http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-10-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLV/240/2006 w sprawie górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych 09.10.2006

 

 

Uchwała Nr XLV/240/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 4 października 2006r.

 

w sprawie górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych.

 

 

 

            Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)

 

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

 

  1. Ustala się górne stawki za usuwanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmy wywozowe, w wysokości:

a)       1 zł netto + obowiązujący podatek VAT – za jednorazowy wywóz 10 l odpadów komunalnych przez firmy wywozowe,

b)       0,25 zł netto + obowiązujący podatek VAT – za jednorazowy wywóz 10 l odpadów komunalnych segregowanych.

 

  1. Ustala się górną stawkę za usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz ich transport do miejsca utylizacji w wysokości 20 zł netto + obowiązujący podatek VAT – za jednorazowy wywóz 1m3 odpadów ciekłych.

 

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska