http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  06-12-2005 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  06-12-2005 | 00:00
Uchwała Nr XXXV/182/2005 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych 06.12.2005

 

Uchwała Nr XXXV/182/2005

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 28 listopada 2005r.

 

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 6 ust 13,  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2002 roku Nr 9 , poz. 84  z późn. zmianami),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz.U.  z 1993 roku Nr 94 poz. 431 z późn. zmianami) oraz art.6 ust.9  ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz.1682) na wniosek Wójta Gminy.

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1.

 

 

1.       Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

 

2.       Wzór informacji w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

 

3.       Wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały .

 

4.       Wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

 

5.       Wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego od gruntów od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały .

 

6.       Wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do składanych zeznań podatkowych od 2006roku.

 

Załaczniki:

 

Deklpodatek_lesny.doc (65.50 Kb)

Deklpodatek_od_nieruchomosci.doc (96.00 Kb)

Deklpodatek_rolny.doc (174.00 Kb)

Infpodatek_lesny.doc (60.50 Kb)

Infpodatek_od_nieruchomosci.doc (83.00 Kb)

Infpodatek_rolny.doc (102.50 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska