest wyasfaltowany, wchodzi w zakres planowanych robót,

-         zapytał o podwyżki dla pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Radny Wybraniec – pyta o harmonogram prac nitki kanalizacji z Bojszów Nowych (ul. Spacerowa, Św. Jana)

Radny Wilczek – czy przy drogach powiatowych będą uzupełnione znaki drogowe oraz odnowione przejścia dla pieszych?

 Radny Tomala – w związku ze szkodami spowodowanymi na skutek eksploatacji węgla przez kopalnię „Piast – Ruch II” prosi o mapki, gdzie aktualnie prowadzona jest eksploatacja (miało nie być eksploatacji pod naszą gminą)

-         czy gmina robi coś w kierunku stałych łączy internetowych dla Bojszów?

-         godziny zajęć z informatyki nie są dostosowane dla potrzeb dzieci,

-         kiedy możemy się spodziewać ogłoszeń o posiedzeniach poszczególnych komisji rady?

-         Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury zajęła stanowisko na temat wydania kolejnej książki Pana Alojzego Lysko, a w prasie znalazła się informacja, że środki się znajdą,

-         wnosi o zobligowanie Wójta do zmniejszenia kosztów wody (mieszkańcy wrócą
do korzystania z hydroforów)

 

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

Uchwała Nr VI/33/2003
dot. wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

11 głosów - za
                3 głosy – przeciw (radni Biolik, Tomala, Wybraniec)

Uchwała Nr VI/34/2003 dot. zwolnienia osób bezrobotnych z opłaty stałej za wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
                                      14 głosów – za

Uchwała Nr VI/35/2003 dot. zatwie

rdzenia zmiany w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

            14 głosów – za

Uchwała Nr VI/36/2003 dot. zmiany uchwały Nr V/26/2003 Rady Gminy Bojszowy
z dnia 12 lutego 2003 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych.
                                      14 głosów - za

                                                                      

Ad. 7

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor ustosunkował się do uwagi radnego
B. Biolika dotyczącej diet radnych.

Odnośnie posiedzeń komisji stosowna informacja znajdzie się w prasie gminnej oraz
w internecie, po przedstawieniu planów pracy komisji na II półrocze.

Odpowiedzi na zapytania udzielił Wójt Gminy.

Zmiana organizacyjna UG – nowe stanowiska w urzędzie wynikają z nowych przepisów prawnych i są niezbędne.

ZEAS – wzrost kosztów zatrudnienia zostało spowodowane przez ubruttowienie płacy w 1997r., przez inflację oraz dodatkowy etat w 2002r.  

Znakowanie dróg – zadanie do realizacji.
 Znak „teren zabudowany” na ul. Pancerniaków nie jest absurdem, po zmianie przepisów taki znak w tym miejscu jest właściwy.

ul. Graniczna – określona została długość budowy od strony ul. Korzenickiej
do utwardzenia z drugiej strony.

Nocne patrole policji – problem zostanie przedstawiony na spotkaniach
z mieszkańcami, na które zostanie zaproszona policja.( przy obecnym funkcjonowaniu policji, dzielnicowy nie ma możliwości urzędować w tutejszym posterunku, brakuje samochodów, budowa Powiatowego Komisariatu Policji w Ścierniach również pociągnie za sobą koszty)
Nazewnictwo ul. Siewnej – uchwałę podjęto w 2000 roku (wtenczas należało zgłaszać uwagi), aktualnie jest możliwość umieszczenia tablic z nazwą ulicy oraz numerami domów.
Podwyżki dla pracowników szkół nie będących nauczycielami– ustalono wartość punktu 4%, w przypadku gdyby zabrakło punktów, konieczna jest nowa uchwała
i wypłacenie z nadpłatą.

Kanalizacja – w najbliższym czasie przewiduje się wykonanie prób ciśnieniowych
a następnie drogi muszą być przywrócone do stanu pierwotnego.

Dziury na drogach powiatowych – Starostwo Powiatowe jest po przetargu ,według informacji wicestarosty Pana Bednorza, prace związane z łataniem dziur wkrótce się rozpoczną.

Eksploatacja – aktualnie przebiega pod naszą gminą, pomimo nie wyrażenia przez nas zgody, mamy na to dokumentację. Szczegóły zostaną wyjaśnione na spotkaniach
z mieszkańcami.

Telekomunikacja –  sprawa stałego łącza (internet) nie  należy do kompetencji gminy.
( możemy tylko prowadzić rozmowy z dyrekcją, która aktualnie znajduje się w Bielsku)

Pracownie komputerowe – organizowanie zajęć w pracowniach należy do dyrektorów szkół.
Stanowisko KZPSOiK dot. wydania książki A. Lysko – wnioski komisji są wnikliwie analizowane przez Wójta  lecz nie wszystkie mogą być realizowane , odnośnie książki nie została podjęta decyzja, w prasie ukazała się mylna informacja (Dziennik Zachodni)

Woda - ścieki – na dzień dzisiejszy problem nie do rozwiązania, będzie ponownie tłumaczony na spotkaniach z mieszkańcami.

 

Spotkania z mieszkańcami planowane są w drugim tygodniu kwietnia.

Ad. 8
Zamknięcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Kumor.

Protokołowała:
L.Kucz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska