http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/184/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 06.12.2005

Uchwała Nr XXXV/184/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
w roku 2006
.

 

 

 

 

                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1,  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) art.10 ust.1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r.Nr 9, poz.84 z późn. zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2005r.  Nr 68, poz.956) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. (M.P. z 2005r. Nr 62, poz.859) na wniosek Wójta Gminy

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

§ 1

 

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr XXIV/134/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku 2005.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.

 

Załacznik: zal._do_uchwaly_184.doc (82.00 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska