http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/183/2005 w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów w 2006 r 06.12.2005

 

Uchwała Nr XXXV/183/2005

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów w 2006 r.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) art.14 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r.Nr 9 poz.84 z późn. zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.  w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  (M.P. Nr 68, poz.956) na wniosek Wójta Gminy

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

§ 1

 

Stawkę podatku od posiadania psów, w kwocie 32,-zł za każdego psa.
           

§ 2

 

Zwolnić z podatku określonego w § 1 wszystkich posiadaczy psów nie ujętych w wykazie posiadania ras psów uznanych za agresywne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne
(Dz.U.z 2003r.Nr 77 poz. 687).

 

§ 3

 

Podatek płatny jest w dwóch ratach w następujących terminach:

-          za pierwsze półrocze do dnia 30 kwietnia,

-          za drugie półrocze do dnia 30 września.

 

§ 4

 

W razie wejścia w posiadanie psa w II półroczu, stawka podatku wynosi 16,-zł.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2006.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska