http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
BIP
URZĄD
Informacje ogólne
Szczegółowy wykaz telefonów
Godziny pracy Urzędu
Struktura organizacyjna
WŁADZE
WYBORY
NABÓR PRACOWNIKÓW
KONKURSY OFERT
KOMUNIKATY/OGŁOSZENIA
PRAWO LOKALNE
Zarządzenia Wójta
Uchwały Rady Gminy
Kadencja 2002-2006
Kadencja 2006-2010
Kadencja 2010-2014
Kadencja 2014-2018
Statut Gminy
Protokoły z Sesji RG
Protokoły z posiedzeń Komisji
Regulaminy
Podatki
Zag. przestrzenne
BUDŻET
PRAWO MIEJSCOWE
KONSULTACJE SPOŁ.
OBWIESZCZENIA, DECYZJE WÓJTA, DECYZJE INNYCH ORGANÓW
MAJĄTEK GMINY
PLANY, PROGRAMY, ZAMIERZENIA, RAPORTY, SPRAWOZDANIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli
Kontrola Zarządcza
PROJEKTY AKTÓW
E-URZĄD
PETYCJE
ZAŁATWIANIE SPRAW Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI
CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ?
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UE
Ochrona danych osobowych
SZUKAJ
INNE
REDAKCJA
STATYSTYKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI


 
Kadencja 2002-2006 
Uchwały Rady Gminy
 
data publikacji:  09-10-2006 | 00:00
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2006 | 00:00
Uchwała Nr XLV/237/2006 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 09.10.2006

Uchwała Nr XLV/237/2006

Rady Gminy Bojszowy

 

z dnia 4 października 2006r.

 

 

w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszowy po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej

 

Rada Gminy Bojszowy

 

uchwala

 

§ 1

 

Zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy” zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/167/01 Rady Gminy Bojszowy z dnia 26 października 2001r. obejmującą dwa tereny, położone w rejonie:

 

1)

ul. Barwnej, Skośnej i Trzcinowej,

2)

ul. Krętej i Granicznej.

 

§ 2

 

Tereny, o których mowa w §1 stanowiące w dotychczasowych ustaleniach „Studium...” tereny usług rzemiosła oraz tereny usług turystyki i sportu przeznacza się odpowiednio:

 

1)

pod zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe działalności gospodarcze o charakterze usługowo – wytwórczym,

2)

pod zabudowę mieszkaniową.

 

§ 3

 

W związku z ustaleniem nowej funkcji, o której mowa w §2, przeprowadzono analizę w oparciu o art.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdzając, iż przejęcie nowych przeznaczeń terenów nie wpłynie na pozostałe ustalenia „Studium...”, a w szczególności: 

 

1)

zachowane pozostają kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy, jak również dotychczasowe kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,
w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

2)

utrzymuje się obszary i zasady dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, jak również ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego;

3)

bez zmian pozostają także kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

4)

nie ulegają zmianie obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym;

5)

utrzymane zostają kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6)

nie kwalifikuje się terenów:

 

a)

jako narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych,

b)

jako wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,

c)

dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

 

 

 

7)

tereny nie stanowią:

 

a)

terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

b)

obszarów i pomników zagłady i ich stref ochronnych,

c)

obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz obszarów przestrzeni publicznej,

d)

obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,

e)

innych obszarów problemowych gminy określanych w zależności od uwarunkowań
i potrzeb zagospodarowania.

 

§ 4

 

W związku z ustaleniami §2 dokonuje się następujących zmian:

 

1)

w tekście „Studium...” Raport „4” – Ustalenia studium – na stronie 12 w pkt 5 pt. „Obszary przeznaczone pod zabudowę” zmienia się w ppkt 5.1 Świerczyniec, wielkości powierzchni terenów MU i UR wprowadzając odpowiednio zapisy:

 

 

MU w zgodach na zmianę użytkowania terenów rolnych – 52,54ha,

UR – 6,6ha. 

 

2)

na rysunku „Studium...” pt. „Ustalenia studium nr 1, Strategia przestrzenna” w skali
1: 10 000 zmienia się oznaczenia graficzne – odpowiednio dla nowych przeznaczeń.

 

§ 5

 

Tekst „Studium...” oraz rysunek, o których mowa w § 4 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik nr ! do wglądu w Referacie Architektury Urządu Gminy Bojszowy

zalacznik_nr_2_do_uchwaly_XLV_237_2006.pdf (330.14 Kb)


 

 

 

 

««« powrót
 
 


Interaktywna Polska