http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr V/2003 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr V/2003

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 12 lutego 2003r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 20 grudnia 2002r.

 oraz 30 grudnia 2002r.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003.

6.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

7.      Przejęcie uchwał.

8.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

9.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych gości z Urzędu oraz z RPWiK w Tychach, po czym stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych. (spóźniony radny Adam Wybraniec)

Po otwarciu sesji, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar tragedii w Tatrach.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 głosów – za.

Protokoły z obrad sesji z dnia 20 i 30 grudnia 2002r. został przyjęty jednogłośnie –
15 głosów – za. ( przy głosowaniu obecny radny Wybraniec)

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwały Nr V/23/2003, Nr V/24/2003 i Nr V/25/2003 referował Wójt Gminy Bojszowy. (zmieniono numerację uchwał dotyczących wody)

Uchwała Nr V/23/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę. (dotyczy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach)

Uchwała Nr V/24/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (dotyczy Gminnego Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Bojszowach)

Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 Zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, proponowane taryfy podlegają zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy, bez możliwości ustalenia własnych taryf.

Wójt Gminy wspomniał, że Rada Gminy przyjęła już regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz wieloletni plan modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej, nie ma więc przeszkód formalnych, aby zająć się zatwierdzeniem taryf.

Proponowane taryfy w zależności od negocjacji będą różne w innych gminach. Dla porównania podał wynegocjowane ceny wody w okolicznych gminach (Tychy – 3,50 netto, Wyry – 4,19 netto, Łaziska Górne – 4,01netto)

Zgodnie z załącznikiem do uchwały cena 1m3 dostarczanej wody wynosi  3,73 zł plus należny podatek VAT. W taryfie znajduje się też stała-miesięczna opłata dla odbiorców posiadających zainstalowany wodomierz, uzależniona od średnicy wodomierza.

Po szczegółowych wyjaśnieniach dotyczących zatwierdzenia taryf, Wójt Gminy  pouczył radnych,  że jeżeli taryfy nie zostaną zatwierdzone, to po 25 dniach wchodzą
z mocy ustawy i wniósł o uchwalenie i przyjęcie tej taryfy.

Na zapytania radnych dotyczące powyższych uchwał, odpowiedzi udzielał Zarządca Komisaryczny RPWiK w Tychach Pan Jan Siczek.

Po czym Wójt omówił projekt uchwały Nr V/25/2003 w sprawie określenia dopłat
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W uchwale proponuje się ustalić dopłaty dla gospodarstw domowych oraz obiektów użyteczności publicznej w wysokości 3,97zł netto/m3.

Opłaty za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy Bojszowy, nie były zmieniane przez dwa lata. (traci moc uchwała
z dnia 28 grudnia 2000r.)

W 2003r. wynegocjowana taryfa z GPK wynosi 8,50 zł brutto tj. o 18,2% więcej
w stosunku do obowiązującej taryfy z następującą propozycją:

-         4,25 zł za ścieki płaci mieszkaniec,

-         4,25% płaci gmina. (koszt dopłaty do ścieków z budżetu gminy wynosi
ok.414 tys.zł)

Wywiązała się dyskusja w trakcie, której odpowiedzi udzielał i wątpliwości wyjaśniał Pan Siczek oraz Pan Kłyk. Szczegółowe dane przedstawia załączony do protokołu „Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków” złożony przez GPK.

Szczegóły dyskusji dotyczące stawek za wodę i za ścieki przedstawia również załączony do protokołu artykuł w Naszej Rodni pt. ”Nieuchronne wzrosty cen”.

Po dyskusji przystąpiono do omawiania następnych projektów uchwał

Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zaproponował radnym diety miesięczne
w zryczałtowanej wysokości, zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji i podał następujące wysokości diet:

-         przewodniczący rady – 1.200,-zł miesięcznie

-         wiceprzewodniczący rady – 560,- zł miesięcznie

-         przewodniczący komisji – 450,- zł miesięcznie

-         sekretarz komisji – 400,-zł miesięcznie

-         radny nie pełniący funkcji – 350 zł miesięcznie

Radny Biela pierwszy zabrał głos w dyskusji stwierdzając, że dotychczasowy sposób naliczania diet według procentowego najniższego ubruttowionego wynagrodzenia jest właściwy. Jest to wynagrodzenie za konkretną pracę (cyt. „jaka praca taka płaca”) natomiast stawki ryczałtowe mogą spowodować gorszą frekwencję. Sugeruje stawki ryczałtowe, procentowe a nie kwotowe.
Radny B. Biolik – również uważa, że dotychczasowy sposób się sprawdził i nie powinien być zmieniany. Od 1995 roku nie było potrzeby dyskusji nad dietami, był to system wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach rady. Obecnie, kiedy nie ma Zarządu Gminy, komisje muszą zwrócić baczniejszą uwagę na podejmowane działania Wójta Gminy.
Radny Biela – wystąpił z wnioskiem formalnym o wycofanie z obrad tego projektu uchwały.
Radny Kończalski – zapytał o roczne koszty według nowych zasad naliczania diet?
Radny Tomala – kandydując na radnego, nie był zainteresowany dietami i mógłby
z nich zrezygnować, jego zdaniem wynagrodzenie za pracę w komisjach jest motywujące i wyraził obawę, że diety w formie ryczałtowej uśpią pracę poszczególnych radnych w komisjach.

Wywiązała się dyskusja w trakcie, której wyjaśnień udzielał przewodniczący Marek Kumor. Między innymi podał proponowaną w budżecie kwotę na cele Rady Gminy
tj. 114.400,- zł z tego, kwota 86.640,-zł przeznaczona jest na diety, zaś na wydatki bieżące pozostaje 27.760,-zł. Kształtuje się to na poziomie niższym, niż przy dotychczasowo obowiązujących dietach, daje oszczędność ok. 5.000 tys.zł i pozwala
określić wysokość wydatków na potrzeby rady z dokładnością do 1 złotego.

Przewodniczący Rady zdając sobie sprawę, że uchwała nie jest doskonała, poinformował radnych, że przypadku nagminnych, nieusprawiedliwionych nieobecności radnych w posiedzeniach rady, uchwała może być zmieniona
tzw. „uchwałą dyscyplinującą”.

Radny Biela ponowił propozycję wprowadzenia stawek procentowych.
Radny Kończalski zgłosił wniosek o obniżenie proponowanych stawek o 20%.
Radny Tęsiorowski zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały w takiej formie, jaka została przedstawiona w projekcie.

Zgodnie z opinią radcy prawnego, wniosek zgłoszony przez radnego Tęsiorowskiego jest wnioskiem najdalej idącym, dlatego odmówiono przegłosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Kończalskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Tęsiorowskiego zwracając uwagę, że głosowanie wniosku jest zarazem głosowaniem całej uchwały
Nr V/26/2003 w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży radnych.

-          Uchwałę przyjęto w następującym głosowaniu: 
                                                             10 głosów - za                                                                                                               5 głosów – przeciw (m.in. radny Tomala)

Po głosowaniu, Wójt Gminy ustosunkowując się do wypowiedzi niektórych radnych oświadczył, że nie może przejść obojętnie wobec ich stwierdzeń, poczuł się urażony
i przypomniał, że został wybrany w wyborach bezpośrednich i z mocy prawa decyduje o podejmowaniu konkretnych decyzji.

Po tej wypowiedzi opuścił salę obrad.

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu swoim i radnych przeprosił za niestosowną wypowiedź, która być może była efektem emocji, a nie złych intencji.

Po 10 minutowej przerwie, w obecności Wójta Gminy, wznowiono obrady sesji przedstawieniem kolejnych projektów uchwał.

Uchwała Nr V/27/2003 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej.

Na wniosek radnej Ireny Brzezińskiej przewodniczący Rady Gminy wnosi
o uzupełnienie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej o radną Irenę Brzezińską.
Bez uwag.

Uchwała Nr V/28/2003 w sprawie przystąpienia do Spółki Akcyjnej „TERRA”
i objęcia akcji.

Uchwałę skomentował Wójt Gminy.
Istotą sprawy jest utworzenie Aktywnej Strefy Gospodarczej w Jedlinie. W związku
z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Rekreacji i Balneologii pojawili się inwestorzy zainteresowani tym przedsięwzięciem. Jego zdaniem warto zaryzykować objęcie 5% udziałów o łącznej wartości 5.000,-zł.w spółce „TERRA”.

Po udzieleniu szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie (kapitał założycielski spółki –
100 tys.zł, główny udziałowiec – Firma „NOMA MANAGMENT”, Pan Gałuszka – 25% udziałów, temat rekultywacji zbiornika wód słonych.) Wójt Gminy wniósł
o przyjęcie tej uchwały.

Radny Stanisław Biela zadał następujące pytania:
-     czy oprócz 5% akcji, zostanie wniesiony do spółki inny kapitał
       np. w formie areału?

-         skąd będą przeznaczone środki na ten cel?

-         czy pod tym wszystkim „nie kryje się Pan Gola”? (KGK wydała negatywną opinię dotyczącą eksploatacji piasku).

Wójt odpowiedział na pytania i wyjaśnił wątpliwości. Zdając sobie sprawę
z ewentualnych problemów uważa, że takie przedsięwzięcie jest szansą dla naszej gminy.

 

-       Uchwała Nr V/29/2003 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.

Uchwała Nr V/30/2003 w sprawie zatwierdzenia radnych na stanowisko przewodniczącego i sekretarza Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty
i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.

Uchwała Nr V/31/2003 w sprawie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach z siedzibą w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2003r.

Radca prawny wyjaśnił, że powyższe projekty uchwał są kwestią rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie Statutu Gminy Bojszowy.

W związku z uchwałą w sprawie skargi do NSA na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze, proponuje się utrzymać na okres przejściowy stare nazewnictwo komisji.

W ciągu 5 minutowej przerwy powołano składy osobowe komisji.

Ad.5

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2003.

Załączony do protokołu plan odczytał przewodniczący komisji Pan Wojciech Tęsiorowski.

Po dyskusji na temat podstawy prawnej do kontrolowania klubów sportowych
(pytanie radnego A. Gembołyś) i wyjaśnieniach radcy prawnego plan pracy Komisji Rewizyjnej z poprawką punktu drugiego został przyjęty. 

Głosowanie: 12 głosów – za

         3 głosy – przeciw.

Treść przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003r.

1.      Absolutorium za 2002r.

2.      Kontrola prawidłowości wydatkowania środków z budżetu gminy, przy realizacji zadania pod nazwą „sport młodzieżowy”.

3.      Kontrola stanu zatrudnienia w placówkach oświatowych.

Ad.6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor zdał sprawozdanie
z działalności za okres od ostatniej sesji.

Sprawozdanie Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

Radna Brzezińska – udzieliła informacji o terminie posiedzenia Rady Społecznej GZOZ w dniu 26 lutego 2003r. i zaproponowała Wójtowi Gminy objęcie funkcji prezesa. 

Radny Kończalski – jakie gmina poniesie koszty z tytułu rozwiązania ZEAS-u, czy pracownicy otrzymają odprawy?

-         ponowił wniosek z poprzedniej sesji dotyczący publikowania na gminnych tablicach ogłoszeń informacji w sprawie wolnych wakatów i planowanego zatrudnienia
w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach podległych wójtowi.

Radny Biela – na co zostanie przeznaczony budynek starej szkoły w Świerczyńcu
po rozwiązaniu Zeasu-u?

-         dlaczego w gazecie „Nasza Rodnia” w wykazie dróg powiatowych nie figuruje
ul .Złoty Łan?

-         prosi o przesunięcie terminu wizji lokalnej zwołanej na dzień 17 02.br. w sprawie odprowadzenia wód z ulic: Zakątek, Złoty Łan i Rolnicza ze względu na warunki atmosferyczne.

Radny B. Biolik – prosi o wyjaśnienia dotyczące deklaracji podatkowych odnośnie klasyfikacji gruntów.

Radny Tomala – w związku z brakiem sali gimnastycznej w Gminnym Gimnazjum
w Bojszowach, Rada Rodziców prosi o możliwość uruchomienia w soboty -zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,  w sali gimnastycznej w Świerczyńcu oraz w sali
w szkole w Bojszowach.

Radny Gembołyś – prosi o odczytanie pisma Pana Janusza Gwóźdź z Bojszów Nowych, które wpłynęło do rady. (dotyczy zagospodarowania budynku starej szkoły
w Świerczyńcu)

Radny Tęsiorowski – prosi o wyjaśnienia dotyczące obowiązków składania oświadczeń majątkowych zgodnie z nowymi przepisami.

Ad.7
Przyjęcie uchwał:

W głosowaniu uchwał brało udział 15 radnych.
Radna Lidia Siwy z Komisji Uchwał i Wniosków kolejno odczytywała uchwały, które zostały przyjęte w następującym głosowaniu.

Uchwała Nr V/23/2003 dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
(RPWiK)
                                                             -          10 głosów – za

                                                             -            4 głosy – przeciw (m.in. radny Tomala)

                                                             -            1 głos – wstrzymujący się

Uchwała Nr V/24/2003 dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. (GPK)

-          12 głosów – za

-            3 głosy – przeciw (m.in. radny Tomala)

Uchwała Nr V/25/2003 dot. określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.

                                                             -          14 głosów - za

                                                             -            1 głos – wstrzymujący się

 

Uchwała Nr V/27/2003 dot. uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej.
                                                             -          15  głosów – za


Uchwała Nr V/28/2003 dot. przystąpienia do Spółki Akcyjnej „TERRA” i objęcia akcji.                                           
                                                             -          12 głosów – za

                                                           -            3 głosy – przeciw (m.in. radny Tomala)

Uchwała Nr V/29/2003 dot. powołania składów osobowych Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.
(przed głosowaniem podano skład osobowy – patrz załączniki do projektu uchwały)

                                                           -           15 głosów - za

Uchwała Nr V/30/2003 dot. zatwierdzenia radnych na stanowisko przewodniczącego
i sekretarza Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy.
(przed głosowaniem podano propozycje- patrz projekt uchwały)

                                                              -           15 głosów - za

Uchwała Nr V/31/2003 dot. skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2003r.

                                                             -           12 głosów - za

                                                             -            3 głosy – wstrzymujące się

Ad. 8

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy Henryk Utrata

oraz radca prawny:

Rada Społeczna GZOZ – bez odpowiedzi – sprawa do rozważenia.

ZEAS – z mocy prawa zwolnionym należą się odprawy, w przypadku propozycji
pracy w Urzędzie Gminy odprawy się nie należą.

Wolne wakaty na tablicach ogłoszeń – kwestia naboru jest regulowana potrzebami kierowników czy dyrektorów poszczególnych zakładów pracy, to oni decydują
o polityce kadrowej. (np. zatrudnienie dwóch osób ds. unii – osoby składają oferty zgodnie z zatrudnieniem, jest to sprawa indywidualna, kwestia naboru wynika z potrzeb zakładu i możliwości finansowych, szef firmy dobiera sobie współpracowników)

Zagospodarowanie budynku ZEAS-u – aktualnie nie jest nikt zainteresowany tym budynkiem, pozostaje kwestia dozorowania, ogrzewania, będzie o tym mowa na spotkaniach z mieszkańcami.

ul. Złoty Łan – jest ulicą powiatową (błąd w gazecie – materiał z powiatu)

Termin wizji – zostanie przesunięty.
 
Klasyfikacje gruntów – zmiany dotyczą gruntów używanych rolniczo. (w celu wypełnienia nowych wzorów zeznań podatkowych, organizowane będą w Urzędzie konsultacje umożliwiające wyjaśnienie wątpliwości.) 

Sobotnie zajęcia w sali gimnastycznej – sprawa do załatwienia (konieczne przeprowadzenie rozmów z dyrektorami szkół – dodatkowe koszty, godziny ponadnormatywne itp.)

Pismo Pana Janusz Gwóźdź – dotyczy propozycji zagospodarowania starej szkoły
w Świerczyńcu (pismo do wglądu w biurze Rady Gminy.)

Oświadczenia majątkowe – obowiązki wynikają z ustawy z dnia 23 listopada 2002r.
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. Nr 214, poz.1806 – do wglądu w biurze Rady Gminy)

Ad. 9
Zamknięcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Kumor.

Protokołowała:
L.Kucz

 

 

 

Relacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy
 w okresie od ostatniej sesji:

 

 

 

1.                  Wysłał pisemne podziękowania za złożone gratulacje.

2.                  Wspólnie z wójtem uczestniczył w szkoleniu Gmin Górniczych
w Polsce.

3.                  Uczestniczył jako zaproszony gość w trzeciej edycji powiatowego turnieju wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów.

4.                  Przesłał gratulacje Pani Alicji Zagórskiej, która została wybrana
do Rady Powiatu Śląskiej Izby Rolniczej.

5.                  Spotkał się z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Międzyrzeczu.

6.                 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska