http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-10-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLV/238/2006 sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: ... 09.10.2006

Uchwała Nr XLV/238/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 4 października 2006r.

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej.

 

 

 

       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 ust.1 art.42 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów wskazanych na załącznikach graficznych o numerach 1 i 2.

 

1.

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

 

ROZDZIAŁ 1:

Przepisy ogólne

 

ROZDZIAŁ 2:

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

 

ROZDZIAŁ 3:

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej (1.MU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

ROZDZIAŁ 4:

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej (2.MU) przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

ROZDZIAŁ 5:

Tereny komunikacji (1.KDL, 2.KDL, 1.KDD) przeznaczenie oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

 

ROZDZIAŁ 6:

Zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

 

ROZDZIAŁ 7:

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

ROZDZIAŁ 8:

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

 

ROZDZIAŁ 9:

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

 

ROZDZIAŁ 10:

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

 

ROZDZIAŁ 11:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości, związanej z uchwaleniem planu miejscowego

 

ROZDZIAŁ 12:

Przepisy końcowe

 

2.

Na obszarze objętym planem nie zachodzą uwarunkowania wynikające z wymogów ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawartych w art.15 ust.2 pkt: 4,5,7,11 dlatego nie określa się: 

 

 

1)

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2)

wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3)

granic i sposobów zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4)

sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

 

 

§ 1

 

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Barwnej, Skośnej i Trzcinowej oraz Krętej i Granicznej, zwany dalej „planem”, obejmuje obszary w granicach określonych na rysunkach planu.

 

2.

Na rysunek planu składają się:

 

1)

rysunki planu, sporządzone w skali 1:1000, obowiązujące w zakresie określonym niniejszą uchwałą i stanowiące jej integralną część w formie załączników graficznych nr 1 i 2,

2)

wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” z oznaczeniem granic obszarów objętych planem miejscowym stanowiący załącznik graficzny nr 3.

 

3.

Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

 

1)

załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Bojszowy o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu, wniesionych po jego wyłożeniu do publicznego wglądu,

2)

załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

 

4.

Plan jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001r. z późn. zm.

 

§ 2

 

Na rysunkach planu występują:

 

1)

ustalenia obowiązujące,

 

a)

granice obszarów objętych planem,

b)

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c)

linie rozgraniczające ulic i dróg publicznych,

d)

symbole terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określające przeznaczenia oraz zasady ich zagospodarowania,

 

2)

ustalenia informacyjne:

 

a)

strefy infrastruktury technicznej.

 

§ 3

 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 

1)

terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem: oznaczeniem literowym określającym jego przeznaczenie i dodatkowo numerem porządkowym wyróżniającym go spośród innych terenów – o określonym przeznaczeniu podstawowym, realizowanym samodzielnie lub łącznie z przeznaczeniem dopuszczalnym na zasadach określonych w dalszych przepisach niniejszej uchwały;

2)

przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający sposób użytkowania terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne;

3)

przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć użytkowanie terenu, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe i może z nim współistnieć na warunkach określonych w planie;

4)

drobnej wytwórczości – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną
w ramach małej i średniej przedsiębiorczości związaną z produkcją i usługami, w tym działalność rzemieślniczą;

5)

działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność handlową, usługową, bądź produkcyjną;

6)

wewnętrznej obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć nieoznaczone
na rysunkach planu dojazdy do działek budowlanych realizowane na koszt właścicieli;

7)

strefach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć tereny przylegające
do urządzeń i sieci uzbrojenia terenu służące zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu do nich w celu bieżącej konserwacji o wielkościach określonych w przepisach odrębnych;

8)

przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw, innych niż ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi.

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

 

 

§ 4

 

1.

Wyznacza się tereny o niżej określonym przeznaczeniu, wydzielone na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi:

 

1)

tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami .........................................................................................

 

1.MU i 2.MU

2)

tereny komunikacji:

 

 

a)

tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami

1.KDL i 2.KDL

b)

teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem .....................................................................................

 

1.KDD

 

2.

Tereny, o których mowa w ust.1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne
z przeznaczeniem podstawowym lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego
i dopuszczalnego – na zasadach określonych w dalszych przepisach planu.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej 1.MU – przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

 

§ 5

 

1.

Przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MU jest:

 

1)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

2.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

 

1)

handel detaliczny artykułami częstego zakupu, na warunkach określonych w § 6 ust.1
pkt 9 i 10,

2)

działalność gastronomiczną,

 

3)

drobną wytwórczość,

 

4)

składowanie i magazynowanie,

 

5)

zamieszkiwanie połączone z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 

6)

wewnętrzną obsługę komunikacyjną,

 

7)

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

 

§ 6

 

1.

Dla terenu zabudowy mieszkaniowej 1.MU ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego:

 

1)

podstawowa forma zabudowy – zabudowa wolnostojąca z dopuszczeniem bliźniaczej,

2)

dopuszczenie lokalizacji w granicy działki budynków, wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej, z możliwością różnicy długości ścian przylegających lub ich przesunięcia względem siebie nie większej niż 25%,                

3)

zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki dla elewacji, pokryć dachowych i ogrodzeń,

4)

łączna wielkość powierzchni zabudowy budynków realizowanych w granicy jednej działki
w stosunku do powierzchni działki dla:

 

a)

jednorodnej funkcji mieszkaniowej – max 30%,

b)

funkcji mieszkaniowo – usługowej – max 45%,

c)

funkcji nie mieszkaniowej – max 65%,

 

5)

linia zabudowy w odległości wynikającej z przepisów odrębnych, z uwzględnieniem zasad kompozycyjnych i względów użytkowo – funkcjonalnych planowanej inwestycji,

6)

wysokość budynków:

 

a)

mieszkalnych – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m od poziomu terenu do kalenicy,

b)

gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna,

c)

usługowych i produkcyjnych – max 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej niż 12m
od poziomu terenu,

 

7)

geometria dachów budynków:

      

a)

mieszkalnych – dachy wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 25o¸45o,
z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu wiaty i zadaszenia,

b)

gospodarczych i garaży – w nawiązaniu do geometrii dachów budynków lokalizowanych
na tej samej działce z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,

c)

usługowych i produkcyjnych – dachy wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci
do 40o z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,

 

8)

dopuszcza się inne formy dachów, pod warunkiem zachowania jednorodnych cech stylowych, wspólnych dla całego zespołu zabudowy,

9)

działalność handlowa może być lokalizowana:

 

a)

w części ie: dzielonej działcebudynku mieszkalnego,

                        b)

w obiekcie zlokalizowanym na wspólnej działce z zabudową mieszkaniową,

c)

w obiekcie na samodzielnie wydzielonej działce,   

d)

z wykorzystaniem terenu działki,

 

przy czym  ich realizację wymienioną w pkt 9 b) i c) dopuszcza się wyłącznie na działkach obsługiwanych bezpośrednio z ulic publicznych,

 

10)

handel detaliczny może być realizowany w obiektach typu sklepy i kioski,   

11)

zagospodarowanie terenu działki w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
nie może w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości, szczególnie
w postaci:

      

a)

wytwarzania hałasu,

b)

stałego parkowania na terenie działki samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2,5 tony,

      

12)

prowadzenie działalności gospodarczej dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia
w obrębie działki obsługi parkingowej w liczbie odpowiedniej dla obsługi tych funkcji
oraz realizacji zieleni izolacyjnej od sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej.

 

2.

Ustala się następujące zasady umieszczania reklam od strony dróg publicznych:

 

1)

szyldy reklamowe i znaki informacyjne należy umieszczać z uwzględnieniem podziałów
na elewacji i ogrodzeniu wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp.,

2)

zakaz malowania napisów reklamowych i informacyjnych bezpośrednio na dachach
i elewacjach budynków oraz ogrodzeniach.

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej 2.MU – przeznaczenie, parametry,

wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

 

§ 7

 

1.

Przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MU jest:

 

1)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

2.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

 

1)

handel detaliczny artykułami częstego zakupu,

2)

wewnętrzną obsługę komunikacyjną,

3)

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

§ 8

 

1.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej 2.MU ustala się następujące parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady kształtowania
i ochrony ładu przestrzennego:

 

1)

podstawowa forma zabudowy mieszkaniowej – zabudowa wolnostojąca, z dopuszczeniem bliźniaczej,

2)

handel detaliczny może być realizowany w obiektach typu sklepy i kioski,

3)

dopuszczenie lokalizacji budynków w granicy działki wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej, z możliwością różnicy długości ścian przylegających lub ich przesunięcia względem siebie nie większej niż 25%,

4)

nakaz kształtowania wszystkich budynków w granicach jednej działki z zachowaniem spójnego charakteru w zakresie: cech architektonicznych i materiałów wykończeniowych,

5)

zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki dla elewacji, pokryć dachowych i ogrodzeń,

6)

łączna wielkość powierzchni zabudowy budynków realizowanych w granicy jednej działki
w stosunku do powierzchni działki o funkcji mieszkaniowej – max 30%; natomiast w stosunku do powierzchni działki o funkcji mieszkaniowo – usługowej i usługowej – max 65%,

7)

linia zabudowy w odległości wynikającej z przepisów odrębnych, z uwzględnieniem zasad kompozycyjnych i względów użytkowo – funkcjonalnych planowanej inwestycji,

8)

wysokość budynków:

 

a)

mieszkalnych – max 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12m od poziomu terenu  do kalenicy,

b)

mieszkalno – usługowych i usługowych – max 12m licząc od poziomu terenu do kalenicy,

c)

gospodarczych i garaży – 1 kondygnacja nadziemna,

 

9)

geometria dachów budynków:

      

a)

mieszkalnych – dachy wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci 25o¸45o,
z dopuszczeniem dachów jednospadowych wyłącznie dla elementów uzupełniających główną bryłę budynku typu wiaty i zadaszenia,

b)

usługowych – dachy wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci do 40o,
z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,

c)

gospodarczych i garaży – w nawiązaniu do geometrii dachów budynków lokalizowanych na tej samej działce z dopuszczeniem dachów jednospadowych i płaskich,

 

10)

dopuszcza się inne formy dachów, pod warunkiem zachowania jednorodnych cech stylowych, wspólnych dla całego zespołu zabudowy,

11)

zagospodarowanie terenu działki w związku z prowadzeniem działalności handlowej
nie może w żadnej formie naruszać prywatności lub bezpieczeństwa sąsiadujących nieruchomości, pogarszać estetyki otoczenia ani stwarzać uciążliwości, szczególnie
w postaci:

 

a)

wytwarzania hałasu,

b)

stałego parkowania na terenie działki samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 2,5 tony,

 

12

wykorzystanie nieruchomości na cele działalności handlowej dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia w obrębie działki obsługi parkingowej w liczbie odpowiedniej dla obsługi tych funkcji oraz realizacji zieleni izolacyjnej od sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej.

 

2.

Ustala się następujące zasady umieszczania reklam od strony dróg publicznych:

 

1)

szyldy reklamowe i znaki informacyjne należy umieszczać z uwzględnieniem podziałów
na elewacji i ogrodzeniu wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp.,

2)

zakaz malowania napisów reklamowych i informacyjnych bezpośrednio na dachach
i elewacjach budynków oraz ogrodzeniach.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

Tereny komunikacji (1.KDL, 2.KDL i 1.KDD) przeznaczenie

oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

 

 

§ 9

 

1.

Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolami:

 

1)

1.KDL i 2.KDL – drogi publiczne klasy lokalnej,

2)

1.KDD – droga publiczna klasy dojazdowej

 

 

jest obsługa komunikacyjna terenów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego.

 

2.

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje:

 

1)

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2)

miejsca postojowe.

 

§ 10

 

Ustala się następujące parametry i zasady budowy systemu komunikacji:

 

1)

dla dróg o symbolach 1.KDL i 2.KDL:

 

a)

szerokości w liniach rozgraniczających – 12m zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu,

b)

przekrój uliczny, jedno – jezdniowy, z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni min. 5m,

 

2)

dla drogi o symbolu 1.KDD:

 

a)

szerokość w liniach rozgraniczających – 10m zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b)

przekrój uliczny, jedno – jezdniowy, z dwoma pasami ruchu, o szerokości jezdni min. 5m,

 

3)

dla dróg stanowiących wewnętrzną obsługę komunikacyjną zespołów zabudowy
nie wydziela się linii rozgraniczających; szerokość pasów drogowych należy ustalić stosownie do wymagań użytkowych oraz technicznych, określonych w odrębnych przepisach prawnych.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6

Zasady obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów

infrastruktury technicznej

 

 

§ 11

 

Ustala się następujące zasady ogólne obsługi, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

 

1)

prowadzenie nowo budowanych sieci w obrębie linii rozgraniczających istniejących
i projektowanych dróg, ciągów pieszo – jezdnych i pieszych oraz zieleni,

2)

dopuszczenie korekt przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń w planie,

3)

ustala się nakaz zachowania określonych przepisami szczególnymi i normami branżowymi ograniczeń w użytkowaniu terenów przyległych do istniejących i projektowanych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej występujących w granicach planu, w tym napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20kV,

4)

wymóg uzyskania przez nowych odbiorców warunków technicznych podłączenia mediów
do sieci oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji
i obsługi technicznej.

 

§ 12

 

Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MU następujące zasady obsługi
w zakresie:

 

1)

zaopatrzenia w wodę:

 

a)

obsługę z istniejącego wodociągu Ø400mm zlokalizowanego w ulicy Trzcinowej
lub Ø300mm zlokalizowanego w ulicy Barwnej,

b)

pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo – komunalne i działalność gospodarczą oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie pod funkcję mieszkaniową i usługowo – wytwórczą,

 

2)

odprowadzenia ścieków sanitarnych:

 

a)

z uwagi na peryferyjną lokalizację obszaru opracowania, w rejonie zabudowy rozproszonej ustala się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki poprzez oczyszczalnie przydomowe lub za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych,
z zastrzeżeniem wywozu ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników,

b)

dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejącą gminną kanalizację podciśnieniową do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bojszowy Dolne, poza granicą planu, pod warunkiem spełnienia ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia,

 

3)

odprowadzenia wód opadowych:

 

a)

odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi dojazdowej systemem otwartym, do najbliższego istniejącego cieku powierzchniowego,

b)

dopuszcza się rozsączenie wód opadowych po terenie działki,

 

4)

zaopatrzenia w ciepło:

 

a)

z uwagi na brak centralnego źródła ciepła i systemu ciepłowniczego oraz gazowniczego, dopuszcza się lokalne źródła ciepła na terenach poza zasięgiem zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania,

 

5)

zaopatrzenia w energię elektryczną:

 

a)

dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zlokalizowany poza granicą planu tj. napowietrzną linię elektroenergetyczną 20kV oraz stację transformatorową 20/0,4kV „Gostyń” przy ulicy Siewnej, z zamontowanym transformatorem o mocy 250kVA (z możliwością zabudowy transformatora            o mocy 400kVA),

b)

bezpośrednią obsługę odbiorców z istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania napowietrznej linii niskiego napięcia 1kV i projektowanej sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym,

 

6)

telekomunikacji:

 

a)

rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć Telekomunikacji Polskiej S.A., dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci,

b)

realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji,

c)

na nowych terenach budowlanych zaleca się prowadzenie linii teletechnicznych     w kanalizacji teletechnicznej, bądź w postaci kabli ziemnych,

 

7)

gospodarki odpadami:

 

a)

wywóz komunalnych sposobem zorganizowanym na składowisko odpadów, znajdujące się poza obszarem planu, z zastrzeżeniem wywozu tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników. Nakazuje się wstępną segregację odpadów „u źródła”, na własnych działkach budowlanych.

 

§ 13

 

Ustala się dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MU następujące zasady obsługi
w zakresie:

 

1)

zaopatrzenia w wodę:

 

a)

obsługę z istniejącego wodociągu Ø100mm zlokalizowanego w ulicy Krętej,

b)

pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie pod funkcję zabudowy mieszkaniowej,

 

2)

odprowadzenia ścieków sanitarnych:

 

a)

odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji podciśnieniowej zlokalizowanej w ulicy Korzenickiej, odprowadzającej ścieki do istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bojszowy Dolne, poza granicą planu,

b)

do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki poprzez oczyszczalnie przydomowe lub za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych, z zastrzeżeniem wywozu ścieków tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników.

Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podłączenia się do niej i likwidacji zbiornika na ścieki,

 

3)

odprowadzenia wód opadowych:

 

a)

odprowadzenie wód opadowych z projektowanej drogi dojazdowej systemem otwartym, do istniejącego cieku powierzchniowego,

b)

dopuszcza się rozsączenie wód opadowych po terenie działki,

 

4)

zaopatrzenia w ciepło:

 

a)

z uwagi na brak centralnego źródła ciepła i systemu ciepłowniczego oraz gazowniczego, dopuszcza się lokalne źródła ciepła na terenach poza zasięgiem zorganizowanego systemu ciepłowniczego, z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania,

 

5)

zaopatrzenia w energię elektryczną:

 

a)

dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o projektowaną stację transformatorową 20/0,4kV (z możliwości zabudowy transformatora o mocy do 400kVA) zasilaną
z istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 20kV, zlokalizowaną w granicach planu,

b)

bezpośrednią obsługę odbiorców zaleca się poprzez sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym,

c)

dojazd do stacji transformatorowej z planowanej drogi,

d)

utrzymuje się przebieg w/w linii elektroenergetycznej 20kV,

 

6)

telekomunikacji:

 

a)

rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć Telekomunikacji Polskiej S.A., dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci,

b)

realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji,

c)

na nowych terenach budowlanych zaleca się prowadzenie linii teletechnicznych
w kanalizacji teletechnicznej bądź w postaci kabli ziemnych,

 

7)

gospodarki odpadami:

 

a)

wywóz odpadów komunalnych sposobem zorganizowanym na składowisko odpadów, znajdujące się poza obszarem planu, z zastrzeżeniem wywozu tylko przez koncesjonowanych przez gminę przewoźników. Nakazuje się wstępną segregację odpadów „u źródła”, na własnych działkach budowlanych.

 

 

 

ROZDZIAŁ 7

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

 

§ 14

 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 

1)

w przypadku lokalizacji przedsięwzięć mogących zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne nakaz ich realizacji z uwzględnieniem ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,

2)

nakaz stosowania najlepszych dostępnych technik i technologii, o których mowa                                  w przepisach odrębnych,

3)

nakaz stosowania w czasie realizacji inwestycji przepisów dotyczących szczególnych zasad ochrony powierzchni ziemi, a szczególnie zabezpieczenie i właściwe zadysponowanie warstwą próchniczą gleby z terenu planowanego pod zabudowę w celu ograniczenia jej degradacji chemicznej, mikrobiologicznej, zubożenia zasobu banku nasion oraz fauny glebowej,

4)

masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji lub ukształtowania terenu w ramach obszaru objętego inwestycją,

5)

tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej objęte niniejszym planem zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej w rozumieniu przepisów o ochronie przed hałasem.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych

 

 

 

 

 

§ 15

 

Obszary objęte opracowaniem planu są położone w granicach terenu górniczego KWK „Piast”
w Bieruniu, a warunki ich zabudowy i zagospodarowania należy projektować z uwzględnieniem warunków określanych przez właściwy Okręgowy Urząd Górniczy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

objętych planem miejscowym

 

 

§ 16

 

Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

 

1)

zespół działek obsługiwany drogą dojazdową o charakterze sięgacza winien być zakończony placem do zawracania,

2)

w każdym przypadku, gdy istnieje taka możliwość techniczno – terenowa należy ograniczyć liczbę powiązań ulic niższej kategorii z ulicami wyższej kategorii,

3)

podział terenu na działki budowlane winien:

 

a)

uwzględniać obsługę komunikacyjną sąsiednich terenów (na zasadzie wspólnego dojazdu),

b)

kształtować walory krajobrazowo – estetyczne przyszłych zespołów zabudowy,

c)

uwzględniać właściwe, niekonfliktowe rozmieszczenie funkcji, a tym samym zabudowie mieszkaniowej zapewnić duży stopień prywatności,

 

4)

minimalna szerokość frontu działki 18m,

5)

minimalna powierzchnia działki 800m2,

6)

kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do kąta prostego,

7)

w obszarze opracowania planu mogą być wydzielane działki pod urządzenia infrastruktury technicznej,

8)

dopuszcza się wydzielanie nowych działek na cele:

 

a)

dojazdów o charakterze sięgaczy o minimalnej szerokości wynoszącej 6m,

b)

dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości wynoszącej 8m.

 

 

 

ROZDZIAŁ 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

 

 

§ 17

 

1.

W obrębie obszarów objętych planem ustala się następujące zasady:

 

1)

zakaz realizacji przedsięwzięć, które powodują lub mogą powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, rozprzestrzeniania się woni i światła o dużym natężeniu poza teren do którego właściciel posiada tytuł prawny, 

2)

zakaz realizacji przedsięwzięć związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz innych materiałów mogących stanowić zagrożenie w przypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska, 

3)

zakaz lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
a w szczególności zagrożenia występowania poważnych awarii,

4)

zakaz stosowania do utwardzania i niwelacji terenu odpadów mogących należeć do kategorii odpadów niebezpiecznych,

5)

nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia opakowań i odpadów oraz usług naruszających prywatność sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej lub obniżających atrakcyjność otoczenia np. w formie szpaleru zieleni zimotrwałej, odpowiedniego ogrodzenia itp.,

6)

rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu nie mogą spowodować pogorszenia przepustowości oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego pojazdów i pieszych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 11

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się naliczanie jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości związanej z uchwaleniem planu miejscowego

 

 

§ 18

 

       Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanej z uchwaleniem planu dla terenów objętych planem.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 12

Przepisy końcowe

 

 

§ 19

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojszowy.

 

§ 20

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 21

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 


Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_XLV_238_2006.pdf (99.19 Kb)

Zalacznik_nr_2_do_uchwaly_XLV_238_2006.pdf (71.00 Kb)


 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska