http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  07-07-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  07-07-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXII/169/2005 w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Terenowe urządzenia sportowe przy ... 07.07.2005

 

 

Uchwała Nr XXXII/169/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 6 lipca 2005r.

 

w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Terenowe urządzenia sportowe przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyncu.

 

 

 

            Na podstawie art.18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 876 Kodeksu Cywilnego
i art.8 Prawa wekslowego

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Bojszowy umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą” Terenowe urządzenia sportowe przy Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu” do kwoty
270 tysięcy złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „in blanco” Gminy do kwoty 270 tysięcy złotych
na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska