http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  23-06-2015 | 12:42
Uchwała Nr XLVI/248/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r. 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/247/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Bojszowy ... 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/246/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2007 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/245/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/244/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2007 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/243/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/242/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach. 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/241/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok 02.11.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/240/2006 w sprawie górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/239/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r. 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/238/2006 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: ... 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/237/2006 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała XLV/236/2006 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. poprzez ... 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/235/2006 w sprawie procedury uchwalania i opracowywania budżetu Gminy Bojszowy oraz rodzajów i szczegółowości ... 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLV/234/2006 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy ... 09.10.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/233/2006 w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojszowy 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/232/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r. 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/231/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/230/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 30.06.2006
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/229/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego 30.06.2006
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska