http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-11-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVI/247/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Bojszowy ... 02.11.2006

 

Uchwała Nr XLVI/247/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 25 października 2006r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 maja 2003r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu likwidacji niskiej emisji” w latach 2003-2007 w Gminie Bojszowy.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.169 ust.1 i art.170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) na wniosek Wójta Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

1. Dokonać zmiany punktu 1 uchwały Nr VIII/48/2003 2003 Rady Gminy Bojszowy z dnia
     28 maja 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu likwidacji niskiej emisji” w latach
     2003-2007 w Gminie Bojszowy nadając mu nowe brzmienie:

 

„Zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu likwidacji niskiej emisji” w latach 2003-2007 w Gminie Bojszowy w kwocie 5.300.000,- zł (słownie: pięć milionów trzysta tysięcy złotych) z tego w roku:

 

- 2003

520.000,-zł

- 2004

1.300.000,-zł

- 2005

   810.000,-zł

- 2006

970.000,-zł

- 2007

            1.700.000,-zł

 

  1. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
««« powrót
 
 


Interaktywna Polska