http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/181/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od ... 06.12.2005

 

Uchwała Nr XXXV/181/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego   
podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2006 roku
.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r.Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art.5 ust. 1 i art.7 ust.3, art.15 ust.1, art.18, art.19, pkt 1a, pkt 1d, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2005r. Nr 68, poz. 956) na wniosek Wójta Gminy

 

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

 

§ 1

 

1.  Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od 1m2 powierzchni użytkowej; 

1)       od budynków mieszkalnych lub ich części –                                                           0,42 zł

2)       od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej  -                                                         15,00 zł

3)       od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –  7,26 zł

4)       od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych-3,49 zł 

5)      od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez  organizacje pożytku  publicznego     4,66 zł

2.  Wysokość stawki podatku od budowli lub ich części związanych
      z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach  lokalnych -2% ich wartości

 

3. Stawki podatku od powierzchni gruntów wynoszą rocznie:      

1)    od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
       bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
       i budynków od 1 m2 powierzchni   0,58 zł,

2)       od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha powierzchni – 2,73 zł,

3)   od pozostałych gruntów, od  1m 2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.    0 ,17 zł,

§ 2

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub części budynków, wykorzystywane przez Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 3

 

1.  Wysokość opłat lokalnych:

     1)    za handel z ręki - 10,00 zł/1 dzień 

     2)    za handel ze straganu lub samochodu dostawczego do 2,5 tony-  20,00 zł/1 dzień

     3)    za handel z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony-40,00 zł/1 dzień

    

 

 

 

5)   zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów oraz ustalić wynagrodzenie
      za inkaso w wysokości 10% pobranej opłaty targowej,

6)       w przypadku nie uiszczenia opłaty targowej stosuje się sankcje w myśl przepisów kodeksu wykroczeń.

 

§ 4

 

Wprowadza się opłatę administracyjną za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową
w wysokości 60,00 zł za każdą czynność zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Bojszowy Nr XXIV/132/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych
i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2005r. oraz uchwała Rady Gminy Bojszowy
Nr XXV/138/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/132/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku, opłat targowych i administracyjnych oraz sposobu ich poboru w 2005 roku.

                                                                                                                                            

                                                                          § 7


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.

 

 

 


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/181/2005  Rady Gminy Bojszowy  

z dnia 28 listopada 2005r.


 

 

 

 

 

Ustala się opłatę administracyjną na 2006 rok w wysokości 60,00 zł
od następujących czynności:

 

 

 

  1. Za wydanie każdego wypisu i wyrysu z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojszowy.

 

  1. Za wydanie każdego wypisu i wyrysu z Planów Szczegółowych Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojszowy.

 

  1. Za wydanie każdego wypisu i wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojszowy.

 

 

 

Opłatę wymienioną w punktach 1-3 załącznika uiszcza się w dniu wykonania czynności w kasie Urzędu Gminy.

    

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska