http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  15-09-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXIV/174/2005 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska ... 15.09.2005

Uchwała Nr XXXIV/174/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 14 września 2005r.

 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów .

 

                  Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii  Kuratora Oświaty w Katowicach, Zarządu Oddziału ZNP w Tychach oraz MK NSZZ „Solidarność” w Tychach
-
na wniosek Wójta Gminy Bojszowy

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1

 

-Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy udziela się w roku szkolnym 2005/2006 zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.

 

§ 2

 

1.    Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, po udzieleniu zniżek, ustala się według następujących norm:

Lp

Stanowisko kierownicze – typ (rodzaj)szkoły

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5godzin dziennie liczącego:

6 i więcej oddziałów

Wicedyrektor przedszkola liczącego 6 i więcej oddziałów

 

 

6 godzin zajęć

10 godzin zajęć

 

 

2

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

6 oddziałów

7-11 oddziałów

12 i więcej oddziałów

Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej 12 i więcej oddziałów

 

8 godzin zajęć

5 godzin zajęć

3 godziny zajęć

7 godzin zajęć

 

2.    Ustalony w ustępie 1 wymiar godzin zajęć odnosi się również do nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z funkcji kierowniczej w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie stanowiska.

 

 

§ 3

 

Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach mogą mieć przydzielone godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo
w placówce, gdzie pełnią te funkcje.

 

                                                              

§ 4

 

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, ustala się według następujących norm:

 

1

Pedagog szkolny, psycholog, logopeda

20 godzin zajęć

        

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała Nr XXII/118/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2004r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Bojszowy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów.

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska