http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr IV/2002 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr IV/2002

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 30 grudnia 2002r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.      Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 11 grudnia 2002r.

4.      Przedstawienie projektów uchwał.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych z Urzędu oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 13 radnych. (spóźnieni radni: Wojciech Tęsiorowski i Adam Wybraniec)

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 13 głosów – za.

Protokół z obrad sesji z dnia 11 grudnia 2002r. został przyjęty jednogłośnie –
13 głosów – za.

Ad. 4
Przedstawienie projektów uchwał.

Uchwała Nr IV/17/2002 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Referowała Pani Longina Giedwiłło.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązuje Radę Gminy corocznie przyjmować wymieniony w uchwale program.

Proponowany program po uaktualnieniu danych dotyczących diagnozy sytuacji alkoholowej w gminie oraz zmianie podpunktu 3 w punkcie IV, pozostaje w takim brzmieniu jak roku poprzednim.

Podpunkt 3 w punkcie IV otrzymał brzmienie:
”Wynagrodzenie płatne jest na zasadach umowy cywilno – prawnej”, a nie jak było przed poprawką „ Wynagrodzenie płatne jest na zasadach umowy zlecenia”.

Radny Biela zapytał o skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład komisji powołanej zarządzeniem wójta wchodzą: Krystyna Wojtuń (przewodnicząca), Irena Brzezińska, Jakub Momot, Danuta Przymyk, Grażyna Szyma, Urszula Tatoj, Piotr Wróbel.

Uchwała Nr IV/18/2002 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy
do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów.

Referował wójt.

Podjęcie tej uchwały jest niezbędne w celu realizacji właściwej polityki finansowej gminy.
Upoważnienia do zaciągania pożyczek i kredytów udziela wójtowi Rada Gminy.

W uchwale proponuje się ustalić maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 240.000,-zł tj. 2% dochodów gminy w roku budżetowym 2003.

Bez uwag.

Uchwała Nr IV/19/2002 w sprawie przesunięć między działami w wydatkach budżetu

Gminy Bojszowy na 2002r.

Referował wójt.

W związku z zakończeniem roku niektóre działy i rozdziały wymagają korekt stąd konieczność podjęcia tej uchwały. Szczegóły dotyczące przesunięć wydatków budżetowych między działami przedstawia załącznik do uchwały. Wójt wyczerpująco omówił załącznik. Na zakończenie stwierdził i pozytywnie ocenił fakt  przewidywanego ,wynoszącego ok. 93% wykonania budżetu po stronie dochodów według danych na dzień 20.12.br

Wójt udzielił również odpowiedzi na pytania radnych Grzegorza Tomali
i Stanisława Bieli, która dotyczyła zobowiązań z mocy prawa przenoszonych na rok 2003 i skutkujących na uchwalenie budżetu. (oczyszczalnie przyzagrodowe, kanalizacja w Bojszowach Nowych, niska emisja).

Uchwała Nr IV/20/2002 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu modernizacji
i rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.(GPK)

Uchwała Nr IV/21/2002 w sprawie przyjęcia wieloletniego planu modernizacji
i rozwoju sieci wodociągowej.(RPWiK)

Wójt poinformował o obowiązku corocznego zatwierdzania planu dla przedsiębiorców, którzy wykonują usługi na terenie gminy, nałożonym przez ustawę
o zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

I etap to przyjęcie regulaminu dostarczania wody,
II etap – plan modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej,
III etap – taryfa opłat za wodę i ścieki .

Uchwalenie ambitnego planu będzie miało wpływ na wielkość taryfy, którą płacić będą mieszkańcy.

Po tym wprowadzeniu wójt przekazał głos kierownikowi Referatu Inwestycji
i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu Panu Bronisławowi Jasińskiemu.

Pan Jasiński przedstawił plany Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Bojszowach oraz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach. Szczegóły przedstawione są w załącznikach do uchwał oraz
w załączonych do protokołu kserokopiach pism GPK i RPWiK.

 

Wywiązała się dyskusja , w trakcie której wyjaśnień udzielał Pan Jasiński.

Przedłużającą dyskusję przerwał wójt i zaznaczył, że do tematu wody i kanalizacji wrócimy na sesji w miesiącu marcu, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele RPWiK w Tychach.

Uchwała Nr IV/22/2002 w sprawie przystąpienia Gminy Bojszowy do „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie gminy”.

Referował wójt.

Jest to uchwała, która otwiera nowy rozdział w kierunku ekologicznym. Złożone przez mieszkańców wnioski (ok. 500 ) pozwoliły określić kierunki działania w tej kwestii.

W uchwale intencyjnej proponuje się przyjęcie „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie gminy Bojszowy dotyczący budynków komunalnych i mieszkalnych”. Realizacja tego programu prowadzona będzie według zasad określonych w umowie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. Określa się koszt realizacji programu na lata 2003-2007 na kwotę 12.000 tys. zł. (w projekcie figurowała kwota 10.200 tys.zł.)
Wójt omówił także sprawy finansowania inwestycji uświadamiając radnym
poważne obciążenie budżetu z tego tytułu oraz udzielał odpowiedzi na pytania
w trakcie dyskusji.

„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Bojszowy” opracowany przez
ECO-ENERGETYKĘ  S.A. w Katowicach znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie Gminy. Wymieniony program zawiera następujące dane:

1.      Wprowadzenie.

2.      Aspekty techniczno – finansowe.

3.      Charakterystyka emisyjna istniejących i zmodernizowanych źródeł ciepła.

4.      Efektywność ekologiczna i ekonomiczna programu.

5.      Podsumowanie i wnioski.

6.      Spis tablic i rysunków.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad. 5

Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przekazał sprawozdanie
z działalności w terminie od 20 do 30 grudnia br. (m.in. „Bojszowski Wieczór Filmowy – filmy Wiesława Głowacza, spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia „Radość życia”
w Bieruniu, spotkanie z młodzieżą szkolną w Urzędzie Gminy Bojszowy, spotkanie
ze strażakami w Lędzinach, spotkanie opłatkowe w tutejszym urzędzie.)

Wójt Gminy Henryk Utrata zdał roczne sprawozdanie z pracy urzędu , które stanowi załącznik do protokołu.

Radny Kończalski –

-         jaka była inflacja w 2002r. według budżetu złożonego w biurze Rady Gminy,
czy znany jest % wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej?

-         jakie jest aktualne zatrudnienie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół?

-         prosi wójta o przedstawienie stałym komisjom rady projektu budżetu na 2003r.
z rozpisaniem w wydatkach zadań rzeczowych np. imprezy kulturalno-oświatowe (chodzi o uściślenie bieżących wydatków)

-         wnioskuje o publikowanie również na gminnych tablicach ogłoszeń informacji
w sprawie wolnych wakatów i planowanego zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bojszowy oraz w jednostkach podległych wójtowi.

Radna Siwy –

-         czy jest możliwość poszerzenia wjazdów i wyjazdów na parking obok sklepu przynajmniej o 1 metr?

-         czy będzie nakładka asfaltowa na ulicy Gaikowej - od posesji Kabot – Mrzyk
do Zimnola?

Radny B. Biolik-

-         czy jest możliwość zmiany godzin urzędowania Referatu Rolnictwa
w poniedziałki, a mianowicie jedna osoba od godz.730 do 1530, natomiast druga osoba od 900 do 1700  ,wiąże się to z wydawaniem świadectw pochodzenia zwierząt.

-         jaka jest wysokość dotacji Urzędu Gminy do sztandaru dla OSP w Świerczyńcu?

-         skąd się wziął tak drastyczny wzrost wysokości czynszu za wieczyste użytkowanie gruntu przez Kółko Rolnicze w Świerczyńcu oraz czy jest możliwość obniżenia wysokości tego czynszu?

Radny Biela –

-         co się zmieniło od 1998 do 2002 roku, że operat szacunkowy gruntu użytkowanego przez Kółko Rolnicze wzrósł do 20 tys.zł?

Radna Brzezińska

-         kiedy będą spotkania z mieszkańcami?

Radny Tomala –

-         jakie jest całościowe zadłużenie gminy na koniec roku?

-         jakie inwestycje są kontynuowane?

Radny Wilczek

-         w odpowiedzi na wymienione przez wójta wykonane prace, radny Wilczek wymienił zadania, które nie zostały wykonane: dokończenie parkingu przy przedszkolu, szkoła w Świerczyńcu, gimnazjum w Bojszowach, dokończenie boiska w Bojszowach Nowych, rów „matka”, czyszczenie rowu Dąbrowica, chodnik pod lasem od Al. Popiełuszki do szkoły, remont agronomówki, oczyszczalnie przyzagrodowe w Świerczyńcu.

Radny Wróbel-

-         co jest przyczyną wstrząsów występujących w ostatnich dwóch miesiącach, związanych z eksploatacją węgla?

Radny Biela

-         jaka jest procedura podczas zgłaszania budynku do użytku, czy jest potrzebny nowy projekt, czy można dalej korzystać z odliczeń na remont.

Radny Tomala –

-         zaniepokojony jest zbiornikiem wód słonych (bez wody) i ewentualną emisją szkodliwych związków.

 

Ad.6
Przyjęcie uchwał:

W głosowaniu uchwał brało udział 14 radnych (bez radnego Wybrańca)
Radna Lidia Siwy z Komisji Uchwał i Wniosków kolejno odczytywała uchwały, które zostały przyjęte w następującym głosowaniu.

Uchwała Nr IV/17/2002 dot. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

-         14 głosów – za

Uchwała Nr IV/18/2002 dot. upoważnienia Wójta Gminy Bojszowy do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów.

-         14 głosów – za

Uchwała Nr IV/19/2002 dot. przesunięć między działami w wydatkach budżetu Gminy Bojszowy.

                                                             -     11             głosów - za

                                                                     3 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr IV/20/2002 dot. przyjęcia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (GPK)

-         12  głosów – za

                                                                     2 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr IV/21/2002 dot. przyjęcia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej.

                                                           -     11 głosów – za

                                                                   3 głosy – wstrzymujące się

Uchwała Nr IV/22/2002 dot. przystąpienia Gminy Bojszowy do „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie gminy”.

                                                             -     13 głosów - za

                                                                     1 głos – wstrzymujący się

-  6  -

Ad. 7

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy Henryk Utrata:

Budżet 2003 – projekt budżetu został złożony do Rady Gminy w ustawowym terminie
i pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Projekt budżetu został zwiększony wskaźnikiem 2,8%. Poszczególne komisje rady mogą dokonać analizy projektu budżetu. Podczas uchwalania budżetu zostanie zachowana obowiązująca procedura. Najwięcej emocji budzą wynagrodzenia. Planowany jest wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, a wynika to z informacji ministra finansów.

W projekcie budżetu nie przewidziano etatu zastępcy wójta, który z mocy prawa powinien być oraz odprawy emerytalnej do wypłacenia w 2003r.

Niezbędna będzie zmiana struktury gminy, ponieważ w urzędzie brak jest kontroli wewnętrznej, nie ma pełnomocnika ds. informacji niejawnej.

Jednostki organizacyjne gminy zatrudniają ponad 100 osób. Politykę kadrową prowadzi kierownik danej jednostki i daleki jestem od ograniczania kierowników w tej kwestii.

Parking przy sklepie – 4 m szerokość wjazdu i wyjazdu powinna być wystarczająca, w razie problemu sprawa do załatwienia.

Nakładka asfaltowa – roboty zostaną dokończone (pogoda przerwała roboty.) Przypomniał, że jest to droga powiatowa oraz, że brak jest środków na kompleksowy remont.

Godziny urzędowania Referatu Rolnictwa – nie ma możliwości proponowanych zmian z powodu zabezpieczeń urzędu. Zostanie rozpatrzona sprawa urzędowania całego urzędu od godziny 730  .

Sztandar dla OSP w Świerczyńcu – został częściowo dofinansowany ze środków urzędu.

Czynsz za wieczyste użytkowanie – jest dochodem własnym gminy, od 1998 roku wysokość czynszu nie była zmieniana. Kółko Rolnicze w Świerczyńcu jest podmiotem, który prowadzi działalność gospodarczą. Zmiana wynikła z obowiązku weryfikacji stawek w oparciu o wycenę gruntu dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę. Zasady
są określone w ustawie.
Powodem wzrostu czynszu za wieczyste użytkowanie jest wzrost ceny rynkowej gruntu. Przy wycenie gruntu bierze się pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na wartość gruntu.

Spotkania z mieszkańcami – jak co roku, zostaną przeprowadzone w miesiącu lutym-marcu br.

Zadłużenie gminy – około 2 miliony zł kredytu do spłaty, ponieważ pożyczki, które mamy zaciągnięte w WFOŚ podlegają umorzeniu w wysokości 20 i 40% jako pożyczki preferencyjne.

Kontynuowane inwestycje – 60m kanalizacji – połączenie ul. Św. Jana
z ul Kosmonautów do pompowni, kanalizacja w Bojszowach Nowych, oczyszczalnie przyzagrodowe, poddasze w gimnazjum, niska emisja, chodnik ul. Jedlińska
i ul. Żubrów.

Wójt zgodził się z wypowiedzią radnego Wilczka odnośnie nie wykonanych zadań, można mieć jeszcze wiele życzeń, lecz zadania są realizowane w miarę środków przeznaczonych na inwestycje.

Wstrząsy   związane są z eksploatacją dwóch ścian pod naszą gminą przez KWK „Piast-Ruch II”.

Oddanie budynku do użytku – warunki są określone w pozwoleniu na budowę
( dziennik budowy, kominiarz, elektryk, naniesienie budynku w geodezji, nadanie numeru). Nowy projekt nie jest potrzebny.

Podatek podlega płaceniu nawet bez odbioru budynku. Uchwalono nowe wzory podatkowe, będzie możliwość weryfikacji i kontroli.

Zbiornik wód słonych – kopalnia czeka na naszą decyzję odnośnie rekultywacji, prowadzone są rozmowy, sprawa do załatwienia.

Następnie radny Krzysztof Kończalski ponownie wrócił do podanego wcześniej wniosku z prośbą o jego przegłosowanie.

Odczytał treść wniosku :

„Wnioskuję o publikowanie również na gminnych tablicach ogłoszeń, informacji
w sprawie wolnych wakatów i planowanego zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bojszowy oraz w jednostkach podległych wójtowi.”

Wniosek nie został przegłosowany, gdyż według wójta wymaga konsultacji z radcą prawnym.

Odpowiedzi na pytania zostały przyjęte przez radnych.

 

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor złożył życzenia noworoczne i zamknął
obrady IV sesji Rady Gminy Bojszowy.

 

Protokołowała.
L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska