http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  15-09-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXIV/175/2005 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach... 15.09.2005

Uchwała Nr XXXIV/175/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 14 września 2005r.

 

w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 49 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszow, po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe

 

 

Rada Gminy Bojszowy

uchwala:

 

§ 1

 

Z utworzonego specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawać nagrody, zwane dalej „Nagrodami Wójta i nagrody dyrektorów szkół i przedszkola.

 

§ 2

 

Ustalić corocznie w Regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokość środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposób podziału tych środków na nagrody Wójta Gminy i nagrody dyrektorów szkół i przedszkola oraz wysokości tych nagród.

 

§ 3

 

Ustalić tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Bojszowy za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, stanowiące załącznik nr 1 oraz wzór wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Załączniki: zal._do_uchwaly_175.doc (54.00 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska