http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/179/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. dotyczącej ... 06.12.2005

 

Uchwała Nr XXXV/179/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2004r. dotyczącej przyjęcia zasad współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U.  Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

 

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

§ 1

 

Dokonać zmiany uchwały Nr XXIV/135/2004 Rady Gminy Bojszowy poprzez zmianę programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na 2006 rok w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały Nr XXXY117912005  Rady Gminy Bojszowy  z dnia 28 listopada 2005r.

PROGRAM
WSPÓŁPRACY GMINY BOJSZOWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2006 ROK

1.             Postanowienia ogólne
§1

Podstawą Programu Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006, zwanego dalej „Programem", jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.)

Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb społeczności Gminy Bojszowy określonych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Bojszowach na lata 2004 - 2015 oraz w Gminnym Systemie Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, przyjmuje się priorytetowe obszary w ramach, których będzie zlecona realizacja zadań publicznych roku 2006.

 

§2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873),

2. „Gminie" rozumie się przez to Gminę Bojszowy,

3. „podmiotach Programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty

prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

4. „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia

26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn zm),

5. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2

i w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

II.         Obszary i formy współpracy

§3

                                                 Zadaniami Programu na rok 2006 są:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. Promocja i organizacja wolontariatu.

3. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.

4. Ochrona i promocja zdrowia.

5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, regionalnej i kulturowej oraz kultury i sztuki; ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

§4

 

Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w § zostaną określone w uchwale w sprawie budżetu Gminy Bojszowy na 2006 rok.

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska