http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr II/2002 25.06.2003

 

PROTOKÓŁ Nr II/2002

z przebiegu sesji zwyczajnej Rady Gminy Bojszowy
 w dniu 11 grudnia 2002r.

 

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

         1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
         2.  Uchwalenie porządku obrad sesji.
         3.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
         4.  Wybór komisji uchwał i wniosków.
         5.  Przedstawienie projektów uchwał.
         6.  Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące.
         7   Przejęcie uchwał..
         8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
         9.  Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

Ad. 1-3
Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor otworzył sesję, powitał radnych
i zaproszonych z Urzędu, po czym złożył podziękowanie byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy Wojciechowi Tęsiorowskiemu za prowadzenie 86 sesji w dwóch poprzednich kadencjach rady. (wiązanka kwiatów)

Następnie stwierdził prawomocność sesji  - obecnych 15 radnych.    

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
(15 głosów – za)

Protokół z obrad poprzedniej sesji również został przyjęty jednogłośnie.
(15 głosów – za)


Ad. 4
Wybór komisji uchwał i wniosków.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował radną Lidię Siwy oraz radnego Czesława Hachułę do dwuosobowego składu komisji. Proponowani kandydaci wyrazili zgodę.

Z uwagi na brak innych kandydatur przewodniczący poddał pod głosowanie skład komisji uchwał i wniosków.

W skład komisji uchwał i wniosków jednogłośnie (15 głosów – za) weszli radni:

-         Lidia Siwy

-         Czesław Hachuła.Ad. 5
Przedstawienie projektów uchwał:
Wójt Gminy poinformował, że projekty uchwał zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2003 rok, natomiast projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach po czym przystąpił do omawiania uchwał.

Uchwała Nr II/7/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2003 roku.
Przy ustalaniu stawek podatku przyjęto zasadę wzrostu o 2,8 % w stosunku do roku 2002 czyli o wskaźnik przyjęty przez ministerstwo finansów, zbliżony do inflacji roku 2002. Proponowane w uchwale stawki zostały porównane do stawek
z poprzedniego roku, do stawek maksymalnych oraz do stawek w Bieruniu, Lędzinach i Chełmie Śląskim.
Dla przykładu:
Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1m2 powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych lub ich części:

-         w 2003 roku  - 0,35 zł

-         w 2002 roku – 0,34 zł

-         stawka maksymalna – 0,51 zl

-         w Bieruniu – 0,43 zł

-         w Lędzinach 0,48 zł

-         w Chełmie Śl . – 0, 41 zł

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

-         w 2003 roku – 11,79 zł

-         w 2002 roku – 11,47 zł

-         stawka maksymalna – 17,31 zł

-         w Bieruniu – 16,20 zł

-         w Lędzinach – 16,60 zł

-         w Chełmie Śl . – 14,30 zł

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

-         w 2003 roku – 7,05 zł

-         w 2002 roku – 6,86 zł

-         stawka maksymalna 8,06 zł

-         w Bieruniu – 8,00 zl

-         w Lędzinach – 5,00 zł

-         w Chełmie Śl.  – 7,30 zł

Wójt Gminy w ten sposób porównał wszystkie wysokości stawek podatku.
Z wymienionych porównań wynika, że proponowane stawki nie są wygórowane.

Wysokość stawek podatkowych przedstawia projekt uchwały.

Uwagi:

Radny Tomala – nie zgadza się z podnoszeniem stawek podatku z powodu trudnej sytuacji materialnej mieszkańców gminy. Jest za utrzymaniem stawek z roku poprzedniego w tych punktach, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast za podwyższeniem stawek dla podmiotów zewnętrznych np. kopalni.

Wójt Gminy zaoponował przeciwko propozycji radnego Tomali. Stwierdził, że realna wartość podatków nie została podniesiona, gdyż podwyżki są na poziomie inflacji, a więc realne dochody gminy się nie zwiększają. Stanowczo podkreślił, że podatki nie są podwyższone oraz , że jesteśmy gminą spośród okolicznych
o najniższych podatkach. Wójt zwrócił również uwagę na konieczność zapewnienia dochodów do budżetu gminy, aby móc je wydatkować na potrzeby gminy.

Radny Biela – zapytał, czy ustalona w 2002r. niższa w stosunku do roku 2001 -stawka podatku w kategorii ”od pozostałych budynków lub ich części” celem zachęcenia do płacenia tego podatku, przyniosła jakiś efekt?

Wójt odpowiedział – obniżenie stawki spowodowało pewne korekty w deklaracjach i nieznaczne zwiększenie wpływów. W 2003 roku dochody w tej pozycji mogą radykalnie spaść , ponieważ zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych, wszelkiego typu budowle zaadaptowane na garaże, także szopy, wiaty - nietrwale związane
z gruntem zostały wyłączone z tej kategorii i od nich płaci się niższy podatek , co uszczupli dochody gminy.

Radny Tomala – zaproponował, aby przy ustalaniu podatku w danym roku, podawać radnym stawki minimalne i maksymalne.
Wójt odpowiedział też na pytanie radnego Tomali dotyczące ściągalności podatku w poszczególnych punktach?

Innych uwag brak.

Uchwała Nr II/8/2002 w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych, które również wzrastają
o 2,8% w stosunku do roku 2002, przedstawia zestawienie stanowiące załącznik do uchwały.

Uwag brak.

Uchwała Nr II/9/2002 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów
w 2003r.

W tej uchwale ustala się wysokość stawek od posiadania psów, lecz w naszej gminie podtrzymuje się nie płacenie podatku od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania posesji.

Bez uwag.

Uchwała Nr II/10/2002 sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia użytków rolnych od podatku rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała dotycząca wyżej wymienionych zwolnień była podjęta przez radę w 1994 roku, lecz nie została skonsumowana.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym warunki zwolnienia oraz wniosek w sprawie zwolnienia stanowiący załącznik do uchwały podlegają uchwaleniu przez radę.
Jest to uchwała porządkująca, stwarzająca podatnikowi możliwości zwolnienia
z podatku rolnego.

Uwagi:

Radny B. Biolik – uważa, że uchwała nie będzie skuteczna, ponieważ nie będzie obligowała właścicieli użytków rolnych do utrzymywania porządku na tych terenach (np. wykoszenie przez właściciela).

Zapytał, kto będzie powoływał komisję mającą za zadanie kontrolę gruntów wyłączonych z produkcji rolnej?

Radny Biela – zapytał, czy taka komisja będzie miała możliwości egzekucji?

Wójt odpowiedział – uchwała dotyczy spraw podatkowych a nie sankcji karnych za zachwaszczone grunty.

Komisję powołuje Wójt Gminy. Komisja sprawdza użytki rolne na wniosek podatnika podatku rolnego w sprawie zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, natomiast sprawę odchwaszczania gruntów reguluje uchwała dotycząca utrzymania czystości.

Innych uwag brak


Uchwała Nr II/11/2002 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

W ustawie zobligowano urzędy do założenia w terminie do 2005 roku informatycznej ewidencji podatkowej. Na potrzeby tej ewidencji trzeba pozyskać dane, które zawierają wzorcowe druki załączone do uchwały, w ilości 7 sztuk.

Wójt wnosi o akceptację i uchwalenie tych druków. Poinformował też, że wymiar na 2003 rok sporządzono w oparciu o aktualne informacje, natomiast korekty zostaną wprowadzone po otrzymaniu przez podatników stosownych druków.
Po uchwaleniu wzorów zostaną ustalone sprawy techniczne. Po raz pierwszy będzie możliwość weryfikacji informacji podanych przez podatników w oparciu o różne materiały dowodowe np. zezwolenie na budowę, księgę wieczysta itp.

Radny Kończalski – zapytał o garaże wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały, jak się to ma do uchwały Nr II/7/2002 § 1 pkt 1 ppkt 5 „od pozostałych budynków lub ich części”, jak to będzie w praktyce rozgraniczone, czy stawka musi być uogólniona?

Wójt odpowiedział – ustawodawca przewidział jedną stawkę i nie ma możliwości rozgraniczenia.
Innych uwag brak.

Uchwała Nr II/12/2002 w sprawie zmian budżetu Gminy Bojszowy na 2002r.

Jest to uchwała porządkowa dotycząca dopłaty do zielonych szkół oraz dotacji
do wapna rolniczego.

Wójt udzielił informacji radnemu B.Biolikowi na temat kosztów wapna rolniczego.

Innych uwag brak.

Uchwała Nr II/13/2002 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Bojszowy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Uchwałę omówił radca prawny. Uchwała ma charakter proceduralny, w której Rada Gminy określa wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

Radca prawny podał proponowaną kwotę 10.000.000 zł i uzasadnił pod względem   formalno – prawnym.

Radny Biela –zapytał, dlaczego ta kwota jest dużo wyższa od kwoty, do której Zarząd Gminy mógł zaciągać zobowiązania?

Wójt odpowiedział – określenie kwoty w tej wysokości jest potrzebne w celu podpisania umowy na kanalizację, czy chodnik np. na trzy lata.

Radny Tomala – zapytał jak się to ma do przepisów o finansach publicznych?

-         poprzednia uchwała mówiła, że Zarząd Gminy podejmuje zobowiązania
w ilości  2% dochodów własnych w danym roku budżetowym, czy możemy jednorazowo określić taką kwotę, stanowiącą 90% naszego budżetu ?

Wójt odpowiedział – nie ma możliwości takiego porównania , ponieważ jest to normowane innymi przepisami.

Projekty uchwał Nr II/14/2002 i Nr II/15/2002 dotyczące zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zostały wycofane.

Ad.6
Zapytania i interpelacje oraz sprawy bieżące:

W tym punkcie Przewodniczący Rady Marek Kumor przedstawił swoje zadania
od ostatniej sesji zgodnie z załącznikiem do protokołu oraz udzielił głosu Wójtowi Gminy Bojszowy, który zdał sprawozdanie ze swojego działania. Sprawozdanie również stanowi załącznik do protokołu.
W nawiązaniu do dwóch wycofanych uchwał udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwestii opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
(RPWiK zaproponowało kwotę 5,20 zł za m3 wody.)

Zapytania radnych dotyczyły:

Radny Kończalski – kosztów organizacji nocy sylwestrowej ,

-         gwarancji dotyczącej chodnika przy ul.Gaikowej,

-         krawężnika przy ul. Gaikowej – chodnik miał być po lewej stronie, skąd krawężnik po prawej stronie?

-         przepisów na temat głębokości posadowienia kanalizacji ściekowej.

Radny Gembołyś
       
 – ogrodzenia boiska w Bojszowach Nowych – płot 30 cm za betonem, przez  
            co nie można zrobić siedzeń na ostatnim rzędzie.

Radny Biela
         – ceny wody – jest zbulwersowany sprawą RPWiK (propozycja
           5,20 zł za m3 wody) , prosi o wynegocjowanie jak najniższych cen wody
           i obciążenie za używanie rurociągu,

-         warunków wydawania gazety – kolportaż, sprzedaż, Rada Programowa,

-         oczyszczalni przyzagrodowych – ile zostało wykonanych?

Radny B.Biolik

          - zapór śnieżnych – czy zostały uzgodnione z właścicielami wejścia w teren?

Radny Wilczek

            - ozdób świątecznych – dlaczego pominięto Bojszowy Nowe
              i Świerczyniec?

-         zepsutej rynny na strażnicy OSP Bojszowy Nowe.

-         budżetu na 2003 rok – projekt budżetu najpierw był na komisjach rady,
a dopiero później na sesji,

-         Komisji d/s sprzedaży działek w Międzyrzeczu – kto ją powołał?

Radny Tęsiorowski

-         budżetu na 2003r. –również uważa, że projekt powinien przejść przez
poszczególne komisje rady .

-         drogi Gilowickiej w Międzyrzeczu – konieczny remont nawierzchni na odcinku około 4 m2.

Radny Tomala

-         przetargu na budowę przepompowni na wysokości ulicy Dąbrowskiej – prosi o bliższe dane na ten temat,

-         rowu na ul. Dworzysko – jest nieuregulowany w kierunku nasypu kolejowego,

-         odwodnienia Dworzyska.

Ad.7
Przyjęcie uchwał:
W głosowaniu uchwał brało udział 15 radnych.
Uchwała Nr II/7/2002 dot.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2003r.

13 głosów – za
  2 głosy – przeciw  (radni Tomala i Wybraniec)

Uchwała Nr II/8/2002 dot. wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.        

                                               14 głosów – za

                                                  1głos – przeciw (radny Tomala)

Na życzenie radnego Tomali podałam nazwiska przy głosach przeciwnych.

Uchwała Nr II/9/2002 dot. określenia stawki podatku od posiadania psów na 2003r.                                  

                                   15 głosów – za

Uchwała Nr II/10/2002 dot. określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia użytków rolnych od podatku rolnego, na których zaprzestano produkcji rolnej.

                                               15 głosów - za                                                                                                                                                                                                                     

Uchwała Nr II/11/2002 dot. ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

                                               13 głosów  -za

                                                 2 głosy – wstrzymujące się.

Uchwała Nr II/12/2002 dot. zmian budżetu Gminy Bojszowy na 2002r.

                                               15 głosów - za

Uchwała Nr II/13/2002 dot. określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Bojszowy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

                                               11 głosów – za

                                                 2 głosy – przeciw (radni Tomala i Wybraniec)

                                                 2 głosy – wstrzymujące się.   

Ad.8

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

Przewodniczący Rady Marek Kumor zaznaczył, że projekt budżetu na 2003r.
od dnia 15 listopada br. znajduje się do wglądu w biurze Rady Gminy Bojszowy. Przychylił się też do propozycji radnego Wilczka, aby projekt budżetu był omówiony na poszczególnych komisjach rady.

Odpowiedzi na zapytania udzielił Wójt Gminy.

Noc sylwestrowa – będzie zorganizowana ze środków budżetu gminy. (z dwóch ofert pokazu sztucznych ogni  - za 6.000,-zł i 7.000,-zł  wybrano drugą )
Chodnik i krawężnik przy ul.Gaikowej – jest wykonany zgodnie z projektem. Wynikłe w trakcie budowy chodnika zmiany są konieczne i zgodne ze sztuką inżynierską.
Gwarancja na okres 36 miesięcy jest określona w umowie. W ramach tej gwarancji dokonuje się napraw usterek powstałych w trakcie bieżącej eksploatacji.
Posadowienie kanalizacji ściekowej – kanalizację wykonuje się zgodnie
z projektem., nie ma wytycznych określających głębokość studzienek.
 

Ogrodzenie boiska w Bojszowach Nowych – jest wykonane dobrze i zgodnie
ze sztuką inżynierską. Zakupiono 500 sztuk „L-ek” przeznaczonych na siedzenia na widowni i dodatkowe środki na ten cel nie zostaną przeznaczone.

Opłata za wodę – wójt zgodził się z uwagami radnych i obiecał negocjować
z RPWiK, tym bardziej, że nie stać nas na dopłatę za wodę. 

Wydawanie gazety – bez zmian, będzie wydawane na dotychczasowych zasadach .
Rada Programowa gazety zostanie powołana zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy.

Oczyszczalnie przyzagrodowe – wykonano 18 kompletów (planowano od 15 do 20 kompletów)

Zapory śnieżne – będą wykonane szczątkowo, zgoda właściciela gruntu jest bezwzględnie wymagana. Na ustawienie 15 sztuk płotków przy ul. Jedlińskiej
jest zgoda właściciela.

Ozdoby świąteczne – przeznaczono na ich wykonanie kwotę 3.200,-zł., nie wszędzie istnieją warunki do zawieszenia dekoracji lecz sprawa nie została jeszcze zakończona.

Rynna na OSP w Bojszowach Nowych – sprawa do załatwienia przez GPK.

Komisja d/s. sprzedaży działek w Międzyrzeczu – została powołana zarządzeniem Wójta Gminy w Bojszowach.

Budżet na 2003r. – uchwalenie budżetu jest niezbędne do realizacji podstawowych zadań np. podpisywanie umów. Projekt budżetu wpłynął do Rady Gminy w dniu 15 listopada 2002r. celem zapoznania. Wójt zaznaczył, że projekt budżetu został złożony w terminie, może zatem być przedstawiony na sesji celem przyjęcia.

Remont ul.Gilowickiej – sprawa do załatwienia przez Starostwo Powiatowe.

Przepompownia przy ul.Dąbrowskiej – według obietnic kopalni, przepompownia miała ruszyć w III kwartale tego roku. Pomimo ciągłych interwencji do tej pory szkoda wyrządzona przez kopalnię nie została naprawiona.

Udrożnienie rowu na Dworzysku – jest obowiązkiem kopalni. Jest to zadanie
do  realizacji.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor złożył życzenia świąteczne i formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zamknął sesję.

 

Protokołowała:

L.Kucz

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska