http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-11-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVI/248/2006 w sprawie zmian w budżecie na 2006r. 02.11.2006

 

Uchwała Nr XLVI/248/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 25 października 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2006r.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.54, ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

 

 

  1. Zwiększyć dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

  1. Dokonać zmian w wydatkach planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

  1. Zmienić Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2005-2007 dla przedsięwzięcia: „Budowa hali sportowej w Bojszowach” zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

  1. Zwiększyć przychody budżetu gminy o kwotę 170.000,-zł § 952 z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 170.000,-zl w dz. 900 rozdz. 90005 wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki bieżące.

 

  1. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


zal._do_uchwaly_248.doc (49.00 Kb)

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska