http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/178/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.... 06.12.2005

 

Uchwała Nr XXXV/178/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2003r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach
.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/81/2003 z dnia  3 grudnia 2003r.

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

§ 1

 

Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/178/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r.

 

 

 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bojszowach:

 

 

 1. skreśla się brzmienie § 4, nadając mu nowe następujące brzmienie:

Zadania Ośrodka obejmują:

-          zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez gminy w tym zadania o charakterze obowiązkowym,

-          zadania zlecone gminie przez administrację rządową podyktowane zapisami ustawy
o pomocy społecznej,

-          inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych przepisów, porozumienia itp.

-          zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

 1. skreśla się § 5.
 2. w § 8 skreśla się pkt 5.
 3. zmienia się brzmienie § 13 nadając mu nowe brzmienie:
  ” § 13 . Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z:
  - budżetu gminy
  - budżetu państwa
  - innych prawem przewidzianych źródeł.”
 4. skreśla się dotychczasowe brzmienie § 14 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:
  ”1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem
       finansowym.

       2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące w tej mierze przepisy.

       3. Ośrodek dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym w Banku Spółdzielczym”.

 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska