http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  02-11-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  02-11-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLVI/242/2006 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach. 02.11.2006

 

Uchwała Nr XLVI/242/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 25 października 2006r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 97, poz. 408 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną GZOZ

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1

 

Dokonać w Statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej następujących zmian § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 7

oraz załącznika Nr 1 i 2 nadając im nowe brzmienie;

 

  1. „ § 7 ust.1 pkt 1 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego i świadczeń specjalistycznych w poradniach ginekologicznej, reumatologicznej, diabetologicznej, medycyny pracy i rehabilitacyjnej w tym osób niepełnosprawnych”).
  2. „§ 7 ust.1 pkt 7 prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej.”
  3. w załączniku Nr 1 dopisuje się po pkt 10, pkt 11 w brzmieniu:

„11. Poradnia Medycyny Pracy”

  1. w załączniku Nr 2 stanowiącym schemat organizacyjny dopisuje się „Poradnia Medycyny Pracy”.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska