http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Protokoły z Sesji RG
 
data publikacji:  25-06-2003 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  25-06-2003 | 00:00
PROTOKÓŁ Nr I/2002 25.06.2003

PROTOKÓŁ Nr I/2002
z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy
w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Wręczenie zaświadczeń o wyborze wójta i radnych.

3.      Ślubowanie radnych.

4.      Zatwierdzenie porządku sesji.

5.      Wybór komisji skrutacyjnej.

6.      Wybór przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady.

8.      Ślubowanie Wójta Gminy.

9.      Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady.

11.  Wybór komisji statutowej.

12.  Podjęcie uchwały o określeniu wynagrodzenia Wójta Gminy.

13.  Zakończenie sesji.

 

Przebieg sesji:
Ad.1-3
Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Pan Wojciech Tęsiorowski, powitał radnych i wszystkich obecnych na pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy.
Zgodnie z ustawą o samorządzie obecna rada liczy 15 radnych.

Zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Bojszowy oraz radnych wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Róża Chądzyńska.

 

Radni w kolejności alfabetycznej złożyli ślubowanie. Tekst ślubowania stanowiący załącznik do protokołu odczytała radna Pani Irena Brzezińska. Radni odpowiadali

„Ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”

Ad.4

Zatwierdzenie porządku sesji.

Do porządku sesji naniesiono następujące poprawki:

-         skreślono punkt 7 i 10 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru
 przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady,

-         dopisano punkt  dotyczący uchwały w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy zwanego dalej pracodawcą wobec Wójta Gminy Bojszowy.

Radny Gembołyś zaproponował przerwę w obradach po punkcie 6.

Porządek sesji z naniesionymi poprawkami został przyjęty jednogłośnie –
15 głosów za.

Ad.5
Wybór komisji skrutacyjnej.

Zaproponowani kandydaci radna Lidia Siwy i radny Antoni Wilczek wyrazili zgodę i weszli w skład komisji skrutacyjnej jednogłośnie – 15 głosów za.

 

Ad.6

Wybór przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

Na przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy podano dwie kandydatury:

-         radny Wojciech Tęsiorowski zaproponował – radnego Marka Kumor

-         radny Bogusław Biolik zaproponował – radnego Grzegorza Tomala.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania i pouczyła o sposobie głosowania.

Przystąpiono do głosowania tajnego. Radni w kolejności alfabetycznej oddawali głos do urny umieszczonej w saki narad.

Po głosowaniu komisja skrutacyjna podała wyniki głosowania:

- kandydat Marek Kumor otrzymał – 12 głosów za,

- kandydat Grzegorz Tomala otrzymał – 3 głosy za.

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Bojszowy został radny Marek KUMOR.

Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Wojciech Tęsiorowski odczytał  uchwałę Nr I/1/2002 Rady Gminy Bojszowy z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.

Następnie przekazał insygnia władzy nowemu przewodniczącemu Markowi Kumor, który wygłosił mowę wstępną, po czym przejął dalsze prowadzenie obrad sesji.   

Ad.7
Ślubowanie Wójta Gminy.

Wójt Gminy Bojszowy Henryk UTRATA (w pierwszych w historii bezpośrednich wyborach wójta zdobył 81,8 % głosów) złożył ślubowanie.

Tekst ślubowania stanowi załącznik do protokołu.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu przypomniał m.in. ambitny i trudny program wyborczy. Przedstawił planowane w projekcie budżetu zadania na 2003r.
Deklarował współpracę z Radą Gminy. Korzystając z obecności wicestarosty
Pana Bernarda Bednorz wyraził wolę współpracy z powiatem. Na zakończenie złożył podziękowania Radzie Gminy i gratulacje przewodniczącemu Rady Gminy.

Ad.8
Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Bojszowy.

Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor przedstawił zasady głosowania dotyczące wyboru dwóch wiceprzewodniczących.
Każdy radny otrzyma jedną kartę do głosowania z proponowanymi kandydatami i stawia znak graficzny x przy jednym lub przy dwóch nazwiskach.

Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono trzech kandydatów:

-         radny Eugeniusz Biolik proponuje – radną Irenę Brzezińską,

-         radny Czesław Hachuła proponuje – radnego Piotra Wróbel,

-         radny Grzegorz Tomala proponuje – radnego Bogusłwa Biolik.

Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę.

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Przewodniczący Rady według listy obecności odczytywał radnych, którzy w głosowaniu tajnym oddawali głosy do urny wyborczej.

Komisja skrutacyjna odczytała wyniki głosowania.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

-         Irena Brzezińska – 14 głosów,

-         Piotr Wróbel – 11 głosów

-         Bogusław Biolik – 4 głosy.

W wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Bojszowy zostali radni: Irena Brzezińska i Piotr Wróbel.

Protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor odczytał dwie uchwały:

-         Nr I/2/2002 stwierdzającą wybór Pani Ireny Brzezińskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Bojszowy,

-         Nr I/3/2002 stwierdzającą wybór Pana Piotra Wróbel na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bojszowy.


Ad.9
Wybór Komisji Statutowej.

W tym punkcie, w głosowaniu jawnym powołano Komisję Statutową w składzie:

-         Stanisław Biela,

-         Eugeniusz Biolik,

-         Andrzej Gembołyś .

Kandydaci na członków Komisji Statutowej wyrazili zgodę i weszli jednogłośnie
w skład komisji. Wszyscy otrzymali 15 głosów – za.

Uchwałę Nr I/4/2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Ad.10
Podjęcie uchwały Nr I/5/2002 w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Gminy Bojszowy zwanego dalej pracodawcą wobec Wójta Gminy Bojszowy.

Komentarz radcy prawnego do uchwały został przyjęty bez uwag.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie – 15 głosów – za.

Ad.11
Podjęcie uchwały Nr I/6/2002 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Bojszowy.

Uchwałę przedstawił przewodniczący Rady Gminy. Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzenia wójta obrazuje uchwała.

Radny Grzegorz Tomala zapytał, czy Wójt Gminy otrzymał odprawę w związku
z zakończeniem kadencji? Otrzymał negatywną odpowiedź. Innych uwag brak.

Uchwała została przyjęta w następującym głosowaniu:

                                               12 głosów – za

                                                1 głos – przeciw

                                                2 głosy – wstrzymujące się.

 

                                                          

Ad. 12
Przewodniczący Rady Gminy  Marek Kumor formułą „Zamykam sesję Rady Gminy Bojszowy” zakończył sesję.

 

Protokołowała L.Kucz

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska