http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XLIII/228/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/205/2002 Rady Gminy Bojszowy 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/227/2006 w sprawie: dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie Bojszowy 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/226/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bojszowy 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/225/2006 w sprawie dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej przy ul. Gościnnej” 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/224/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/223/2006 w sprawie zaliczenia ulicy Wiosennej do kategorii dróg gminnych 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/222/2006 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/221/2006 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/220/2006 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/219/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLII/218/2006 w sprawie zniesienia ochrony prawnej dla pomników przyrody 26.04.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLII/217/2006 w sprawie nadania nazwy ulicy Wiosennej 26.04.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLII/216/2006w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bojszowy na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko... 26.04.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLII/215/2006 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojszowy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r. 26.04.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLII/214/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r. oraz udzielenia absolutorium Wójtowi ... 26.04.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLI/213/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/186/2005 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie ... 30.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XL/212/2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 22.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XL/211/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenó 22.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XL/210/2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej w 22.03.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XL/209/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/201/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 1 lutego 2006r ... 22.03.2006
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
 


Interaktywna Polska