http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-11-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVI/246/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2007 02.11.2006

 

 

Uchwała Nr XLVI/246/2006

Rady Gminy Bojszowy


z dnia 25 października 2006r.

 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2007 rok.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycielami

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1

 

Wprowadzić regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli w Gminie Bojszowy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 


Załącznik   do uchwały Nr XLVI/246/2006 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 25 października 2006r.


 

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2007

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa:

 1. wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw,
 3. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
 4. wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela o ile nie zostały one określone w ustawie lub odrębnych przepisach.

§ 2

 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach na terenie gminy Bojszowy.

 

§ 3

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

 1. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami),
 2. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie właściwego ministra wydanego
  na podstawie art. 30, ust. 5 oraz art. 34, ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela,
 3. szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, dla których organem prowadzącym jest gmina Bojszowy,
 4. nauczycielu- należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, organizacyjnych których mowa w art. 1, ust 1 Karty Nauczyciela,
 5. klasie- należy rozumieć przez to oddział lub grupę w szkole i przedszkolu,
 6. uczniu- należy rozumieć przez to także wychowanka,
 7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin-należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony
  na podstawie art. 42 ust. 6 – Karty Nauczyciela,
 8. godzinach ponadwymiarowych – rozumie się przez to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
 9. wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wg minimalnych stawek określonych każdorazowo w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki.

 

 

Rozdział II

Dodatek motywacyjny

 

§ 4

 

W zależności od jakości pracy, w tym spełniania warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz
w § 5 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

 

 

 

§ 5

 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1)       uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

2)       umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

3)       pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

 1. podnoszenie jakości świadczonej pracy poprzez:

1)       systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

2)       podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

3)       wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4)       dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

5)       prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

6)       rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków,

7)       przestrzeganie dyscypliny pracy;

 

 1. posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy, lub aktualnej pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
 2. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w tym:

1)       udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

2)       udział w komisjach przedmiotowych i innych,

3)       opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

4)       prowadzenie lekcji koleżeńskich na wniosek nauczyciela, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)       aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły;

 

 1. Realizacja zadań lokalnej polityki oświatowej, w tym:

1)       tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży z uwzględnieniem nauczania integracyjnego,

2)       prowadzenie edukacji regionalnej i proekologicznej,

3)       upowszechnienie nauki języków obcych na poziomie komunikacyjnym,

4)       umiejętność posługiwania się technologią informacyjną,

5)       przygotowanie do uczestnictwa w życiu publicznym,

6)       umiejętność funkcjonowania w realiach gospodarki wolnorynkowej,

7)       przeciwdziałanie marginalizacji młodego pokolenia,

8)       wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania w tym adaptacja i praktyczne stosowanie najnowszych metod nauczania we współpracy z organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami wspomagającymi oraz tworzenie i realizowanie indywidualnych programów wychowawczych i profilaktycznych.

 

§ 6

 

Dla dyrektorów ustala się dodatkowe kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, do których należy:

- wysokie efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- racjonalne dysponowanie środkami określonymi w corocznym planie finansowym szkoły i terminowe sporządzanie planów finansowych, sprawozdań z ich realizacji,

- realizacja koncepcji szkoły otwartej dla środowiska lokalnego,

-   3   -

 

 

- aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej patologią   
  społeczną,

- inspirowanie i wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

 

§ 7

 

 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły-Wójt Gminy Bojszowy. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach posiadanych środków finansowych w planie finansowym szkoły.
 2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być wyższy niż 300 zł brutto miesięcznie,
  a dla dyrektora 500 zł. brutto miesięcznie.
 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 5 ustala dyrektor, a w stosunku
  do dyrektora – Wójt Gminy Bojszowy uwzględniając dodatkowo § 6 regulaminu.
 5. Dodatek motywacyjny wypłaca się w terminie wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu po spełnieniu warunków wynikających z § 5 i 6 niniejszego regulaminu.

 

Rozdział III

Dodatki funkcyjne

 

§ 8

 

 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły oraz nauczycielom którym powierzono wychowawstwo klasy, opiekuna stażu  przysługuje dodatek funkcyjny.
 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Bojszowy, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:

1)       wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2)       złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3)       liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4)       wyniki pracy szkoły oraz warunki, w jakich szkoła funkcjonuje.

 

 1. Wójt Gminy Bojszowy oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego
  w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości nie niższej niż:

1)       25% dla dyrektora szkoły,

2)       15% dla wicedyrektora,

3)       5%   dla innych stanowisk, dla których wypłata dodatku funkcyjnego wynika ze statutu szkoły.

 1. Nauczycielom, którym powierzono:

1) wychowawstwo klasy                       - w wysokości 4%

2) funkcję opiekuna stażu                     - w wysokości 3%

    średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art. 30 ust.3 Karty Nauczyciela.

 

§ 9

 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Dodatek funkcyjny nie przysługuje również w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, oraz stanu nieczynnego.

 

 

 

Rozdział IV

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.

 

§ 10

 

1.       Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.       Miesięczna liczba godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a od 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3.       Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności:

1)       zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2)       wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

3)       choroby dziecka nauczanego indywidualnie trwającej nie dłużej niż tydzień, rekolekcji,

       traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

4.       Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.

 

 

Rozdział V

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

 

§ 11

 

1.       Zgodnie z art. 49 ust. 1 – Karty Nauczyciela – w szkołach tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1,5% planowanych środków finansowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w rocznym planie finansowym szkoły, z tym że:

1)       ½ środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2)       ½ środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy Bojszowy.

2.       Wysokość nagrody przyznawanej przez dyrektora ustala się w wysokości nie niższej niż 600 zł. brutto.

3.       Wysokość nagrody przyznawanej przez Wójta ustala się w wysokości nie niższej niż
1000 zł. brutto.

§ 12

 

Nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych miejscowości
w ramach „ zielonych szkół”, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

 

 

Rozdział VI

Dodatki za wysługę lat.

 

§ 13

 

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny,
za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

Rozdział VII

Dodatek mieszkaniowy.

 

§ 14

 

1.       Nauczycielowi, spełniającemu warunki określone w art. 54 Karty Nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem” w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny wspólnie zamieszkujących, wypłacany co miesiąc
w wysokości:

1)       6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej „ najniższym wynagrodzeniem”- dla 1 osoby,

2)         8% najniższego wynagrodzenia   - dla 2 osób,

3)       10%  najniższego wynagrodzenia   - dla 3 osób,

4)       12%  najniższego wynagrodzenia    - dla 4 i więcej osób.

2.       Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwota do 0,49 zł. pomija się, a kwota od co najmniej 0,50 zł. zaokrągla się do pełnego złotego.

3.       O każdej zmianie stanu osobowego rodziny nauczyciel powiadamia dyrektora placówki, składając nowy wniosek.

4.       Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

5.       Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

6.       Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)       nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)       pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, zasiłku macierzyńskiego,

3)       przeszkolenia wojskowego, okresy służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy
z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta.

4)       korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

7.       Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły).

8.       Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy Bojszowy.

 

Rozdział VIII

Dodatek za warunki pracy

 

§ 15

 

1.       Nauczycielowi realizującemu zajęcia w warunkach uciążliwych, o których mowa
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przysługuje dodatek w wysokości do 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

2.       Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach uciążliwych, cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli realizuje nauczyciel w warunkach uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć.

 

 

 

3.       Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych nie przysługuje za dni, za które nie przysługuje wynagrodzenie, nie przysługuje również w czasie urlopu dla poratowania zdrowia, stanu nieczynnego oraz za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4.       Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy Bojszowy biorąc pod uwagę warunki pracy w danej klasie.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska