http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  15-09-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  15-09-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXIV/171/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze środków „Europejskiego .. 15.09.2005

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/171/2005

Rady Gminy Bojszowy


z dnia 14 września 2005r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej
w Świerczyńcu
”.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z póź. zmian.) oraz art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z póź. zmian.) na wniosek Wójta Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

 

 

 

RADA GMINY BOJSZOWY

 

uchwała

 

 

1.       Zaciągnąć długoterminowy kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację zadania
pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej
w Świerczyńcu” w kwocie 700.000,-zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).

 

2.       Kredyt zostanie spłacony w latach 2006-2011.

 

3.       Spłata kredytu wraz z odsetkami zostanie sfinansowana z podatków i opłat lokalnych oraz opłaty eksploatacyjnej.

 

4.       Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

5.       Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

 

6.       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska