http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/177/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w gm.Bojszowy na 2006r. 06.12.2005

 

 

 

Uchwała Nr XXXV/177/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli  w Gminie Bojszowy na 2006 rok .

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust.6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.) art. 40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

 

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

§ 1

 

Wprowadzić regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Załacznik: zal._do_uchwaly_177_wlasciwa.doc (85.00 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska