http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/187/2005 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bojszowy 06.12.2005

 

Uchwała Nr XXXV/187/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bojszowy.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) w związku z § 29 Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

§ 1

 

Wprowadzić następujące zmiany w Regulaminie Rady Gminy Bojszowy stanowiącym załącznik
do Statutu Gminy Bojszowy, poprzez:

1. dopisanie w  § 10 tiretu w brzmieniu:

  „ - zgłaszania wniosków o głosowanie jawne imienne.”

2. skreśla się dotychczasowe brzmienie § 19 nadając mu nowe, następujące brzmienie”
Ӥ 19
 1. W głosowaniu jawnym radni głosują poprzez podniesienie ręki. Za oddane głosy uznaje się te, 
      które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”.    

2. Rada może przeprowadzić głosowanie jawne imienne. Głosowanie jawne imienne odbywa się
    poprzez wyczytanie imienia i nazwiska radnego oraz jego ustne oświadczenie czy jest „za”,
   „przeciw”, czy „wstrzymuje się”.

3. Głosowanie jawne imienne przeprowadza przewodniczący obrad, który ogłasza wyniki głosowania,
    Lista głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu obrad z sesji.

    Punkty 2, 3 otrzymują kolejno numery 4,5.

4. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią podłużną rady gminy w sposób
    ustalony każdorazowo dla danego głosowania przez komisję skrutacyjną.

5. Za oddane głosy ważne uznaje się te karty. na których radni głosowali w sposób zgodny
    z ustalonymi zasadami. Pozostałe głosy są glosami nieważnymi.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 3

 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego.

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska