http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr III/2002 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr III/2002

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 20 grudnia 2002r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2.       Uchwalenie porządku obrad sesji.

3.       Uchwalenie statutu Rady Gminy Bojszowy.

4.      Ustalenie składów komisji stałych Rady Gminy.

5.      Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.

6.      Przejęcie uchwał.

7.      Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

8.      Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-2
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych z Urzędu oraz stwierdził prawomocność sesji – obecnych 14 radnych (spóźniony radny Andrzej Czyrwik)

Następnie poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad z jedną poprawką do punktu trzeciego tj. skreślenie słowa „Rady”. Punkt 3 porządku posiedzenia otrzymał brzmienie: „Uchwalenie statutu Gminy Bojszowy”.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (14 głosów – za)

Ad. 3
Uchwalenie Statutu Gminy Bojszowy.

Projekt uchwały Nr III/14/2002 – dotyczący statutu przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej Stanisław Biela.
Przewodniczący Rady nadmienił, że na szkoleniu w Wiśle prowadzonym przez Pana Czesława Martysz i Pana Michała Kulesza nie stwierdzono wad w tym statucie.

Przewodniczący Komisji Statutowej Stanisław Biela wraz z sekretarzem Eugeniuszem Biolik i członkiem Andrzejem Gembołyś rzetelnie i skrupulatnie opracowali Statut Gminy Bojszowy.
Poprawki dotyczyły głównie zmiany zapisu Zarząd Gminy na Wójt Gminy.
Zmieniły się też nazwy komisji stałych rady. Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury podzielono na dwie:
1. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej,
2. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Następnie Pan Biela podał poprawki, które naniesiono do projektu uchwały.
(poprawki niebieskim długopisem w załączonym do protokołu statucie.)
Po naniesieniu poprawek przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę
Nr III/14/2002 Statut Gminy Bojszowy.
                                                                   
14 głosów – za (jednogłośnie)

Ad. 4
Ustalenie składów komisji stałych Rady Gminy.


W pierwszej kolejności powołano skład Komisji Rewizyjnej.

Zaproponowano następujących radnych:

-  Krzysztof Kończalski zaproponowany przez radną Brzezińską wyraził zgodę.

-  Wojciech Tęsiorowski zaproponowany przez radnego Wróbla wyraził zgodę.

-              Eugeniusz Biolik zaproponowany przez radną Siwy wyraził zgodę.

Innych kandydatur brak.

Przystąpiono do głosowania jawnego na każdego kandydata oddzielnie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.

Za kandydaturą Krzysztofa  Kończalskiego -  15 głosów – za.

Za kandydaturą Wojciecha Tęsiorowskiego – 15 głosów – za.

   Za kandydaturą Eugeniusza Biolik – 15 głosów – za.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

-         Eugeniusz Biolik

-         Krzysztof Kończalski

-         Wojciech Tęsiorowski.

Pozostałe składy osobowe poszczególnych komisji Rady Gminy Bojszowy zostały ustalone w trakcie przerwy.

Ustalono, że radny może być członkiem trzech komisji i każdy radny zdeklarował,
do której komisji chce należeć. Ze swojego składu członkowie komisji wybierają  
przewodniczącego i sekretarza komisji.

Propozycje składów osobowych komisji zostaną przedstawione w punkcie 6
tj. przyjęcie uchwał.

Ad.5
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące:

W tym punkcie Przewodniczący Rady Marek Kumor poinformował, że sprawozdanie z działalności wójta, będzie przedstawione na sesji w dniu 30 grudnia 2002r.

Radny Wilczek – podziękował za oświetlenie świąteczne przy kościele
w Bojszowach Nowych oraz zapytał o szczegóły remontu w strażnicy OSP
w Międzyrzeczu.

Innych zapytań brak.

Ad.6
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu uchwał brało udział 15 radnych.

Uchwała Nr III/15/2002 dot. powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji Rady Gminy Bojszowy.

Przed głosowaniem Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor podał propozycje składów osobowych poszczególnych komisji rady: (kolejność nazwisk podana według zgłoszeń do danej komisji natomiast w uchwale nazwiska będą podane alfabetycznie)
Komisja Rewizyjna:  -                      -    Wojciech Tęsiorowski

-         Krzysztof Kończalski

-         Eugeniusz Biolik.

Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Gminy:

-         Marek Kumor

-         Andrzej Gembołyś

-         Stanisław Biela

-         Andrzej Czyrwik

-         Czesław Hachuła

-         Krzysztof Kończalski.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

-         Irena Brzezińska

-         Andrzej Gembołyś

-         Adam Wybraniec

-         Wojciech Tęsiorowski

-         Grzegorz Tomala

-         Bogusław Biolik

-         Krzysztof Kończalski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

-         Irena Brzezińska

-         Stanisław Biela

-         Andrzej Gembołyś

-         Adam Wybraniec

-         Czesław Hachuła

-         Wojciech Tęsiorowski

-         Grzegorz Tomala

-         Krzysztof Kończalski

Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego:

-         Lidia Siwy

-         Stanisław Biela

-         Antoni Wilczek

-         Czesław Hachuła

-         Eugeniusz Biolik

-         Grzegorz Tomala

-         Bogusław Biolik

-         Piotr Wróbel.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług:

-         Lidia Siwy

-         Andrzej Czyrwik

-         Antoni Wilczek

-         Czesław Hachuła

-         Eugeniusz Biolik

-         Adam Wybraniec

-         Bogusław Biolik

-         Piotr Wróbel.

Komisja Gospodarki Komunalnej:

-         Lidia Siwy

-         Stanisław Biela

-         Andrzej Czyrwik

-         Antoni Wilczek

-         Andrzej Gembołyś

-         Wojciech Tęsiorowski

-         Bogusław Biolik

-         Piotr Wróbel.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów – za.


Uchwała Nr III/16/2002 dot. zatwierdzenia radnych na stanowisko przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej i stałych komisji rady.

Propozycje przewodniczących i sekretarzy komisji:

Komisja Rewizyjna  – przewodniczący – Wojciech Tęsiorowski        

                                 -  sekretarz - Krzysztof Kończalski

Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju Gminy :

-         przewodniczący – Marek Kumor

-         sekretarz Andrzej Gembołyś

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:

-         przewodniczący – Krzysztof Kończalski

-         sekretarz – Wojciech Tęsiorowski

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

-         przewodniczący – Andrzej Gembołyś

-         sekretarz – Irena Brzezińska

Komisja Przestrzegania Prawa, Ładu i Porządku Publicznego:

-         przewodniczący -Czesław Hachuła

-         sekretarz – Eugeniusz Biolik

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług:

-         przewodniczący – Andrzej Czyrwik

-         sekretarz – Lidia Siwy

Komisja Gospodarki Komunalnej:

-         przewodniczący – Stanisław Biela

-         sekretarz - Lidia Siwy 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów – za.

Ad.7

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

Odpowiedzi na temat planowanych robót w strażnicy OSP w Międzyrzeczu udzielił prezes GPK Czesław Kłyk.. (okna, sanitariaty, malowanie, szatnia – finansowanie ze środków własnych)

Ad. 9

Życzenia świąteczne złożył Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor oraz radny powiatowy Czesław Kłyk, po czym radni dzieląc się opłatkiem również składali sobie życzenia.
Po zamknięciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Kumor, radni śpiewali kolędy przy dźwiękach gitary w wykonaniu radnego Tomali.

 

Protokołowała:

L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska